Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.280

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  W związku ze śmiercią Pana Jana Olszewskiego - Premiera Polski w latach 1991-1992, Kawalera Orderu Orła Białego zarządzam wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 lutego 2019 r. oraz w dniu 16 lutego 2019 r. do godz. 1900.
§  2.  W czasie trwania żałoby narodowej flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej opuszcza się do połowy masztu, w szczególności na budynkach lub przed budynkami, które stanowią siedziby urzędowe albo miejsce obrad naczelnych władz Państwa, innych organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów samorządu terytorialnego i komunalnych jednostek organizacyjnych.
§  3.  Jednostki publicznej radiofonii i telewizji, nadawcy koncesjonowani oraz redakcje dzienników i czasopism uwzględniają w czasie trwania żałoby narodowej potrzebę uczczenia pamięci Pana Jana Olszewskiego.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.