Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.105

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie

Na podstawie art. 61 ust. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie, zwanego dalej "rejestrem", oraz szczegółowy zakres danych wprowadzanych do rejestru.
§  2. 
1.  Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
2.  Każdy wpis do rejestru dotyczy jednego wyrobu.
§  3. 
1.  Aktualne dane zgromadzone w rejestrze udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2.  Rejestr umożliwia niezwłoczne wyszukanie, odczytanie oraz wydrukowanie całości albo części zapisanych danych.
§  4.  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonuje wpisu do rejestru niezwłocznie po dniu, w którym wydana przez niego decyzja, stanowiąca podstawę dokonania wpisu, stała się ostateczna, lub niezwłocznie po otrzymaniu kopii ostatecznej decyzji, stanowiącej podstawę dokonania wpisu, od innego organu zobowiązanego do jej przekazania na podstawie odrębnych przepisów.
§  5. 
1.  W rejestrze umieszcza się następujące dane:
1) datę wpisu do rejestru;
2) numer identyfikacyjny wpisu;
3) oznaczenie organu, który wydał decyzję;
4) oznaczenie decyzji, o której mowa w § 4;
5) nazwę wyrobu;
6) kategorię wyrobu;
7) Europejski Kod Towarowy (kod EAN) wyrobu, jeżeli kod taki w przypadku danego wyrobu występuje;
8) opis wyrobu;
9) nazwę kraju wytworzenia wyrobu;
10) firmę lub nazwę oraz adres podmiotu gospodarczego, który wprowadził do obrotu lub oddał do użytku wyrób albo udostępnił go na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz określenie, czy działał on jako producent, upoważniony przedstawiciel, importer czy dystrybutor;
11) opis niezgodności wyrobu z wymaganiami;
12) określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób;
13) opis stwierdzonych niezgodności formalnych;
14) określenie środków, jakie organ, o którym mowa w pkt 3, zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie;
15) inne informacje wynikające z decyzji, o której mowa w § 4, których umieszczenie w rejestrze może mieć wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom.
2.  W rejestrze mogą być umieszczane zdjęcia wyrobu lub jego opakowania.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie (Dz. U. poz. 1374), które utraciło moc z dniem 20 października 2018 r. zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1338).