Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.138

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109 i 1395) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dysponenci części budżetowych 72 i 73 sporządzają własne sprawozdania jednostkowe w terminie 2 dni po upływie terminu określonego dla dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia, z wyjątkiem sprawozdań sporządzanych za rok budżetowy.";

2) w załączniku nr 34 do rozporządzenia:
a) w § 12 w ust. 2 w pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 30-33 w brzmieniu:

"30) 351 - Fundusz Niskoemisyjnego Transportu;

31) 352 - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;

32) 353 - Fundusz Dróg Samorządowych;

33) 354 - Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.",

b) w § 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Na formularzu sprawozdania w pozycji:

1) "Część" wpisuje się symbol części budżetowej, której dysponentem jest minister sprawujący nadzór nad agencją wykonawczą, a w przypadku Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - symbol części budżetowej, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

2) "Adresat" wpisuje się wyrazy: "Ministerstwo Finansów za pośrednictwem" oraz nazwę właściwego ministerstwa, którym kieruje minister sprawujący nadzór nad agencją wykonawczą.";

3) załączniki nr 38 i 39 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do kwartalnych sprawozdań Rb-33 i Rb-35 za IV kwartały 2018 r. oraz rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE i Rb-28UE WPR za rok 2018.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj sprawozdaniaJednostki przekazujące sprawozdaniaJednostki otrzymujące sprawozdaniaTermin przekazania sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż1)
1234
A. Sprawozdania miesięczne
1) Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych10 dni2)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci części budżetowych15 dni2)
- dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)20 dni2)
2) Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa- urzędy skarbowe- izby administracji skarbowej12 dni2)
- izby administracji skarbowej- dysponent części 7718 dni2)
3) Rb-27- dysponent części 77- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)28 dni2)
4) Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych10 dni2)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci części budżetowych15 dni2)
- dysponenci części budżetowych- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)20 dni2)
5) Rb-28 Programy WPR- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych10 dni2)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci części budżetowych15 dni2)
- dysponenci części budżetowych- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)20 dni2)
6) Rb-FUS- Prezes ZUS- Ministerstwo Finansów - Departament Polityki Makroekonomicznej25 dni
- Główny Urząd Statystyczny - Departament Rachunków Narodowych25 dni
7) Rb-FER- Prezes KRUS- Ministerstwo Finansów - Departament Polityki Makroekonomicznej25 dni
- Główny Urząd Statystyczny - Departament Rachunków Narodowych25 dni
B. Sprawozdania kwartalne
1) Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL- kierownicy placówek- dysponenci części budżetowych15 dni3)
2) Rb-33- dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych)- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)30 dni4)
- dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych- minister właściwy do spraw energii23 dni4)
- minister właściwy do spraw energii- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)30 dni4)
- Prezes Zarządu PFRON- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego23 dni4)
- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)30 dni4)
3) Rb-34PL- kierownicy placówek- dysponenci części budżetowych15 dni3)
- dysponenci części budżetowych- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)30 dni4)
4) Rb-35- kierownicy agencji wykonawczych- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze23 dni4)
- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa*)30 dni4)
5) Rb-40- dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych)- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)30 dni4)
- dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych- minister właściwy do spraw energii23 dni4)
- minister właściwy do spraw energii- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa*)30 dni4)
- Prezes Zarządu PFRON- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego23 dni4)
- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)30 dni4)
- kierownicy agencji wykonawczych- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze23 dni4)
- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)30 dni4)
- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej- organ wykonujący funkcje organu założycielskiego23 dni4)
- organ wykonujący funkcje organu założycielskiego- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)30 dni4)
- Prezes ZUS- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)45 dni5)
6) Rb-50- dysponenci części budżetowych- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)30 dni4)
7) Rb-70- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych10 dni
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci części budżetowych16 dni
- kierownicy uczelni publicznych- dysponenci części budżetowych16 dni
- dysponenci części budżetowych- Główny Urząd Statystyczny28 dni
- Najwyższa Izba Kontroli
8) Rb-Z-PPP- kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego- Ministerstwo Finansów - Departament Gwarancji i Poręczeń30 dni
- Główny Urząd Statystyczny
C. Sprawozdania roczne
1) Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych6 lutego6)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci części budżetowych17 lutego7)
- dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)28 lutego
2) Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa- urzędy skarbowe- izby administracji skarbowej4 lutego
- izby administracji skarbowej- dysponent części 7718 lutego
3) Rb-27- dysponent części 77- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)8 marca
4) Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych6 lutego6)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci części budżetowych17 lutego7)
- dysponenci części budżetowych- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)28 lutego
5) Rb-28 Programy WPR- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych6 lutego6)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci części budżetowych17 lutego7)
- dysponenci części budżetowych- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)28 lutego
6) Rb-23PL- dysponenci części budżetowych- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa28 lutego
- Najwyższa Izba Kontroli
1) W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy - pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

2) Sprawozdania miesięczne za grudzień - o 8 dni później.

3) Sprawozdania za IV kwartały o 24 dni później.

4) Sprawozdania za IV kwartały o 30 dni później.

5) Sprawozdania za IV kwartały do dnia 5 kwietnia roku następnego.

6) Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 17 lutego roku następnego.

7) Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 21 lutego roku następnego.

*) Dane ze sprawozdań Ministerstwo Finansów przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Rodzaj sprawozdaniaJednostki przekazujące sprawozdaniaJednostki otrzymujące sprawozdaniaTermin przekazania sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż1)
1234
A. Sprawozdania miesięczne
1) Rb-27UE- dysponent części 87- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej28 dni
- Najwyższa Izba Kontroli
2) Rb-28UE- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych10 dni2)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci części budżetowych15 dni2)
- dysponenci części budżetowych- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)20 dni2)
3) Rb-28UE WPR- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych10 dni2)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci części budżetowych15 dni2)
- dysponenci części budżetowych- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)20 dni2)
B. Sprawozdania roczne
1) Rb-27UE- dysponent części 87- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej2 marca
- Najwyższa Izba Kontroli
2) Rb-28UE- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych17 lutego
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci części budżetowych21 lutego
- dysponenci części budżetowych- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)28 lutego
3) Rb-28UE WPR- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych17 lutego
-dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci części budżetowych21 lutego
-dysponenci części budżetowych-Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)28 lutego
1) W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy - pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

2) Sprawozdania miesięczne za grudzień - o 8 dni później.

*) Dane ze sprawozdań Ministerstwo Finansów przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli.