Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.87

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 2019 r.

USTAWA
z dnia 14 grudnia 2018 r.
o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

Art.  1. 

W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 79 uchyla się pkt 3;
2) w dziale II uchyla się rozdział 5.
Art.  2. 

W przypadku wystąpienia strony z żądaniem, o którym mowa w art. 102 § 1 ustawy zmienianej w art. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.