Dz.U.2019.92

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Ochrony Państwa

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430, 650, 1544 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne w stosunku do:
1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów oraz innych osób ochranianych przez Służbę Ochrony Państwa podczas ich pobytu na terenie jednostek wojskowych,
2) Ministra Obrony Narodowej, także przez okres 30 dni od dnia zaprzestania zajmowania przez niego urzędu oraz podczas jego pobytu poza granicami państwa,
3) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, także podczas jego pobytu poza granicami państwa,
4) członków wojskowych delegacji zagranicznych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w załączniku do rozporządzenia,
5) innych osób na podstawie zgody wyrażonej na piśmie przez Ministra Obrony Narodowej, także podczas ich pobytu poza granicami państwa

- przy użyciu sił i środków odpowiednich do przewidywanego lub występującego zagrożenia.

2.  Żandarmeria Wojskowa może czasowo odstąpić od wykonywania czynności ochronnych wobec osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, na wyraźne polecenie tych osób wydane żołnierzowi Żandarmerii Wojskowej będącemu dowódcą grupy ochronnej.
3.  Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 5, pisemnie zawiadamiają Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej o wydaniu polecenia, o którym mowa w ust. 2.
§  2. 
1.  Żandarmeria Wojskowa współdziała ze Służbą Ochrony Państwa w zakresie realizacji czynności ochronnych wobec osób, o których mowa w § 1 ust. 1.
2.  Współdziałanie polega na:
1) wzajemnym wsparciu przez realizację:
a) rekonesansów miejsca pobytu osoby ochranianej,
b) sprawdzeń pirotechnicznych,
c) pilotaży,
d) zabezpieczenia prewencyjnego,
e) zabezpieczenia miejsca pobytu osoby ochranianej,
f) ochrony bezpośredniej,
g) wymiany informacji o zagrożeniach i zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa osób ochranianych;
2) określeniu:
a) ewakuacji osób ochranianych,
b) miejsc bezpiecznych,
c) sposobu łączności.
§  3. 
1.  Współdziałanie jest poprzedzone złożeniem wniosku o objęcie ochroną osób, o których mowa w § 1 ust. 1, w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, odpowiednio do:
1) Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
2) Komendanta Służby Ochrony Państwa

- przy czym podczas wykonywania czynności ochronnych wobec osób, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, kierującym działaniami jest funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa. W pozostałych przypadkach kierującym działaniami jest żołnierz Żandarmerii Wojskowej.

2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się co najmniej 24 godziny przed planowanym podjęciem współdziałania, przy czym termin ten nie ma zastosowania w sytuacji, gdy zwłoka w podjęciu współdziałania zagrażałaby bezpieczeństwu osoby ochranianej.
§  4.  Współdziałanie organizują:
1) po stronie Żandarmerii Wojskowej - Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub Komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie;
2) po stronie Służby Ochrony Państwa - Komendant Służby Ochrony Państwa.
§  5.  Współdziałanie realizują dowódcy zabezpieczeń ochronnych odpowiednio Żandarmerii Wojskowej i Służby Ochrony Państwa.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

CZŁONKOWIE WOJSKOWYCH DELEGACJI ZAGRANICZNYCH PRZEBYWAJĄCY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE OCHRONA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

1. Sekretarz Generalny NATO oraz zastępcy Sekretarza Generalnego NATO.

2. Przewodniczący i zastępcy przewodniczącego Komitetu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej.

3. Dyrektor Generalny Międzynarodowego Sztabu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

4. Dowódca i zastępca dowódcy szczebla strategicznego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

5. Ministrowie obrony.

6. Szefowie obrony państw lub ich odpowiednicy.

7. Dowódcy Połączonych Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz dowódcy dowództw szczebla operacyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

8. Członkowie zespołów inspekcyjnych i towarzyszących oraz załóg środków transportowych prowadzących działalność inspekcyjną.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 277), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 389 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544, 1562, 1669, 2245 i 2399).