Dz.U.2019.145

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Japonią Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Tokio dnia 20 lutego 1980 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. 1 , Japonia staje się dnia 1 stycznia 2019 r. stroną wyżej wymienionej Konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że od dnia 1 stycznia 2019 r. Konwencja obowiązuje w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Japonią.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Japonia, składając dokument ratyfikacyjny, złożyła:

1) notyfikacje zgodnie z: art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii), art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 5, art. 6 ust. 6, art. 9 ust. 8, art. 12 ust. 5, art. 12 ust. 6, art. 13 ust. 7, art. 16 ust. 6 lit. a), art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii) oraz art. 18,
2) zastrzeżenia zgodnie z: art. 3 ust. 5 lit. f), art. 4 ust. 3 lit. e), art. 8 ust. 3 lit. a), art. 11 ust. 3 lit. a), art. 14 ust. 3 lit. a), art. 19 ust. 12, art. 23 ust. 2 oraz art. 28 ust. 2 lit. a)

- Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Treści notyfikacji oraz zastrzeżeń zostały podane w dalszej części oświadczenia rządowego.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wskazane w niniejszym oświadczeniu rządowym złożone przez Japonię notyfikacje i zastrzeżenia do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., mają zastosowanie w realizacji postanowień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Tokio dnia 20 lutego 1980 r. 2 .

Notyfikacja zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii)

Artykuł 2 - Interpretacja pojęć

Notyfikacja - Umowy Podatkowe, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) Konwencji Japonia planuje objęcie Konwencją następujących umów:

NrTytułDruga

Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst pierwotny/ Instrument zmieniającyData podpisaniaData wejścia w życie
28 3 Umowa między Japonią a Polską Rzecząpospolitą Ludową o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochoduPolskaTekst pierwotny20-02-198023-12-1982

Article 2 - Interpretation of Terms

Notification - Agreements Covered by the Convention

Pursuant to Article 2(1)(a)(ii) of the Convention Japan wishes the following agreements to be covered by the Convention:

NoTitleOther

Contracting

Jurisdiction

Original/

Amending

Instrument

Date of SignatureDate of Entry into force
28Agreement between Japan and the Polish People's Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on incomePolandOriginal20-02-198023-12-1982

Zastrzeżenie zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. f)

Artykuł 3 - Podmioty transparentne podatkowo

Zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. f) Konwencji Japonia zastrzega prawo do niestosowania art. 3 ust. 2 Konwencji w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 3 - Transparent Entities

Pursuant to Article 3(5)(f) of the Convention Japan reserves the right for Article 3(2) of the Convention not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. e)

Artykuł 4 - Podmioty o podwójnej siedzibie

Zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. e) Konwencji Japonia zastrzega prawo do zastąpienia, dla celów zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, ostatniego zdania w art. 4 ust. 1 Konwencji następującym fragmentem: "W przypadku braku takiego porozumienia, osoba taka nie będzie uprawniona do jakiejkolwiek ulgi lub zwolnienia od podatku przewidzianych w Umowie Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja.".

Article 4 - Dual Resident Entities

Pursuant to Article 4(3)(e) of the Convention Japan reserves the right to replace the last sentence of Article 4(1) of the Convention with the following text for the purposes of its Covered Tax Agreements: "In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Covered Tax Agreement.".

Notyfikacja zgodnie z art. 4 ust. 4

Artykuł 4 - Podmioty o podwójnej siedzibie

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 4 ust. 4 Konwencji Japonia wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, które nie jest objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 4 ust. 3 lit. b) do d). Numer artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej UmowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
28Polskaart. 4 ust. 3

Article 4 - Dual Resident Entities

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 4(4) of the Convention Japan considers that the following agreements contain a provision described in Article 4(2) of the Convention that is not subject to a reservation under Article 4(3)(b) through (d) of the Convention. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
28PolandArticle 4(3)

Notyfikacja zgodnie z art. 6 ust. 5

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja tekstu preambuły istniejącego w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 6 ust. 5 Konwencji Japonia wskazuje, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 6 ust. 4 Konwencji oraz zawierają tekst preambuły, o którym mowa w art. 6 ust. 2 Konwencji. Tekst odpowiedniego fragmentu preambuły został wskazany poniżej.

Numer wymienionej

Umowy

Druga

Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst preambuły
28Polskapostanowiły zawrzeć Umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

Article 6 - Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of Existing Preamble Language in Listed Agreements

Pursuant to Article 6(5) of the Convention Japan considers that the following agreements are not within the scope of a reservation under Article 6(4) of the Convention and contain preamble language described in Article 6(2) of the Convention. The text of the relevant preambular paragraph is identified below.

Listed

Agreement

Number

Other

Contracting

Jurisdiction

Preamble Text
28PolandHaving decided to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income,

Notyfikacje zgodnie z art. 6 ust. 6

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Japonia dokonuje wyboru stosowania art. 6 ust. 3 Konwencji.

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających w preambule tekstu

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Japonia wskazuje, że następujące umowy nie zawierają tekstu preambuły odnoszącego się do pragnienia rozwijania relacji ekonomicznych lub wzmacniania współpracy w zakresie spraw podatkowych.

Numer wymienionej UmowyDruga Umawiająca się Jurysdykcja
28Polska

Article 6 - Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 6(6) of the Convention Japan hereby chooses to apply Article 6(3) of the Convention.

Notification of Listed Agreements Not Containing Existing Preamble Language

Pursuant to Article 6(6) of the Convention Japan considers that the following agreements do not contain preamble language referring to a desire to develop an economic relationship or to enhance co-operation in tax matters.

Listed Agreement NumberOther Contracting Jurisdiction
28Poland

Zastrzeżenie zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. a)

Artykuł 8 - Transakcje wypłat dywidend

Zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. a) Konwencji Japonia zastrzega prawo do niestosowania art. 8 Konwencji w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 8 - Dividend Transfer Transactions

Pursuant to Article 8(3)(a) of the Convention Japan reserves the right for the entirety of Article 8 of the Convention not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacja zgodnie z art. 9 ust. 8

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 9 ust. 8 Konwencji Japonia dokonuje wyboru stosowania art. 9 ust. 4 Konwencji.

Article 9 - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 9(8) of the Convention Japan hereby chooses to apply Article 9(4) of the Convention.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a)

Artykuł 11 - Stosowanie przepisów Umów Podatkowych w celu zastrzeżenia prawa Strony do opodatkowania osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na jej terytorium

Zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a) Konwencji Japonia zastrzega prawo do niestosowania art. 11 Konwencji w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 11 - Application of Tax Agreements to Restrict a Party's Right to Tax its Own Residents

Pursuant to Article 11(3)(a) of the Convention Japan reserves the right for the entirety of Article 11 of the Convention not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacja zgodnie z art. 12 ust. 5

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 12 ust. 5 Konwencji Japonia wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 12 ust. 3 lit. a) Konwencji. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej UmowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
28Polskaart. 5 ust. 5

Article 12 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 12(5) of the Convention Japan considers that the following agreements contain a provision described in Article 12(3)(a) of the Convention. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
28PolandArticle 5(5)

Notyfikacja zgodnie z art. 12 ust. 6

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 12 ust. 6 Konwencji Japonia wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 12 ust. 3 lit. b) Konwencji. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej UmowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
28Polskaart. 5 ust. 6

Article 12 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 12(6) of the Convention Japan considers that the following agreements contain a provision described in Article 12(3)(b) of the Convention. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
28PolandArticle 5(6)

Notyfikacje zgodnie z art. 13 ust. 7

Artykuł 13 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez wykorzystanie wyłączeń określonych form działalności z definicji zakładu

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 7 Konwencji Japonia dokonuje wyboru stosowania Opcji A przewidzianej w art. 13 ust. 1 Konwencji. Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 13 ust. 7 Konwencji Japonia wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 13 ust. 5 lit. a) Konwencji. Numer artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej UmowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
28Polskaart. 5 ust. 4

Article 13 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 13(7) of the Convention Japan hereby chooses to apply Option A under Article 13(1) of the Convention.

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 13(7) of the Convention Japan considers that the following agreements contain a provision described in Article 13(5)(a) of the Convention. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
28PolandArticle 5(4)

Zastrzeżenie zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a)

Artykuł 14 - Podział umów

Zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a) Konwencji Japonia zastrzega prawo niestosowania w całości art. 14 Konwencji w odniesieniu do postanowień przewidzianych w zawartych przez nią Umowach Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 14 - Splitting-up of Contracts

Pursuant to Article 14(3)(a) of the Convention Japan reserves the right for the entirety of Article 14 of the Convention not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a) Konwencji Japonia wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. a) pkt i) Konwencji. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej UmowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
28Polskaart. 25 ust. 1 zd. 1

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(a) of the Convention, Japan considers that the following agreements contain a provision described in Article 16(4)(a)(i) of the Convention. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
28PolandArticle 25(1), first sentence

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii) Konwencji Japonia wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie przewidujące, że sprawa, o której mowa w art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze Konwencji, powinna być przedstawiona w okresie co najmniej trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej UmowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
28Polskaart. 25 ust. 1 zd. 2

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(b)(ii) of the Convention Japan considers that the following agreements contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of Article 16(1) of the Convention must be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
28PolandArticle 25(1), second sentence

Notyfikacja zgodnie z art. 18

Artykuł 18 - Wybór stosowania Części VI

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 18 Konwencji Japonia dokonuje wyboru stosowania Części VI Konwencji.

Article 18 - Choice to Apply Part VI

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 18 of the Convention Japan hereby chooses to apply Part VI of the Convention.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 19 ust. 12

Artykuł 19 - Obowiązkowe postępowanie arbitrażowe

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Konwencji Japonia zastrzega prawo stosowania następujących zasad w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, bez względu na pozostałe przepisy art. 19 Konwencji:

a) jakakolwiek kwestia nierozwiązana w toku procedury wzajemnego porozumiewania się, która byłaby objęta zakresem postępowania arbitrażowego przewidzianego w niniejszej Konwencji, nie będzie przedłożona do postępowania arbitrażowego, jeżeli rozstrzygnięcie dotyczące tej kwestii zostało wydane przez sąd lub trybunał administracyjny którejkolwiek z Umawiających się Jurysdykcji;
b) jeżeli, w dowolnym czasie po złożeniu wniosku o przeprowadzenie postępowania arbitrażowego a przed przedstawieniem przez panel arbitrów jego decyzji właściwym organom Umawiających się Jurysdykcji, rozstrzygnięcie dotyczące tej kwestii zostało wydane przez sąd lub trybunał administracyjny jednej z Umawiających się Jurysdykcji, wówczas postępowanie arbitrażowe zostaje zakończone.

Article 19 - Mandatory Binding Arbitration

Pursuant to Article 19(12) of the Convention Japan reserves the right for the following rules to apply with respect to its Covered Tax Agreements notwithstanding the other provisions of Article 19 of the Convention:

a) any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for by the Convention shall not be submitted to arbitration, if a decision on this issue has already been rendered by a court or administrative tribunal of either Contracting Jurisdiction;
b) if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a decision concerning the issue is rendered by a court or administrative tribunal of one of the Contracting Jurisdictions, the arbitration process shall terminate.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 23 ust. 2

Artykuł 23 - Rodzaje postępowania arbitrażowego

Zgodnie z art. 23 ust. 2 Konwencji dla celów stosowania art. 23 Konwencji w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, Japonia zastrzega prawo do niestosowania art. 23 ust. 1 Konwencji w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 23 - Type of Arbitration Process

Pursuant to Article 23(2) of the Convention for the purpose of applying Article 23 of the Convention to its Covered Tax Agreements, Japan reserves the right for Article 23(1) of the Convention not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. a)

Artykuł 28 - Zastrzeżenia

Zastrzeżenie dotyczące zakresu arbitrażu

Zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. a) Konwencji Japonia składa następujące zastrzeżenia w odniesieniu do zakresu spraw, do których będzie stosowany arbitraż zgodnie z przepisami Części VI Konwencji.

1. Japonia zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu stosowania Części VI Konwencji do japońskiej Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, spraw podlegających przepisom tej Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, które przewidują zasady ustalania, czy osoba inna niż osoba fizyczna będzie uważana za osobę mającą siedzibę w jednej z Umawiających się Jurysdykcji, w przypadkach gdy taka osoba byłaby w przeciwnym razie traktowana jako posiadająca siedzibę w obu Umawiających się Jurysdykcjach (które to zasady mogą zostać zmienione przez Konwencję).
2. W przypadku gdy zastrzeżenie złożone zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. a) Konwencji przez drugą Umawiającą się Jurysdykcję, która jest stroną japońskiej Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, wyłącza jedynie, czy to poprzez odniesienie się do jej prawa wewnętrznego, czy też nie, z zakresu stosowania Części VI Konwencji sprawy opodatkowania w tej drugiej Umawiającej się Jurysdykcji, Japonia zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu stosowania Części VI Konwencji w odniesieniu do tej Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, spraw opodatkowania w Japonii, które są analogiczne ze sprawami, o których mowa w zastrzeżeniu tej drugiej Umawiającej się Jurysdykcji.

Article 28 - Reservations

Reservation Formulated for Scope of Arbitration

Pursuant to Article 28(2)(a) of the Convention Japan formulates the following reservations with respect to the scope of

cases that shall be eligible for arbitration under the provisions of Part VI of the Convention.

1. Japan reserves the right to exclude from the scope of Part VI of the Convention with respect to a Covered Tax Agreement of Japan cases falling within the provisions of that Covered Tax Agreement which provide rules for determining whether a person other than an individual shall be treated as a resident of one of the Contracting Jurisdictions in cases in which that person would otherwise be treated as a resident of both Contracting Jurisdictions (as they may be modified by the Convention).
2. Where a reservation made by the other Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement of Japan pursuant to Article 28(2)(a) of the Convention exclusively excludes, whether or not by referring to its domestic law, from the scope of Part VI of the Convention cases of taxation in that other Contracting Jurisdiction, Japan reserves the right to exclude from the scope of Part VI of the Convention with respect to that Covered Tax Agreement cases of taxation in Japan which are analogous to the cases referred to in that other Contracting Jurisdiction's reservation.
1 Tekst Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2018 r. poz. 1369.
2 Tekst Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Tokio dnia 20 lutego 1980 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1983 r. poz. 60.
3 Numer wskazany przez Japonię w wykazie zastrzeżeń i notyfikacji do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., w notyfikacji złożonej zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii)ww. Konwencji.