Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.116 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju.
2.  Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na:
1) wyłączeniu z dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, obsługującego sprawy działów gospodarka i rozwój regionalny, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu gospodarka oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu;
2) włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, obsługującego sprawy działów gospodarka i rozwój regionalny, komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa obsługujących sprawy działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki (Dz. U. poz. 2076).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 9 stycznia 2018 r.