Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1171 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r.
Art.  39.  [Tworzenie, znoszenie lub przekształcanie ministerstw; komórki organizacyjne, statut, regulamin organizacyjny ministerstwa]
1.  Ministerstwo tworzy, znosi lub przekształca Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia.
1a.  W razie zniesienia lub przekształcenia ministerstwa, Prezes Rady Ministrów określa, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych, będących w posiadaniu tego ministerstwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, oraz ustala podmiot i sposób przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jego zniesienia lub przekształcenia.
1b.  (uchylony).
1c.  (uchylony).
1d.  (uchylony).
2.  W skład ministerstwa wchodzą komórki organizacyjne:
1) departamenty - do realizacji merytorycznych zadań ministerstwa;
2) biura - do realizacji zadań w zakresie obsługi ministerstwa;
3) sekretariaty - do obsługi ministra oraz komitetów, rad i zespołów;
4) wydziały, referaty, zespoły - jako komórki organizacyjne wewnątrz komórek wymienionych w pkt 1 i 2.
3.  W każdym ministerstwie mogą być tworzone w szczególności:
1) gabinet polityczny ministra;
2) komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, lub stanowiska samodzielne, do spraw:
a) prawnych,
b) informacji,
c) budżetu,
d) finansów,
e) kadr,
f) szkolenia,
g) organizacji,
h) integracji europejskiej,
i) współpracy z zagranicą,
j) informatyki,
k) zamówień publicznych,
l) administracyjno-gospodarczych,
m) kontroli,
n) skarg,
o) wniosków,
p) ochrony informacji niejawnych,
q) audytu wewnętrznego.
3a.  Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, lub stanowiska samodzielne do spraw wymienionych w ust. 3 pkt 2, mogą być łączone.
4.  Bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi wymienionymi w ust. 2 pkt 1-3 oraz ust. 3 pkt 2 sprawuje dyrektor generalny, który zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań określonych przez ministra, sekretarza stanu i podsekretarza stanu. Prawa i obowiązki dyrektora generalnego urzędu określają odrębne przepisy.
4a.  Dyrektor generalny odpowiada za sprawne funkcjonowanie urzędu oraz gotowość urzędu do wykonywania zadań w przypadku określonym w art. 38.
5.  Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje ministerstwu statut, w którym określa jego szczegółową strukturę organizacyjną.
6.  Minister ustala, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny ministerstwa określający zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych ministerstwa oraz, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra.
7.  Dyrektor Generalny zatwierdza wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych ministerstwa oraz, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jednostek organizacyjnych podległych ministrowi.
8.  Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do kierowników urzędów centralnych oraz utworzonych na podstawie ustawy państwowych jednostek organizacyjnych podległych kierownikom urzędów centralnych.
9.  W przypadku utworzenia jednostki budżetowej na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, standardy i wytyczne w celu ujednolicenia sposobu funkcjonowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw i urzędów centralnych, w tym w szczególności w zakresie administracyjnej i biurowej obsługi organów administracji rządowej oraz zamówień centralnych wykonywanych przez tę jednostkę.