Art. 39. - [Tworzenie, znoszenie lub przekształcanie ministerstw; komórki organizacyjne, statut, regulamin organizacyjny ministerstwa] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2023 r.
Art.  39.  [Tworzenie, znoszenie lub przekształcanie ministerstw; komórki organizacyjne, statut, regulamin organizacyjny ministerstwa]
1. 
Ministerstwo tworzy, znosi lub przekształca Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia.
1a. 
W razie zniesienia lub przekształcenia ministerstwa, Prezes Rady Ministrów określa, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych, będących w posiadaniu tego ministerstwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, oraz ustala podmiot i sposób przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jego zniesienia lub przekształcenia.
1aa. 
( 4 ) W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.
1b. 
(uchylony).
1c. 
(uchylony).
1d. 
(uchylony).
2. 
W skład ministerstwa wchodzą komórki organizacyjne:
1)
departamenty - do realizacji merytorycznych zadań ministerstwa;
2)
biura - do realizacji zadań w zakresie obsługi ministerstwa;
3)
sekretariaty - do obsługi ministra oraz komitetów, rad i zespołów;
4)
wydziały, referaty, zespoły - jako komórki organizacyjne wewnątrz komórek wymienionych w pkt 1 i 2.
3. 
W każdym ministerstwie mogą być tworzone w szczególności:
1)
gabinet polityczny ministra;
2)
komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, lub stanowiska samodzielne, do spraw:
a)
prawnych,
b)
informacji,
c)
budżetu,
d)
finansów,
e)
kadr,
f)
szkolenia,
g)
organizacji,
h)
integracji europejskiej,
i)
współpracy z zagranicą,
j)
informatyki,
k)
zamówień publicznych,
l)
administracyjno-gospodarczych,
m)
kontroli,
n)
skarg,
o)
wniosków,
p)
ochrony informacji niejawnych,
q)
audytu wewnętrznego.
3a. 
Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, lub stanowiska samodzielne do spraw wymienionych w ust. 3 pkt 2, mogą być łączone.
4. 
Bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi wymienionymi w ust. 2 pkt 1-3 oraz ust. 3 pkt 2 sprawuje dyrektor generalny, który zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań określonych przez ministra, sekretarza stanu i podsekretarza stanu. Prawa i obowiązki dyrektora generalnego urzędu określają odrębne przepisy.
4a. 
Dyrektor generalny odpowiada za sprawne funkcjonowanie urzędu oraz gotowość urzędu do wykonywania zadań w przypadku określonym w art. 38.
5. 
Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje ministerstwu statut, w którym określa jego szczegółową strukturę organizacyjną.
6. 
Minister ustala, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny ministerstwa określający zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych ministerstwa oraz, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra.
7. 
Dyrektor Generalny zatwierdza wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych ministerstwa oraz, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jednostek organizacyjnych podległych ministrowi.
8. 
Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do kierowników urzędów centralnych oraz utworzonych na podstawie ustawy państwowych jednostek organizacyjnych podległych kierownikom urzędów centralnych.
9. 
W przypadku utworzenia jednostki budżetowej na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, standardy i wytyczne w celu ujednolicenia sposobu funkcjonowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw i urzędów centralnych, w tym w szczególności w zakresie administracyjnej i biurowej obsługi organów administracji rządowej oraz zamówień centralnych wykonywanych przez tę jednostkę.
4 Art. 39 ust. 1aa dodany przez art. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1641) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 sierpnia 2023 r.