Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.193

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 103) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na:

1) wyłączeniu z dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, obsługującego sprawy działów gospodarka i rozwój regionalny, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu gospodarka oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu;

2) włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, obsługującego sprawy działów gospodarka i rozwój regionalny, komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa obsługujących sprawy działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 22 stycznia 2018 r.