Dz.U.2019.49

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie mocy obowiązującej Protokołu wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 29 września 2017 r. o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r. 1 , podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. (Dz. U. poz. 2105) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 15 grudnia 2017 r. ratyfikował wyżej wymieniony protokół.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 protokołu wszedł on w życie dnia 2 listopada 2018 r.

1 Tekst Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., został ogłoszony w Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2007, str. 48.