Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.139

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 16 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 i 2354) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Dz. U. poz. 1900) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ziemniaków zebranych na początku sezonu zbioru ziemniaków w kraju pochodzenia przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, o skórce łuszczącej się, przeznaczonych do sprzedaży bezpośrednio po ich zebraniu, zwanych dalej "ziemniakami wczesnymi (ziemniakami młodymi)",";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) i ziemniaków jadalnych przeznaczonych do przetwórstwa spożywczego.";

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) zebranych lub dopuszczonych do obrotu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Republice Turcji lub zebranych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych państwach, o ile zostały oznakowane w sposób, który zapewnia, że konsument nie jest wprowadzany w błąd.";

4) w załączniku do rozporządzenia:
a) tytuł otrzymuje brzmienie:

"Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) i ziemniaków jadalnych",

b) w tabeli wiersz pierwszy otrzymuje brzmienie:
Lp.Wymagania jakościoweZiemniaki wczesne (ziemniaki młode)Ziemniaki jadalne
c) w objaśnieniach:
w odnośniku nr 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w przypadku ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) - na powierzchni większej niż 1/8 bulwy, którą można usunąć przy zwykłym obieraniu,",

w odnośniku nr 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w przypadku ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) - na głębokość większą niż 3,5 mm lub bulwy z płytszymi uszkodzeniami występującymi na powierzchni większej niż 1/5 bulwy,".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 17 września 2018 r. pod numerem 2018/465/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).