Dz.U.2019.93

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie przyznawania dodatkowej zdolności połowowej

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514, 650, 2245 i 2340) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa kryteria, sposób i tryb przyznawania dodatkowej zdolności połowowej, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, zwanej dalej "ustawą".
§  2. 
1.  Dodatkowa zdolność połowowa jest przyznawana właścicielowi statku rybackiego, którego armator lub kapitan w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej, zwanego dalej "wnioskiem", nie zostali prawomocnie ukarani karą pieniężną za poważne naruszenie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa w rozumieniu art. 42 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz. Urz. UE L 286 z 29.10.2008, str. 1, z późn. zm.) lub w rozumieniu art. 90 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.) przy użyciu statku rybackiego, którego dotyczy wniosek.
2.  Ustalenie, czy armator i kapitan statku rybackiego, którego właściciel ubiega się o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej, nie zostali prawomocnie ukarani karą pieniężną, o której mowa w ust. 1, następuje na podstawie danych zgromadzonych w rejestrze naruszeń przepisów WPR.
§  3.  Dodatkową zdolność połowową przyznaje się do wyczerpania wielkości dodatkowej zdolności połowowej przeznaczonej do podziału określonej w informacji, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
§  4.  Dodatkową zdolność połowową przyznaje się w wielkości wskazanej we wniosku.
§  5. 
1.  Dodatkową zdolność połowową przyznaje się według kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów przyznanych wnioskom.
2.  Wnioskom na realizację celów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy, związanych z poprawą:
1) bezpieczeństwa statku rybackiego - przyznaje się 3 punkty;
2) warunków pracy na statku rybackim - przyznaje się 2 punkty;
3) higieny lub jakości produktów rybołówstwa - przyznaje się 1 punkt.
3.  W przypadku wniosku na realizację więcej niż jednego z celów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy, przyznane punkty, o których mowa w ust. 2, sumuje się.
§  6. 
1.  W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, dodatkową zdolność połowową przyznaje się w zależności od wielkości wskaźnika procentowego, począwszy od najmniejszej jego wartości.
2.  Wskaźnik procentowy oblicza się według następującego wzoru:

gdzie:

Wu - oznacza wskaźnik procentowy,

ZPw - oznacza wnioskowaną wielkość dodatkowej zdolności połowowej, wyrażonej w GT albo kW,

ZPs - oznacza wielkość indywidualnej zdolności połowowej statku rybackiego, którego właściciel ubiega się o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej, dotyczącą tego statku, wyrażoną w GT albo kW, wpisaną do rejestru statków rybackich na dzień składania wniosku.

3.  W przypadku wniosków o równym wskaźniku procentowym, dodatkową zdolność połowową przyznaje się w zależności od wnioskowanej wielkości dodatkowej zdolności połowowej, począwszy od najmniejszej wielkości GT lub kW.
4.  W przypadku dwóch albo więcej wniosków o równym wskaźniku procentowym oraz tej samej wnioskowanej wielkości dodatkowej zdolności połowowej, dodatkową zdolność połowową przyznaje się, biorąc pod uwagę datę rozpoczęcia eksploatacji statku rybackiego, którego dotyczy wniosek, ustaloną zgodnie z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1130 z dnia 14 czerwca 2017 r. określającego parametry statków rybackich (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017, str. 1), począwszy od daty najwcześniejszej.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).