Departmental acts

Nadanie statutu Teatrowi Wielkiemu - Operze Narodowej oraz zmiana statusu na państwową instytucję artystyczną.

Dz.Urz.MKiDN.2012.20 | zarządzenie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2012.8 | informacja z dnia 24 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Dz.Urz.MKiDN.2012.24 | zarządzenie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Kapituły Dorocznych Nagród Ministra oraz Kapituły Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji.

Dz.Urz.MKiDN.2012.22 | zarządzenie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw reformy prawa autorskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2012.23 | zarządzenie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Przejęcie dziedzictwa tradycji i nadanie imienia patrona Jednostce Wojskowej AGAT.

Dz.Urz.MON.2012.189 | decyzja z dnia 24 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego święta 37. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2012.190 | decyzja z dnia 24 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego święta 6. Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2012.191 | decyzja z dnia 24 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw koordynacji budowy pomnika w Smoleńsku.

Dz.Urz.MKiDN.2012.21 | zarządzenie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2012 roku oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2012.30 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Cena 1m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.24 | komunikat z dnia 23 maja 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu.

Dz.Urz.PKRUS.2012.1 | zarządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu.

Dz.Urz.PKRUS.2012.1 | zarządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie grupy roboczej do spraw prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.14 | zarządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie grupy roboczej do spraw prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.14 | zarządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie grupy roboczej do spraw prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.14 | zarządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie grupy roboczej do spraw prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.14 | zarządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie grupy roboczej do spraw prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.14 | zarządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych.

Dz.Urz.MG.2012.16 | zarządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2011 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.13 | obwieszczenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 1061/11.

Dz.Urz.ULC.2012.40 | komunikat z dnia 23 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1318/11.

Dz.Urz.ULC.2012.39 | komunikat z dnia 23 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 627/10.

Dz.Urz.ULC.2012.38 | komunikat z dnia 23 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2011 r.

Dz.Urz.NBP.2012.5 | uchwała z dnia 22 maja 2012 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.184 | upoważnienie z dnia 21 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Ustalenie terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.304 | decyzja z dnia 21 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.304 | decyzja z dnia 21 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu do spraw polityki na rzecz osób starszych.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.12 | zarządzenie z dnia 21 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu do spraw polityki na rzecz osób starszych.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.12 | zarządzenie z dnia 21 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.23 | komunikat z dnia 21 maja 2012 r. | Akt nienormatywny

Pieczęcie urzędowe w Ministerstwie Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2012.13 | zarządzenie z dnia 18 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Społecznej Rady do spraw Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dz.Urz.MG.2012.14 | zarządzenie z dnia 18 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.21 | obwieszczenie z dnia 18 maja 2012 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.8 | zarządzenie z dnia 18 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2012.30 | zarządzenie z dnia 18 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dz.Urz.KGP.2012.24 | zarządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dz.Urz.KGP.2012.24 | zarządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dz.Urz.KGP.2012.24 | zarządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Krajowemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.

Dz.Urz.MZ.2012.28 | zarządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Dz.Urz.MC.2012.19 | zarządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Dz.Urz.MC.2012.19 | zarządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Dz.Urz.MC.2012.19 | zarządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie działalności prasowo-informacyjnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.30 | decyzja z dnia 17 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Callao (Republika Peru).

Dz.Urz.MSZ.2012.14 | zarządzenie z dnia 16 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie Regulaminu Rady Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.38 | zarządzenie z dnia 16 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie Regulaminu Rady Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.38 | zarządzenie z dnia 16 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2012.7 | obwieszczenie z dnia 16 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz produktów tradycyjnych znajdujących się na liście produktów tradycyjnych.

Dz.Urz.MRiRW.2012.6 | ogłoszenie z dnia 16 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrażenie zgody na używanie sztandaru Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2012.180 | decyzja z dnia 16 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Wyrażenie zgody na używanie sztandaru Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2012.179 | decyzja z dnia 16 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA.

Dz.Urz.MS.2012.84 | zarządzenie z dnia 16 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia działowego organizowanego w ramach szkolenia obronnego.

Dz.Urz.MEN.2012.11 | zarządzenie z dnia 15 maja 2012 r. | Akt utracił moc