Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.14

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Katowicach

Na podstawie art. 78 ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 75a ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Katowicach w składzie:
1) Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Marek Charuza - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach,
b) Stefan Skrzypczak - adwokat;
2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a) Danuta Józefowska - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie,
b) Winicjusz Wuwer - adwokat;
3) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Magdalena Rybicka - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,
b) Zygmunt Stęchły - adwokat;
4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a) Jacek Sobczyński - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,
b) Stefan Zientek - adwokat;
5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Małgorzata Kowalska - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,
b) Leszek Cholewa - adwokat;
6) 1 Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a) Mariusz Nawaro - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,
b) Rafał Stęchły - adwokat;
7) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) dr Włodzimierz Kubik - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,
b) Seweryn Plebanek - adwokat;
8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a) Barbara Brandys-Kmiecik - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,
b) Cezary Goryszewski - adwokat.
§  2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Marka Charuzę.
§  3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Stefana Skrzypczaka.
§  4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie i Opolu.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.

1 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 7 lutego 2013 r. (Dz.Urz.MS.13.113) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lutego 2013 r.