Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUS.2013.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 stycznia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 stycznia 2013 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2012 r.

Na podstawie § 42 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. Nr 28, poz. 165) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2012 r. wyniosło 3.728,36 zł.