Zdarzenie lotnicze Nr 683/09.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.22

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 stycznia 2013 r.

KOMUNIKAT Nr 17
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 683/09

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 225), w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC z 2006 r. Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1.
Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 20 sierpnia 2009 r., na szybowcu SZD-9 bis Bocian 1E, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej: "Błędy proceduralne - H4".

2.
Opis wypadku lotniczego:

Uczeń-pilot, lat 51, wykonywał start za wyciągarką. Podczas wzlotu nastąpiło oddzielenie się od szybowca tylnej osłony kabiny, która uderzyła w górną część statecznika pionowego, powodując jego uszkodzenia. Uczeń-pilot dokończył start za wyciągarką i po zbudowaniu kręgu prawidłowo wylądował na lotnisku. Tylna osłona kabiny spadła na lotnisku.

3.
Przyczyna wypadku lotniczego:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, zwana dalej "PKBWL", ustaliła, że najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku mogło być niedokładne zamknięcie lub poluzowanie zamka tylnej osłony kabiny wskutek zużycia eksploatacyjnego.

4.
Zalecenia PKBWL dotyczące bezpieczeństwa:

PKBWL nie zaproponowała zaleceń.