Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 2014 r.

DECYZJA Nr 9/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie trybu postępowania w zakresie usunięcia przeszkody na lotnisku wojskowym, która nie jest obiektem budowlanym, a stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, w tym drzew i krzewów w rejonie podejść do lądowania

Departament Infrastruktury

Na podstawie art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.) i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 82 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa tryb postępowania w zakresie usunięcia przeszkody na lotnisku wojskowym, która nie jest obiektem budowlanym, a stanowi zagrożenie ruchu lotniczego, w tym drzew i krzewów w rejonie podejść do lądowania, zwanej dalej "przeszkodą lotniczą".
2. Przepisów decyzji nie stosuje się:
1) do lotnisk wojskowych wykorzystywanych także przez lotnictwo cywilne, w przypadkach których jako zarządzającego w rejestrze lotnisk cywilnych wskazano podmiot cywilny;
2) w przypadku konieczności usunięcia przeszkody w związku z wykonywaniem robót budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2, zastosowanie mają w szczególności przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.).
4. Ilekroć w decyzji jest mowa o:
1) właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną będącą właścicielem albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą posiadaczem samoistnym, użytkownikiem, zarządcą lub dzierżawcą nieruchomości. W stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa przez właściciela nieruchomości rozumie się jednostkę organizacyjną, na rzecz której ustanowiono trwały zarząd;
2) zarządzającym lotniskiem - należy przez to rozumieć wojskowego użytkownika lotniska - jednostkę organizacyjną podległą lub nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, wpisaną do rejestru lotnisk wojskowych jako jego główny użytkownik;
3) 1 (uchylony).
5. Usunięcie przeszkody lotniczej następuje na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej.
6. 2 Decyzje w przypadkach, o których mowa w art. 82 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 3 Lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, wydaje, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwy do spraw infrastruktury, zwany dalej "Podsekretarzem Stanu".
7. Podsekretarz Stanu wszczyna na wniosek zarządzającego lotniskiem postępowanie w sprawie usunięcia przeszkody lotniczej, zwane dalej "postępowaniem".
8. Podsekretarz Stanu zawiadamia o wszczęciu postępowania wszystkie osoby będące stronami w sprawie.
9. 3 Podsekretarz Stanu informuje o wszczęciu postępowania Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, właściwego wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta, a także właściwe organy, które w ramach swojej kompetencji wydają zezwolenia na usunięcie danego rodzaju przeszkody, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
10. Wniosek, o którym mowa w pkt 7, zarządzający lotniskiem kieruje do Podsekretarza Stanu, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanego dalej "Dyrektorem".
11. Wniosek, o którym mowa w pkt 7, powinien zawierać:
1) 4 opis przeszkody lotniczej (jej rodzaj, ilość oraz wysokość nad poziom terenu);
2) dane ewidencyjne nieruchomości, na której przeszkoda lotnicza jest zlokalizowana, jak również dane właściciela tej nieruchomości;
3) lokalizację przeszkody lotniczej względem najważniejszych elementów lotniska (przedstawioną w formie planu sytuacyjnego) wraz z wykazem współrzędnych przeszkody lotniczej;
4) wyciąg z Instrukcji Operacyjnej Lotniska zawierający informację o przeszkodzie lotniczej, potwierdzony przez wnioskującego za zgodność z oryginałem;
5) informację o przyczynie powodującej zagrożenie ruchu lotniczego, a w przypadku przeszkód lotniczych przewyższających powierzchnię ograniczającą zabudowy także informację o wartości tego przewyższenia.
12. W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub jej lokalizacji w obrębie pasa drogowego drogi publicznej oraz w obszarze objętym formą ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie przyrody, we wniosku, o którym mowa w pkt 7, należy umieścić taką informację.
13. W razie stwierdzenia przesłanek określonych w art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), zarządzający lotniskiem wnioskuje o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
14. Podsekretarz Stanu powołuje komisję do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu oraz oceny zasadności usunięcia przeszkody lotniczej, zwaną dalej "komisją".
15. W skład komisji wchodzą:
1) przewodniczący - przedstawiciel Dyrektora;
2) 5 członkowie - przedstawiciel zarządzającego lotniskiem oraz przedstawiciel z komórki organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych właściwej w sprawach związanych z bezpieczeństwem lotów oraz w sprawach związanych z ubezpieczeniem lotów.
16. W pracach komisji mogą uczestniczyć właściciel nieruchomości lub jego pełnomocnik.
17. Komisja, w terminie 30 dni od daty jej powołania, przeprowadza wizję lokalną terenu.
18. Z przeprowadzonej wizji lokalnej Komisja sporządza protokół, w którym umieszcza się opis przebiegu czynności, stwierdzony stan faktyczny oraz wnioski odnośnie zasadności planowanego przedsięwzięcia. Wzór protokołu określa załącznik do decyzji.
19. 6 W przypadku wydania decyzji o usunięciu przeszkody lotniczej zarządzający lotniskiem przedkłada Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Podsekretarzowi Stanu, za pośrednictwem Dyrektora, informacje o:
1) działaniach poczynionych w celu wykonania decyzji - w terminie 30 dni od dnia, kiedy decyzja ta stała się ostateczna;
2) sposobie realizacji decyzji - w terminie 14 dni od dnia wykonania decyzji.
20. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PROTOKÓŁ

Z WIZJI LOKALNEJ TERENU

PLANOWANEGO USUNIĘCIA PRZESZKODY LOTNICZEJ

Z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu .......... na terenie/podejściu do lądowania*)

lotniska wojskowego ..............................................................................................

w m. ............................... w związku z planowanym usunięciem przeszkody lotniczej

stanowiącej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

W wizji uczestniczyli:

1. Przedstawiciel Departamentu Infrastruktury MON:

…………................. stanowisko/instytucja ………….................

2. Przedstawiciel ................................:

…………................. stanowisko/instytucja ………….................

3. Inni uczestnicy:

…………................. stanowisko/instytucja ………….................

…………................. stanowisko/instytucja ………….................

I. Dane właściciela lub innego podmiotu władającego nieruchomością, na której znajduje się przeszkoda lotnicza

Nr kompleksu Nr działki/obrębWłaściciel / AdresUdział

II. Stwierdzony stan faktyczny:

..............................................................................................…………................

..............................................................................................…………................

..............................................................................................…………................

..............................................................................................…………................

..............................................................................................…………................

III. Wnioski odnośnie zasadności usunięcia przeszkody lotniczej:

..............................................................................................…………................

..............................................................................................…………................

..............................................................................................…………................

..............................................................................................…………................

..............................................................................................…………................

..............................................................................................…………................

IV. Uwagi dodatkowe:

..............................................................................................…………................

..............................................................................................…………................

..............................................................................................…………................

..............................................................................................…………................

..............................................................................................…………................

..............................................................................................…………................

..............................................................................................…………................

Załączniki:

Zał. Nr 1 - Wykaz przeszkód lotniczych będących przedmiotem wizji lokalnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. ....................

2. ....................

3. ....................

4. ....................

*) niepotrzebne skreślić

1 Pkt 4 ppkt 3 uchylony przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 304/MON z dnia 18 października 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.269) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2014 r.
2 Pkt 6 zmieniony przez pkt 1 decyzji nr 195/MON z dnia 21 maja 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.162) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2014 r.
3 Pkt 9 zmieniony przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 304/MON z dnia 18 października 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.269) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2014 r.
4 Pkt 11 ppkt 1 zmieniony przez pkt 1 ppkt 3 decyzji nr 304/MON z dnia 18 października 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.269) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2014 r.
5 Pkt 15 ppkt 2 zmieniony przez pkt 1 ppkt 4 decyzji nr 304/MON z dnia 18 października 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.269) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2014 r.
6 Pkt 19 zdanie wstępne zmienione przez pkt 1 ppkt 5 decyzji nr 304/MON z dnia 18 października 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.269) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2014 r.