Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2013.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 31 stycznia 2013 r.
uchylające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Z zastrzeżeniem § 2 uchyla się zarządzenie nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 74, z późn. zm.2) ).
§  2. Informacje zgromadzone w Policyjnym Systemie Statystyki Przestępczości "Temida" zostaną wykorzystane do opracowania danych statystycznych za rok 2012 przewidzianych do przekazania urzędom statystycznym w roku 2013, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1030, z późn. zm.3) ).
§  3. Sposób postępowania w Policji w zakresie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia określają odrębne przepisy w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 20, poz. 105, z 2004 r. Nr 1, poz. 2, Nr 8, poz. 32, Nr 12, poz. 60 i Nr 18, poz. 116, z 2005 r. Nr 2, poz. 2, Nr 9, poz. 46, Nr 11, poz. 70, Nr 17, poz. 116 i Nr 19, poz. 127, z 2007 r. Nr 2, poz. 3, Nr 5, poz. 50 i Nr 22, poz. 160, z 2009 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 15, poz. 71, z 2010 r. Nr 8, poz. 30, z 2011 r. Nr 10, poz. 73 oraz z 2012 r. poz. 40.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 297, poz. 1759 oraz z 2012 r. poz. 1009.