Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 stycznia 2013 r.
uchylające zarządzenie w sprawie trybu postępowania w zakresie uzyskiwania zezwolenia na usuwanie przeszkód lotniczych w postaci drzew lub krzewów, zlokalizowanych w rejonie podejść do lądowania czynnych lotnisk oraz lądowisk wojskowych

Departament Infrastruktury

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z art. 82 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) zarządza się, co następuje:

§  1. Traci moc zarządzenie Nr 37/MON z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie uzyskiwania zezwolenia na usuwanie przeszkód lotniczych w postaci drzew lub krzewów, zlokalizowanych w rejonie podejść do lądowania czynnych lotnisk oraz lądowisk wojskowych (Dz. Urz. MON Nr 24, poz. 297).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.