Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.15

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Katowicach

Na podstawie art. 78 ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 75a ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Katowicach w składzie:
1) Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Mirosław Ziaja - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach,
b) Witold Pospiech - adwokat;
2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a) Urszula Kasperek-Jajszczok - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,
b) Marek Proszewski - adwokat;
3) 1 Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Marta Szczocarz-Krysiak - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,
b) Robert Gojny - adwokat;
4) 2 Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a) Ewa Ślęzak - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,
b) Józef Szawara - adwokat;
5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Arkadiusz Przybyło - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,
b) Krzysztof Stec - adwokat;
6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a) Barbara Kurzeja - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach,
b) Stanisław Perucki - adwokat;
7) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Mirosław Kupiec - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,
b) Wojciech Mądrzycki - adwokat;
8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a) Barbara Orzepowska-Kyć - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,
b) Wojciech Kilanowski - adwokat.
§  2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Mirosława Ziaję.
§  3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Witolda Pospiecha.
§  4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie i Opolu.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.

1 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 5 marca 2013 r. (Dz.Urz.MS.13.126) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 marca 2013 r.
2 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 marca 2013 r. (Dz.Urz.MS.13.126) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 marca 2013 r.