Zmiana zarządzeń w sprawie regulaminów organizacyjnych Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 29 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenia w sprawie regulaminów organizacyjnych Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 23 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 23, z 2010 r. Nr 2, poz. 10, Nr 5, poz. 19 i Nr 7, poz. 31 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 22 i Nr 14, poz. 48) w załączniku w § 2 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

"21) nadzór nad realizacją kontroli osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego przez terenowe organy Straży Granicznej.".

§  2.
W zarządzeniu nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 56) w załączniku w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 2:
a)
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) efektywnego wykorzystania sprzętu, o którym mowa w pkt 7 lit. g,",

b)
w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) kontroli osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego;";

2)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) utrzymywanie bezpośredniej współpracy między Strażą Graniczną a Policją w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym znajdującej się we właściwości Zarządu, w tym poprzez opracowywanie korespondencji i wymianę informacji z Biurem SIRENE;".

§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.