Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MTBiGM.2013.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
1.
Kierujący komórką organizacyjną, której zakres zadań określony na podstawie niniejszego zarządzenia różni się od zakresu zadań określonego na podstawie dotychczasowych przepisów, przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia.
2.
Biuro Dyrektora Generalnego przedkłada projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do zatwierdzenia.
§  3.
Ewidencję wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych prowadzi sekretariat Dyrektora Generalnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
§  4.
Zachowują moc wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych, wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, z wyjątkiem wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2.
§  5.
Traci moc zarządzenie Nr 3 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTBiGM Nr 1, poz. 1 oraz z 2012 r. poz. 48, 66 i 75).
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

I.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1.
Regulamin organizacyjny Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwany dalej "Regulaminem", określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej "Ministerstwem", wymienionych w zarządzeniu nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (M. P. Nr 111, poz. 1133, z 2012 r. poz. 665 oraz z 2013 r. poz. 22).

II.

 ORGANIZACJA MINISTERSTWA

§  2.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwany dalej "Ministrem", kieruje Ministerstwem oraz wykonuje politykę Rady Ministrów w zakresie działów administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport, a także koordynuje jej wykonywanie przez organy, urzędy i jednostki organizacyjne, które jemu podlegają lub są przez niego nadzorowane.
§  3.
1.
Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra, Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa.
2.
Zakres czynności Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz zakres w jakim Sekretarz Stanu zastępuje Ministra określa odrębne zarządzenie Ministra.
3.
Ustalając zakres czynności Minister zatwierdza schemat organizacyjny Ministerstwa, określający podporządkowanie komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra.
§  4.
Minister może, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów, w formie pisemnej, upoważnić Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz dyrektorów komórek organizacyjnych i innych pracowników Ministerstwa do podejmowania w określonych sprawach czynności w jego imieniu, w tym do załatwiania spraw w imieniu organu administracji rządowej w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
§  5.
1.
Dyrektor Generalny Ministerstwa wykonuje zadania i kompetencje określone w ustawie o służbie cywilnej i w ustawie o Radzie Ministrów, a w szczególności realizuje politykę personalną w Ministerstwie, dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie, zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Ministerstwa, warunki jego działania oraz organizację pracy, a także wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.
2.
Dyrektora Generalnego Ministerstwa w czasie nieobecności zastępuje osoba kierująca komórką organizacyjną, wyznaczona w uzgodnieniu z Ministrem.
3.
Dyrektor Generalny Ministerstwa może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektorów komórek organizacyjnych i innych pracowników Ministerstwa do podejmowania w określonych sprawach czynności w jego imieniu oraz powierzyć im realizację zadań w ustalonym zakresie.
§  6.
Ministerstwo zapewnia obsługę Ministra w zakresie zadań określonych w aktach normatywnych i innych dokumentach dla ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, gospodarki morskiej i transportu oraz ogólnie dla ministrów i organów administracji rządowej - w zakresie właściwości Ministra.
§  7.
1.
Dyrektor komórki organizacyjnej kieruje pracą komórki organizacyjnej.
2.
Dyrektor komórki organizacyjnej jest odpowiedzialny za realizację zadań komórki organizacyjnej oraz koordynację działań innych komórek organizacyjnych, służących realizacji tych zadań.
3.
Do obowiązków dyrektora komórki organizacyjnej należy:
1)
zapewnienie prawidłowej, efektywnej i terminowej realizacji zadań oraz osiąganie celów określonych przez Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa, w tym wynikających z planu działalności, o którym mowa w art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz celów określonych w planie działalności komórki organizacyjnej (skuteczność i efektywność);
2)
zapewnienie zgodności działania komórki organizacyjnej z priorytetami i kierunkami określonymi przez Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi (zgodność z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi);
3)
zapewnienie właściwej organizacji i sprawnego funkcjonowania komórki organizacyjnej, w tym zapewnienie ciągłości realizacji zadań w czasie własnej nieobecności w pracy oraz nieobecności w pracy poszczególnych pracowników zatrudnionych w komórce organizacyjnej;
4)
zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej;
5)
efektywne zarządzanie ryzykiem;
6)
monitorowanie sposobu zorganizowania kontroli zarządczej w jednostkach w działach, wobec których komórka organizacyjna prowadzi sprawy nadzoru Ministra;
7)
reprezentowanie urzędu Ministra na zewnątrz, w sprawach niezastrzeżonych dla innych osób.
4.
Dyrektor komórki organizacyjnej podejmuje działania dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając w szczególności:
1)
wiarygodność sprawozdań, informacji i materiałów wytwarzanych lub przetwarzanych w komórce organizacyjnej;
2)
ochronę zasobów;
3)
przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;
4)
efektywność i skuteczność przepływu informacji w komórce organizacyjnej oraz pomiędzy komórką organizacyjną a innymi komórkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań.
5.
Dyrektor komórki organizacyjnej parafuje pisma i materiały zastrzeżone do podpisu Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
6.
Dyrektor komórki organizacyjnej przygotowuje rozstrzygnięcia i podpisuje pisma nie zastrzeżone dla innych osób, w szczególności:
1)
wyjaśnienia o charakterze interpretacyjnym przepisów z zakresu właściwości Ministra w sprawach prowadzonych przez komórkę organizacyjną;
2)
wyjaśnienia i opinie udzielane organom i instytucjom w sprawach prowadzonych przez komórkę organizacyjną;
3)
wnioski w sprawach osobowych pracowników komórki organizacyjnej.
7.
Dyrektor komórki organizacyjnej może wyznaczyć pracownika do koordynowania realizacji zadań komórki organizacyjnej określając zakres koordynowanych zadań oraz nadzorowane wydziały, zespoły lub stanowiska pracy, informując o tym Dyrektora Generalnego Ministerstwa. W przypadku braku dyrektora, pracownika do koordynowania może wyznaczyć pracownik kierujący komórką organizacyjną.
8.
Dyrektor komórki organizacyjnej może upoważnić pracowników komórki organizacyjnej do prowadzenia określonych spraw i podpisywania pism w swoim imieniu.
9.
W czasie nieobecności dyrektora komórką organizacyjną kieruje wyznaczony zastępca dyrektora, a w razie braku zastępcy dyrektora lub jego nieobecności - wyznaczony pracownik. W przypadku braku dyrektora, do czasu obsadzenia tego stanowiska w drodze naboru, komórką organizacyjną kieruje pracownik wyznaczony przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
10.
Zastępca dyrektora kieruje pracami komórki organizacyjnej w zakresie spraw określonych w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki oraz odpowiada przed dyrektorem za realizację powierzonych mu zadań.
11.
Zastępca dyrektora podejmuje działania wymienione w ust. 4-6, w zakresie przydzielonych mu spraw lub odpowiedzialności.
§  8.
Dyrektor komórki organizacyjnej współdziała z dyrektorami innych komórek organizacyjnych przy realizacji zadań lub przygotowywaniu propozycji rozstrzygnięć przekraczających zakres właściwości komórki organizacyjnej.
§  9.
1.
Komórki organizacyjne działają na podstawie Regulaminu i wewnętrznych regulaminów organizacyjnych tych komórek.
2.
W skład komórek organizacyjnych Ministerstwa mogą wchodzić wydziały, zespoły i stanowiska pracy określone w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych tych komórek.
3.
W komórce organizacyjnej może zostać utworzony wydział, gdy rodzaj spraw i wielkość pracy w zakresie jednorodnych zadań wymaga co najmniej 5 pracowników, a w szczególnych przypadkach nie mniej niż 3 pracowników.
4.
Wewnętrzny regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
strukturę komórki organizacyjnej, wraz ze schematem organizacyjnym;
2)
organizację zarządzania komórką organizacyjną;
3)
zakres zadań komórki organizacyjnej;
4)
zakres zadań poszczególnych wydziałów, zespołów, stanowisk pracy i sekretariatu.
5.
Wewnętrzny regulamin organizacyjny zatwierdza Dyrektor Generalny Ministerstwa.
§  10.
1.
Wydziałem kieruje naczelnik albo wyznaczony pracownik, który odpowiada za realizację zadań wyznaczonych dla wydziału.
2.
Pracą zespołu może kierować pracownik, któremu Dyrektor Generalny Ministerstwa powierzył w formie pisemnej kierowanie zespołem.
3.
Naczelnik wydziału i pracownik kierujący zespołem podejmują działania, o których mowa w § 7 ust. 4, w zakresie spraw, w których właściwy jest wydział lub zespół.
§  11.
Pracownicy są obowiązani podejmować działania mające na celu zapewnienie przestrzegania standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 69 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
§  12.
Członków Kierownictwa Ministerstwa oraz dyrektorów komórek organizacyjnych obsługują sekretariaty.
§  13.
1.
Zasady zaciągania zobowiązań angażujących środki publiczne określają odrębne przepisy i regulacje wewnętrzne.
2.
W zakresie określonym odrębnymi przepisami dyrektor komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy nadzoru Ministra nad organami lub jednostkami organizacyjnymi, których wydatki są ujmowane w częściach budżetu państwa, którymi dysponuje Minister, wykonuje zadania dysponenta części budżetowej dotyczące uzgadniania programów inwestycji budowlanych finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetu państwa i ich zmiany oraz akceptowania dla tych inwestycji wartości kosztorysowej.
3.
W zakresie inwestycji realizowanych przez Biuro Administracyjno-Finansowe, zadania, o których mowa w ust. 2, wykonuje Dyrektor Generalny Ministerstwa.
§  14.
Tryb oraz zasady rejestracji pełnomocnictw, upoważnień i wytycznych Ministra, w tym w szczególności dotyczących zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 13 ust. 1, określa odrębne zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
§  15.
Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa dotyczące ustalenia komórki właściwej do prowadzenia określonych spraw rozstrzyga Dyrektor Generalny Ministerstwa w porozumieniu z właściwymi w sprawie Sekretarzem Stanu albo Podsekretarzem Stanu.

III.

 STRUKTURA ORGANIZACYJNA MINISTERSTWA

§  16.
W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Biuro Ministra (BM);
2)
Departament Gospodarki Nieruchomościami (BN);
3)
Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (BP);
4)
Departament Mieszkalnictwa (BS);
5)
Departament Orzecznictwa I (BO I);
6)
Departament Orzecznictwa II (BO II);
7)
Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi (GT);
8)
Departament Dróg i Autostrad (TA);
9)
Departament Lotnictwa (TL);
10)
Departament Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej (TP);
11)
Departament Transportu Drogowego (TD);
12)
Departament Transportu Kolejowego (TK);
13)
Departament Funduszy UE (DF);
14)
Departament Budżetu (DB);
15)
Departament Kontroli (DK);
16)
Departament Prawny (DP);
17)
Biuro Dyrektora Generalnego (BDG);
18)
Biuro Administracyjno - Finansowe (BAF);
19)
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych (BZK);
20)
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (TRD).
§  17.
1.
Przy Ministrze działają:
1)
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych;
2)
Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych;
3)
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich;
4)
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego;
5)
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego;
6)
międzyresortowy organ pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego - Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
2.
Minister powołuje:
1)
Państwową Komisję Kwalifikacyjną;
2)
Komisję Odpowiedzialności Zawodowej;
3)
Komisję weryfikacyjną do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdem silnikowym;
4)
Komisję egzaminacyjną do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy;
5)
Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną.
§  18.
Organami opiniodawczo-doradczymi Ministra są:
1)
Państwowa Rada Nieruchomości;
2)
Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna;
3)
Rada Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa;
4)
Rada do Spraw Autostrad;
5)
Rada do Spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej;
6)
Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego;
7)
Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.
§  19.
W Ministerstwie działają:
1)
Rzecznik Prasowy podległy bezpośrednio Ministrowi;
2)
komisja dyscyplinarna rozpoznająca sprawy dyscyplinarne członków korpusu służby cywilnej oraz Rzecznik Dyscyplinarny;
3)
Główna Biblioteka Komunikacyjna - na zasadach określonych odrębnymi przepisami i regulaminem nadanym przez Ministra, definiującym zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki;
4)
Komitet Audytu dla działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister.

IV.

 ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§  20.
1.
Komórki organizacyjne są obowiązane do realizacji zadań wynikających z aktów normatywnych, dokumentów o charakterze strategicznym w rozumieniu przepisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, programów rządowych i innych dokumentów oraz regulacji wewnętrznych, a także do realizacji poleceń członków Kierownictwa Ministerstwa.
2.
Komórki organizacyjne realizują zadania w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz uczestniczą, zgodnie ze swoją właściwością, w realizacji zadań, za których koordynację odpowiadają inne komórki organizacyjne.
3.
Komórki organizacyjne są obowiązane do ścisłego współdziałania przy wykonywaniu zadań, w szczególności poprzez dokonywanie uzgodnień, przedstawianie opinii, udostępnianie materiałów i informacji oraz prowadzenie wspólnych prac.
4.
Komórka organizacyjna, zwracając się do innej komórki z wnioskiem o wyrażenie opinii w danej sprawie, obowiązana jest przedłożyć projekt własnego stanowiska w tej sprawie.
§  21.
1.
Komórki organizacyjne są obowiązane, w zakresie swojej właściwości, do:
1)
dokonywania ocen i analiz, w tym analiz skuteczności obowiązujących rozwiązań prawnych oraz prowadzonych działań, a także przygotowywania propozycji rozwiązań systemowych, w tym legislacyjnych;
2)
przygotowywania propozycji do planu działalności, o którym mowa w art. 70 ustawy o finansach publicznych, oraz materiałów i informacji niezbędnych do sporządzania sprawozdań z jego realizacji;
3)
opracowywania planów działalności komórek organizacyjnych oraz sporządzania sprawozdań z ich realizacji;
4)
opracowywania i opiniowania projektów dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych, na zasadach i w trybie określonych odrębnym zarządzeniem;
5)
przekazywania propozycji do wykazu prac Rady Ministrów i wykazu prac legislacyjnych Ministra;
6)
opracowywania materiałów i informacji na posiedzenia Rady Ministrów i jej komitetów;
7)
dokonywania ocen i analiz niezbędnych do przygotowywania stanowisk w sprawach załatwianych w Ministerstwie lub rozpatrywanych przez Radę Ministrów, komitety Rady Ministrów, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisje i zespoły utworzone jako organy pomocnicze Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów lub ministrów oraz instytucje dialogu społecznego;
8)
prowadzenia działań związanych z wdrażaniem i stosowaniem prawa wspólnotowego;
9)
opracowywania materiałów do projektu budżetu państwa oraz sprawozdań z wykonania budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister, w tym budżetu w układzie zadaniowym oraz materiałów do opracowania i aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;
10)
współdziałania z Biurem Ministra w realizacji polityki informacyjnej Ministerstwa;
11)
współpracy z Departamentem Kontroli przy przeprowadzaniu kontroli;
12)
współpracy z Departamentem Funduszy UE w zakresie programowania zadań inwestycyjnych oraz oceny projektów współfinansowanych ze środków UE;
13)
współdziałania w realizacji zadań związanych z działalnością fundacji, dla których Minister jest organem nadzoru;
14)
wykonywania funkcji organu wyższego stopnia w sprawach załatwianych indywidualnie na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z właściwością określoną w odpowiednich przepisach;
15)
wykonywania zadań organu naczelnego w sprawach skarg i wniosków, o których mowa w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego;
16)
przeprowadzania, przynajmniej raz w roku, analizy funkcjonowania organów opiniodawczo-doradczych Ministra wraz z oceną celowości ich funkcjonowania;
17)
monitorowania sposobu zorganizowania kontroli zarządczej w jednostkach w dziale w rozumieniu ustawy o finansach publicznych;
18)
prowadzenia spraw z zakresu:
a)
procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej,
b)
współpracy z organizacjami międzynarodowymi,
c)
dwustronnej współpracy międzynarodowej,
d)
umów międzynarodowych,
e)
harmonizacji technicznej, w tym akredytacji,
f)
normalizacji,
g)
ochrony środowiska i postępowania z odpadami,
h)
uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych,
i)
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
j)
pomocy publicznej,
k)
statystyki publicznej,
l)
współpracy z administracją samorządową,
m)
zabezpieczenia potrzeb osób niepełnosprawnych,
n)
udzielania informacji publicznej oraz przekazywania informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,
o)
skarg i wniosków, na zasadach i w trybie określonych odrębnym zarządzeniem,
p)
dialogu społecznego.
2.
Szczegółowy podział zadań i właściwość komórek organizacyjnych w ramach systemu zarządzania i kontroli wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej określają odrębne instrukcje, zarządzenia i podręczniki.
3.
Minister lub Dyrektor Generalny Ministerstwa mogą określić odrębnym zarządzeniem szczegółowe zadania i odpowiedzialność komórek organizacyjnych oraz sposób postępowania na poszczególnych etapach procesów występujących w Ministerstwie.
§  22.
1.
Gabinet Polityczny Ministra prowadzi doradztwo polityczne w zakresie działania Ministra, w szczególności:
1)
nadzoruje opracowywanie dokumentów, w tym programowych, przedkładanych Ministrowi;
2)
dokonuje, na polecenie Ministra, oceny merytorycznej i formalnej materiałów przedkładanych Ministrowi oraz na posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa;
3)
utrzymuje - w zakresie wyznaczonym przez Ministra - kontakty z partiami politycznymi oraz związkami zawodowymi i środowiskami opiniotwórczymi.
2.
Szczegółowe zadania indywidualne w Gabinecie Politycznym Ministra ustala Minister.
3.
Do Szefa Gabinetu Politycznego Ministra stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu dotyczące dyrektorów komórek organizacyjnych.
§  23.
1.
Biuro Ministra odpowiada za organizacyjne wspomaganie Ministra i pozostałych członków Kierownictwa Ministerstwa oraz realizację, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, polityki informacyjnej Ministerstwa.
2.
Biuro prowadzi sprawy:
1)
udziału Ministra i członków Kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniach plenarnych Sejmu, Senatu oraz komisji sejmowych i senackich;
2)
przygotowania, uzgodnienia i przyjęcia:
a)
planu działalności Ministra,
b)
sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra,
c)
oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej w działach administracji rządowej;
3)
koordynowania działania kierowników jednostek w działach w zakresie przedkładania przez nich Ministrowi oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach, którymi kierują;
4)
odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, interwencje posłów i senatorów, posłów Parlamentu Europejskiego oraz na dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji sejmowych i senackich, a także wystąpienia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawach parlamentarnych;
5)
odpowiedzi na wystąpienia Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
6)
udziału Ministra i jego przedstawicieli w posiedzeniach zespołów międzyresortowych, komisji, komitetów, rad, instytucji dialogu społecznego oraz organów instytucji rządowych i organizacji pozarządowych, a także ich ewidencji;
7)
rad, komisji, zespołów i grup roboczych powołanych przez Ministra, w tym prowadzenia ich ewidencji oraz okresowej analizy celowości ich funkcjonowania;
8)
krajowych i zagranicznych służbowych wyjazdów Ministra i członków Kierownictwa Ministerstwa;
9)
obsługi wizyt i spotkań z udziałem Ministra i pozostałych członków Kierownictwa Ministerstwa oraz wizyt gości zagranicznych;
10)
obsługi spotkań, narad, konferencji i innych wystąpień publicznych Ministra i członków Kierownictwa Ministerstwa;
11)
ustaleń Kierownictwa Ministerstwa oraz monitorowania ich realizacji;
12)
zaproszeń kierowanych do Ministra lub do jego wiadomości;
13)
obsługi sekretarskiej Ministra i Szefa Gabinetu Politycznego Ministra.
3.
Do zadań Biura w zakresie realizacji polityki informacyjnej Ministerstwa należą w szczególności:
1)
kontakty z mediami, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do Biura i na ogólny adres internetowy Ministerstwa oraz udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową i przygotowywanie sprostowań;
2)
udostępnianie informacji publicznych w formie ustnej, pisemnej lub na wniosek, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej;
3)
sprawy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej.
4.
Ponadto Biuro:
1)
zapewnia obsługę medialną wizyt i spotkań, konferencji prasowych, briefingów z udziałem Ministra i członków Kierownictwa Ministerstwa;
2)
zapewnia codzienne sporządzanie zestawień najważniejszych doniesień informacyjnych dla członków Kierownictwa Ministerstwa;
3)
prowadzi strony internetowe Ministerstwa;
4)
prowadzi sprawy przyznawania patronatów dla organizowanych targów, konferencji i seminariów, udziału w komitetach honorowych oraz przygotowania wpisów Ministra do wydawnictw okolicznościowych;
5)
prowadzi sprawy obwieszczeń i ogłoszeń Ministra, zamieszczanych w prasie;
6)
przygotowuje tematyczne wydawnictwa z zakresu działalności resortu.
4.
Biuro prowadzi rejestr zarządzeń Ministra oraz decyzji Ministra niestanowiących rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych.
§  24.
1.
Departament Gospodarki Nieruchomościami jest właściwy w sprawach:
1)
ustawy o gospodarce nieruchomościami;
2)
ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
3)
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - w zakresie dotyczącym gospodarki nieruchomościami;
4)
ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa - w zakresie dotyczącym gospodarowania nieruchomościami;
5)
ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości.
2.
Departament prowadzi postępowania administracyjne oraz zastępuje Ministra w postępowaniu sądowo-administracyjnym i przed sądami powszechnymi w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, rozpoznawanych na podstawie:
1)
ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących:
a)
odmowy nadania i pozbawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, licencji zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i licencji zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami,
b)
odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości;
2)
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, dotyczące uznania kwalifikacji zawodowych.
3.
Departament:
1)
prowadzi sprawy nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz licencji zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i w zakresie zarządzania nieruchomościami;
2)
prowadzi centralne rejestry osób posiadających uprawnienia i licencje zawodowe;
3)
współpracuje z organizacjami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości.
4.
Departament zapewnia obsługę:
1)
Państwowej Rady Nieruchomości;
2)
Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej;
3)
Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.
§  25.
1.
Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa jest właściwy w sprawach:
1)
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w zakresie lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego;
2)
ustawy o wyrobach budowlanych;
3)
ustawy Prawo budowlane;
4)
ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
5)
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - w zakresie dotyczącym lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego.
2.
Departament wykonuje zadania ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wynikające z:
1)
ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, w sprawach dotyczących lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwa;
2)
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
3)
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
4)
ustawy Prawo wodne;
5)
ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej;
6)
ustawy Prawo ochrony środowiska - w zakresie dotyczącym wykonania opracowań ekofizjograficznych;
7)
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
7)
ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów - w zakresie audytu energetycznego i jego weryfikacji;
8)
ustawy o efektywności energetycznej;
9)
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
10)
ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
11)
ustawy Prawo zamówień publicznych;
12)
ustawy Kodeks pracy - w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
13)
ustawy Kodeks wyborczy;
14)
ustawy Prawo pocztowe.
3.
Departament prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, rozpoznawanych na podstawie:
1)
ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, dotyczących odmowy włączenia do infrastruktury zbiorów i usług danych przestrzennych należących do osób trzecich;
2)
ustawy Prawo budowlane, dotyczących utraty uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.
4.
Departament prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, rozpoznawanych na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, jako organ wyższego stopnia, dotyczących pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie inwestycji.
5.
Departament prowadzi sprawy:
1)
zażaleń na postanowienia wojewody w sprawie uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian w zakresie zgodności z ustaleniami odpowiednich zadań rządowych;
2)
włączenia do infrastruktury zbiorów i usług danych przestrzennych należących do osób trzecich - w zakresie właściwości ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
3)
rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej;
4)
samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów;
5)
świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową, w tym uzyskiwania uprawnień do ich wydawania;
6)
efektywności energetycznej w budownictwie;
7)
upoważnień w sprawach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych - w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
8)
programów studiów podyplomowych na potrzeby termomodernizacji oraz oceny charakterystyki energetycznej budynku;
9)
wskazywania przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej właściwej do wydania opinii, dołączanych do pozwolenia na budowę obiektów budowlanych;
10)
zgody ministra w przypadku budowy gazociągów o zasięgu krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych;
11)
polityki architektonicznej.
6.
Departament zapewnia obsługę Głównej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.
7.
Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
1)
Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego;
2)
Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie;
3)
Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie;
4)
Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie.
§  26.
1.
Departament Mieszkalnictwa jest właściwy w sprawach:
1)
ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;
2)
ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych;
3)
ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania;
4)
ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004 - 2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych;
5)
ustawy o własności lokali;
6)
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
7)
ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
8)
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
9)
ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych;
10)
ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe;
11)
ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej;
12)
ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów;
13)
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
14)
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2.
Departament wykonuje zadania ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wynikające z:
1)
ustawy Prawo spółdzielcze - w zakresie dotyczącym spółdzielni mieszkaniowych;
2)
ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym;
3)
ustawy o Policji;
4)
ustawy o Służbie Więziennej;
5)
ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
3.
Departament prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, rozpoznawanych na podstawie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, dotyczących zatwierdzania statutów towarzystw budownictwa społecznego, prawa używania w nazwie wyrazów "towarzystwo budownictwa społecznego" oraz skrótu "TBS".
4.
Departament prowadzi sprawy:
1)
oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni mieszkaniowych;
2)
współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - w zakresie finansowania budownictwa czynszowego, Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz Funduszu Dopłat;
3)
związane ze współdziałaniem z właściwymi jednostkami przy kształtowaniu instrumentów polityki ekonomicznej państwa oddziałujących na mieszkalnictwo, w tym systemu podatkowego.
§  27.
1.
Departament Orzecznictwa I prowadzi w trybie nadzoru indywidualne postępowania administracyjne w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dotyczące przejęcia lub wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, w szczególności na podstawie:
1)
dekretu o majątkach opuszczonych i porzuconych;
2)
dekretu o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych w czasie wojny;
3)
dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy;
4)
dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich;
5)
dekretu o przekazywaniu przez Państwo mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska;
6)
dekretu o wywłaszczaniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945;
7)
dekretu o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych;
8)
dekretu o wykańczaniu budowy i nadbudowie niektórych budynków mieszkalnych;
9)
ustawy o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku;
10)
ustawy o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym;
11)
ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości;
12)
ustawy o terenach budownictwa jednorodzinnego w miastach i osiedlach;
13)
ustawy o remontach i odbudowie oraz wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków;
14)
ustawy o terenach budowlanych na obszarach wsi;
15)
ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach;
16)
ustawy o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach.
2.
Departament prowadzi w trybie odwoławczym indywidualne postępowania administracyjne, dotyczące regulacji praw do nieruchomości oraz odszkodowań za wywłaszczone lub przejęte nieruchomości, w zakresie kompetencji ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa jako organu wyższego stopnia, w sprawach rozpoznawanych na podstawie:
1)
ustawy o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych;
2)
ustawy o gospodarce nieruchomościami;
3)
ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;
4)
ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego "Polskie Koleje Państwowe";
5)
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
6)
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
7)
ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska";
8)
ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 - w zakresie kompetencji ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
9)
ustawy o transporcie kolejowym;
10)
ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali;
11)
ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
12)
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
13)
ustawy szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
14)
ustawy o rezerwach strategicznych;
15)
ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
16)
ustawy o radiofonii i telewizji.
3.
Departament prowadzi sprawy dotyczące dochodzenia od ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa odszkodowania w zakresie określonym w ust. 1 i 2, oraz zastępuje Ministra w postępowaniu sądowo-administracyjnym i przed sądami powszechnymi w tych sprawach.
4.
Departament wykonuje czynności kancelaryjne, a w szczególności zwraca akta do właściwych organów i urzędów - po ich wykorzystaniu oraz przekazuje do archiwum zakładowego akta zakończonych postępowań administracyjnych prowadzonych przez Departament.
§  28.
Departament Orzecznictwa II prowadzi postępowania administracyjne oraz zastępuje Ministra w postępowaniu sądowo-administracyjnym i przed sądami powszechnymi w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, rozpoznawanych na podstawie:
1)
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, dotyczące lokalizacji inwestycji i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
2)
ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dotyczące lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu;
3)
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dotyczące pozwolenia na realizację inwestycji;
4)
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczące:
a)
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, na terenach zamkniętych,
b)
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
5)
ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dotyczące lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

jako organ wyższego stopnia;

6)
ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012;
7)
ustawy o transporcie kolejowym, dotyczące lokalizacji linii kolejowej;
8)
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego;
9)
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, dotyczące lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej

jako organ odwoławczy.

§  29.
1.
Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi jest właściwy w sprawach:
1)
ustawy Kodeks morski;
2)
ustawy o bezpieczeństwie morskim;
3)
ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
4)
ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki;
5)
ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków;
6)
ustawy o portach i przystaniach morskich;
7)
ustawy o pracy na morskich statkach handlowych;
8)
ustawy o podatku tonażowym;
9)
ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich";
10)
ustawy o wykonywaniu prac podwodnych;
11)
ustawy o izbach morskich;
12)
ustawy o wyposażeniu morskim;
13)
ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich;
14)
ustawy o żegludze śródlądowej;
15)
ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym;
16)
ustawy o Polskim Rejestrze Statków;
17)
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - w zakresie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej;
18)
ustawy Prawo przewozowe - w zakresie dotyczącym żeglugi śródlądowej;
19)
ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych - w zakresie dotyczącym żeglugi śródlądowej;
20)
ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.
2.
Departament wykonuje zadania ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej wynikające z:
1)
ustawy o ochronie granicy państwowej;
2)
ustawy o systemie oświaty - w zakresie dotyczącym żeglugi śródlądowej oraz kształcenia zgodnie z wymogami Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (STCW);
3)
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
4)
ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych;
5)
ustawy Prawo ochrony środowiska - w zakresie dotyczącym administracji morskiej oraz śródlądowej;
6)
ustawy Prawo wodne;
7)
ustawy Prawo budowlane - w sprawach warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;
8)
ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
9)
ustawy Prawo telekomunikacyjne;
10)
ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej;
11)
ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
12)
ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego;
13)
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - dotyczące sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach morskich;
14)
ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
15)
ustawy Kodeks wyborczy;
16)
ustawy o referendum ogólnokrajowym;
17)
ustawy o podatku od towarów i usług - dotyczące potwierdzania zamówień dostaw sprzętu komputerowego przez Akademię Morską w Gdyni i Akademię Morską w Szczecinie.
3.
Departament wykonuje zadania ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz ministra właściwego do spraw transportu, w sprawach dotyczących żeglugi śródlądowej, wynikających z ustawy Kodeks pracy - w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4.
Departament prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, rozpoznawanych na podstawie:
1)
ustawy o bezpieczeństwie morskim, w tym -jako organ wyższego stopnia;
2)
ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki - jako organ wyższego stopnia;
3)
ustawy o wyposażeniu morskim -jako organ wyższego stopnia;
4)
ustawy o wykonywaniu prac podwodnych -jako organ wyższego stopnia;
5)
ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, w tym - jako organ wyższego stopnia;
6)
ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, w tym -jako organ wyższego stopnia oraz jako organ odwoławczy;
7)
ustawy Kodeks morski, w tym - jako organ wyższego stopnia;
8)
ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym -jako organ odwoławczy;
9)
ustawy o dozorze technicznym - jako organ wyższego stopnia, w zakresie dotyczącym transportu morskiego i żeglugi śródlądowej;
10)
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, dotyczących uznania kwalifikacji zawodowych - jako organ wyższego stopnia;
11)
ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, dotyczących odmowy włączenia do infrastruktury zbiorów i usług danych przestrzennych należących do osób trzecich;
12)
ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich - w zakresie wymierzania kar pieniężnych.
5.
Departament prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw transportu, rozpoznawanych na podstawie:
1)
ustawy o żegludze śródlądowej;
2)
ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych - w zakresie dotyczącym żeglugi śródlądowej.
6.
Departament prowadzi sprawy:
1)
bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i śródlądowych;
2)
krajowej oraz zintegrowanej polityki morskiej UE;
3)
ochrony żeglugi i portów;
4)
poszukiwania i ratowania życia na morzu;
5)
szkolenia i kwalifikacji morskich i w żegludze śródlądowej;
6)
ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczaniem morza przez statki;
7)
ochrony brzegu morskiego;
8)
instytucji klasyfikacyjnych;
9)
inwestycji morskich, portowych oraz wodnych śródlądowych finansowanych z udziałem środków publicznych;
10)
nadzoru nad wykonywaniem przez państwo obowiązków państwa bandery, państwa portu oraz państwa bandery;
11)
systemów elektronicznej wymiany informacji oraz inteligentnych systemów transportu w zakresie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej;
12)
współpracy z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Morskiego;
13)
współpracy z Radą Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa;
14)
komisji mieszanych do spraw transportu morskiego i wodnego śródlądowego, zgodnie z zawartymi dwustronnymi i wielostronnymi umowami międzynarodowymi;
15)
promocji morskiej oraz promocji zawodów morskich;
16)
centralnej ewidencji przewoźników;
17)
włączenia do infrastruktury zbiorów i usług danych przestrzennych należących do osób trzecich, w zakresie właściwości ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;
18)
zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi;
19)
współdziałania z Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich.
7.
Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
1)
dyrektorami urzędów morskich;
2)
dyrektorami urzędów żeglugi śródlądowej;
3)
izbami morskimi i delegatami Ministra przy izbach morskich;
4)
Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (SAR);
5)
Transportowym Dozorem Technicznym - w zakresie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej;
6)
Akademią Morską w Szczecinie;
7)
Akademią Morską w Gdyni;
8)
Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni - w zakresie Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (STCW);
9)
ponadgimnazjalnymi szkołami morskimi - w zakresie Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (STCW);
10)
ponadgimnazjalnymi szkołami żeglugi śródlądowej;
11)
spółkami żeglugowymi utworzonymi na podstawie umów międzynarodowych;
12)
Instytutem Morskim w Gdańsku.
8.
Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi:
1)
prowadzi Sekretariat Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego;
2)
obsługuje Radę do Spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej;
3)
obsługuje Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną.
§  30.
1.
Departament Dróg i Autostrad jest właściwy w sprawach wynikających z:
1)
ustawy o drogach publicznych;
2)
ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
3)
ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia;
4)
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
5)
ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego - w zakresie dotyczącym dróg publicznych;
6)
ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi;
7)
ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.
2.
Departament wykonuje zadania ministra właściwego do spraw transportu wynikające z:
1)
ustawy Prawo budowlane - w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych oraz upoważnień w sprawach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie dróg publicznych;
2)
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
3)
ustawy Prawo ochrony środowiska - w zakresie obszarów ograniczonego użytkowania;
4)
ustawy o ochronie przyrody;
5)
ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - w zakresie przejęcia w trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych w pasie drogowym.
3.
Departament prowadzi postępowania administracyjne, w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw transportu, rozpoznawanych na podstawie:
1)
ustawy o transporcie drogowym, dotyczące zwolnienia z opłat w przypadku wykonywania przejazdów w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej;
2)
ustawy o drogach publicznych, dotyczące:
a)
zwolnienia z opłat w przypadku wykonywania przejazdów w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej,
b)
odmowy wydania certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego i odmowy przedłużenia certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4.
Departament prowadzi sprawy:
1)
przygotowania i aktualizacji programów i planów w zakresie dróg krajowych oraz monitorowania ich realizacji;
2)
inwestycji drogowych finansowanych z udziałem środków publicznych;
3)
współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawach dotyczących Krajowego Funduszu Drogowego;
4)
finansowania ze źródeł zagranicznych projektów w zakresie dróg krajowych, w tym:
a)
umów kredytowych w sprawach finansowania dróg krajowych,
b)
współpracy z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi oraz bankami komercyjnymi;
5)
zaświadczeń o pomocy de minimis z tytułu zwolnienia z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie z dróg krajowych;
6)
systemów elektronicznej wymiany informacji oraz inteligentnych systemów transportu - w zakresie dróg krajowych;
7)
projektów drogowych realizowanych w systemie partnerstwa publiczno - prywatnego;
8)
współpracy z Radą do Spraw Autostrad;
9)
komisji mieszanych do spraw budowy połączeń drogowych, komisji mieszanych do spraw budowy i utrzymania granicznych obiektów mostowych oraz grup roboczych, zgodnie z zawartymi dwustronnymi i wielostronnymi umowami międzynarodowymi dotyczącymi transgranicznych połączeń transportowych.
5.
Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
1)
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad;
2)
Głównym Inspektorem Transportu Drogowego - w zakresie kontroli systemów opłat za przejazd po drogach krajowych;
3)
Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.
§  31.
1.
Departament Lotnictwa jest właściwy w sprawach wynikających z:
1)
ustawy Prawo lotnicze;
2)
ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze";
3)
ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;
4)
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.
2.
Departament wykonuje zadania ministra właściwego do spraw transportu wynikające z:
1)
ustawy Prawo budowlane - w sprawach warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych oraz upoważnień w sprawach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie lotnictwa;
2)
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - w sprawach uczelni kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego;
3)
ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego - w sprawach dotyczących lotnictwa cywilnego;
4)
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - w sprawach dotyczących sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w samolotach komunikacji międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach lotniczych;
5)
ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych;
6)
ustawy Kodeks pracy - w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w lotnictwie.
3.
Departament prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw transportu, rozpoznawanych na podstawie:
1)
ustawy Prawo lotnicze, dotyczących wyznaczenia instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej;
2)
ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, dotyczących kar -jako organ odwoławczy;
3)
ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze" dotyczących zgody na prowadzenie przez przedsiębiorstwo działalności innej niż określona w ustawie;
4)
ustawy o Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej dotyczących zgody na prowadzenie przez agencję działalności innej, niż określona w ustawie.
4.
Departament prowadzi sprawy:
1)
wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie niezwiązanym z umacnianiem obronności Państwa;
2)
nadzoru nad polskim lotnictwem cywilnym i nad działalnością obcego lotnictwa cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie ustalonym w ustawie Prawo lotnicze, innych ustawach oraz umowach międzynarodowych;
3)
Programu Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych;
4)
projektu "Prace analityczne związane z przygotowaniem lotniska centralnego dla Polski jako elementu systemu transportowego";
5)
inwestycji lotniczych finansowanych z udziałem środków publicznych;
6)
systemów elektronicznej wymiany informacji oraz inteligentnych systemów transportu - w zakresie transportu lotniczego;
7)
współdziałania z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych;
8)
współpracy z Komitetem Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.
5.
Departament zapewnia obsługę Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego.
6.
Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
1)
Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
2)
przedsiębiorstwem państwowym "Porty Lotnicze";
3)
Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.
§  32.
1.
Departament Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej zapewnia, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, realizację zadań w zakresie:
1)
strategii i programów w zakresie transportu;
2)
zagadnień horyzontalnych - w zakresie wynikającym z dokumentów krajowych i Unii Europejskiej, w tym:
a)
nowoczesnych rozwiązań w transporcie,
b)
bezpieczeństwa energetycznego państwa w zakresie transportu,
c)
efektywności energetycznej w zakresie transportu,
d)
ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko, w tym zmiany klimatu;
3)
ułatwień ogólnosystemowych w przemieszczaniu osób niepełnosprawnych;
4)
systemów elektronicznej wymiany informacji oraz inteligentnych systemów transportu;
5)
procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej, w tym udziału przedstawicieli Ministerstwa w tym procesie;
6)
monitorowania współpracy Ministerstwa z organizacjami międzynarodowymi;
7)
opracowywania rocznych i wieloletnich planów współpracy zagranicznej, w zakresie działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra;
8)
dwustronnej współpracy międzynarodowej;
9)
międzynarodowej współpracy regionalnej;
10)
umów międzynarodowych;
11)
harmonizacji technicznej;
12)
normalizacji.
2.
Departament prowadzi sprawy:
1)
europejskich korytarzy, sieci i osi transportowych;
2)
współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej;
3)
współpracy z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z procesami decyzyjnymi w Unii Europejskiej;
4)
udziału Ministra w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich;
5)
wyjazdów zagranicznych pracowników Ministerstwa - z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Biuro Administracyjno - Finansowe i Biuro Ministra;
6)
przedstawicieli Ministra za granicą;
7)
systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentów - Polska (EWD-P);
8)
udziału przedstawicieli Ministra w Radzie Normalizacyjnej i komitetach technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
3.
Departament prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należących do kompetencji Ministra, rozpoznawanych na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności, dotyczących udzielenia, ograniczenia zakresu lub cofnięcia autoryzacji.
§  33.
1.
Departament Transportu Drogowego jest właściwy w sprawach wynikających z:
1)
ustawy o czasie pracy kierowców;
2)
ustawy o kierujących pojazdami;
3)
ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych - w zakresie dotyczącym transportu drogowego;
4)
ustawy o systemie tachografów cyfrowych;
5)
ustawy Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Dróg i Autostrad;
6)
ustawy o transporcie drogowym;
7)
ustawy Prawo przewozowe - w zakresie dotyczącym przewozów drogowych;
8)
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - w zakresie dotyczącym transportu drogowego oraz transportu innego szynowego, w zakresie przewozu osób tramwajem.
2.
Departament wykonuje zadania ministra właściwego do spraw transportu wynikające z:
1)
ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest;
2)
ustawy o dozorze technicznym - w zakresie dotyczącym transportu drogowego;
3)
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
4)
ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
5)
ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;
6)
ustawy o przedsiębiorstwach państwowych - w zakresie przedsiębiorstw państwowych użyteczności publicznej Państwowej Komunikacji Samochodowej;
7)
ustawy Kodeks pracy - w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie drogowym.
3.
Departament prowadzi postępowania administracyjne, w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw transportu, rozpoznawanych na podstawie:
1)
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, dotyczących uznania kwalifikacji zawodowych;
2)
ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotyczących:
a)
odstępstw od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pojazdy,
b)
świadectw homologacji,
c)
wydawania potwierdzeń o posiadaniu uprawnień do wydawania kart pojazdów,
d)
zwalniania z obowiązku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, pojazdu wykonującego przejazd w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej,
e)
rejestracji pojazdu należącego do przedstawicielstwa dyplomatycznego - jako organ wyższego stopnia,
f)
wydawania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów - jako organ wyższego stopnia;
3)
ustawy o dozorze technicznym, dotyczących:
a)
uprawnień do wytwarzania, naprawy, modernizacji urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji;
b)
eksploatacji urządzeń technicznych,
c)
obrotu i wytwarzania urządzeń technicznych jako organ wyższego stopnia, w zakresie dotyczącym transportu drogowego;
4)
ustawy o kierujących pojazdami, dotyczących:
a)
zakazu prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka doskonalenia techniki jazdy,
b)
wpisu oraz odmowy wpisu instruktora techniki jazdy do ewidencji instruktorów techniki jazdy,
c)
skreślenia instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy jako organ wyższego stopnia;
5)
ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych - w zakresie dotyczącym transportu drogowego.
4.
Departament prowadzi sprawy:
1)
nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych;
2)
rzeczoznawców samochodowych;
3)
komisji weryfikacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym;
4)
komisji egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów techniki jazdy i instruktorów techniki jazdy;
5)
certyfikatów kompetencji zawodowych;
6)
komisji mieszanych do spraw międzynarodowych przewozów drogowych, zgodnie z zawartymi dwustronnymi i wielostronnymi umowami międzynarodowymi;
7)
wyboru podmiotu wydającego karty do tachografów cyfrowych;
8)
wyboru producenta:
a)
blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, oraz kart pojazdów,
b)
blankietów zaświadczeń ADR,
c)
blankietów zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
d)
blankietów praw jazdy oraz podmiotu dokonującego personalizacji blankietów praw jazdy i dystrybucji praw jazdy,
e)
blankietów międzynarodowych praw jazdy oraz pozwoleń na kierowanie tramwajem;
9)
przekazywania informacji o rejestracji pojazdu, jego cechach identyfikacyjnych i zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego oraz dowodów rejestracyjnych do państw członkowskich Unii Europejskiej;
10)
systemów elektronicznej wymiany informacji oraz inteligentnych systemów transportu - w zakresie zarządzania ruchem drogowym;
11)
sprawozdań wojewodów z wykonywania zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami.
5.
Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
1)
Głównym Inspektorem Transportu Drogowego - z wyłączeniem spraw załatwianych przez Departament Dróg i Autostrad;
2)
Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie;
3)
Transportowym Dozorem Technicznym - w zakresie dotyczącym transportu drogowego.
§  34.
1.
Departament Transportu Kolejowego jest właściwy w sprawach wynikających z:
1)
ustawy o transporcie kolejowym, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych;
2)
ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP;
3)
ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych - w zakresie dotyczącym transportu kolejowego;
4)
ustawy o Funduszu Kolejowym;
5)
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - w zakresie dotyczącym transportu kolejowego, transportu linowego, transportu linowo-terenowego oraz transportu innego szynowego, w zakresie przewozu osób metrem;
6)
ustawy Prawo przewozowe - w zakresie dotyczącym przewozów kolejowych;
7)
ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego - w zakresie dotyczącym infrastruktury kolejowej;
8)
ustawy o finansach publicznych - w zakresie dotyczącym finansowania infrastruktury kolejowej.
2.
Departament wykonuje zadania ministra właściwego do spraw transportu wynikające z:
1)
ustawy o służbie medycyny pracy - w sprawach dotyczących pracy na kolei;
2)
ustawy o dozorze technicznym - w zakresie dotyczącym kolejnictwa;
3)
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - w sprawach dotyczących sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w pociągach;
4)
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - w sprawach dotyczących ustalania terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych;
5)
ustawy Prawo energetyczne - w sprawach dotyczących kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego;
6)
ustawy Kodeks pracy - w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kolejnictwie;
7)
ustawy Prawo budowlane - w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych oraz upoważnień w sprawach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, w sprawach dotyczących infrastruktury kolejowej.
3.
Departament prowadzi postępowania administracyjne, w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw transportu, rozpoznawanych na podstawie:
1)
ustawy o transporcie kolejowym, dotyczących:
a)
odstępstw od warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych oraz prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji,
b)
likwidacji linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej;
2)
ustawy o komercjalizacji restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP, dotyczących rozporządzania składnikami aktywów trwałych;
3)
ustawy o dozorze technicznym, dotyczących:
a)
uprawnień do wytwarzania, naprawy, modernizacji urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji,
b)
eksploatacji urządzeń technicznych,
c)
obrotu i wytwarzania urządzeń technicznych jako organ wyższego stopnia, w zakresie dotyczącym kolejnictwa;
4)
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, dotyczących uznania kwalifikacji zawodowych - jako organ wyższego stopnia;
5)
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - w zakresie nakładania kar pieniężnych na operatorów lub przewoźników;
6)
ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych - w zakresie dotyczącym transportu kolejowego.
4.
Departament prowadzi sprawy:
1)
współdziałania z Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych;
2)
systemów elektronicznej wymiany informacji oraz inteligentnych systemów transportu - w zakresie transportu kolejowego i infrastruktury kolejowej;
3)
inwestycji:
a)
w zakresie taboru kolejowego i transportu intermodalnego w części dotyczącej kolejnictwa, finansowanych z udziałem środków publicznych,
b)
inwestycji kolejowych infrastrukturalnych finansowanych z udziałem środków publicznych;
4)
wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym;
5)
praw i obowiązków pasażerów w transporcie kolejowym.
5.
Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
1)
Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego;
2)
Instytutem Kolejnictwa w Warszawie;
3)
Transportowym Dozorem Technicznym - w zakresie dotyczącym kolejnictwa.
6.
Departament prowadzi sprawy wynikające z reprezentowania Skarbu Państwa w PKP S.A. i PKP PLK S.A. przez ministra właściwego do spraw transportu.
§  35.
1.
Departament Funduszy UE wykonuje zadania wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w systemie zarządzania SPOT, Funduszem Spójności i Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Instytucji Zarządzającej w systemie zarządzania Funduszem TEN-T.
2.
Departament jest właściwy w sprawach wynikających z:
1)
ustawy o Narodowym Planie Rozwoju - w zakresie dotyczącym funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności;
2)
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - w zakresie dotyczącym POIiŚ.
3.
Departament prowadzi postępowania administracyjne, w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw transportu i gospodarki morskiej rozpoznawanych na podstawie ustawy o finansach publicznych - w zakresie wydawania decyzji o ulgach w spłacie należności dotyczących wykorzystania funduszy unijnych w ramach POIiŚ.
4.
Departament prowadzi sprawy:
1)
programowania działań oraz projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach POIiŚ, w tym w zakresie:
a)
aktualizacji opisów Priorytetów/Działań POIiŚ,
b)
procedur/wytycznych realizacji POIiŚ,
c)
listy projektów kluczowych POIiŚ;
2)
organizacji systemu zarządzania i kontroli Priorytetów POIiŚ;
3)
ewaluacji POIiŚ;
4)
monitorowania:
a)
przygotowania i wyboru projektów w ramach POIiŚ,
b)
wdrażania SPOT i POIiŚ, w tym w zakresie:
realizacji projektów/działań/priorytetów,
udziału/współorganizowania komitetów monitorujących/podkomitetów monitorujących,
c)
trwałości projektów oraz osiągnięcia założonych w projektach wskaźników;
5)
nadzoru i monitorowania realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach NPR, w tym:
a)
przyjmowania, weryfikacji oraz koordynacji procesu przekazywania do Komisji Europejskiej wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o modyfikację projektów zgłoszonych przez podmioty odpowiedzialne za realizację projektu,
b)
prowadzenia kontroli uprzedniej (ex ante) udzielania zamówień publicznych w zakresie kwalifikowalności kosztów;
6)
sprawozdawczości w zakresie SPOT, Funduszu Spójności w ramach NPR i POIiŚ;
7)
weryfikacji sprawozdań dotyczących projektów niezakończonych w okresie kwalifikowalności wydatków w ramach SPOT;
8)
kwalifikowania wydatków oraz weryfikacji wniosków do Komisji Europejskiej o środki Funduszu Spójności w ramach NPR;
9)
koordynacji zarządzania finansowego na poziomie Priorytetów POIiŚ, w tym w zakresie sporządzania:
a)
poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność,
b)
prognoz w zakresie wnioskowania o płatność;
10)
wykrywania nieprawidłowości oraz raportowania na temat wykrytych nieprawidłowości w ramach SPOT, Funduszu Spójności w ramach NPR oraz POIiŚ;
11)
nakładania i rozliczania korekt finansowych w ramach projektów SPOT;
12)
współpracy z Komisją Europejską w zakresie zamykania programu SPOT, w tym w kwestii audytów projektów i programu;
13)
procedur wdrażania dla Funduszu Spójności w ramach NPR oraz Funduszu TEN-T;
14)
pomocy technicznej Funduszu Spójności w ramach NPR oraz POIiŚ i POPT;
15)
informacji i promocji POIiŚ oraz Funduszu Spójności w ramach NPR;
16)
koordynacji działań systemów SIMIK oraz KSI;
17)
Funduszu TEN-T;
18)
monitorowania działań oraz sprawozdawczości w zakresie projektów PHARE;
19)
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
20)
budżetu Unii Europejskiej, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi.
5.
Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
§  36.
1.
Departament Budżetu odpowiada za opracowanie i realizację budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister, w tym budżetu w układzie zadaniowym, zapewnia obsługę finansową oraz ewidencję księgową dysponenta części budżetowych, prowadzi rachunkowość operacji finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, dokonuje płatności na rachunki beneficjentów funduszy unijnych, realizuje zadania związane z pomocą publiczną i ochroną konkurencji w resorcie.
2.
W szczególności Departament prowadzi sprawy:
1)
ewidencji księgowej dysponenta części budżetowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz środków na finansowanie nauki;
2)
sprawozdawczości budżetowej dysponenta części budżetowych, w tym budżetu w układzie zadaniowym;
3)
opracowywania analiz wykonania zadań oraz dochodów i wydatków budżetowych, w tym w układzie zadaniowym;
4)
opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej, w tym budżetu w układzie zadaniowym, dla części, których dysponentem jest Minister;
5)
ustalania planu dochodów i wydatków resortu, w tym udzielania dysponentom niższego stopnia oraz innym uprawnionym podmiotom informacji o planowanych wielkościach dochodów i wydatków oraz limitach wynagrodzeń, w tym budżetu w układzie zadaniowym;
6)
finansowania inwestycji;
7)
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań, w ramach ustalonych planów wydatków dla jednostek budżetowych i przedsiębiorców;
8)
harmonogramu realizacji wydatków budżetowych, w tym budżetu w układzie zadaniowym;
9)
zmian w planie wydatków poszczególnych dysponentów (jednostek) w trakcie roku budżetowego, w tym budżetu w układzie zadaniowym;
10)
wystąpień o środki z rezerw celowych budżetu państwa oraz sprawozdawczości w tym zakresie;
11)
wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra oraz zatwierdzania tych sprawozdań;
12)
zatwierdzania sprawozdań finansowych Transportowego Dozoru Technicznego, a także opiniowania sprawozdań finansowych spółek Grupy PKP;
13)
zatwierdzania planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych;
14)
ewidencji księgowej funduszy unijnych;
15)
płatności na rachunki beneficjentów funduszy unijnych;
16)
związane z dokonywaniem płatności z budżetu środków europejskich na rzecz beneficjentów;
17)
weryfikacji finansowej:
a)
wniosków o płatność w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE,
b)
raportów z postępów realizacji projektów Funduszu Spójności,
c)
wniosków o płatność na dofinansowanie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej,
d)
wniosków o płatność dla zawartych umów o świadczenie usług publicznych;
18)
nadzoru nad zachowaniem przez beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oddzielnego systemu rachunkowości dla środków Unii Europejskiej lub stosowaniem odpowiedniego kodu księgowego;
19)
współpracy z Departamentem Funduszy UE przy rozliczaniu i zamykaniu SPOT, Funduszu Spójności (NPR), TEN-T oraz w zakresie zarządzania finansowego Priorytetami POIiŚ;
20)
dotowania przedsiębiorców;
21)
wynikające z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
22)
pomocy publicznej;
23)
ochrony konkurencji;
24)
statystyki publicznej.
§  37.
1.
Departament Kontroli jest właściwy w sprawach wynikających z ustawy o kontroli w administracji rządowej.
2.
Departament prowadzi sprawy:
1)
kontroli planowych i doraźnych komórek organizacyjnych Ministerstwa;
2)
kontroli:
a)
organów lub jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra,
b)
jednostek podległych organom, o których mowa w lit. a, lub przez nie nadzorowanych,
c)
podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister;
3)
kontroli systemowych POIiŚ;
4)
kontroli projektów, w tym w zakresie trwałości, realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej;
5)
skarg i wniosków, w tym przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków - na zasadach i w trybie określonych odrębnie;
6)
kontroli zewnętrznej prowadzonej w Ministerstwie przez organy kontrolne oraz monitorowania komórek organizacyjnych w zakresie terminowego przekazywania propozycji stanowisk w celu sporządzenia ostatecznego stanowiska Ministra odnośnie wyników kontroli;
7)
monitorowania wykonywania zaleceń i wniosków pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej.
3.
W strukturze Departamentu funkcjonuje pion audytu wewnętrznego, który działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Pion audytu wewnętrznego realizuje cele audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz odpowiada za dostarczenie Kierownictwu Ministerstwa obiektywnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej. Audytor wewnętrzny kierujący pionem audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Ministrowi, a w zakresie organizacyjnym i pracowniczym - Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa. Do zadań pionu audytu wewnętrznego należą:
1)
zadania audytowe, zgodnie z rocznym planem audytu, a w przypadkach uzasadnionych, również poza rocznym planem audytu;
2)
czynności doradcze;
3)
czynności sprawdzające;
4)
zadania audytowe zlecone;
5)
obsługa organizacyjna Komitetu Audytu oraz wykonywanie innych działań mających na celu wsparcie Komitetu Audytu, w tym:
a)
gromadzenie planów audytu i sprawozdań z wykonania planów oraz inne niezbędne dla komitetu audytu informacje od jednostek w dziale,
b)
przygotowywanie zbiorczych informacji o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej oraz proponowanych usprawnieniach kontroli zarządczej.
§  38.
1.
Departament Prawny jest właściwy w sprawach prawidłowego, pod względem legislacyjno-prawnym, przygotowania aktów normatywnych oraz obsługi prawnej Ministra i Ministerstwa.
2.
W szczególności Departament prowadzi sprawy:
1)
legislacji w trybie określonym odrębnym zarządzeniem;
2)
monitorowania komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie terminowego opracowywania projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych z zakresu działania Ministra, ujętych w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów i wykazie prac legislacyjnych obejmującym projekty rozporządzeń Ministra, oraz aktów normatywnych wdrażających lub dostosowujących polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej;
3)
materiałów dla Ministra i jego przedstawicieli na posiedzenia Rady Ministrów i komitetów Rady Ministrów - z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej;
4)
stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
5)
organizacji i funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie swobodnego przepływu towarów oraz nieformalnego rozwiązywania problemów tego rynku (SOLVIT);
6)
odpowiedzi na wystąpienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa;
7)
obsługi prawnej, w tym:
a)
wydaje opinie prawne w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa oraz udziela wyjaśnień dotyczących obowiązującego systemu prawnego,
b)
opiniuje projekty: umów międzynarodowych, umów zawieranych przez Ministra lub Ministerstwo, statutów organów i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra, upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Ministra oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa,
c)
opiniuje projekty decyzji administracyjnych i postanowień oraz projekty odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych, z wyłączeniem decyzji, postanowień oraz odpowiedzi do sądów administracyjnych w sprawach prowadzonych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami, Departament Orzecznictwa I, Departament Orzecznictwa II oraz Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, z wyjątkiem decyzji o pozwoleniu na budowę wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
d)
zapewnia zastępstwo procesowe Ministra oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami, Departament Orzecznictwa I i Departament Orzecznictwa II;
8)
inne, wynikające z ustawy o radcach prawnych;
9)
uzgodnień międzyresortowych projektów aktów prawnych i umów międzynarodowych.
3.
Departament prowadzi:
1)
wykaz spraw sądowych w sprawach cywilnych, w których zastępstwo procesowe zapewnia Departament;
2)
rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Ministra oraz wytycznych Ministra, o których mowa w ustawie o Radzie Ministrów;
3)
Dziennik Urzędowy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
4)
sprawy notyfikacji krajowych aktów wykonawczych wdrażających przepisy wspólnotowe w zakresie właściwości Ministra.
§  39.
1.
Biuro Dyrektora Generalnego prowadzi sprawy wynikające z realizacji zadań Dyrektora Generalnego Ministerstwa w zakresie organizacji Ministerstwa oraz zarządzania zasobami ludzkimi w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa.
2.
W szczególności Biuro prowadzi sprawy:
1)
wewnętrznych aktów prawnych i procedur dotyczących organizacji i funkcjonowania Ministerstwa, w tym mapowania najważniejszych procesów w Ministerstwie;
2)
okresowych przeglądów systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie i wprowadzania usprawnień systemu;
3)
naboru pracowników do pracy i doskonalenia zawodowego pracowników w Ministerstwie;
4)
opisów stanowisk pracy oraz wartościowania stanowisk pracy, a także ocen okresowych pracowników Ministerstwa;
5)
gospodarowania środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia, w tym funduszem nagród;
6)
obsługi kadrowej pracowników Ministerstwa;
7)
związane z dyscypliną pracy w Ministerstwie;
8)
wynikające ze stosunku pracy, w zakresie ustawowego upoważnienia Ministra wobec osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, organów nadzorowanych przez Ministra oraz wobec Kierownictwa Ministerstwa;
9)
obsługi Komisji Dyscyplinarnej Ministerstwa.
3.
Ponadto Biuro jest właściwe w sprawach:
1)
postępowań w sprawach zamówień publicznych, na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem;
2)
odznaczeń państwowych i odznak honorowych;
3)
wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;
4)
realizacji zadań związanych z kompetencjami Ministra wynikającymi z ustawy o fundacjach;
5)
obsługi Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich;
6)
obsługi sekretariatów Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
4.
Biuro prowadzi ewidencję fundacji, dla których Minister jest organem nadzoru.
§  40.
1.
Biuro Administracyjno - Finansowe zapewnia obsługę administracyjną i biurową pracowników Ministerstwa, realizuje zadania w zakresie gospodarowania mieniem Ministerstwa, prowadzenia jego ewidencji oraz w zakresie reprezentowania Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Ministerstwa, a także odpowiada za opracowanie i realizację budżetu Ministerstwa w zakresie dochodów i wydatków dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych, prowadzi ewidencję księgową i obsługę finansową operacji gospodarczych realizowanych przez dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych, wykonuje zadania dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych oraz wspomaga pracę Głównego Księgowego Ministerstwa, działającego w strukturze Biura.
2.
W szczególności Biuro prowadzi sprawy:
1)
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi Ministerstwu w trwały zarząd;
2)
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego nieruchomości, w tym budynków;
3)
inwestycji i remontów;
4)
ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz gospodarowania nimi;
5)
ochrony znaków towarowych;
6)
warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie;
7)
ochrony przeciwpożarowej w budynkach Ministerstwa;
8)
kancelarii głównej i zapewnienia obsługi kancelaryjnej komórek organizacyjnych Ministerstwa;
9)
obsługi gospodarczej i technicznej narad i konferencji organizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa;
10)
usług poligraficznych;
11)
zaopatrzenia w materiały, przedmioty nietrwałe i środki trwałe;
12)
gospodarowania odpadami;
13)
organizacji i prowadzenia magazynu;
14)
łączności wewnętrznej i zewnętrznej;
15)
obsługi transportowej;
16)
planowania dochodów i wydatków Ministerstwa oraz ich realizacji;
17)
zmian w planie finansowym Ministerstwa w trakcie roku budżetowego - w zakresie właściwości Biura;
18)
obsługi finansowo - księgowej i sprawozdawczości z wykonania budżetu dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych;
19)
sporządzania harmonogramu realizacji wydatków budżetowych - w zakresie dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych;
20)
dyspozycji środkami pieniężnymi;
21)
naliczania i rozliczania wynagrodzeń pracowniczych;
22)
sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej;
23)
płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
24)
gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
25)
rozliczania gospodarki magazynowej;
26)
obsługi finansowej przedstawicieli Ministra za granicą;
27)
realizacji płatności składek do organizacji międzynarodowych;
28)
rozliczania krajowych i zagranicznych delegacji służbowych pracowników Ministerstwa oraz kosztów zagranicznych delegacji służbowych;
29)
zakupu biletów lotniczych dla celów realizacji delegacji służbowych;
30)
obsługi finansowo - księgowej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, komisji dyscyplinarnej i rzecznika dyscyplinarnego;
31)
obsługi finansowo - księgowej urzędów żeglugi śródlądowej;
32)
realizowania płatności oraz ewidencji księgowej projektów współfinansowanych z funduszy unijnych w zakresie właściwości Biura.
3.
W strukturze Biura funkcjonuje archiwum zakładowe prowadzone odrębnie dla działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister. Szczegółowe zasady pracy archiwum określają odrębne przepisy.
§  41.
1.
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych prowadzi sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym i ochroną informacji niejawnych w Ministerstwie oraz obsługi Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, a także informatyzacji Ministerstwa.
2.
Biuro jest właściwe w sprawach wynikających z:
1)
ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
2)
ustawy o ochronie informacji niejawnych;
3)
ustawy o stanie klęski żywiołowej;
4)
ustawy o stanie wyjątkowym;
5)
ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
6)
ustawy o rezerwach strategicznych, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Orzecznictwa I;
7)
ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców;
8)
ustawy o rezerwach państwowych;
9)
ustawy o ochronie osób i mienia;
10)
ustawy o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Biuro prowadzi sprawy:
1)
zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa;
2)
obrony cywilnej;
3)
kontroli wykonywania zadań obronnych przez organy, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra oraz przedsiębiorców, na których Minister nałożył zadania obronne w trybie decyzji administracyjnych.
4.
Biuro wykonuje zadania ministra właściwego do spraw transportu wynikające z:
1)
ustawy o drogach publicznych - w zakresie dotyczącym wykazu oraz przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa;
2)
ustawy o transporcie kolejowym - w zakresie dotyczącym wykonywania zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
3)
ustawy Prawo przewozowe - w zakresie dotyczącym obronności, bezpieczeństwa państwa lub klęsk żywiołowych;
4)
ustawy o broni i amunicji - we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.
5.
Biuro wykonuje zadania ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie dotyczącym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.
6.
Biuro prowadzi postępowania administracyjne, w sprawach należących do kompetencji Ministra, rozpoznawanych na podstawie:
1)
ustawy o ochronie osób i mienia, dotyczące sporządzania wykazów obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
2)
ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, dotyczące nakładania na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym obowiązku realizacji zadań na rzecz obronności państwa;
3)
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tworzenia, gospodarowania, dysponowania i finansowania rezerw państwowych, kontroli i tworzenia systemu informacyjnego o rezerwach gospodarczych, dotyczące zwolnień zwrotnych oraz bezzwrotnych rezerw mobilizacyjnych;
4)
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
7.
Ponadto Biuro prowadzi sprawy:
1)
ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w Ministerstwie;
2)
ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
3)
zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka;
4)
kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
5)
okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne;
6)
opracowywania oraz aktualizowania planu ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie;
7)
prowadzenia zwykłych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających wobec pracowników Ministerstwa;
8)
wykazu osób zatrudnionych albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
9)
szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
10)
współdziałania z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, w tym przekazywania danych, o których mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych;
11)
ochrony obiektów Ministerstwa poprzez nadawanie uprawnień do stref ochronnych oraz wydawanie identyfikatorów uprawniających do wejścia oraz poruszania się po Ministerstwie;
12)
opracowywania i wdrażania zabezpieczeń organizacyjnych i systemowych, gwarantujących ochronę i bezpieczeństwo zasobów informatycznych Ministerstwa oraz nadzoru nad ich przestrzeganiem;
13)
systemów informatycznych, podsystemów informatycznych i systemów baz danych;
14)
prowadzenia projektów informatycznych;
15)
technologii zarządzania informacją;
16)
zasobów sieci komputerowych i systemu teleinformatycznego;
17)
zakupów sprzętu informatycznego i oprogramowania;
18)
zarządzania licencjami oprogramowania oraz gospodarowania infrastrukturą informatyczną;
19)
wsparcia informatycznego użytkowników sieci komputerowej Ministerstwa.
8.
W strukturze Biura funkcjonuje pion ochrony informacji niejawnych, którym kieruje Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, oraz Kancelaria Tajna i Kancelaria Tajna Międzynarodowa, podległe bezpośrednio temu Pełnomocnikowi.
§  42.
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest właściwy w sprawach wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym - w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podległość merytoryczną i zadania Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego określają odrębne przepisy.