Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2010.13.64

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 80
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 31 grudnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 50a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 55 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 51, z 2008 r. Nr 8, poz. 56 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 34) zmienionego zarządzeniem nr 72 z dnia 1 października 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) komórka kadrowa - Wydział Spraw Osobowych Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej, wydział kadr i szkolenia w komendzie oddziału Straży Granicznej albo wydział kadr w ośrodku szkolenia Straży Granicznej.";

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Akta osobowe prowadzi się w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej kierowanej przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych funkcjonariusza. W przypadku przeniesienia funkcjonariusza do dalszego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, jego akta osobowe niezwłocznie przekazuje się do jednostki organizacyjnej Straży Granicznej właściwej ze względu na nowe miejsce pełnienia służby.";

3) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Nanoszenie klauzuli tajności na okładkach akt osobowych odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), zwanej dalej "ustawą o ochronie informacji niejawnych".";

4) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Karty na fotografie umieszcza się przed kartą kontrolną akt osobowych.";

5) w § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku nadania aktom osobowym klauzuli tajności, kartę kontrolną akt osobowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1, traktuje się jak kartę kontrolną w rozumieniu przepisów obowiązujących w Straży Granicznej wydanych na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych.";

6) w § 11 uchyla się ust. 4;
7) w § 14:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Karty spisu dokumentów części akt osobowych podlegają rejestracji we właściwej kancelarii na karcie rejestru wydanych dokumentów (RWD). Spisy dokumentów części pierwszej, drugiej i trzeciej akt osobowych można zarejestrować pod jedną pozycją karty RWD, nanosząc na kolejne karty dodatkowe oznaczenia w postaci numeru kolejnego zarejestrowanej karty. Karty spisu części dyscyplinarnej akt osobowych rejestruje się pod odrębną pozycją karty RWD.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Karty spisu dokumentów części pierwszej podlegają włączeniu do akt osobowych po karcie kontrolnej akt osobowych.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku nadania aktom osobowym klauzuli tajności, spis dokumentów, o którym mowa w ust. 1, traktuje się jak spis zawartości teczki w rozumieniu przepisów obowiązujących w Straży Granicznej wydanych na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych.";

8) załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Do akt osobowych założonych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia:
1) można stosować przepis § 14 ust. 2 zarządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym;
2) nie stosuje się przepisu, o którym mowa w § 1 pkt 7 lit. b niniejszego zarządzenia.
§  3. Karty spisu dokumentów sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do zarządzenia, o którym mowa w § 1, i włączone do akt osobowych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się do czasu ich wypełnienia, wymiany w przypadku ich zniszczenia albo wyłączenia w związku z usunięciem z akt osobowych dokumentów z części dyscyplinarnej.
§  4. Akta osobowe zastępców komendanta oddziału oraz zastępców komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej zostaną przekazane do właściwej ze względu na miejsce pełnienia służby jednostki organizacyjnej Straży Granicznej w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania, z wyjątkiem § 1:
1) pkt 3, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy o ochronie informacji niejawnych;
2) pkt 5 i 7 lit. c, które wchodzą w życie z dniem wejścia w życie zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej wydanego na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 588, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199 i Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716 i Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1541 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

KARTA NR RWD ........ SPISU DOKUMENTÓW CZĘŚCI ........ AKT OSOBOWYCH NR ........
L.p.Numer ewidencyjny1)Data wykonania dokumentuNazwa dokumentuNumer ark.Uwagi
wchodzącywychodzącyKED/RWD/ DEIND
-1--2--3--4--5--6--7--8-

1) - wpisać tylko ostatni numer rejestracji dokumentu, tzn. KED, RWD, DEIND, wchodzący albo wychodzący