Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2013.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem", na 2013 r.
§  2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)
identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)
opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3)
opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4)
wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;
5)
ustalenie miejsc udostępnianych w celach edukacyjnych i turystycznych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I.

 Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów1. Regulacja składu gatunkowego i struktury drzewostanów w celu doprowadzenia do właściwego składu gatunkowego i struktury drzewostanów.

2. Zbiór nasion i hodowla sadzonek do odnowień drzewostanów.

3. Odnowienia sztuczne - sadzenia i podsiewy docelowymi gatunkami drzew.

4. Cięcia związane z przebudową drzewostanów inicjujące i odsłaniające odnowienia naturalne o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem.

5. Pielęgnacja upraw i młodników w celu doprowadzenia do właściwego składu gatunkowego i struktury młodników

2Podatność drzewostanów świerkowych pochodzenia sztucznego na szybkie zamieranie1. Usuwanie drzew opanowanych przez owady - kornika drukarza (Ips typographus) i rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus), mogące doprowadzić do gwałtownego rozpadu drzewostanów.

2. Usuwanie wiatrowałów stanowiących potencjalną bazę do nadmiernego rozwoju owadów mogących doprowadzić do gwałtownego rozpadu drzewostanów.

3. Odłowy owadów do pułapek feromonowych - kornik drukarz (Ips typographus) i rytownik pospolity (Pityogenes chalcographus)

4. Zwalczanie kornika drukarza (Ips typographus) przez korowanie drzew zasiedlonych.

5. Tworzenie i utrzymywanie powierzchni biocenotycznych.

6. Pozostawienie do mineralizacji części drzew.

7. Kontrola liczebności wybranych gatunków owadów.

8. Kontrola masowego występowania grzybów pasożytniczych - opieńki (Armillaria sp.), korzeniowca wieloletniego (Heterobasidion annosum)

3Uszkodzenia odnowień i młodników przez jelenia europejskiego (Cervus elaphus) i sarnę (Capreolus capreolus)1. Zabezpieczanie sadzonek w uprawach i odnowieniach naturalnych indywidualnymi środkami mechanicznymi.

2. Ogrodzenie wybranych upraw i młodników poza miejscami występowania głuszca (Tetrao urogallus) i cietrzewia (Tetrao tetrix).

3. Ograniczenie liczebności jeleni (Cervus elaphus) i ich koncentracji w uprawach i młodnikach, poprzez redukcję części osobników

4Zanikanie zbiorowisk roślinnych typowych dla polan reglowych z powodu zaprzestania ich użytkowania1. Wypas lub wykaszanie łąk z usuwaniem biomasy z ekosystemu, usuwanie samosiewów drzew i krzewów, nawożenie organiczne.

2. Wykup nieużytkowanych łąk reglowych od osób fizycznych i wspólnot

5Zagrożenie bytowania głuszca (Tetrao urogallus) i cietrzewia (Tetrao tetrix) 1. Wyznaczanie stref ochronnych.

2. Patrole inwentaryzacyjno-ochronne.

3. Promowanie ścieżki edukacyjnej "Mokry Kozub" celem odciążenia szlaków turystycznych przebiegających przez główny kompleks Parku.

4. Redukcja drapieżników - lis (Vulpes vulpes)

6Ograniczenie miejsc lęgowych i żerowych dzięciołów (Picinae) i sów (Strigiformes) w wyniku gospodarki leśnej na obszarach leśnych w minionym okresie1. Tworzenie i utrzymywanie powierzchni biocenotycznych.

2. Pozostawienie do mineralizacji drzew obumierających i obumarłych

7Erozja nawierzchni szlaków turystycznych i terenów sąsiadujących ze szlakami turystycznymi1. Utrzymanie we właściwym stanie nawierzchni szlaków turystycznych (konserwacja, remonty, naprawy bieżące).

2. Czyszczenie przepustów i sączków.

3. Ustawianie i konserwacja tablic informacyjnych.

4. Konserwacja, naprawa i wymiana zniszczonych tyczek kierunkowych.

5. Udrażnianie szlaków w piętrze kosodrzewiny, poprzez przycięcie pędów.

6. Usuwanie wiatrołomów ze szlaków turystycznych i drzew bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu turystów.

7. Utrzymywanie drewnianych barierek w miejscach koncentracji ruchu turystycznego.

8. Edukacja zwiedzających w zakresie związanym z ochroną przyrody oraz zasadami udostępnienia Parku

8Niszczenie infrastruktury turystycznej spowodowane przez czynniki atmosferyczne i niewłaściwe postępowanie zwiedzających1. Konserwacja, remonty i bieżące naprawy infrastruktury turystycznej.

2. Edukacja zwiedzających w zakresie ochrony przyrody i zasad udostępnienia Parku.

3. Patrolowanie terenu

9Nieprzestrzeganie przez zwiedzających zasad ochrony przyrody w szczególności: 1) zaśmiecenie i zanieczyszczanie terenu,

2) zakłócanie ciszy,

3) uszkadzanie roślin oraz grzybów

1. Podnoszenie świadomości ekologicznej zwiedzających z wykorzystaniem wystawy stałej, ogrodu roślin babiogórskich, punktów informacji przyrodniczej i turystycznej.

2. Usuwanie odpadów z obszaru Parku, systematyczne opróżnianie koszy na odpady przy głównych wejściach do Parku.

3. Ustawienie i bieżąca obsługa kabin sanitarnych przy ważniejszych wejściach do Parku.

4. Patrolowanie terenu

10Duży ruch turystyczny na następujących szlakach:

1) Czerwonym - Krowiarki - Diablak - Przełęcz Brona - Markowe Szczawiny,

2) Żółtym - Markowe Szczawiny - Diablak, 3) Zielonym - Zawoja Markowa - Markowe Szczawiny,

4) Niebieskim - Krowiarki - Markowe Szczawiny

1. Utrzymanie we właściwym stanie nawierzchni szlaków turystycznych.

2. Utrzymanie opłat za wstęp do Parku.

3. Edukacja turystów przy Punktach Informacji Turystycznej i Przyrodniczej

11Duża koncentracja zwiedzających na Krowiarkach, Sokolicy, Diablaku, Przełęczy Brona, Markowych Szczawinach1. Patrolowanie miejsc o dużej koncentracji zwiedzających.

2. Utrzymywanie drewnianych barierek na Krowiarkach, Markowych Szczawinach, Sokolicy

12Zanikanie miejsc bytowania płazów1. Oczyszczenie istniejących oczek wodnych na terenie ochrony czynnej i krajobrazowej z materii organicznej.

2. Likwidacja pułapek ekologicznych z jednoczesnym stworzeniem nowych miejsc rozrodu.

3. Stworzenie dla płazów miejsc rozrodu (uformowanie małych oczek wodnych), schronień, kryjówek i zimowania

13Brak warunków lokalowych na prowadzenie działalności edukacyjnejPodjęcie starań o:

1) budowę ośrodka dokumentacyjno-edukacyjnego,

2) rozbudowę istniejącej bazy edukacyjnej,

3) zagospodarowanie przestrzeni przy Wystawie Stałej

14Gospodarcze użytkowanie borów górnoreglowych przez wspólnotę gruntową i leśną oraz osoby fizyczneWykup gruntów leśnych od osób fizycznych i wspólnoty lub wymiana na inne grunty
15Penetracja terenu podczas poboru drewna na opał przez osoby uprawnione do serwitutu opałowegoWykup lub wymiana serwitutu opałowego

II.

 Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Zagrożenie niektórych gatunków ptaków wynikające z ograniczonej ilości miejsc lęgowych1. Pozostawianie drzew starych, dziuplastych.

2. Utrzymywanie budek lęgowych.

3. Kontrola i czyszczenie budek lęgowych

2Zagrożenie niektórych gatunków ssaków wynikające z ograniczonej ilości miejsc rozrodu oraz braku dostatecznej bazy pokarmowej1. Ochrona siedlisk, gniazd i nor.

2. Pozostawianie starych i obumarłych drzew

3Zagrożenie pożaroweUtrzymanie dróg pożarowych zapewniające możliwości dojazdu pojazdami gaśniczymi oraz utrzymanie punktów poboru wody
4Ulewne deszcze, powodzie1. Utrzymanie we właściwym stanie infrastruktury technicznej odprowadzającej wodę ze szlaków turystycznych, dróg leśnych.

2. Odbudowa zniszczonych przez powodzie elementów infrastruktury technicznej, w tym mostków i urządzeń do monitoringu wód

5Zagrożenie niektórych gatunków ptaków w okresie mroźnych i śnieżnych zimDokarmianie ptaków w okresie mroźnych i śnieżnych zim w rejonie osad mieszkaniowych

III.

 Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
Pojawianie się inwazyjnych gatunków roślin zielnych obcego pochodzeniaUsuwanie roślin inwazyjnych

IV.

 Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
Zanik kultywowania tradycji regionalnych i tradycyjnych form gospodarowaniaPromowanie dziedzictwa kulturowego, w szczególności organizowanie wystaw, imprez plenerowych, konkursów, przeglądów, itp., o tematyce kulturowej oraz propagującej wspieranie tradycyjnych form gospodarki (gospodarka leśna, pasterska, budownictwo regionalne, itp.)
______

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I.

 Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. W ekosystemach leśnych
Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja
1Kontrolne poszukiwanie zasnui (Cephalcia sp.) w ściółce i glebieWedług potrzebMiejsca żerowania zasnui (Cephalcia sp.) na obszarze ochrony ścisłej
2Kontrola liczebności kornika drukarza (Ips typographus) i rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus) przy pomocy pułapek zapachowych (feromonowych) Do 24 sztuk1)Obszar objęty ochroną ścisłą

B. Ochrona terenów udostępnionych w celach turystycznych i edukacyjnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja2)
1Rozbiórka kamiennych murków wznoszonych przez turystów na kopule szczytowej Babiej GóryWedług potrzebOddziały - 28a, 28f
2Bieżąca konserwacja i naprawa nawierzchni szlaków turystycznych, infrastruktury turystycznej, obiektów kulturowychObszar objęty ochroną ścisłą
3Usuwanie powalonych drzew ze szlaków turystycznych
4Usuwanie odpadów
5Budowa punktu widokowego na Przełęczy Brona polegająca na ułożeniu nawierzchni brukowej o powierzchni do 4 ar, z drewnianą barierką i drewnianymi ławkami1 obiekt1)Oddział 23
6Remont i odtworzenie nawierzchni szlaku turystycznego zielonego Diablak - granica Parku1000 m1)Oddział 28
7Utrzymywanie drewnianych barierek w miejscach udostępnionych dla celów turystycznych narażonych na wydeptywanie (miejsca koncentracji ruchu turystycznego), budowa drewnianych barierekWedług potrzebObszar objęty ochroną ścisłą

C. Ochrona i udostępnianie terenu Parku

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja
Utrzymanie infrastruktury do obsługi monitoringu przyrodniczegoWedług potrzebObszar objęty ochroną ścisłą

II.

 Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych
Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Usuwanie drzew zasiedlonych przez owady - kornik drukarz (Ips typographus), rytownik pospolity (Pityogenes chalcographus) - mogące doprowadzić do gwałtownego rozpadu drzewostanów świerkowych oraz wiatrowałówWedług potrzebDrzewostany świerkowe sztucznego pochodzenia objęte ochroną czynną
2Korowanie drzew zasiedlonych przez korniki (Scolytinae), pozostawienie do mineralizacji części ściętych drzew
3Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach i młodnikach (czyszczenia wczesne i późne) - według zasad określonych indywidualnie dla każdego wydzieleniaDo 40 ha1)Oddziały - 6b, c, 42b, 47a, 51d, 54c, 67a-i, 80a, 95c, 96g, i, 97c, 99a
4Wykaszanie niepożądanych roślin w uprawach leśnychDo 23,5 ha1)Uprawy na obszarze objętym ochroną czynną
5Zabezpieczanie przed zwierzyną sadzonek na uprawach i odnowieniach naturalnych, poprzez stosowanie środków mechanicznychDo 34,53 ha1)Uprawy i odnowienia naturalne na obszarze objętym ochroną czynną
6Zabezpieczanie przed zwierzyną upraw, odnowień naturalnych poprzez stosowanie ogrodzeń:

1) budowa nowych ogrodzeń,

2) remont i konserwacja istniejących,

3) rozbiórka zbędnych

14,34 haOddziały - 5b, 6a, b, 11b, 15a, 37a, 39a, 40a, 45c, 51d, 54c, 66c, 69h, 78b, 78c, 80a, 81b, 81c
7Ograniczenie koncentracji jeleni (Cervus elaphus) w rejonie upraw i odnowień naturalnych przez ich redukcjęDo 15 osobnikówObszar objęty ochroną czynną
8Odłowy kornika drukarza (Ips typographus) i rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus) do pułapek zapachowych (feromonowych) 186 sztuk1)
9Kontrola występowania brudnicy mniszki (Lymantria monacha) przy wykorzystaniu pułapek zapachowych (feromonowych) 10 sztuk1)
10Wykładanie drzew pułapkowych (pułapki klasyczne) na kornika drukarza (Ips typographus) 63 sztuki
11Kontrolne poszukiwanie zasnui (Cephalcia sp.) w ściółce i glebieWedług potrzebMiejsca żerowania zasnui (Cephalcia sp.) na obszarze ochrony czynnej
12Utrzymanie i odtworzenie punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych7 obiektówNa potokach na obszarze objętym ochroną czynną
13Usuwanie z ekosystemów roślin inwazyjnych obcego pochodzenia - niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) i niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora)Według potrzebOddziały - 42, 43d, 72 oraz w innych pododdziałach w razie stwierdzenia występowania okazów
14Pozyskanie 3-5 letnich sadzonek buka (Fagus sylvatica) z naturalnego odnowienia w celu ich wysadzeniaDo 11 000

sztuk1)

Oddziały - 71a, 41a
15Odnowienia luk i przerzedzeń, poprzez sadzenia jodły (Abies alba) i buka (Fagus sylvatica) z zabezpieczeniem sadzonek osłonami przed konkurencją roślinDo 2,52 ha1)Oddziały - 90d, 93b, 98a,b, 42b
16Poprawki na uprawach sadzonkami buka (Fagus sylvatica) Do 0,82 haOddziały - 94b, 98b, 99a
17Pozostawienie do mineralizacji posuszu czynnego i jałowego oraz wiatrowałów na powierzchniach biocenotycznych - bieżąca rejestracja zasiedlania drzew przez owady i grzybyDo 8 haOddziały - 93b, c, 94c, 94b
18Utrzymanie infrastruktury do monitoringu wód płynących i gruntowychWedług potrzebObszar ochrony czynnej

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja2)
1Wypas lub wykaszanie łąk i pastwisk z usunięciem

biomasy

Do 6 haOddziały - 43a, 43c, 72h, 53d, 101b
2Usuwanie z ekosystemów roślin inwazyjnych obcego pochodzenia - niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) i niecierpka drobnokwiatowego

(Impatiens parviflora)

Według potrzebOddział 72 oraz w innych pododdziałach w razie stwierdzenia okazów

C. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja2)
1Wykaszanie roślinności na terenie stacji meteorologicznej na Markowych Szczawinach0,01 haOddział 12c
2Usuwanie odpadów z potoków i ich bezpośredniego sąsiedztwa oraz z terenów przy granicy ParkuWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną

D. Ochrona terenów udostępnionych w celach turystycznych i edukacyjnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja2)
1Usuwanie powalonych drzew ze szlaków turystycznychWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną
2Bieżąca konserwacja i naprawa nawierzchni szlaków turystycznych, infrastruktury turystycznej, obiektów kulturowych
3Usuwanie odpadów
4Utrzymywanie drewnianych barierek w miejscach koncentracji ruchu turystycznego
5Budowa barierek i drewnianych poręczy
6Zainstalowanie i obsługa (w okresie maj - październik) kabin sanitarnych z własnym pojemnikiem na nieczystości4 sztukiOddziały - 3c, 42c, 44b, 72c
7Odtworzenie i odbudowa szlaku niebieskiego Górny Płaj1000 m1)Oddział 17

E. Ochrona i udostępnianie terenu Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja2)
1Utrzymanie, konserwacja i remont drógWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną
2Naprawa istniejących i budowa nowych urządzeń odwadniających drogi (sączki, przepusty, rowy)
3Naprawa i odbudowa mostków
4Wykonanie nawierzchni szlaków zrywkowych z żerdzi (dylówka) Do 400 m1)
5Wykaszanie roślinności z poboczy i rowów głównych dróg leśnych1,6 kmOddziały - 59, 60, 61, 62, 63
6Bieżące utrzymanie punktów poboru wody dla celów przeciwpożarowych6 punktówOddziały - 44a, 60a, 62a, 69a, 72a, 96b
7Czyszczenie ujęć wody pitnej na potrzeby mieszańców budynków Parku4 obiektyOddziały - 54a, 57g, 90f, 99a
8Utrzymanie rogatek, konserwacja tablic urzędowych oraz informacyjnychWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną
9Utrzymanie infrastruktury do obsługi monitoringu przyrodniczego

III.

 Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. W ekosystemach leśnych
Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja2)
1Usuwanie drzew zasiedlonych przez owady - kornik drukarza (Ips typographus), rytownik pospolity (Pityogenes chalcographus) - mogące doprowadzić do gwałtownego rozpadu drzewostanów świerkowych oraz wiatrowałówWedług potrzebDrzewostany świerkowe sztucznego pochodzenia objęte ochroną krajobrazową
2Korowanie drzew zasiedlonych przez korniki (Scolytinae)
3Pozostawienie do mineralizacji części ściętych drzew
4Regulacja składu gatunkowego i struktury drzewostanów (trzebieże późne) według zasad określonych indywidualnie dla każdego wydzielenia6,05 haOddziały - 88b, d
5Nadzór nad lasami niepaństwowymi, wyznaczanie drzew do wycięcia według oceny stanu lasu95,33 haOddziały - 8Aa, 9Aa, 11Aa, 11Ac, 11Af, 11Aj, 21Aa, 24Aa, 24Ab, 24Ac, 24Af, 24Ag, 24Ah, 24Ai
6Kontrolne poszukiwanie zasnui (Cephalcia sp.) w ściółce i glebieWedług potrzebMiejsca żerowania zasnui (Cephalcia sp.) na obszarze ochrony krajobrazowej
7Wykaszanie niepożądanych roślin na uprawach leśnych0,50 ha1)Oddział 88
8Zabezpieczanie przed zwierzyną upraw, poprzez stosowanie środków mechanicznych0,50 ha1)Oddział 88a
9Hodowla materiału sadzeniowego - prace szkółkarskie1,11 haOddziały - 57f, 69d
10Usuwanie z ekosystemów roślin inwazyjnych obcego pochodzenia - niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) i niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora) Według potrzebOddziały - 1c, 1d, 1l, 72c oraz w innych pododdziałach w razie stwierdzenia występowania okazów
11Utrzymanie infrastruktury do monitoringu wód płynącychObszar ochrony krajobrazowej

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja2)
1Wypasanie lub wykaszanie łąk i pastwisk z usunięciem biomasyDo 5 haOddziały - 1b, 1c, 57c, 72d, 90c,11Aa,b, c
2Usuwanie z ekosystemów roślin inwazyjnych obcego pochodzenia - niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) i niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora) oraz rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica) Według potrzebOddziały - 1a, 1b, 1o, 72b, 72d, 72f oraz w innych pododdziałach w razie stwierdzenia okazów
3Usunięcie drzewDo 1,10 haOddział 11Aa, b, c
4Odkrzaczanie łąk i pastwisk z usunięciem biomasy

C. Ochrona terenów udostępnionych w celach turystycznych i edukacyjnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja2)
1Bieżąca konserwacja i naprawy szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych, infrastruktury turystycznejWedług potrzebObszar objęty ochroną krajobrazową
2Usuwanie drzew powalonych na szlaki turystyczne
3Usuwanie odpadów
4Zainstalowanie i obsługa (w okresie maj - październik) kabin sanitarnych z własnym pojemnikiem na nieczystości4 obiektyOddziały - 69d, 72g
5Pielęgnacja roślin, utrzymanie ścieżek i infrastruktury w Ogrodzie Roślin Babiogórskich i Ogrodzie Zmysłów0,26 haOddział 1k
6Wykaszanie na terenach przystankowych ścieżki edukacyjnej "Mokry Kozub"Według potrzebOddziały - 1l, 1m, 1n, 1o, 72b
7Utworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowychDo 0,20 ha1)Oddział 72d
8Modernizacja wystawy stałej1 obiekt1)Oddział 1j

D. Ochrona i udostępnianie terenu Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja2)
1Remonty, modernizacja, konserwacja, bieżące utrzymanie dróg oraz urządzeń odwadniających drogi (mosty, sączki, przepusty, rowy) Do 4,50 km1)Obszar objęty ochroną krajobrazową
2Wykaszanie roślinności z poboczy i rowów
3Modernizacja nawierzchni drógDo 2 km1)Oddziały - 95a, 96a, 99g, 101f, 99A
4Utrzymanie i remonty składnic drewna6 sztuk1)Obszar objęty ochroną krajobrazową
5Utrzymanie zbiornika przeciwpożarowego1 obiektOddział 99d
6Utrzymanie rogatek, konserwacja tablic urzędów i informacyjnychWedług potrzebObszar objęty ochroną krajobrazową
7Utrzymanie infrastruktury technicznej do obsługi monitoringu przyrodniczego

1) Rozmiar zadania zależy od posiadania środków finansowych.

2) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i dużymi literami oraz pododdziały oznaczone małymi literami.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I.

 Obszary objęte ochroną ścisłą

A. Ochrona gatunków roślin
Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Okrzyn jeleni (Laserpitium archangelica) Inwentaryzacja i monitoring osobnikówKontrola stanowisk w terenie
2Rogownica alpejska (Cerastium alpinus)
3Tocja karpacka (Tozzia alpina subsp. Carpatica)
4Rośliny chronione, rzadkie, osobliwe niewymienione w punktach 1-3Rejestracja osobników1. Rejestracja osobników i ich siedlisk.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

B . Ochrona gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Sichrawa karpacka

(Pseudogaurotina excellens)

1. Monitoring znanych stanowisk.

2. Inwentaryzacja stanowisk gatunku.

3. Ochrona osobników i ochrona stanowisk

1. Obserwacje w terenie.

2. Odłów kontrolny w celu oznaczenia gatunku.

3. Znakowanie osobników.

4. Patrole ochronne stanowisk w czasie rójki

2Płazy:

1) traszka karpacka (Triturus Montandowi),

2) kumak górski (Bombina variegata),

3) traszka zwyczajna (Triturus vulgaris),

4) traszka górska (Triturus alpestris),

5) ropucha szara (Bufo bufo)

Inwentaryzacja gatunków1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Kontrola miejsc rozrodu.

3. Dokumentacja fotograficzna

3Głuszec (Tetrao urogallus) 1. Ochrona osobników i ich lęgów.

2. Monitoring gatunków.

3. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Rejestracja tokowisk.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

4. Zbiór piór.

5. Schwytanie 3 osobników głuszca i założenie im nadajników telemetrycznych.

6. Prowadzenie telemetrii.

7. Patrole ochronne.

8. Wyznaczenie w razie potrzeby stref ochrony.

9. Zmniejszenie ruchu turystycznego na szlakach przebiegających w rejonie ostoi głuszca, poprzez promocję ścieżki edukacyjnej "Mokry Kozub"

4Cietrzew (Tetrao tetrix) 1. Ochrona osobników i ich lęgów.

2. Monitoring gatunków.

3. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Rejestracja tokowisk.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

4. Zbiór piór.

5. Patrole ochronne.

6. Wyznaczenie w razie potrzeby stref ochrony.

7. Zmniejszenie ruchu turystycznego na szlakach przebiegających w rejonie ostoi cietrzewia, poprzez promocję ścieżki edukacyjnej "Mokry Kozub

5Dzięcioły:

1) białogrzbiety (Dendrocopos leucotos),

2) duży (Dendrocopos major),

3) czarny (Dryocopus martius),

4) średni (Dendrocopos medius),

5) trójpalczasty (Picoides tridactylus),

6) zielonosiwy (Picus canus),

7) dzięciołek (Dendrocopos minor),

8) zielony (Picus viridis),

9) krętogłów (Jynx torquilla)

Inwentaryzacja i monitoring ptaków oraz ich miejsc bytowania1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

3. Patrole inwentaryzacyjne

6Sowy:

1) puszczyk uralski (Strix uralensis),

2) puszczyk zwyczajny (Strix aluco),

3) sóweczka (Glaucidium passerinum),

4) włochatka (Aegolius funereus)

Inwentaryzacja i monitoring ptaków oraz ich miejsc bytowania1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

3. Patrole ochronne.

4. Wyznaczenie stref ochrony dla sóweczki i włochatki

7Pilchowate:

1) popielica (Glis glis),

2) orzesznica (Muscardinus avellanarius),

3) koszatka (Dryomys nitedula),

4) żołędnica (Eliomys quercinus)

Inwentaryzacja gatunków1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Kontrola naturalnych schronień.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

8Lis (Vulpes vulpes) Przeciwdziałanie zachorowaniu na wściekliznęWykładanie szczepionek przeciwko wściekliźnie
9Jeleniowate:

1) jeleń europejski (Cervus elaphus),

2) sarna (Capreolus capreolus)

Inwentaryzacja i monitoring gatunków1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Liczenie bezpośrednie na powierzchniach próbnych.

3. Inwentaryzacja babrzysk.

4. Inwentaryzacja jeleni na rykowiskach

10Duże drapieżniki:

1) niedźwiedź (Ursus artos),

2) wilk (Canis lapus),

3) ryś (Lynx lynx)

Inwentaryzacja i monitoring gatunków1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Kontrola miejsc rozrodu i zimowania.

4. Inwentaryzacja wilków poprzez stymulację głosową

11Zwierzęta chronione, rzadkie, osobliwe niewymienione w punktach 1-10Rejestracja osobników i oznak ich bytowania1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Rejestracja oznak bytowania.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

II.

 Obszary objęte ochroną czynną

A. Ochrona czynna gatunków roślin
Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Tocja karpacka (Tozzia alpina subsp. Carpatica) Inwentaryzacja i monitoring osobnikówKontrola stanowisk w terenie
2Rośliny chronione, rzadkie, osobliwe nie wymienione w punkcie 1Rejestracja osobników1. Rejestracja osobników i ich siedlisk.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Sichrawa karpacka

(Pseudogaurotina excellens)

1. Monitoring znanych stanowisk.

2. Inwentaryzacja stanowisk gatunku.

3. Ochrona osobników i ochrona stanowisk

1. Obserwacje w terenie.

2. Odłów kontrolny w celu oznaczenia gatunku.

3. Znakowanie osobników.

4. Patrole ochronne stanowisk w czasie rójki

2Płazy:

1) traszka karpacka (Triturus montandoni),

2) kumak górski (Bombina variegata),

3) traszka górska (Triturus alpestris),

4) traszka zwyczajna (Triturus vulgaris),

5) ropucha szara (Bufo bufo)

Uformowanie małych oczek wodnychUformowanie oczek wodnych w miejscach zabagnionych stanowiących miejsce rozrodu płazów do 7 oczek o powierzchni do 5 m2 i głębokości do 1 m
Likwidacja pułapek ekologicznych w wybranych obszarachLikwidacja pułapek ekologicznych z jednoczesnym stworzeniem w ich rejonie nowych miejsc rozrodu
Stworzenie miejsc schronień i kryjówek płazówWykonanie do 5 miejsc schronień i kryjówek z kamieni, pni i gałęzi w rejonie rozrodu płazów
Stworzenie miejsc zimowania płazówWykonanie do 5 miejsc zimowania płazów - wykonanie niewielkich zagłębień w gruncie ułożenie na nich kamieni, przykrycie warstwą leżaniny, gałęzi i ziemi
3Głuszec (Tetrao urogallus) Ochrona osobników i ich lęgówOdstrzał lub odłów drapieżników - do 10 osobników lisa (Vulpes vulpes)
4Cietrzew (Tetrao tetrix)
5Jarząbek (Bonasa Banasia)
6Dzięcioły:

1) białogrzbiety (Dendrocopos leucotos),

2) duży (Dendrocopos major),

3) czarny (Dryocopus martusi),

4) średni (Dendrocopos medius),

5) trójpalczasty (Picoides tridactylus),

6) zielonosiwy (Picus canus),

7) dzięciołek (Dendrocopos minor),

8) krętogłów (Jynx torquilla)

Ochrona osobników i miejsc ich bytowania1. Utrzymywanie powierzchni biocenotycznych.

2. Pozostawienie do mineralizacji części obumierających drzew.

3. Wytypowanie i wyznaczenie drzew stojących stanowiących potencjalne miejsca lęgowe

7Sowy:

1) puszczyk uralski (Strix uralensis),

2) puszczyk zwyczajny (Strix aluco),

3) sóweczka (Glaucidium passerinum),

4) włochatka (Aegolius funereus)

Ochrona osobników i miejsc ich bytowania1. Utrzymywanie powierzchni biocenotycznych.

2. Pozostawienie do mineralizacji części obumierających i obumarłych drzew.

3. Wytypowanie i wyznaczenie drzew stojących stanowiących potencjalne miejsca lęgowe

8Sikory:

1) bogatka (Parus major),

2) modra (Parus caeruleus),

3) sosnówka (Parus ater),

4) czarnogłowa (Parus montanus),

5) czubatka (Parus cristatus),

6) uboga (Parus palustris)

Ochrona osobników i ich lęgówUtrzymanie istniejących budek lęgowych dla ptaków, ich kontrola i czyszczenie
9Kowalik (Sitta europaea)
10Pełzacz (Certhia familiaris)
11Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)
12Krętogłów (Jynx torquilla)
13Derkacz (Crex crex) 1. Ochrona osobników i ich lęgów.

2. Monitoring tokowisk

1. Utrzymanie polan śródleśnych i dostosowanie sposobu ochrony polan do biologii derkacza (Crex crex).

2. Prowadzenie obserwacji w terenie.

3. Rejestracja tokowisk

14Pilchowate:

1) popielica (Glis glis),

2) orzesznica (Muscardinus avellanarius),

3) koszatka (Dryomys nitedula),

4) żołędnica (Eliomys quercinus)

Inwentaryzacja gatunków1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Kontrola naturalnych schronień i rozwieszonych budek lęgowych dla ptaków w celu określenia stopnia ich wykorzystania przez pilchowate.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

15Lis (Vulpes vulpes) Przeciwdziałanie zachorowaniu na wściekliznęWykładanie szczepionek przeciwko wściekliźnie
16Jeleniowate:

1) jeleń europejski (Cervus elaphus),

2) sarna (Capreolus capreolus)

Inwentaryzacja i monitoring gatunków1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Liczenie bezpośrednie na powierzchniach próbnych.

3. Inwentaryzacja babrzysk.

4. Inwentaryzacja jelenia europejskiego (Cervus elaphus) na rykowiskach

17Duże drapieżniki:

1) niedźwiedź (Ursus artos),

2) wilk (Canis lapus),

3) ryś (Lynx lynx)

Inwentaryzacja i monitoring gatunków1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Kontrola miejsc rozrodu i zimowania.

3. Inwentaryzacja wilków (Canis lapus), poprzez stymulację głosową

18Zwierzęta chronione, rzadkie, osobliwe niewymienione w punktach 1-10Rejestracja osobników i oznak ich bytowania1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Rejestracja oznak bytowania.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

III.

 Obszary objęte ochroną krajobrazową

A. Ochrona czynna gatunków roślin
Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Tocja karpacka (Tozzia alpina subsp. Carpatica) Inwentaryzacja i monitoring osobnikówKontrola stanowisk w terenie
2Rośliny chronione, rzadkie, osobliwe niewymienione w punkcie 1Rejestracja osobników1. Rejestracja osobników i ich siedlisk.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Sikory:

1) bogatka (Parus major),

2) modra (Parus caeruleus),

3) sosnówka (Parus ater),

4) czarnogłowa (Parus montanus),

5) czubatka (Parus cristatus),

6) uboga (Parus palustris)

Ochrona osobników i ich lęgów, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwaWykładanie karmy dla ptaków w okresie mroźnej zimy w osadach Parku
2Puszczyk (Strix aluco) Ochrona osobników i ich lęgówKontrola i czyszczenie budek
3Zwierzęta chronione, rzadkie, osobliwe niewymienione w punktach 1-2Rejestracja osobników i oznak ich bytowania1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Rejestracja oznak bytowania.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ

ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.Rodzaj ochronyLokalizacja1)Powierzchnia ogółem w ha
1Ochrona ścisłaOddziały - 6d, 7, 9d, 10f, g, 11c, 12d, 12f, 12g, 12h, 14c, 16a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 73, 74a, 74b1125,82
2Ochrona czynnaOddziały - 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6f, 8, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 10d, 11a, 11b, 11d, 12a, 12b, 12c, 13, 14a, 14b, 15, 16b, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37a, 38a, 39a, 39b, 39c, 40, 41, 42a, 42b, 43, 44a, 44c, 44d, 44f, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53a, 53b, 53c, 53d, 54a, 54b, 54c, 54d, 55a, 55b, 55c, 55d, 56, 57a, 57g, 58a, 59, 60, 61, 62, 63a, 63b, 64, 65, 66, 67, 68, 69a, 69c, 69f, 69g, 69h, 70, 71, 72a, 72c, 72h, 72j, 72l, 74c, 75, 76a, 76b, 76d, 76f, 77, 78, 79a, 79b, 79c, 79f, 80, 81, 82a, 82b, 82d, 89, 90c, 90d, 90f, 90g, 90h, 91, 92, 93, 94, 95, 96b, 96d, 96f, 96g, 96i, 96j, 97, 98, 99a, 99b, 99h, 99i, 100,101a, 101b, 101c, 101d2082,37
3Ochrona krajobrazowaOddziały - 1, 37b, 38b, 39d, 42c, 44b, 53f, 53g, 54f, 55f, 57b, 57c, 57d, 57f, 58b, 63c, 69b, 69d, 72b, 72d, 72f, 72g, 72i, 72k, 76c, 79d, 82c, 88, 90a, 90b, 96a, 96c, 96h, 99c, 99d, 99f, 99g, 99j, 101f, 101g, 101h, 8A, 9A, 11A, 21A, 24A, 43A, 72A, 88A, 97A, 99A185,15
Razem3393,34
1) Obszar Parku jest podzielony na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i dużymi literami oraz pododdziały oznaczone małymi literami.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

USTALNIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I.

 Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.Miejsca udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Wystawa Stała, oddział 1j25
2Ogród Roślin Babiogórskich i Ogród Zmysłów, oddział 1k60 w dwóch grupach
3Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Przywarówce, oddział 101h100 przy każdym punkcie
4Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Krowiarkach, oddział 3c
5Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Markowej, oddział 72g
6Krąg edukacyjny przy drodze na Sulową Cyrhel, oddział 60a30
7Krąg edukacyjny w Zawoi Markowej, oddział 72b50
8Krąg edukacyjny Markowe Rówienki, oddział 77a30
9Krąg edukacyjny przy Hali Śmietanowej, oddział 90c50
10Krąg edukacyjny na Gubernasówce, oddział 101d50
11Krąg edukacyjny na Przywarówce, oddział 101h100
12Miejsce, w którym znajduje się kapliczka NMP pod Diablakiem, tablica pamiątkowa, oddział 22f150
13Miejsce, w którym znajduje się obelisk na Diablaku, oddział 28f400
14Miejsce, w którym znajduje się Krzyż Czterech Narciarzy na południowym stoku Babiej Góry, oddział 28a50
15Ślady po schronisku Beskidenverein pod Diablakiem na południowym stoku, oddział 28g50
16Miejsce położenia krzyża przy schronisku na Markowych Szczawinach, oddział 11Ah500
17Miejsce, w którym znajduje się symboliczna płyta nagrobna poświęcona pamięci prof. Z. Klemensiewicza, Polana Krowiarki, oddział 3c100

II.

 Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.Miejsca udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Teren przy schronisku turystycznym PTTK im. Hugona Zapałowicza na Markowych Szczawinach, oddziały - 11Ah, 11Ai500
2Schron turystyczny w Zawoi Markowej, oddział 72b50
3Schron turystyczny na "Polu Biwakowym" w Zawoi Policzne, oddział 44b50
4Schron turystyczny na Przywarówce, oddział 101h100
5Schron turystyczny przy Hali Śmietanowej, oddział 90c50
6"Pole Biwakowe" w Zawoi Policzne, oddział 44b, przy drodze wojewódzkiej50
1) Obszar Parku jest podzielony na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i dużymi literami oraz pododdziały oznaczone małymi literami.