Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2013 r.

DECYZJA Nr 4
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 18 stycznia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Inspektora Lotnictwa Cywilnego - CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate)

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951), § 1 statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego (M.P. Nr 55 poz. 754, z późn. zm.1) ), w związku z Załącznikiem 9 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214 z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 43 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Inspektora Lotnictwa Cywilnego - CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate) załącznik nr 3 wzór Certyfikatu Inspektora Lotnictwa Cywilnego - CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2004 r. Nr 28, poz. 478, Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784, z 2007 r. Nr 1, poz. 8 oraz z 2011 r. Nr 93, poz. 954.

2) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

ZAŁĄCZNIK

"Załącznik Nr 3

WZÓR CERTYFIKATU INSPEKTORA LOTNICTWA CYWILNEGO - CAIC (CIVIL AVIATION INSPECTOR CERTIFICATE)

grafika