Zm.: komunikat w sprawie dokonania notyfikacji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zastosowania odroczeń wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.23

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2013 r.

KOMUNIKAT Nr 18
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 30 stycznia 2013 r.
zmieniający komunikat w sprawie dokonania notyfikacji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zastosowania odroczeń wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134) w zw. z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) podaje się do publicznej wiadomości, że załącznik nr 2 do komunikatu nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania notyfikacji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zastosowania odroczeń wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 (Dz. Urz. ULC poz. 35) został zmodyfikowany i otrzymał brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PLAN WDRAŻANIA NOWYCH WYMAGAŃ W POLSCE

Licencjonowanie personelu lotniczego

Krajowy Nadzór Lotniczy w Polsce (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) zamierza osiągnąć gotowość do wydawania wszystkich kategorii licencji Part-FCL, gotowość do sukcesywnej wymiany obowiązujących licencji JAR-owskich na licencje Part-FCL wg nowego wzoru oraz gotowość do konwersji krajowych uprawnień pilota doświadczalnego oraz krajowych licencji szybowcowych, balonowych i sterowcowych na uprawnienia i licencje Part-FCL od dnia 8 kwietnia 2013 roku.

a.
Wymiana licencji JAR-owskich

Do dnia 7 kwietnia 2013 r. wydawane będą w Polsce licencje JAR-owskie na dotychczasowych zasadach (kompletne wnioski o ich wydanie będą przyjmowane do dnia 7 marca 2013 r.), jak również do dnia 7 kwietnia 2013 r. możliwa będzie konwersja licencji krajowych samolotowych i śmigłowcowych (zgodnych z wymaganiami ICAO, które utraciły ważność z dniem 1 sierpnia 2010 r.) na licencje JAR-owskie, na dotychczasowych zasadach. Wnioski o konwersję będę przyjmowane do dnia 7 marca 2013 r. W dniu 7 kwietnia 2013 roku, ULC zakończy wydawanie licencji JAR-owskich oraz zakończy proces bezpośredniej konwersji licencji krajowych na licencje JAR-owskie. Po dniu 7 kwietnia 2013 roku, posiadacze "nieważnych", podlegających procedurze wznowieniowej, krajowych licencji samolotowych i śmigłowcowych będą mogli konwertować je na licencje Part-FCL, po uprzednim wznowieniu ich ważności według dotychczasowej procedury krajowej. Połączenie procedury wznowieniowej z procedurą konwersji, pozwoli na wydanie licencji Part-FCL z pominięciem etapu wydania licencji krajowej oraz JAR-owskiej.

Licencje JAR-owskie wydane przed dniem 8 kwietnia 2013 roku pozostaną ważne, na tych samych prawach co licencje Part-FCL do dnia utraty ich formalnej daty ważności (wpisanej w licencji) - tj. najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2018 roku. Do tej daty, wszystkie licencje JAR-owskie wydane do dnia 8 kwietnia 2013 r. będą sukcesywnie, na wniosek posiadaczy, wymieniane na licencje Part-FCL - najpóźniej w momencie utraty ich formalnej daty ważności. Należy jednocześnie przypomnieć, iż dotychczasowe licencje JAR-owskie wydawane były na okres ważności 5 lat, zaś nowe licencje Part-FCL będą licencjami wydawanymi na czas nieokreślony.

Od dnia 8 kwietnia 2013 r., po spełnieniu wymagań Części-FCL rozporządzenia WE nr 1178/2011, wszystkie nowe licencje samolotowe i śmigłowcowe będą wydawane według nowego wzoru określonego w rozporządzeniu WE nr 1178/2011. Do dnia 8 kwietnia 2016 roku podstawą wydania nowej licencji zgodnej z wymaganiami Części-FCL, może być szkolenie odbyte w ośrodku JAR-owskim pod warunkiem spełnienia przez kandydata wszystkich wymagań do jej wydania, tzn. pod warunkiem zaliczenia wszystkich egzaminów i przedłożenia w ULC protokołu z egzaminu do dnia 8 marca 2016 r.

Od dnia 8 kwietnia 2018 r. możliwe będzie pilotowanie samolotów i śmigłowców tylko i wyłącznie z licencją Part-FCL.

b.
Konwersja uprawnień pilota doświadczalnego

Od dnia 8 kwietnia 2013 r. Krajowy Nadzór Lotniczy w Polsce zamierza osiągnąć gotowość do wydawania nowych uprawnień pilota doświadczalnego w oparciu o przepis FCL.820 Załącznika I do rozporządzenia nr 1178/2011, wpisywanych do licencji Part-FCL oraz do konwersji uprawnień krajowych pilota doświadczalnego. W tym celu, do końca 2012 roku zostanie przygotowany Raport Konwersji dla tego uprawnienia w oparciu o wytyczne przedstawione w art. 4 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr 1178/2011.

Tym niemniej, zgodnie z ww. rozporządzeniem, wykonywanie prób w locie na samolotach EASA-owskich do dnia 8 kwietnia 2015 roku będzie również możliwe w oparciu o odpowiednie uprawnienia krajowe wpisane do licencji JAR-owskiej.

Po dniu 8 kwietnia 2015 r. wykonywanie prób w locie na samolotach zgodnie z przepisem FCL.820 Załącznika I do rozporządzenia będzie możliwe tylko na podstawie EASA-owskiego uprawnienia pilota doświadczalnego, wpisanego do licencji Part-FCL.

Uprawnienie pilota doświadczalnego odpowiedniej klasy (TPR1, TPR2, TPR3) w Polsce wpisywane było do licencji (JAR-owskiej) w oparciu o wymagania krajowe: pkt 3.5 Załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603, z późn. zm.). Na koniec 2011 roku ważne uprawnienie pilota doświadczalnego posiadało 17 osób.

c.
Konwersja licencji mechanika pokładowego

W Polsce nie były dotychczas wydawane licencje inżyniera pokładowego zgodne z wymaganiami JAR-FCL.

Obecnie pozostają ważne 93 licencje mechanika pokładowego wydane zgodnie z przepisami krajowymi, mające zastosowanie w odniesieniu do samolotów An-2 i An-26.

Z powyższych powodów nie przewiduje się opracowywania Raportu Konwersji dla krajowych licencji mechanika pokładowego na licencje pilota Part-FCL.

d.
Konwersja licencji pilotów szybowcowych, balonowych i sterowcowych

Do dnia 7 kwietnia 2013 r., na wnioski złożone do dnia 7 marca 2013 r., licencje pilotów szybowcowych, balonowych i sterowcowych będą mogły być wydawane na dotychczasowych zasadach (wg przepisów krajowych). Tym niemniej, licencje krajowe wydawane po dniu 8 kwietnia 2012 r. będą miały automatycznie ograniczany okres ważności do dnia 8 kwietnia 2015 roku.

Równocześnie, od dnia 8 kwietnia 2013 r. Krajowy Nadzór Lotniczy w Polsce zamierza osiągnąć gotowość do wydawania nowych licencji dla pilotów szybowcowych, balonowych i sterowcowych wg wymagań Part-FCL rozporządzenia nr 1178/2011 oraz gotowość do konwersji krajowych licencji szybowcowych, balonowych i sterowcowych na licencje Part-FCL.

Oznacza to, że kandydatom którzy po dniu 8 kwietnia 2013 r. spełnią nowe wymagania będą wydawane licencje Part-FCL wprost, natomiast kandydatom, którzy po tej dacie do dnia 8 kwietnia 2015 roku rozpoczną szkolenia na dotychczasowych zasadach, będą mogły być wydane licencje Part-FCL z zastosowaniem Raportu Zaliczenia Szkolenia (patrz: art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 1178/2011).

Po dniu 8 kwietnia 2013 roku wszystkie licencje krajowe pilotów szybowcowych, balonowych i sterowcowych, którym będzie kończyła się ważność będą konwertowane, w oparciu o Raport Konwersji, sukcesywnie na licencje Part-FCL na uprzedni wniosek o wymianę licencji.

Przyjęcie powyższych założeń spowoduje, że w okresie pomiędzy 8 kwietnia 2013 roku, a 7 kwietnia 2015 roku, możliwe będzie pilotowanie na terytorium Polski EASA-owskich szybowców, balonów i sterowców zarówno przez posiadaczy licencji krajowej, jak i przez posiadaczy licencji Part-FCL.

Po dniu 8 kwietnia 2015 r. do pilotowania EASA-owskich szybowców, balonów i sterowców koniecznym będzie posiadanie licencji EASA-owskiej uzyskanej poprzez:

- konwersję licencji krajowej,

- po szkoleniu w ośrodku krajowym, w oparciu o Raport Zaliczenia Szkolenia (patrz: art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 1178/2011),

- po szkoleniu w ośrodku certyfikowanym według przepisów Załącznika VI i VII.

e.
Licencja LAPL

ULC zamierza rozpocząć przyjmowanie wniosków o wydanie licencji Part-FCL LAPL od dnia 8 kwietnia 2013 roku, od tych wszystkich kandydatów, którzy do tego czasu przejdą szkolenie wg nowych programów w tych ośrodkach szkoleniowych, które zdążą się do tego czasu certyfikować na zgodność z nowymi wymaganiami Part-ORA.

Po dniu 8 kwietnia 2015 r. nie będzie możliwości wykonywania czynności pilota na lekkich EASA-owskich samolotach, śmigłowcach, szybowcach i balonach bez posiadania, co najmniej, licencji LAPL.

f.
Wpis uprawnień zgodnie z przepisami FCL.800, FCL.805 i FCL.815 Załącznika I do rozporządzenia nr 1178/2011

Od dnia 8 kwietnia 2013 r. Krajowy Nadzór Lotniczy w Polsce zamierza osiągnąć gotowość do wpisywania uprawnień: akrobacyjnych (pkt FCL.800), do holowania szybowców i banerów (pkt FCL.805) oraz do lotów w terenie górzystym (pkt FCL.815) i pilota doświadczalnego do licencji Part-FCL.

W przypadkach wymiany licencji JAR-owskich lub konwersji licencji krajowych po dniu 8 kwietnia 2013 r., ww. uprawnienia będą wpisywane do licencji Part-FCL w oparciu o Raport Konwersji.

Tym niemniej, do dnia 8 kwietnia 2015 roku na terytorium Polski możliwe będzie wykorzystywanie w ww. sytuacjach dotychczasowych uprawnień/upoważnień wymaganych przez przepisy krajowe do wykonywania ww. czynności.

Po dniu 8 kwietnia 2015 r. nie będzie też możliwości wykonywania ww. operacji na samolotach EASA-owskich bez właściwego wpisu uprawnienia do licencji.

g.
Personel pokładowy

Od dnia 8 kwietnia 2013 r. Krajowy Nadzór Lotniczy w Polsce zamierza osiągnąć gotowość do wymiany aktualnych świadectw ukończenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla personelu pokładowego oraz do wydawania nowym kandydatom na członków personelu pokładowego, świadectw dopuszczenia do pracy zgodnie z Załącznikiem V do rozporządzenia nr 1178/2011.

Od dnia 8 kwietnia 2013 r. organ zamierza osiągnąć gotowość do wykonywania badań zdrowotnych (lotniczo-lekarskich) personelu pokładowego zgodnie z wymaganiami Podczęści C załącznika IV do rozporządzenia nr 1178/2011. Tym niemniej, badania i oceny lekarskie członków personelu pokładowego, które zostały przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3922/91 i pozostaną ważne w dniu 8 kwietnia 2013 r., będą uznawane za ważne do momentu upływu wcześniejszego z poniższych terminów:

a)
końca okresu ważności ustalonego przez właściwy organ zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3922/91 lub
b)
końca okresu ważności przewidzianego w przepisie MED.C.005 w Załączniku IV do rozporządzenia nr 1178/2011.

Okres ważności będzie liczony od daty ostatniego badania lekarskiego lub oceny lekarskiej.

Aktualne w dniu 8 kwietnia 2013 r. świadectwa ukończenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla personelu pokładowego, wydane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3922/91 ("EU-OPS"), będą uznawane za spełniające wymogi rozporządzenia (WE) nr 1178/2011 i po dniu 8 kwietnia 2013 r. będą zastępowane świadectwami dopuszczenia do pracy personelu pokładowego zgodnymi z wzorem określonym w załączniku V (Part-CC) do rozporządzenia nr 1178/2011, najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2017 r.

Osoby, posiadające nieaktualne świadectwa EU-OPS oraz które nie pracowały w zarobkowym transporcie lotniczym przez okres dłuższy niż 5 lat, przed uznaniem ich za spełniające wymogi rozporządzenia nr 1178/2011, będą zobowiązane przejść szkolenie wstępne i zdać stosowny egzamin zgodnie z wymogami załącznika V (Part-CC) do niniejszego rozporządzenia.

Członkowie personelu pokładowego uczestniczący w zarobkowym użytkowaniu śmigłowców, którzy w dniu 8 kwietnia 2013 r. będą spełniali wymogi w zakresie szkolenia, egzaminów i bieżącej praktyki zawarte w stosownych przepisach JAR-OPS dotyczących lotniczych przewozów zarobkowych z wykorzystaniem śmigłowców, będą uznani za spełniających wymogi rozporządzenia nr 1178/2011. W oparciu o przyjęte przez krajowy nadzór odroczenie, świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego zgodne z wymaganiami rozporządzenia nr 1178/2011 będą wydawane im w okresie od dnia 8 kwietnia 2013 r. do dnia 8 kwietnia 2015 r.

Osoby, które nie pracowały w zarobkowym transporcie lotniczym na śmigłowcach przez okres dłuższy niż 5 lat, przed uznaniem ich za spełniających wymogi rozporządzenia nr 1178/2011 będą zobowiązane przejść szkolenie wstępne i zdać stosowny egzamin zgodnie z wymogami załącznika V (Part-CC) do ww. rozporządzenia.

h.
Uznawanie licencji pozaunijnych

Wspólnotowe rozporządzenia: (WE) nr 216/2008 oraz (WE) nr 1178/2011 nakładają na wszystkich pilotów:

* latających na EASA-owskich statkach powietrznych zarejestrowanych w Unii Europejskiej; lub

* latających na EASA-owskich statkach powietrznych zarejestrowanych w państwach poza Unią Europejską, dla których siedziba operatora bądź miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwach Unii Europejskiej;

- obowiązek posiadania licencji zgodnej z Part-FCL lub licencji pozaunijnej, uznanej (poddanej walidacji - validations) przez Państwo Członkowskie UE zgodnie z wymaganiami Part-FCL.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1178/2011, Urząd Lotnictwa Cywilnego zamierza do dnia 8 kwietnia 2014 r. stosować krajowe zasady uznawania licencji pozaunijnych w odniesieniu do pilotów wykonujących loty niekomercyjne. W przypadku pilotów wykonujących loty komercyjne, uznanie zgodnie z rozporządzeniem nr 1178/2011 będzie wymagane od dnia 8 kwietnia 2013 r.

Po dniu 8 kwietnia 2014 r., na mocy przepisów rozporządzenia nr 1178/2011, posiadacz licencji "pozaunijnej" będzie mógł uznać ją jedynie raz i uznanie to będzie ograniczone czasowo.

Zatwierdzanie organizacji szkoleniowych oraz operatorów FSTD

Krajowy Nadzór Lotniczy w Polsce zamierza w dniu 8 kwietnia 2013 r. osiągnąć gotowość do przeprowadzania procesów certyfikacyjnych i wydawania certyfikatów EASA-owskich, w stosunku do wszystkich organizacji szkoleniowych planujących rozpocząć szkolenia według nowych wymagań, które po dniu 8 kwietnia 2013 r. złożą odpowiedni wniosek.

Do dnia 8 kwietnia 2013 r. ULC zamierza również opracować i przesłać do uzgodnień w EASA Raport Zaliczenia Szkoleń rozpoczętych przed dniem 8 kwietnia 2015 r. i prowadzonych zgodnie z wymaganiami Aneksu I do Konwencji Chicagowskiej w ośrodkach krajowych szkolących do licencji szybowcowych, balonowych i sterowcowych.

a.
Ośrodki JAR-owskie (szkolenia samolotowe i śmigłowcowe)

Do dnia 7 kwietnia 2013 r. ULC zamierza wydawać certyfikaty JAR-owskie na dotychczasowych zasadach wszystkim ośrodkom, które do dnia 8 stycznia 2013 r. złożą odpowiedni wniosek o certyfikację po raz pierwszy.

Nowe organizacje szkolące, składające wnioski od dnia 8 kwietnia 2013 r. będą zobowiązane spełnić wymagania rozporządzenia nr 1178/2011 w całości.

W okresie od dnia 8 kwietnia 2013 r. do dnia 7 kwietnia 2014 r. JAR-owskie ośrodki szkoleniowe mogą recertyfikować się na dotychczasowych zasadach (wg wymagań JAR) bez możliwości rozszerzenia zakresu zatwierdzenia, z możliwością przedłużania ważności certyfikatu JAR-owskiego maksymalnie do 8 kwietnia 2017 r.

Ośrodki, które po dniu 8 kwietnia 2013 r. chciałyby rozszerzyć swój zakres działalności szkoleniowej, muszą jednocześnie spełnić wszystkie wymagania zawarte w rozporządzeniu 1178/2011.

Wszystkie recertyfikacje po dniu 8 kwietnia 2014 r. będą wymagały udowodnienia spełnienia wymagań rozporządzenia 1178/2011.

Po dniu 8 kwietnia 2013 r., w "okresie przejściowym" do dnia 8 kwietnia 2014 roku JAR-owskie ośrodki FTO/TRTO będą traktowane jako "spełniające" wymagania Części-ORA/FCL rozporządzenia nr 1178/2011. Tzn. że szkolenia rozpoczęte w nich przed dniem 8 kwietnia 2014 r. będą podstawą do wydania licencji Part-FCL, o ile ich uczestnicy zdążą zdać wszystkie wymagane egzaminy do dnia 8 marca 2016 r.

Tym niemniej, do dnia 8 kwietnia 2014 r. wszystkie certyfikowane JAR-owskie ośrodki szkolenia lotniczego będą zobowiązane dostosować swoje systemy zarządzania (w tym wdrożyć "Safety Management System") i systemy jakości do nowych wymagań unijnych oraz poinformować nadzór krajowy o gotowości do audytu. Do czasu zatwierdzenia zmiany i uzyskania nowego certyfikatu organizacje JAR-owskie będą mogły szkolić jedynie w zakresie starego (JAR-owskiego) zatwierdzenia.

W przypadku szkoleń rozpoczętych po dniu 8 kwietnia 2014 r. do wydania licencji Part-FCL niezbędnym będzie wykazanie, że szkolenie przeprowadzono w organizacji, która do dnia 8 kwietnia 2014 r. zgłosiła do Nadzoru fakt zakończenia okresu dostosowawczego, tzn. wdrożyła nowe wymagania.

Dla JAR-owskich ośrodków szkolenia, które dostosują się wcześniej do nowych wymagań, ULC przewiduje możliwość przyjmowania wniosków o "docertyfikowanie" się od dnia 8 kwietnia 2013 roku. Ośrodki JAR-owskie będą mogły więc dostosowywać swoje systemy zarządzania (w tym SMS i QS), programy oraz procedury do nowych wymagań już od kwietnia 2012 r. i zgłaszać swoją gotowość do "docertyfikowania się" w okresie od dnia 8 kwietnia 2013 r. do dnia 8 kwietnia 2014 r., oczekując równocześnie na zatwierdzenie tych zmian i wymianę certyfikatu przez organ, najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2017 r.

Podsumowując:

* szkolenia prowadzone w organizacjach JAR-owskich rozpoczęte przed dniem 8 kwietnia 2014 r. i zakończone do dnia 8 kwietnia 2016 r. będą zaliczane do wydania licencji Part-FCL bezwarunkowo,

* szkolenia rozpoczęte po dniu 8 kwietnia 2014 r. i kończące się do dnia 8 kwietnia 2016 roku, będą zaliczane do wydania licencji Part-FCL tylko w przypadku zgłoszenia w terminie do dnia 8 kwietnia 2014 r. gotowości do "docertyfikowania" przez podmiot,

* szkolenia rozpoczęte po dniu 8 kwietnia 2014 r. i kończące się po dniu 8 kwietnia 2016 roku - jedynie po uzyskaniu zatwierdzenia zmian i nowego certyfikatu.

Od dnia 8 kwietnia 2017 roku prawo do prowadzenia szkoleń na licencje Part-FCL samolotowe i śmigłowcowe będą miały jedynie ośrodki szkolenia z certyfikatami "EASA-owskimi" - nowymi lub wymienionymi.

b.
Ośrodki krajowe (szkolenia szybowcowe, sterowcowe i balonowe)

Wnioski o zatwierdzenie nowych ośrodków szkolenia do licencji balonowej, szybowcowej i sterowcowej na dotychczasowych zasadach (w oparciu o wymagania ICAO) będą przyjmowane do dnia 8 stycznia 2013 r. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań krajowych będzie mógł być wydany do dnia 8 kwietnia 2013 roku, z datą ważności maksymalnie do dnia 8 kwietnia 2015 r.

Wnioskujący, którzy do dnia 8 kwietnia 2013 r. nie uzyskają potwierdzenie spełnienia wymagań krajowych (ICAO), będą musieli dostosować się do nowych wymagań i złożyć ponownie wniosek o certyfikację według wymagań rozporządzenia 1178/2011.

W okresie od dnia 8 kwietnia 2013 r. do dnia 7 kwietnia 2015 r. krajowe ośrodki szkoleniowe mogą recertyfikować się na dotychczasowych (krajowych) zasadach bez możliwości rozszerzenia zakresu zatwierdzenia, z możliwością przedłużania ważności certyfikatu krajowego maksymalnie do 8 kwietnia 2015 r.

Ośrodki krajowe, które po dniu 8 kwietnia 2013 r. chciałyby rozszerzyć swój zakres działalności szkoleniowej, muszą jednocześnie spełnić wszystkie wymagania zawarte w rozporządzeniu 1178/2011.

Nowe ośrodki, planujące rozpocząć szkolenia w zakresie licencji balonowych, szybowcowych i sterowcowych według wymagań rozporządzenia nr 1178/2011, będą mogły składać wnioski o certyfikację od dnia 8 kwietnia 2013 r.

Krajowe, zatwierdzone ośrodki szkolące, prowadzące szkolenia do licencji szybowcowych, balonowych i sterowcowych będą mogły składać wnioski o certyfikację na zgodność z nowymi wymaganiami rozporządzenia nr 1178/2011 od dnia 8 kwietnia 2013 roku.

Tym niemniej, ośrodki te będą mogły kontynuować prowadzenie szkoleń na licencje szybowcowe i balonowe na dotychczasowych zasadach (wg przepisów krajowych) do dnia wygaśnięcia ważności krajowego certyfikatu, nie dłużej jednak niż do dnia 8 kwietnia 2015 r. Szkolenia te będą mogły być zaliczone na potrzebę wydania licencji Part-FCL na podstawie Raportu Zaliczenia Szkolenia sporządzonego przez Nadzór i uzgodnionego z EASA (vide: art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 1178/2011).

Po dniu 8 kwietnia 2012 roku ważność krajowych certyfikatów ośrodków szkolących do licencji szybowcowych, balonowych i sterowcowych będzie przedłużana maksymalnie do dnia 8 kwietnia 2015 r.

Do dnia 8 kwietnia 2015 r., wszystkie krajowe ośrodki szkolenia, zamierzające prowadzić szkolenia według nowych wymagań rozporządzenia nr 1178/2011, będą zobowiązane przejść proces certyfikacji i uzyskać nowe zatwierdzenie.

Po dniu 8 kwietnia 2015 r., żaden ośrodek szkolenia, który nie uzyska do tej daty zatwierdzenia zmian i nowego certyfikatu EASA-owskiego, nie będzie miał prawa rozpoczynania i prowadzenia szkoleń lotniczych na licencje Part-FCL szybowcowe, balonowe i sterowcowe.

c.
Organizacje szkolące do licencji LAPL

Krajowy Nadzór Lotniczy w Polsce zamierza w dniu 8 kwietnia 2013 r. osiągnąć gotowość do przeprowadzania procesów certyfikacyjnych i wydawania certyfikatów EASA-owskich, w stosunku do organizacji szkoleniowych planujących rozpocząć szkolenie do licencji LAPL według nowych wymagań, które po dniu 8 kwietnia 2013 r. złożą odpowiedni wniosek.

d.
Operatorzy FSTD

Krajowy Nadzór Lotniczy w Polsce zamierza w dniu 8 kwietnia 2013 r. osiągnąć gotowość do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych dla nowych FSTD według wymagań rozporządzenia nr 1178/2011 oraz gotowość do wymiany istniejących certyfikatów kwalifikacji FSTD na wzór określony w załączniku VI do rozporządzenia nr 1178/2011.

Certyfikaty kwalifikacji FSTD zgodne z wymaganiami JAR-FSTD, wydane przed dniem 8 kwietnia 2013 roku, uznaje się za wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1178/2011. Tym niemniej, operatorzy FSTD zobowiązani będą do dostosowania swoich systemów zarządzania oraz procedur do wymagań rozporządzenia nr 1178/2011 do daty pierwszego okresowego badania kwalifikacyjnego, które wypadnie po dniu 8 kwietnia 2013 r. Pozytywna ocena badań kwalifikacyjnych i wprowadzonych zmian będzie podstawą wymiany certyfikatu kwalifikacji na nowy, potwierdzający spełnienie nowych wymagań.

Równocześnie, nadzór ma czas do dnia 8 kwietnia 2017 roku na wymianę obecnych wzorów certyfikatów kwalifikacji FSTD na nowe. Oznacza to, że po dniu 8 kwietnia 2017 r. żaden operator FSTD nie będzie mógł prowadzić swojej działalności bez nowego certyfikatu.

Operatorzy FSTD, niebędący FTO lub AOC zobowiązani będą do uzyskania zatwierdzenia swoich systemów zarządzania (po wprowadzeniu "SMS") do dnia 8 kwietnia 2014 r. Oznacza to konieczność zakończenia prac dostosowawczych w tych przypadkach do dnia 8 października 2013 r.

Orzecznictwo lotniczo-lekarskie

Krajowy Nadzór Lotniczy w Polsce zamierza w dniu 18 marca 2013 r. osiągnąć gotowość do wymiany JAR-owskich orzeczeń lotniczo-lekarskich na nowe, EASA-owskie oraz gotowość do wydawania EASA-owskich orzeczeń lotniczo-lekarskich wszystkim nowym kandydatom.

Dotychczas wydawane JAR-owskie orzeczenia lotniczo-lekarskie, Centra Medycyny Lotniczej oraz lekarze-orzecznicy będą mogli wydawać jeszcze do dnia 18 marca 2013 roku. Zachowują one ważność, jako odpowiednik orzeczenia "EASA-owskiego", do momentu ich wymiany (po utracie ważności) na nowy wzór zgodny z wymaganiami Części-MED rozporządzenia nr 1178/2011, najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2017 r.

Od dnia 19 marca 2013 roku nowe orzeczenia lotniczo-lekarskie będą wydawane wg nowego wzoru i nowych zasad.

Krajowy Nadzór Lotniczy w Polsce zamierza w dniu 19 marca 2013 r. osiągnąć gotowość do wymiany JAR-owskich certyfikatów lekarzy-orzeczników na EASA-owskie oraz gotowość do wydawania nowych, EASA-owskich certyfikatów, lekarzom-orzecznikom.

Krajowy Nadzór Lotniczy w Polsce zamierza w dniu 18 marca 2013 r. osiągnąć gotowość do zatwierdzania Centrów Medycyny Lotniczej na zgodność z nowymi wymaganiami EASA-owskimi oraz do wydawania certyfikatów według nowych wymagań.

Zatwierdzone Centra Medycyny Lotniczej (AeMC) będą zobligowane w pełni dostosować się do wymagań Części-ORA/MED do rozporządzenia nr 1178/2011 do dnia 8 kwietnia 2014 roku. Do tej daty AeMC będą mogły wystawiać EASA-owskie orzeczenia lotniczo-lekarskie wprost, które będą podstawą do wydania licencji "EASA-owskiej". Jednakże, AeMC powinny rozpocząć przygotowania do "docertyfikowania się" do nowych wymagań zaraz po publikacji Części-ORA do rozporządzenia, tak aby mogły zgłosić gotowość do audytu dostosowawczego z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do daty 8 kwietnia 2014 roku, jednak nie wcześniej niż w dniu 18 marca 2013 roku. Po pozytywnym wyniku audytu, centrom, które go przeszły, dotychczasowe certyfikaty zostaną wymienione na nowe - "EASA-owskie". ULC będzie miał na to czas do dnia 8 kwietnia 2017 roku.

W początkowym okresie po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie załóg lotniczych nr 1178/2011, w tym m.in. Części-MED, badania lotniczo-lekarskie dla kandydatów na pilotów z licencją LAPL będą prowadzić uprawnieni i upoważnieni w danym czasie przez nadzór lekarze orzecznicy. Jednocześnie, zakłada się, że system oparty na lekarzach medycyny ogólnej (lub medycyny pracy) przewidzianych dla orzeczeń LAPL zostanie wdrożony w kraju do dnia 8 kwietnia 2015 roku.

Zgodnie z zastosowaniem możliwego odroczenia, przyjmuje się, że badania (ocenę lotniczo-lekarską) personelu pokładowego będą do dnia 8 kwietnia 2014 r. prowadzili na dotychczasowych zasadach lekarze medycyny pracy. Jednocześnie, do dnia 8 kwietnia 2014 r. muszą zostać wdrożone wymagania podczęści C Części-MED rozporządzenia nr 1178/2011.