Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie naboru na aplikację ogólną w 2013 r.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r., poz. 1230 j.t.) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się nabór na aplikację ogólną w 2013 r.
§  2. Wyznacza się limit 180 miejsc na aplikację, o której mowa w § 1.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.