Dziennik resortowy

Dz.Urz.PAA.2013.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 22 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki

Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 4 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki (Dz. Urz. PAA Nr 2, poz. 6) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W skład Gabinetu Prezesa wchodzą:

1) Wydział Prezydialny -WP;

2) Wydział Koordynacji Współpracy Międzynarodowej - WM.";

2) w § 18 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) analizowanie prawa polskiego i międzynarodowego w zakresie działania komórki organizacyjnej oraz przygotowywanie projektów stanowisk Prezesa w tym zakresie;";

3) w § 24 w ust. 2 uchyla się pkt 10;
4) w § 25:
a) w ust. 4 uchyla się pkt 7-11,
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Do zakresu działania Wydziału Koordynacji Współpracy Międzynarodowej należy realizacja zadań Prezesa w zakresie współpracy międzynarodowej w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, a w szczególności:

1) obsługa członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych, w których Prezes reprezentuje Rzeczpospolitą Polską;

2) koordynacja spraw współpracy Prezesa w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, Unią Europejską, innymi organizacjami międzynarodowymi oraz urzędami dozoru jądrowego w innych krajach, w tym koordynacja realizacji programów pomocowych, oraz prowadzenie procedur z tym związanych;

3) koordynacja przygotowywania projektów stanowisk Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących dokumentów Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz prowadzenie procedur z tym związanych;

4) wykonywanie zadań związanych z notyfikacją projektów aktów prawnych;

5) koordynacja przygotowywania i wykonywania umów międzynarodowych oraz innych dokumentów dotyczących współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, opiniowanie projektów takich umów i dokumentów, a także prowadzenie procedur związania nimi;

6) koordynacja współpracy Prezesa w zakresie realizacji polityki zagranicznej państwa w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.