Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2013.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 4 lutego 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Konsultacyjnej Służby Celnej

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W Zarządzeniu Nr 4 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia Rady Konsultacyjnej Służby Celnej (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 3) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Rady wchodzą:

1) Wiesław Czyżowicz;

2) Jan Brodziński;

3) Tomasz Cecelski;

4) Artur Dziechciarski;

5) Wojciech Januszko;

6) Stefan Kamiński;

7) Kamilla Piotrowska-Król;

8) Ewa Suszyńska;

9) Tadeusz Wawrzyniak;

10) Piotr Gołdyn.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 362, 707, 908 i 1544.