Zasady (polityka) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MG.2013.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.2)) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3)) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 oraz z 2012 r. poz. 121) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
resorcie - rozumie się przez to dysponenta głównego części 20 "Gospodarka";
2)
urzędzie - rozumie się przez to jednostkę budżetową, dysponenta trzeciego stopnia części 20 "Gospodarka".
§  2.
1.
Ustala się:
1)
wykaz kont syntetycznych obowiązujących w resorcie i urzędzie, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)
wykaz kont analitycznych obowiązujących w resorcie i urzędzie:
a)
urzędu - stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
b)
resortu - stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
3)
opis systemu finansowo-księgowego, przetwarzania i ochrony danych, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.
2.
Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w miarę potrzeb wynikających z przeprowadzonych operacji gospodarczych jest uprawniony do uzupełniania wykazu kont, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
§  3.
1.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2.
Okresami sprawozdawczymi są miesiące, kwartały, półrocze lub rok, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§  4.
1.
Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, z wykorzystaniem systemu informatycznego.
2.
Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną (konta syntetyczne), księgi pomocnicze (konta analityczne) a także zestawienia obrotów i sald księgi głównej, sald kont ksiąg pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
3.
Księga inwentarzowa prowadzona jest w Biurze Administracyjnym.
4.
Przelewy bankowe dotyczące:
1)
działalności budżetowej są sporządzane w Systemie Bankowości Elektronicznej "enbepe" firmy SYGNITY SA.;
2)
płatności ze środków europejskich, socjalnych oraz pozabudżetowych są sporządzane w Systemie Bankowości Elektronicznej BGK.
5.
Dla potrzeb rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych stosuje się program "Płatnik".
6.
Do programów, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 4 i 5, stosuje się wymagania określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w odrębnych przepisach.
§  5.
1.
Księgi rachunkowe są prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej, w złotych i groszach. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych (dowody źródłowe) oraz dowody księgowe sporządzone przez jednostkę.
2.
Dowód księgowy zawiera:
1)
określenie rodzaju dowodu i jego numeru indentyfikacyjnego;
2)
określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;
3)
opis operacji gospodarczych oraz jej wartości, a jeżeli jest to możliwe, określonych także w jednostkach naturalnych;
4)
datę dokonania operacji gospodarczych, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą, datę jego sporządzenia.
3.
Dowód księgowy może zawierać:
1)
podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;
2)
stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie tych czynności.
4.
Dekretacja dowodów księgowych ujmowanych w księgach rachunkowych jest umieszczana obok dekretacji zawartej na pieczęci "Przyjęto dyspozycję do wypłaty ze środków .....".
5.
Na dowodzie księgowym jest zamieszczana pieczęć "Ujęto w księgach rachunkowych w m- cu.....".
6.
Ewidencję operacji gospodarczych prowadzi się zgodnie z treścią ekonomiczną, w porządku chronologicznym i systematycznym, na bieżąco, w kolejności dat ich dokonania oraz z podziałem na poszczególne okresy sprawozdawcze, w sposób wiarygodny i kompletny.
7.
W ewidencji księgowej ujmuje się kwoty zobowiązań wynikające z przekazanych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych sprawdzonych pod względem merytorycznym w miesiącu sprawozdawczym. W przypadku dowodów księgowych przekazanych do Departamentu Budżetu i Finansów w następnym miesiącu, do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego przyjmuje się te dowody księgowe, które wpłynęły nie później niż do czwartego dnia każdego miesiąca, a w przypadku gdy dzień ten przypada w dzień wolny od pracy - do ostatniego dnia roboczego przed tym dniem. Po tym terminie dokumenty są ujmowane w ewidencji księgowej w miesiącu, w którym wpłynęły do Departamentu Budżetu i Finansów. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis księgowy nie będzie miał znaczącego wpływu na wynik finansowy.
8.
Zapis księgowy zawiera:
1)
datę dokonania operacji gospodarczej - datę sprzedaży;
2)
określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu księgowego oraz datę wystawienia dowodu księgowego;
3)
opis operacji gospodarczych zapisany w sposób zrozumiały;
4)
kwotę i datę zapisu księgowego, ujęcie w księgach rachunkowych oraz datę wpływu dowodu księgowego do właściwego wydziału budżetu w Departamencie Budżetu i Finansów;
5)
oznaczenie kont, których dotyczy.
9.
Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów księgowych, z wykorzystaniem systemu informatycznego.
10.
Na strukturę konta analitycznego w ramach urzędu i resortu składa się:
1)
xxx - trzycyfrowy symbol konta;
2)
xx - dwucyfrowy symbol części budżetowej;
3)
xxxxx - pięciocyfrowy symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej;
4)
xxxx - czterocyfrowy symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej, przy czym czwarta cyfra informuje o źródle finansowania.
11.
Strukturę kont analitycznych rozszerza się w zależności od potrzeb.
12.
Analityka do budżetu zadaniowego jest zawarta w słowniku w systemie finansowo-księgowym programu Qrezus.
13.
Konta ksiąg pomocniczych (analityka) zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej (syntetyka). Prowadzone są one w ujęciu systematycznym, w postaci komputerowych zbiorów danych uzgodnionych z saldami i zapisami księgi głównej. Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządzane jest zestawienie obrotów i sald.
14.
W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania dowodu źródłowego, operacja gospodarcza jest udokumentowana za pomocą dowodu księgowego zastępczego.
15.
Wykorzystywany w Ministerstwie Gospodarki system informatyczny zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów księgowych. Księgi rachunkowe są prowadzone na bieżąco z odzwierciedleniem stanu rzeczywistego i zapewnieniem kompletności ujęcia wszystkich operacji gospodarczych, zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
16.
Zapisom w księgach rachunkowych automatycznie nadaje się kolejne numery pozycji.
17.
Zapisy w księgach rachunkowych są dokonywane w sposób zapewniający ich trwałość oraz umożliwiający ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść tych zapisów.
18.
Obroty są liczone w księgach rachunkowych w sposób ciągły. Wydruki komputerowe składają się z automatycznie numerowanych stron i są sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły i narastająco. Księgi rachunkowe są drukowane na koniec roku obrotowego. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządza się zestawienie obrotów i sald.
19.
Zapisy w księgach rachunkowych wydatków unijnych realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "BGK", są dokonywane:
1)
na podstawie tygodniowych informacji o płatnościach przekazywanych przez BGK pocztą elektroniczną;
2)
w dacie zrealizowania zlecenia przez BGK;
3)
po zweryfikowaniu w oparciu o oryginalne miesięczne informacje o płatnościach otrzymywanych z BGK.
20.
Każdemu zapisowi w księgach rachunkowych przypisuje się symbol rodzaju dokumentu, zgodnie z symbolami wymienionymi w załącznikach nr 5 i 6.
21.
Każda grupa dokumentów jest przechowywana w odrębnym segregatorze i podlega numeracji miesięcznej (poczynając od nr 1), która jest zgodna z numeracją komputerową w księgach rachunkowych (numer na dowodzie: rok, miesiąc i nr dowodu). W dzienniku nadawana jest numeracja roczna w odniesieniu do każdej paczki w rejestrze księgowym.
§  6.
1.
W Ministerstwie Gospodarki, jako jednostce sektora finansów publicznych, dokonuje się wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy, według ich wartości wynikającej z prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej.
2.
Ministerstwo Gospodarki przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia: opłacane z góry: składki, prenumeraty, bilety, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń między okresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego; wydatki te księguje się w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
3.
Aktywa i pasywa wycenia się według metod określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną Ministerstwa Gospodarki.
§  7.
1.
Środki trwałe urzędu finansuje się ze środków pieniężnych przewidzianych na finansowanie inwestycji; środki te ewidencjonuje się na koncie 011 według rzeczywistych cen zakupu brutto tych środków.
2.
Do środków trwałych zalicza się środki o wartości początkowej przekraczającej 3.500 zł i przewidywanym okresie ich używania dłuższym niż rok. Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm4).).
3.
Komputer, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarka albo notebook, jeżeli wartość początkowa tego sprzętu albo urządzenia przekracza 3.500 zł brutto i okres używania jest dłuższy niż rok zalicza się do środków trwałych.
4.
Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe urzędu na koniec roku obrotowego; są one ewidencjonowane na koncie 071.
5.
W przypadku gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży lub przekazaniu, odpisów umorzeniowych dokonuje się do miesiąca, w którym był on używany.
§  8.
1.
Pozostałe środki trwałe urzędu o wartości początkowej nie wyższej niż 3.500 zł finansuje się ze środków na wydatki bieżące; są one ewidencjonowane na koncie 013 według rzeczywistych cen zakupu brutto tych środków (ewidencja ilościowo-wartościowa), z zastrzeżeniem ust. 4.
2.
Jednorazowej amortyzacji (umorzeniu) podlegają pozostałe środki trwałe w dniu ich przyjęcia do używania; są one ewidencjonowane na koncie 072.
3.
Pozostałe środki trwałe urzędu, których wartość początkowa jest równa bądź niższa od 500 zł, podlegają jedynie ewidencji ilościowej; środków tych nie ewidencjonuje się na koncie 013. Poszczególne środki ewidencjonuje się w kartotekach osobistego wyposażenia pracownika w zależności od ich przeznaczenia bądź przypisuje się do danego pomieszczenia.
4.
Telefony komórkowe, bez względu na ich wartość, ewidencjonuje się w kartotekach osobistego wyposażenia pracownika.
§  9.
Zbiory biblioteczne urzędu finansuje się ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; ewidencjonuje się je na koncie 014 według rzeczywistych cen zakupu brutto tych zbiorów. Zbiory te są w 100% umarzane w miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji bibliotecznej.
§  10.
1.
Wartości niematerialne i prawne urzędu, w szczególności licencje na programy komputerowe, autorskie prawa majątkowe, finansuje się ze środków:
1)
pieniężnych przewidzianych na finansowanie inwestycji, gdy ich wartość przekracza 3.500 zł a okres używania jest dłuższy niż rok; są one ewidencjonowane na koncie 020, według rzeczywistych cen zakupu brutto; roczna stawka amortyzacji licencji na programy komputerowe nie może być wyższa niż 50%;
2)
przeznaczonych na wydatki bieżące, gdy ich wartość:
a)
przekracza 3.500 zł, a okres użytkowania jest krótszy niż rok; są one ewidencjonowane na koncie 021 według rzeczywistych cen zakupu brutto,
b)
nie przekracza 3.500 zł; są one ewidencjonowane na koncie 021 według rzeczywistych cen zakupu brutto.
2.
Wartości niematerialne i prawne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania.
3.
Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest równa bądź niższa niż 500 zł, podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej; wartości tych nie ujmuje się na koncie 021.
4.
Licencje zaktualizowanego oprogramowania, niezależnie od ich wartości, są finansowane ze środków na wydatki bieżące i stanowią koszt Ministerstwa Gospodarki w dacie ich poniesienia.
5.
Ulepszenie programu komputerowego nie zwiększa jego wartości początkowej, jest finansowane ze środków na wydatki bieżące i stanowi koszt Ministerstwa Gospodarki w dacie jego poniesienia.
§  11.
1.
Krajowe i zagraniczne środki pieniężne przechowywane w kasie w postaci gotówki oraz krajowe środki pieniężne lokowane na rachunkach bankowych ewidencjonuje się na kontach zespołu 1 "Środki pieniężne i rachunki bankowe".
2.
Rozrachunki krajowe i zagraniczne oraz roszczenia ujmuje się na odpowiednich kontach zespołu 2 "Rozrachunki i rozliczenia".
3.
Koszty działalności Ministerstwa Gospodarki ujmuje się na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie". Koszty rodzajowe nie podlegają rozliczeniu na konta zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczenie".
4.
Przychody i koszty finansowe są ewidencjonowane na kontach zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty".
5.
Fundusz Ministerstwa Gospodarki, równowartość dokonanych wydatków na inwestycje, rozliczenie wyniku finansowego oraz rozliczanie dotacji są ewidencjonowane na kontach zespołu 8 "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy".
6.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:
1)
należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;
2)
należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności;
3)
należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;
4)
należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;
5)
należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.
§  12.
1.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.
2.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
3.
Umorzenie, przedawnienie i nieściągalność należności stwierdza się:
1)
w przypadku należności umorzonych:
a)
w odniesieniu do należności cywilnoprawnych:
zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego (umowa, porozumienie itp.),
zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - w formie pisemnego, jednostronnego oświadczenia woli dysponenta części budżetowej,
b)
w odniesieniu do należności publicznoprawnych - w formie prawomocnej decyzji o umorzeniu należności wydanej na wniosek zobowiązanego;
2)
w przypadku należności przedawnionych - protokołem podpisanym przez właściwego głównego księgowego i radcę prawnego wskazującym dzień przedawnienia, a ponadto zawierającym wykaz dat i zdarzeń mających wpływ na bieg, przerwanie i zawieszenie przedawnienia;
3)
w przypadku należności nieściągalnych:
a)
postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
b)
postanowieniem sądu o:
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku,
c)
protokołem, sporządzonym przez komórkę organizacyjną prowadzącą sprawę, stwierdzającym, że miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek mimo podjęcia przez wierzyciela działań zmierzających do ustalenia tego miejsca i majątku, lub
d)
protokołem sporządzonym przez radcę prawnego, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od tej kwoty,

- z zastrzeżeniem, że w przypadkach, o których mowa w lit. a i b, po wydaniu postanowienia należy przeprowadzić postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika, a ponadto ustalić, że za należność dłużnika nie odpowiadają osoby trzecie.

4.
Należności, o których mowa w ust. 2, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
5.
W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego w ust. 6 algorytmu.
6.
Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:
1)
do 1 miesiąca - bez odpisu aktualizującego;
2)
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 30% należności;
3)
powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności;
4)
powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 75% należności;
5)
powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.
7.
Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.
8.
Wycenę bilansową należności należy zakończyć do ostatniego dnia lutego roku następnego.
9.
Należności spłacone po dacie bilansu, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących, niepodlegają aktualizacji wyceny.
10.
Nie nalicza się odsetek za zwłokę, których wysokość łącznie w ciągu roku kalendarzowego nie przekracza 6,60 zł.
§  13.
1.
Sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu Ministerstwa Gospodarki na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego są sporządzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2.
Koszty działalności operacyjnej - dochody i wydatki w rachunku zysku i strat (wariant porównawczy) przedstawia załącznik nr 7.
3.
Pozostała sprawozdawczość Ministerstwa Gospodarki jest prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzeń:
1)
Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej;
2)
Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej.
4.
Sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne podpisuje Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów, Główny Księgowy lub osoby przez nich upoważnione.
5.
Kwalifikowanie dochodów, wydatków i kosztów odbywa się w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 i Nr 235, poz. 1546, z 2011 r. Nr 185, poz. 1098, Nr 296, poz. 1758 oraz z 2012 r. poz. 421).
§  14.
1.
W ewidencji pozabilansowej jest ujmowane zaangażowanie środków budżetowych, środków europejskich, a także wydatki strukturalne oraz ewidencja gwarancji bankowych i weksli.
2.
Zaangażowanie:
1)
środków budżetowych i środków europejskich jest wprowadzane do ewidencji na podstawie umów zawieranych z osobami fizycznymi i prawnymi;
2)
wynagrodzeń jest wprowadzane do ewidencji na podstawie kwartalnych informacji zawartych umów o pracę z Biura Dyrektora Generalnego;
3)
zobowiązań innych, niż wymienione w pkt 1 i 2, jest na bieżąco wprowadzane do ewidencji.
§  15.
Traci moc zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki.
§  16.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202, Nr 234, poz. 1389 i Nr 234, poz. 1391 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 362, poz. 769 i poz. 1010.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz kont syntetycznych

1. Konta bilansowe

1.1. ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY

011 Środki trwałe

013 Pozostałe środki trwałe

014 Zbiory biblioteczne

020 Wartości niematerialne i prawne

021 Pozostałe wartości niematerialne i prawne

071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)

1.2. ZESPÓŁ 1 - ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE

101 Kasa

130 Rachunek bieżący jednostki

134 Inne rachunki bankowe (Grant Bank Światowy)

135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia

137 Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

139 Inne rachunki bankowe

141 Środki pieniężne w drodze

1.3. ZESPÓŁ 2 - ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA

201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

202 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - fundusz socjalny

203 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - Grant Bank Światowy

204 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - sumy na zlecenie

221 Należności z tytułu dochodów budżetowych

222 Rozliczenie dochodów budżetowych

223 Rozliczenie wydatków budżetowych

224 Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich

225 Rozrachunki z budżetami

226 Długoterminowe należności budżetowe

227 Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich

228 Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

230 Rozliczenia z budżetem środków europejskich

231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

232 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - fundusz socjalny, depozyt

233 Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami

235 Rozrachunki z pracownikami - złotowe

236 Rozrachunki z pracownikami - dewizowe

237 Pozostałe rozrachunki z budżetami - fundusz socjalny, depozyt

238 Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń - fundusz socjalny, depozyt

240 Pozostałe rozrachunki

241 Pozostałe rozrachunki, depozyt, sumy do wyjaśnienia - różne rozliczenia

245 Wpływy do wyjaśnienia

290 Odpisy aktualizujące należności

1.4. ZESPÓŁ 3 - MATERIAŁY I TOWARY

300 Rozliczenie zakupu

310 Materiały

1.5. ZESPÓŁ 4 - KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE

400 Amortyzacja

401 Zużycie materiałów i energii

402 Usługi obce

403 Podatki i opłaty

404 Wynagrodzenia

405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

409 Pozostałe koszty rodzajowe

410 Inne świadczenia finansowane z budżetu

1.6. ZESPÓŁ 7 - PRZYCHODY, DOCHODY I KOSZTY

720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych

750 Przychody finansowe

751 Koszty finansowe

760 Pozostałe przychody operacyjne

761 Pozostałe koszty operacyjne

1.7. ZESPÓŁ 8 - FUNDUSZE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY

800 Fundusz jednostki

810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

811 Wydatki budżetowe dla jednostek budżetowych

812 Wydatki budżetowe - inwestycje

840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

860 Wynik finansowy

2. Konta pozabilansowe

970 Płatności ze środków europejskich

971 Nieprawidłowości w ramach projektów PO PT

975 Wydatki strukturalne

980 Plan finansowy wydatków budżetowych

981 Plan finansowy niewygasających wydatków

982 Plan wydatków środków europejskich

983 Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego

984 Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat

986 Plan finansowy Grantu Banku Światowego

990 Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym

992 Zapewnienie finansowania lub dofinansowania budżetu państwa

994 Gwarancje bankowe

995 Weksle

996 Zaangażowanie wydatków środków Grantu Banku Światowego roku bieżącego

997 Zaangażowanie wydatków środków Grantu Banku Światowego przyszłych lat

998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH URZĘDU DLA KONT SYNTETYCZNYCH

Symbol kontaOpis konta
011Środki trwałe
011-20-00000-0000-032-00Środki trwałe-grunty
011-20-00000-0000-101-00Środki trwałe-budynki i lokale
011-20-00000-0000-102-00Środki trwałe-budynki i lokale
011-20-00000-0000-105-00Środki trwałe-budynki i lokale
011-20-00000-0000-109-00Środki trwałe-budynki i lokale
011-20-00000-0000-110-00Środki trwałe-budynki i lokale
011-20-00000-0000-115-00Środki trwałe-budynki i lokale
011-20-00000-0000-140-00Środki trwałe-budynki i lokale
011-20-00000-0000-181-00Środki trwałe-budynki i lokale
011-20-00000-0000-211-00Środki trwałe-obiekty inżynierii lądowej i wodnej
011-20-00000-0000-220-00Środki trwałe-obiekty inżynierii lądowej i wodnej
011-20-00000-0000-243-00Środki trwałe-obiekty inżynierii lądowej i wodnej
011-20-00000-0000-310-00Środki trwałe-kotły i maszyny energetyczne
011-20-00000-0000-343-00Środki trwałe-Zespoły elektroenergetyczne
011-20-00000-0000-417-00Środki trwałe-maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
011-20-00000-0000-444-00Środki trwałe-maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
011-20-00000-0000-445-00Środki trwałe-maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
011-20-00000-0000-491-00Środki trwałe-maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
011-20-00000-0000-492-00Środki trwałe-maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
011-20-00000-0000-548-00Środki trwałe-specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
011-20-00000-0000-557-00Środki trwałe-specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
011-20-00000-0000-578-00Środki trwałe-specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
011-20-00000-0000-622-00Środki trwałe-urządzenia techniczne
011-20-00000-0000-624-00Środki trwałe-urządzenia techniczne
011-20-00000-0000-626-00Środki trwałe-urządzenia techniczne
011-20-00000-0000-629-00Środki trwałe-urządzenia techniczne
011-20-00000-0000-640-00Środki trwałe-urządzenia techniczne
011-20-00000-0000-641-00Środki trwałe-urządzenia techniczne
011-20-00000-0000-653-00Środki trwałe-urządzenia techniczne
011-20-00000-0000-661-00Środki trwałe-urządzenia techniczne
011-20-00000-0000-662-00Środki trwałe-urządzenia techniczne
011-20-00000-0000-663-00Środki trwałe-urządzenia techniczne
011-20-00000-0000-664-00Środki trwałe-urządzenia techniczne
011-20-00000-0000-669-00Środki trwałe-urządzenia techniczne
011-20-00000-0000-741-00Środki trwałe-środki transportu
011-20-00000-0000-742-00Środki trwałe-środki transportu
011-20-00000-0000-768-00Środki trwałe-środki transportu
011-20-00000-0000-801-00Środki trwałe-narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
011-20-00000-0000-802-00Środki trwałe-narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
011-20-00000-0000-803-00Środki trwałe-narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
011-20-00000-0000-805-00Środki trwałe-narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
011-20-00000-0000-806-00Środki trwałe-narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
011-20-00000-0000-808-00Środki trwałe-narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
013Pozostałe środki trwałe
013-20-00000-0000-000-00Pozostałe środki trwałe
014Zbiory biblioteczne
014-01-00000-0000-000-00Zbiory biblioteczne (fundusz socjalny)
020Wartości niematerialne i prawne
020-20-00000-0000-000-00Wartości niematerialne i prawne
021Pozostałe wartości niematerialne i prawne
021-20-00000-0000-000-00Pozostałe wartości niematerialne i prawne
071Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
071-20-00000-0000-000-00Umorzenie środków trwałych
071-20-00000-0000-000-01Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
072Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych
072-01-00000-0000-000-00Umorzenie zbiorów bibliotecznych (fundusz socjalny)
072-20-00000-0000-000-00Umorzenie pozostałych środków trwałych
072-20-00000-0000-000-01Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych
080Środki trwałe w budowie (inwestycje)
080-20-75001-6050-Środki trwałe w budowie (inwestycje)
080-20-75212-6050-Środki trwałe w budowie (inwestycje)
101Kasa
101-01-00000-0000-000-00Kasa złotowa środki budżetowe
101-02-00000-0000-000-00Kasa złotowa środków funduszu socjalnego
101-03-00000-0000-000-00Kasa dewizowa
101-05-00000-0000-000-00Kasa depozyt
101-07-00000-0000-000-00Kasa dewizowa resort
101-08-00000-0000-000-00Kasa- gwarancje bankowe
101-09-00000-0000-000-00Kasa- resort gwarancje
130Rachunek bieżący jednostki
130-20-00000-0000-000-00Limity środków otrzymane na wydatki budżetowe
130-20-75001-0480-Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
130-20-75001-0570-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
130-20-75001-0580-Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
130-20-75001-0690-Wpływy z różnych opłat
130-20-75001-0750-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
130-20-75001-0830-Wpływy z usług
130-20-75001-0870-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
130-20-75001-0920-Pozostałe odsetki
130-20-75001-0970-Wpływ z różnych dochodów
130-20-75001-2340-Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych
130-20-75001-2980-Wpływy do wyjaśnienia
130-20-75001-3020-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
130-20-75001-3040-Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń
130-20-75001-3050-Zasądzone renty
130-20-75001-4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników
130-20-75001-4020-Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
130-20-75001-4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne
130-20-75001-4070-Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
130-20-75001-4110-Składki na ubezpieczenia społeczne
130-20-75001-4120-Składki na Fundusz Pracy
130-20-75001-4140-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
130-20-75001-4170-Wynagrodzenia bezosobowe
130-20-75001-4210-Zakup materiałów i wyposażenia
130-20-75001-4230-Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
130-20-75001-4260-Zakup energii
130-20-75001-4270-Zakup usług remontowych
130-20-75001-4280-Zakup usług zdrowotnych
130-20-75001-4300-Zakup usług pozostałych
130-20-75001-4340-Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
130-20-75001-4350-Zakup usług dostępu do sieci Internet
130-20-75001-4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
130-20-75001-4370-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
130-20-75001-4380-Zakup usług obejmujących tłumaczenia
130-20-75001-4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
130-20-75001-4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
130-20-75001-4410-Podróże służbowe krajowe
130-20-75001-4420-Podróże służbowe zagraniczne
130-20-75001-4430-Różne opłaty i składki
130-20-75001-4440-Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
130-20-75001-4470-Cła
130-20-75001-4480-Podatek od nieruchomości
130-20-75001-4490-Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa
130-20-75001-4500-Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
130-20-75001-4530-Podatek od towarów i usług (VAT)
130-20-75001-4550-Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
130-20-75001-4580-Pozostałe odsetki
130-20-75001-4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
130-20-75001-4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
130-20-75001-4990-Niewłaściwe obciążenia i uznania
130-20-75001-6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
130-20-75001-6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
130-20-75057-4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników
130-20-75057-4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne
130-20-75057-4110-Składki na ubezpieczenia społeczne
130-20-75057-4120-Składki na Fundusz Pracy
130-20-75057-4990-Niewłaściwe obciążenia i uznania
130-20-75095-4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
130-20-75212-4170-Wynagrodzenia bezosobowe
130-20-75212-4210-Zakup materiałów i wyposażenia
130-20-75212-4300-Zakup usług pozostałych
130-20-75212-4410-Podróże służbowe krajowe
135Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia
135-00-00000-0000-000-00Rachunek bankowy funduszu socjalnego
139Inne rachunki bankowe
139-00-00000-0000-000-00Rachunek sum depozytowych
141Środki pieniężne w drodze
141-01-00000-0000-000-00Rozliczenie środków z kasą złotową -środki budżetowe
141-02-00000-0000-000-00Rozliczenie środków z kasą złotową -środki pozostałe
141-03-00000-0000-000-00Rozliczenie środków z kasą dewizową
141-04-00000-0000-000-00Rozliczenie środków z kasą dewizową resort
201Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-3020-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-3040-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-3050-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4010-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4020-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4040-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4110-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4120-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4140-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4210-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4230-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4260-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4270-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4280-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4300-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4340-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4350-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4360-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4370-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4380-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4390-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4400-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4410-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4420-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4430-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4440-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4470-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4480-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4490-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4500-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4530-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4550-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4580-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4610-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4700-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-4990-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-6050-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75001-6060-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75057-4010-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75057-4040-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75057-4110-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75057-4120-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75057-4990-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75095-4390-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75212-4210-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-75212-4300-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
202Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami- fundusz socjalny
202-00-00000-0000-000-00Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - fundusz socjalny
221Należności z tytułu dochodów budżetowych
221-20-75001-0480-Należności z tytułu dochodów budżetowych
221-20-75001-0570-Należności z tytułu dochodów budżetowych
221-20-75001-0580-Należności z tytułu dochodów budżetowych
221-20-75001-0690-Należności z tytułu dochodów budżetowych
221-20-75001-0750-Należności z tytułu dochodów budżetowych
221-20-75001-0920-Należności z tytułu dochodów budżetowych
221-20-75001-0970-Należności z tytułu dochodów budżetowych
221-20-75001-2340-Należności z tytułu dochodów budżetowych
221-20-75095-0920-Należności z tytułu dochodów budżetowych
221-20-75095-0970-Należności z tytułu dochodów budżetowych
222Rozliczenie dochodów budżetowych
222-20-00000-0000-000-00Rozliczenie dochodów budżetowych
223Rozliczenie wydatków budżetowych
223-20-00000-0000-000-00Rozliczenie wydatków budżetowych
225Rozrachunki z budżetami
225-20-75001-0750-Rozrachunki z budżetami
225-20-75001-0830-Rozrachunki z budżetami
225-20-75001-2980-Rozrachunki z budżetami
225-20-75001-3020-Rozrachunki z budżetami
225-20-75001-3040-Rozrachunki z budżetami
225-20-75001-4010-Rozrachunki z budżetami
225-20-75001-4020-Rozrachunki z budżetami
225-20-75001-4040-Rozrachunki z budżetami
225-20-75001-4070-Rozrachunki z budżetami
225-20-75001-4110-Rozrachunki z budżetami
225-20-75001-4170-Rozrachunki z budżetami
225-20-75001-4300-Rozrachunki z budżetami
225-20-75001-4410-Rozrachunki z budżetami
225-20-75001-4990-Rozrachunki z budżetami
225-20-75057-4010-Rozrachunki z budżetami
225-20-75057-4040-Rozrachunki z budżetami
225-20-75057-4110-Rozrachunki z budżetami
225-20-75057-4990-Rozrachunki z budżetami
225-20-75212-4170-Rozrachunki z budżetami
226Długoterminowe należności budżetowe
226-20-75001-0970-Długoterminowe należności budżetowe
229Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
229-00-00000-0000-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
229-20-75001-3020-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
229-20-75001-3040-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
229-20-75001-4010-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
229-20-75001-4020-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
229-20-75001-4040-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
229-20-75001-4070-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
229-20-75001-4110-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
229-20-75001-4120-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
229-20-75001-4140-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
229-20-75001-4170-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
229-20-75001-4990-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
229-20-75057-4010-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
229-20-75057-4040-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
229-20-75057-4110-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
229-20-75057-4120-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
229-20-75057-4990-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
229-20-75212-4170-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
231Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
231-20-75001-3020-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
231-20-75001-3040-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
231-20-75001-4010-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
231-20-75001-4020-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
231-20-75001-4040-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
231-20-75001-4070-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
231-20-75001-4110-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
231-20-75001-4170-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
231-20-75001-4990-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
231-20-75057-4010-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
231-20-75057-4040-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
231-20-75057-4110-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
231-20-75057-4990-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
231-20-75212-4170-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
232Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - fundusz socjalny, depozyt
232-01-00000-0000-000-00Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - fundusz socjalny
232-02-00000-0000-000-00Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - sumy depozytowe
233Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń
233-20-75001-3020-Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń
233-20-75001-3040-Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń
233-20-75001-4010-Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń
233-20-75001-4020-Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń
233-20-75001-4040-Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń
233-20-75001-4070-Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń
233-20-75001-4110-Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń
233-20-75001-4170-Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń
233-20-75001-4280-Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń
233-20-75001-4990-Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń refundacja
233-20-75057-4010-Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń
233-20-75057-4040-Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń
233-20-75057-4110-Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń
233-20-75057-4990-Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń refundacja
233-20-75095-4170-Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń
233-20-75212-4170-Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń
234Pozostałe rozrachunki z pracownikami
234-00-00000-0000-000-00Pozostałe rozrachunki z pracownikami-pożyczki mieszkaniowe fundusz socjalny
234-00-00000-0000-000-01Pozostałe rozrachunki z pracownikami- fundusz socjalny
234-00-00000-0000-000-02Pozostałe rozrachunki z pracownikami- fundusz socjalny emeryci
235Rozrachunki z pracownikami - złotowe
235-20-75001-3020-Rozrachunki z pracownikami - złotowe
235-20-75001-4210-Rozrachunki z pracownikami - złotowe
235-20-75001-4260-Rozrachunki z pracownikami - złotowe
235-20-75001-4270-Rozrachunki z pracownikami - złotowe
235-20-75001-4280-Rozrachunki z pracownikami - złotowe
235-20-75001-4300-Rozrachunki z pracownikami - złotowe
235-20-75001-4360-Rozrachunki z pracownikami - złotowe
235-20-75001-4370-Rozrachunki z pracownikami - złotowe
235-20-75001-4380-Rozrachunki z pracownikami - złotowe
235-20-75001-4400-Rozrachunki z pracownikami - złotowe
235-20-75001-4410-Rozrachunki z pracownikami - złotowe
235-20-75001-4480-Rozrachunki z pracownikami - złotowe
235-20-75001-4550-Rozrachunki z pracownikami - złotowe
235-20-75001-4580-Rozrachunki z pracownikami - złotowe
235-20-75001-4990-Rozrachunki z pracownikami - złotowe
235-20-75057-4990-Rozrachunki z pracownikami - złotowe
235-20-75212-4410-Rozrachunki z pracownikami - złotowe
236Rozrachunki z pracownikami - dewizowe
236-20-75001-4420-Rozrachunki z pracownikami - dewizowe
237Pozostałe rozrachunki z budżetami - fundusz socjalny, depozyt
237-01-00000-0000-000-00Pozostałe rozrachunki z budżetami - fundusz socjalny
237-02-00000-0000-000-00Pozostałe rozrachunki z budżetami - sumy depozytowe
238Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń - fundusz socjalny, depozyt
238-01-00000-0000-000-00Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń - fundusz socjalny
238-02-00000-0000-000-00Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń - depozyt
240Pozostałe rozrachunki
240-01-00000-0000-Pozostałe rozrachunki - depozyt
240-02-00000-0000-Pozostałe rozrachunki - Koszty Zastępstwa Procesowego
240-03-00000-0000-000-00Listy refundowane - resort
240-20-75001-0750-Pozostałe rozrachunki z tytułu podatku VAT od należności
245Wpływy do wyjaśnienia
245-20-75001-2980-Wpływy do wyjaśnienia
290Odpisy aktualizujące należności
290-00-00000-0000-000-00Odpisy aktualizujące należności - ZFŚS
290-20-75001-0920-Odpisy aktualizujące należności
290-20-75001-0970-Odpisy aktualizujące należności
290-20-75095-0920-Odpisy aktualizujące należności
290-20-75095-0970-Odpisy aktualizujące należności
300Rozliczenie zakupu
300-20-75001-4210-Rozliczenie zakupu
300-20-75001-4230-Rozliczenie zakupu
300-20-75001-6050-Rozliczenie zakupu
300-20-75001-6060-Rozliczenie zakupu
310Materiały
310-20-75001-4210-Materiały
310-20-75001-4230-Materiały
400Amortyzacja
400-20-75001-4720-001-00Amortyzacja środków trwałych
400-20-75001-4720-002-00Amortyzacja wartości niematerialne i prawne
401Zużycie materiałów i energii
401-20-00000-0000-000-00Koszty w wartości umorzenia pozostałych środków trwałych
401-20-00000-0000-000-01Koszty w wartości umorzenia pozostałych wartości niematerialnych i prawnych
401-20-75001-4210-Zakup materiałów i wyposażenia
401-20-75001-4230-Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
401-20-75001-4260-Zakup energii
401-20-75212-4210-Zakup materiałów i wyposażenia
402Usługi obce
402-20-75001-4270-Zakup usług remontowych
402-20-75001-4280-Zakup usług zdrowotnych
402-20-75001-4300-Zakup usług pozostałych
402-20-75001-4340-Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
402-20-75001-4350-Zakup usług dostępu do sieci Internet
402-20-75001-4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
402-20-75001-4370-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
402-20-75001-4380-Zakup usług obejmujących tłumaczenia
402-20-75001-4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
402-20-75001-4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
402-20-75095-4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
402-20-75212-4300-Zakup usług pozostałych
403Podatki i opłaty
403-20-75001-4140-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
403-20-75001-4430-Różne opłaty i składki
403-20-75001-4470-Cła
403-20-75001-4480-Podatek od nieruchomości
403-20-75001-4490-Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa
403-20-75001-4500-Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
403-20-75001-4530-Podatek od towarów i usług (VAT)
404Wynagrodzenia
404-20-75001-4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników
404-20-75001-4020-Wynagrodzenia osobowe członków korpusu slużby cywilnej
404-20-75001-4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne
404-20-75001-4070-Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
404-20-75001-4170-Wynagrodzenia bezosobowe
404-20-75057-4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników
404-20-75057-4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne
404-20-75212-4170-Wynagrodzenia bezosobowe
405Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
405-20-75001-3020-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
405-20-75001-4110-Składki na ubezpieczenia społeczne
405-20-75001-4120-Składki na Fundusz Pracy
405-20-75001-4280-Zakup usług zdrowotnych
405-20-75001-4440-Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
405-20-75001-4550-Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
405-20-75001-4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
405-20-75057-4110-Składki na ubezpieczenia społeczne
405-20-75057-4120-Składki na Fundusz Pracy
409Pozostałe koszty rodzajowe
409-20-75001-3020-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
409-20-75001-4410-Podróże służbowe krajowe
409-20-75001-4420-Podróże służbowe zagraniczne
409-20-75001-4430-Różne opłaty i składki
409-20-75001-4990-Niewłaściwe obciążenia oraz uznania
409-20-75057-4990-Niewłaściwe obciążenia i uznania
409-20-75212-4410-Podróże służbowe krajowe
410Inne świadczenia finansowane z budżetu
410-20-75001-3040-Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń
410-20-75001-3050-Zasądzone renty
720Przychody z tytułu dochodów budżetowych
720-20-75001-0480-Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
720-20-75001-0570-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
720-20-75001-0580-Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
720-20-75001-0690-Wpływy z różnych opłat
720-20-75001-0750-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
720-20-75001-0920-Pozostałe odsetki
720-20-75001-0970-Wpływy z różnych dochodów
720-20-75001-2340-Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych
720-20-75095-0920-Pozostałe odsetki
750Przychody finansowe
750-20-75001-4210-Dodatnie różnice kursowe
750-20-75001-4300-Dodatnie różnice kursowe
750-20-75001-4360-Dodatnie różnice kursowe
750-20-75001-4380-Dodatnie różnice kursowe
750-20-75001-4420-Dodatnie różnice kursowe
750-20-75001-4550-Dodatnie różnice kursowe
751Koszty finansowe
751-20-75001-4300-Ujemne różnice kursowe
751-20-75001-4380-Ujemne różnice kursowe
751-20-75001-4420-Ujemne różnice kursowe
751-20-75001-4580Pozostałe odsetki
760Pozostałe przychody operacyjne
760-20-75001-0920-Pozostałe przychody operacyjne
760-20-75001-0970-Pozostałe przychody operacyjne
760-20-75001-4210-Pozostałe przychody operacyjne
761Pozostałe koszty operacyjne
761-20-75001-0920-Pozostałe odsetki
761-20-75001-0970-Wpływy z różnych dochodów
761-20-75001-4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
800Fundusz jednostki
800-20-00000-0000-000-00Fundusz jednostki
800-20-75001-6050-Wydatki inwestycyjne
800-20-75001-6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne
800-20-75212-6050-Wydatki inwestycyjne
810Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje
810-20-75001-6050-Środki z budżetu na inwestycje
810-20-75001-6060-Środki z budżetu na inwestycje
840Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
840-20-75001-0970-Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
851Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
851-00-00000-0000-000-00Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
851-00-00000-0001-Zwiększenie funduszu wg zadań
851-00-00000-0002-Zmniejszenie funduszu wg zadań
860Wynik finansowy
860-20-00000-0000-000-00Wynik finansowy
980Plan finansowy wydatków budżetowych
980-20-75001-3020-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
980-20-75001-3040-Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń
980-20-75001-3050-Zasądzone renty
980-20-75001-4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników
980-20-75001-4020-Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
980-20-75001-4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne
980-20-75001-4070-Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
980-20-75001-4110-Składki na ubezpieczenie społeczne
980-20-75001-4120-Składki na Fundusz Pracy
980-20-75001-4140-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
980-20-75001-4170-Wynagrodzenia bezosobowe
980-20-75001-4210-Zakup materiałów i wyposażenia
980-20-75001-4230-Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
980-20-75001-4260-Zakup energii
980-20-75001-4270-Zakup usług remontowych
980-20-75001-4280-Zakup usług zdrowotnych
980-20-75001-4300-Zakup usług pozostałych
980-20-75001-4340-Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
980-20-75001-4350-Zakup usług dostępu do sieci Internet
980-20-75001-4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
980-20-75001-4370-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
980-20-75001-4380-Zakup usług obejmujących tłumaczenia
980-20-75001-4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
980-20-75001-4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
980-20-75001-4410-Podróże służbowe krajowe
980-20-75001-4420-Podróże służbowe zagraniczne
980-20-75001-4430-Różne opłaty i składki
980-20-75001-4440-Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
980-20-75001-4470-Cła
980-20-75001-4480-Podatek od nieruchomości
980-20-75001-4490-Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa
980-20-75001-4500-Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
980-20-75001-4530-Podatek od towarów i usług (VAT)
980-20-75001-4550-Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
980-20-75001-4580-Pozostałe odsetki
980-20-75001-4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
980-20-75001-4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
980-20-75001-6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
980-20-75001-6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
980-20-75057-4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników
980-20-75057-4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne
980-20-75057-4110-Składki na ubezpieczenie społeczne
980-20-75057-4120-Składki na Fundusz Pracy
980-20-75095-4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
980-20-75212-4170-Wynagrodzenia bezosobowe
980-20-75212-4210-Zakup materiałów i wyposażenia
980-20-75212-4300-Zakup usług pozostałych
980-20-75212-4410-Podróże służbowe krajowe
990Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym
990-20-75001-3020-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
990-20-75001-3040-Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń
990-20-75001-3050-Zasądzone renty
990-20-75001-4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników
990-20-75001-4020-Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
990-20-75001-4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne
990-20-75001-4070-Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
990-20-75001-4110-Składki na ubezpieczenie społeczne
990-20-75001-4120-Składki na Fundusz Pracy
990-20-75001-4140-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
990-20-75001-4170-Wynagrodzenia bezosobowe
990-20-75001-4210-Zakup materiałów i wyposażenia
990-20-75001-4230-Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
990-20-75001-4260-Zakup energii
990-20-75001-4270-Zakup usług remontowych
990-20-75001-4280-Zakup usług zdrowotnych
990-20-75001-4300-Zakup usług pozostałych
990-20-75001-4340-Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
990-20-75001-4350-Zakup usług dostępu do sieci Internet
990-20-75001-4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
990-20-75001-4370-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
990-20-75001-4380-Zakup usług obejmujących tłumaczenia
990-20-75001-4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
990-20-75001-4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
990-20-75001-4410-Podróże służbowe krajowe
990-20-75001-4420-Podróże służbowe zagraniczne
990-20-75001-4430-Różne opłaty i składki
990-20-75001-4440-Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
990-20-75001-4470-Cła
990-20-75001-4480-Podatek od nieruchomości
990-20-75001-4490-Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa
990-20-75001-4500-Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
990-20-75001-4530-Podatek od towarów i usług (VAT)
990-20-75001-4550-Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
990-20-75001-4580-Pozostałe odsetki
990-20-75001-4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
990-20-75001-4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
990-20-75001-6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
990-20-75001-6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
990-20-75057-4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników
990-20-75057-4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne
990-20-75057-4110-Składki na ubezpieczenie społeczne
990-20-75057-4120-Składki na Fundusz Pracy
990-20-75095-4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
990-20-75212-4170-Wynagrodzenia bezosobowe
990-20-75212-4210-Zakup materiałów i wyposażenia
990-20-75212-4300-Zakup usług pozostałych
990-20-75212-4410-Podróże służbowe krajowe
994Gwarancje bankowe
994-20-00000-0000-000-00Gwarancje bankowe - resort
994-20-10000-0000-000-00Gwarancje bankowe
995Weksle
995-20-00000-0000-000-00Weksle - resort
998Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
998-20-75001-3020-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
998-20-75001-3040-Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń
998-20-75001-3050-Zasądzone renty
998-20-75001-4010-Wynagrodzenie osobowe pracowników
998-20-75001-4020-Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
998-20-75001-4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne
998-20-75001-4070-Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
998-20-75001-4110-Składki na ubezpieczenia społeczne
998-20-75001-4120-Składki na Fundusz Pracy
998-20-75001-4140-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
998-20-75001-4170-Wynagrodzenia bezosobowe
998-20-75001-4210-Zakup materiałów i wyposażenia
998-20-75001-4230-Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
998-20-75001-4260-Zakup energii
998-20-75001-4270-Zakup usług remontowych
998-20-75001-4280-Zakup usług zdrowotnych
998-20-75001-4300-Zakup usług pozostałych
998-20-75001-4340-Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
998-20-75001-4350-Zakup usług dostępu do sieci Internet
998-20-75001-4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
998-20-75001-4370-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
998-20-75001-4380-Zakup usług obejmujących tłumaczenia
998-20-75001-4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
998-20-75001-4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
998-20-75001-4410-Podróże służbowe krajowe
998-20-75001-4420-Podróże służbowe zagraniczne
998-20-75001-4430-Różne opłaty i składki
998-20-75001-4440-Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
998-20-75001-4470-Cła
998-20-75001-4480-Podatek od nieruchomości
998-20-75001-4490-Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa
998-20-75001-4500-Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
998-20-75001-4530-Podatek od towarów i usług (VAT)
998-20-75001-4550-Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
998-20-75001-4580-Pozostałe odsetki
998-20-75001-4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
998-20-75001-4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej
998-20-75001-6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
998-20-75001-6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
998-20-75057-4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników
998-20-75057-4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne
998-20-75057-4110-Składki na ubezpieczenie społeczne
998-20-75057-4120-Składki na Fundusz Pracy
998-20-75057-4990-Niewłaściwe obciążenia i uznania
998-20-75095-4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
998-20-75212-4170-Wynagrodzenia bezosobowe
998-20-75212-4210-Zakup materiałów i wyposażenia
998-20-75212-4300-Zakup usług pozostałych
998-20-75212-4410-Podróże służbowe krajowe
999Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
999-20-75001-3020-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
999-20-75001-3040-Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń
999-20-75001-3050-Zasądzone renty
999-20-75001-4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników
999-20-75001-4020-Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
999-20-75001-4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne
999-20-75001-4070-Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
999-20-75001-4110-Składki na ubezpieczenia społeczne
999-20-75001-4120-Składki na Fundusz Pracy
999-20-75001-4140-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
999-20-75001-4170-Wynagrodzenia bezosobowe
999-20-75001-4210-Zakup materiałów i wyposażenia
999-20-75001-4230-Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
999-20-75001-4260-Zakup energii
999-20-75001-4270-Zakup usług remontowych
999-20-75001-4280-Zakup usług zdrowotnych
999-20-75001-4300-Zakup usług pozostałych
999-20-75001-4340-Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
999-20-75001-4350-Zakup usług dostępu do sieci Internet
999-20-75001-4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
999-20-75001-4370-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
999-20-75001-4380-Zakup usług obejmujących tłumaczenia
999-20-75001-4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
999-20-75001-4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
999-20-75001-4410-Podróże służbowe krajowe
999-20-75001-4420-Podróże służbowe zagraniczne
999-20-75001-4430-Różne opłaty i składki
999-20-75001-4440-Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
999-20-75001-4470-Cła
999-20-75001-4480-Podatek od nieruchomości
999-20-75001-4490-Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa
999-20-75001-4500-Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
999-20-75001-4530-Podatek od towarów i usług (VAT)
999-20-75001-4550-Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
999-20-75001-4580-Pozostałe odsetki
999-20-75001-4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
999-20-75001-4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej
999-20-75001-6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
999-20-75001-6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
999-20-75057-4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników
999-20-75057-4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne
999-20-75057-4110-Składki na ubezpieczenia społeczne
999-20-75057-4120-Składki na Fundusz Pracy
999-20-75095-4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
999-20-75212-4170-Wynagrodzenia bezosobowe
999-20-75212-4210-Zakup materiałów i wyposażenia
999-20-75212-4300-Zakup usług pozostałych
999-20-75212-4410-Podróże służbowe krajowe

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH RESORTU DLA KONT SYNTETYCZNYCH

Symbol kontaOpis konta
011Środki trwałe
011-20"Gospodarka"
011-20-15095-Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
011-20-15095-6207
011-20-50005-Promocja eksportu
011-20-50005-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
011-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
011-20-75001-6058Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
011-20-75001-6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
011-20-75001-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
011-20-75001-6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
011-20-75001-6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
011-20-90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
011-20-90011-6208
020Wartości niematerialne i prawne
080Środki trwałe w budowie (inwestycje)
080-20"Gospodarka"
080-20-15095-Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
080-20-15095-6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
080-20-15095-6209
080-20-50005-Promocja eksportu
080-20-50005-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
080-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
080-20-75001-6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
080-20-75001-6058Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
080-20-75001-6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
080-20-75001-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
080-20-75001-6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
080-20-75001-6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
080-20-90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
080-20-90011-6208
130Rachunek bieżący jednostki
130-20Rachunek bieżący
130-20-10001-Górnictwo i Kopalnictwo
130-20-10001-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-10001-0900
130-20-10001-0920Pozostałe odsetki
130-20-10001-0970Wpływy z różnych dochodów
130-20-10001-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
130-20-10001-2840
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-10001-2910
130-20-10001-2980Wpływy do wyjaśnienia
130-20-10001-4990Sumy do wyjaśnienia
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
130-20-10001-6230
130-20-10002-Górnictwo węgla brunatnego
130-20-10002-3110Świadczenia społeczne
130-20-10002-4990Sumy do wyjaśnienia
130-20-10005-Produkcja soli
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-10005-0900
130-20-10005-0920Pozostałe odsetki
130-20-10005-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-10005-2910
130-20-10005-2980Wpływy do wyjaśnienia
130-20-10005-4990Sumy do wyjaśnienia
130-20-10095-Pozostała działalność
130-20-10095-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-10095-0900
130-20-10095-0920Pozostałe odsetki
130-20-10095-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-10095-2910
130-20-10095-3110Świadczenia społeczne
130-20-10095-4300Zakup usług pozostałych
130-20-10095-4990Sumy do wyjaśnienia
130-20-15004-Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej
130-20-15004-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
130-20-15004-2830
130-20-15004-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
130-20-15004-4110Składki na ubezpieczenie społeczne
130-20-15004-4120Składki na Fundusz Pracy
130-20-15004-4300Zakup usług pozostałych
130-20-15004-4380Zakup usług obejmujących tłumaczenia
130-20-15004-4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
130-20-15004-4540Składki do organizacji międzynarodowych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
130-20-15004-6230
130-20-15006-Hutnictwo
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15006-0900
130-20-15006-0920Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15006-2910
130-20-15006-2980Wpływy do wyjaśnienia
130-20-15006-4300Zakup usług pozostałych
130-20-15006-4990Sumy do wyjaśnienia
130-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
130-20-15011-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15011-0900
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15011-0902
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15011-0909
130-20-15011-0920Pozostałe odsetki
130-20-15011-0922Pozostałe odsetki
130-20-15011-2006Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
130-20-15011-2020
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
130-20-15011-2120
130-20-15011-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
130-20-15011-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
130-20-15011-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
130-20-15011-2830
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
130-20-15011-2840
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
130-20-15011-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15011-2912
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15011-2919
130-20-15011-2980Wpływy do wyjaśnienia
130-20-15011-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
130-20-15011-4110Składki na ubezpieczenie społeczne
130-20-15011-4118Składki na ubezpieczenia społeczne
130-20-15011-4119Składki na ubezpieczenia społeczne
130-20-15011-4120Składki na Fundusz Pracy
130-20-15011-4128Składki na Fundusz Pracy
130-20-15011-4129Składki na Fundusz Pracy
130-20-15011-4170Wynagrodzenia bezosobowe
130-20-15011-4210Zakup materiałów i wyposażenia
130-20-15011-4300Zakup usług pozostałych
130-20-15011-4305Zakup usług pozostałych
130-20-15011-4306Zakup usług pozostałych
130-20-15011-4380Zakup usług obejmujących tłumaczenia
130-20-15011-4420Podróże służbowe zagraniczne
130-20-15011-4555Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
130-20-15011-4556Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
130-20-15011-4981Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską
130-20-15011-4990Sumy do wyjaśnienia
130-20-15011-6206Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
130-20-15012-Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
130-20-15012-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
130-20-15012-0589Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15012-0900
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15012-0908
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15012-0909
130-20-15012-0920Pozostałe odsetki
130-20-15012-0928Pozostałe odsetki
130-20-15012-0929Pozostałe odsetki
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
130-20-15012-2008
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
130-20-15012-2009
130-20-15012-2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
130-20-15012-2840
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15012-2910
130-20-15012-2910PLAN FINANSOWY
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15012-2918
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15012-2919
130-20-15012-2980Wpływy do wyjaśnienia
130-20-15012-4990Sumy do wyjaśnienia
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
130-20-15012-6208
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
130-20-15012-6209
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
130-20-15012-6220
130-20-15014-Wsparcie finansowe inwestycji
130-20-15014-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
130-20-15014-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15014-0920Pozostałe odsetki
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
130-20-15014-2830
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15014-2910
130-20-15014-2980Wpływy do wyjaśnienia
130-20-15014-4990Sumy do wyjaśnienia
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
130-20-15014-6230realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
130-20-15078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15078-0900
130-20-15078-0920Pozostałe odsetki
130-20-15078-0970Wpływy z różnych dochodów
130-20-15078-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
130-20-15078-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
130-20-15078-2830
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15078-2910
130-20-15078-2980Wpływy do wyjaśnienia
130-20-15078-4990Sumy do wyjaśnienia
130-20-15080-4540Składki do organizacji międzynarodowych
130-20-15095-Pozostała działalność
130-20-15095-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
130-20-15095-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15095-0908
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15095-0909
130-20-15095-0920Pozostałe odsetki
130-20-15095-0929Pozostałe odsetki
130-20-15095-0970Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
130-20-15095-2008
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
130-20-15095-2009
130-20-15095-2020Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
130-20-15095-2030Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
130-20-15095-2120Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
130-20-15095-2220
130-20-15095-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
130-20-15095-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
130-20-15095-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
130-20-15095-2830
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
130-20-15095-2840
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15095-2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15095-2912
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15095-2918
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-15095-2919
130-20-15095-2980Wpływy do wyjaśnienia
130-20-15095-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
130-20-15095-4210Zakup materiałów i wyposażenia
130-20-15095-4300Zakup usług pozostałych
130-20-15095-4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
130-20-15095-4410Podróże służbowe krajowe
130-20-15095-4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
130-20-15095-4540Składki do organizacji międzynarodowych
130-20-15095-4580Pozostałe odsetki
130-20-15095-4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
130-20-15095-4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
130-20-15095-4990Sumy do wyjaśnienia
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
130-20-15095-6208
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
130-20-15095-6209
130-20-50003-Agencja Rezerw Materiałowych
130-20-50003-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-50003-0900
130-20-50003-0920Pozostałe odsetki
130-20-50003-0970Wpływy z różnych dochodów
130-20-50003-2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
130-20-50003-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-50003-2910
130-20-50003-2980Wpływy do wyjaśnienia
130-20-50005-Promocja eksportu
130-20-50005-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
130-20-50005-0589Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-50005-0900
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-50005-0908
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-50005-0909
130-20-50005-0920Pozostałe odsetki
130-20-50005-0929Pozostałe odsetki
130-20-50005-0970Wpływy z różnych dochodów
130-20-50005-0978Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
130-20-50005-2008
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
130-20-50005-2009
130-20-50005-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
130-20-50005-2806Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
130-20-50005-2809Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
130-20-50005-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
130-20-50005-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
130-20-50005-2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
130-20-50005-2838
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
130-20-50005-2839
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-50005-2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-50005-2919
130-20-50005-2980Wpływy do wyjaśnienia
130-20-50005-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
130-20-50005-4110Składki na ubezpieczenia społeczne
130-20-50005-4120Składki na Fundusz Pracy
130-20-50005-4170Wynagrodzenia bezosobowe
130-20-50005-4178Wynagrodzenia bezosobowe
130-20-50005-4179Wynagrodzenia bezosobowe
130-20-50005-4210Zakup materiałów i wyposażenia
130-20-50005-4215Zakup materiałów i wyposażenia
130-20-50005-4216Zakup materiałów i wyposażenia
130-20-50005-4217Zakup materiałów i wyposażenia
130-20-50005-4218Zakup materiałów i wyposażenia
130-20-50005-4219Zakup materiałów i wyposażenia
130-20-50005-4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
130-20-50005-4300Zakup usług pozostałych
130-20-50005-4305Zakup usług pozostałych
130-20-50005-4306Zakup usług pozostałych
130-20-50005-4308Zakup usług pozostałych
130-20-50005-4309Zakup usług pozostałych
130-20-50005-4359Zakup usług dostępu do sieci Internet
130-20-50005-4368Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
130-20-50005-4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
130-20-50005-4379Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
130-20-50005-4385Zakup usług obejmujących tłumaczenia
130-20-50005-4386Zakup usług obejmujących tłumaczenia
130-20-50005-4388Zakup usług obejmujących tłumaczenia
130-20-50005-4389Zakup usług obejmujących tłumaczenia
130-20-50005-4398Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
130-20-50005-4399Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
130-20-50005-4408Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
130-20-50005-4409Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
130-20-50005-4418Podróże służbowe krajowe
130-20-50005-4419Podróże służbowe krajowe
130-20-50005-4428Podróże służbowe zagraniczne
130-20-50005-4429Podróże służbowe zagraniczne
130-20-50005-4430Różne opłaty i składki
130-20-50005-4439Różne opłaty i składki
130-20-50005-4555Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
130-20-50005-4556Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
130-20-50005-4558Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
130-20-50005-4559Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
130-20-50005-4705Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
130-20-50005-4706Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
130-20-50005-4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
130-20-50005-4748Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
130-20-50005-4749Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
130-20-50005-4758Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
130-20-50005-4759Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
130-20-50005-4990Sumy do wyjaśnienia
130-20-50005-6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
130-20-50005-6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
130-20-71017-Polskie Centrum Akredytacji
130-20-71017-2340Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych
130-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
130-20-75001-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
130-20-75001-0588Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
130-20-75001-0589Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
130-20-75001-0690Wpływy z różnych opłat
130-20-75001-0900Odsetki ustawowe i od zaległości podatkowych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-75001-0909
130-20-75001-0920Pozostałe odsetki
130-20-75001-0929Pozostałe odsetki
130-20-75001-0970Wpływy z różnych dochodów
130-20-75001-0978Wpływy z różnych dochodów
130-20-75001-0979Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-75001-2910
130-20-75001-2980Wpływy do wyjaśnienia
130-20-75001-4018Wynagrodzenia osobowe pracowników
130-20-75001-4019Wynagrodzenia osobowe pracowników
130-20-75001-4025Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
130-20-75001-4026Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
130-20-75001-4028Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
130-20-75001-4029Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
130-20-75001-4048Dodatkowe wynagrodzenie roczne
130-20-75001-4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne
130-20-75001-4115Składki na ubezpieczenia społeczne
130-20-75001-4116Składki na ubezpieczenia społeczne
130-20-75001-4118Składki na ubezpieczenia społeczne
130-20-75001-4119Składki na ubezpieczenia społeczne
130-20-75001-4125Składki na Fundusz Pracy
130-20-75001-4126Składki na Fundusz Pracy
130-20-75001-4128Składki na Fundusz Pracy
130-20-75001-4129Składki na Fundusz Pracy
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
130-20-75001-4160
130-20-75001-4171Wynagrodzenia bezosobowe
130-20-75001-4178Wynagrodzenia bezosobowe
130-20-75001-4179Wynagrodzenia bezosobowe
130-20-75001-4218Zakup materiałów i wyposażenia
130-20-75001-4219Zakup materiałów i wyposażenia
130-20-75001-4269Zakup energii
130-20-75001-4278Zakup usług remontowych
130-20-75001-4279Zakup usług remontowych
130-20-75001-4300Zakup usług pozostałych
130-20-75001-4301Zakup usług pozostałych
130-20-75001-4302Zakup usług pozostałych
130-20-75001-4308Zakup usług pozostałych
130-20-75001-4309Zakup usług pozostałych
130-20-75001-4358Zakup usług dostępu do sieci Internet
130-20-75001-4359Zakup usług dostępu do sieci Internet
130-20-75001-4368Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
130-20-75001-4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
130-20-75001-4379Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
130-20-75001-4388Zakup obejmujący tłumaczenia
130-20-75001-4389Zakup usług obejmujących tłumaczenia
130-20-75001-4398Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
130-20-75001-4399Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
130-20-75001-4418Podróże służbowe krajowe
130-20-75001-4419Podróże służbowe krajowe
130-20-75001-4421Podróże służbowe zagraniczne
130-20-75001-4428Podróże służbowe zagraniczne
130-20-75001-4429Podróże służbowe zagraniczne
130-20-75001-4430Różne opłaty i składki
130-20-75001-4439Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
130-20-75001-4558Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
130-20-75001-4559Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
130-20-75001-4580Pozostałe odsetki
130-20-75001-4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
130-20-75001-4600Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
130-20-75001-4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
130-20-75001-4708Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
130-20-75001-4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
130-20-75001-4748Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
130-20-75001-4749Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
130-20-75001-4758Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
130-20-75001-4759Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
130-20-75001-4990Sumy do wyjaśnienia
130-20-75001-6058Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
130-20-75001-6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
130-20-75001-6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
130-20-75001-6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
130-20-75057-Placówki zagraniczne
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
130-20-75057-0750
130-20-75057-0830Wpływy z usług
130-20-75057-0870Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-75057-0900
130-20-75057-0920Pozostałe odsetki
130-20-75057-0970Wpływy z różnych dochodów
130-20-75057-2400Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
130-20-75057-2980Wpływy do wyjaśnienia
130-20-75057-3020Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
130-20-75057-4019Wynagrodzenia osobowe pracowników
130-20-75057-4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne
130-20-75057-4119Składki na ubezpieczenie społeczne
130-20-75057-4129Składki na Fundusz Pracy
130-20-75057-4210Zakup materiałów i wyposażenia
130-20-75057-4280Zakup usług zdrowotnych
130-20-75057-4300Zakup usług pozostałych
130-20-75057-4420Podróże służbowe zagraniczne
130-20-75057-4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
130-20-75057-4580Pozostałe odsetki
130-20-75057-4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
130-20-75057-4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
130-20-75057-4990Sumy do wyjaśnienia
130-20-75076-Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-75076-0900
130-20-75076-0920Pozostałe odsetki
130-20-75076-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
130-20-75076-4302Zakup usług pozostałych
130-20-75095-Pozostała działalność
130-20-75095-0900Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-75095-0920Pozostałe odsetki
130-20-75095-0970Wpływy z różnych dochodów -Projekt "Budowa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej"
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
130-20-75095-2830
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-75095-2910
130-20-75095-2980Wpływy do wyjaśnienia
130-20-75095-4990Sumy do wyjaśnienia
130-20-75212-Pozostałe wydatki obronne
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-75212-0900
130-20-75215-Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-75215-0900
130-20-75215-0900PLAN FINANSOWY
130-20-75215-0920Pozostałe odsetki
130-20-75215-0970Wpływy z różnych dochodów
130-20-75215-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-75215-2910
130-20-75215-2980Wpływy do wyjaśnienia
130-20-75215-4990Sumy do wyjaśnienia
130-20-75417-Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-75417-0900
130-20-75624-Dywidendy
130-20-75624-0740Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych
130-20-80142-Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
130-20-80142-0750
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-80142-0900
130-20-80142-0920Pozostałe odsetki
130-20-80142-0970Wpływy z różnych dochodów
130-20-80142-2340Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych
130-20-80142-2980Wpływy do wyjaśnienia
130-20-80142-8510Wpływy z różnych rozliczeń
130-20-90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-90011-0908
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-90011-0909
130-20-90011-0929Pozostałe odsetki
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
130-20-90011-2008
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
130-20-90011-2918
130-20-90011-2980Wpływy do wyjaśnienia
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
130-20-90011-6208
130-77Rachunek bieżący jednostki – cz. 77 'Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa'
130-77-75814-Różne rozliczenia finansowe
130-77-75814-0908cz. 77 - Odsetki ustawowe i od zaległości podatkowych
130-77-75814-0928cz. 77 - Pozostałe odsetki
130-77-75814-2980cz. 77 - Wpływy do wyjaśnienia
130-77-75814-8511cz. 77 - Wpływy z różnych rozliczeń
139Inne rachunki bankowe
139-00- -Inne rachunki bankowe
201Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20- -Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-20-10002-Górnictwo węgla brunatnego
201-20-10002-3110Świadczenia społeczne
201-20-10095-Pozostała działalność
201-20-10095-3110Świadczenia społeczne
201-20-10095-4300Zakup usług pozostałych
201-20-15004-Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej
201-20-15004-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
201-20-15004-4300Zakup usług pozostałych
201-20-15004-4380Zakup usług obejmujących tłumaczenia
201-20-15004-4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
201-20-15006-Hutnictwo
201-20-15006-4300Zakup usług pozostałych
201-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
201-20-15011-4210Zakup materiałów i wyposażenia
201-20-15011-4300Zakup usług pozostałych
201-20-15011-4305Zakup usług pozostałych
201-20-15011-4306Zakup usług pozostałych
201-20-15011-4380Zakup usług obejmujących tłumaczenia
201-20-15011-4420Podróże służbowe zagraniczne
201-20-15011-4981Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską
201-20-15078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
201-20-15080-4540Składki do organizacji międzynarodowych
201-20-15095-Pozostała działalność
201-20-15095-4300Zakup usług pozostałych
201-20-15095-4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
201-20-15095-4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
201-20-15095-4540Składki do organizacji międzynarodowych
201-20-15095-4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
201-20-50005-Promocja eksportu
201-20-50005-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
201-20-50005-4217Zakup materiałów i wyposażenia
201-20-50005-4219Zakup materiałów i wyposażenia
201-20-50005-4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
201-20-50005-4300Zakup usług pozostałych
201-20-50005-4305Zakup usług pozostałych
201-20-50005-4306Zakup usług pozostałych
201-20-50005-4307Zakup usług pozostałych
201-20-50005-4309Zakup usług pozostałych
201-20-50005-4357Zakup usług dostępu do sieci Internet
201-20-50005-4359Zakup usług dostępu do sieci Internet
201-20-50005-4367Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
201-20-50005-4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
201-20-50005-4377Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
201-20-50005-4379Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
201-20-50005-4387Zakup usług obejmujących tłumaczenia
201-20-50005-4389Zakup usług obejmujących tłumaczenia
201-20-50005-4397Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
201-20-50005-4399Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
201-20-50005-4407Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
201-20-50005-4409Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
201-20-50005-4417Podróże służbowe krajowe
201-20-50005-4419Podróże służbowe krajowe
201-20-50005-4427Podróże służbowe zagraniczne
201-20-50005-4429Podróże służbowe zagraniczne
201-20-50005-4430Różne opłaty i składki
201-20-50005-4437Różne opłaty i składki
201-20-50005-4439Różne opłaty i składki
201-20-50005-4555Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
201-20-50005-4556Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
201-20-50005-4557Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
201-20-50005-4559Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
201-20-50005-4705Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
201-20-50005-4706Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
201-20-50005-4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
201-20-50005-4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
201-20-50005-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
201-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po
201-20-75001-4160likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
201-20-75001-4217Zakup materiałów i wyposażenia
201-20-75001-4218Zakup materiałów i wyposażenia
201-20-75001-4219Zakup materiałów i wyposażenia
201-20-75001-4267Zakup energii
201-20-75001-4269Zakup energii
201-20-75001-4277Zakup usług remontowych
201-20-75001-4278Zakup usług remontowych
201-20-75001-4279Zakup usług remontowych
201-20-75001-4300Zakup usług pozostałych
201-20-75001-4301Zakup usług pozostałych
201-20-75001-4302Zakup usług pozostałych
201-20-75001-4307Zakup usług pozostałych
201-20-75001-4308Zakup usług pozostałych
201-20-75001-4309Zakup usług pozostałych
201-20-75001-4357Zakup usług dostępu do sieci Internet
201-20-75001-4358Zakup usług dostępu do sieci Internet
201-20-75001-4359Zakup usług dostępu do sieci Internet
201-20-75001-4368Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
201-20-75001-4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
201-20-75001-4377Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
201-20-75001-4379Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
201-20-75001-4388Zakup usług obejmujących tłumaczenia
201-20-75001-4389Zakup usług obejmujących tłumaczenia
201-20-75001-4397Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
201-20-75001-4398Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
201-20-75001-4399Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
201-20-75001-4417Podróże służbowe krajowe
201-20-75001-4418Podróże służbowe krajowe
201-20-75001-4419Podróże służbowe krajowe
201-20-75001-4427Podróże służbowe zagraniczne
201-20-75001-4428Podróże służbowe zagraniczne
201-20-75001-4429Podróże służbowe zagraniczne
201-20-75001-4430Różne opłaty i składki
201-20-75001-4437Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
201-20-75001-4439Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
201-20-75001-4557Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
201-20-75001-4558Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
201-20-75001-4559Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
201-20-75001-4580Pozostałe odsetki
201-20-75001-4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
201-20-75001-4600Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
201-20-75001-4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
201-20-75001-4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
201-20-75001-4708Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
201-20-75001-4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
201-20-75001-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
201-20-75001-6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
201-20-75001-6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
201-20-75057-Placówki zagraniczne
201-20-75057-3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
201-20-75057-4210Zakup materiałów i wyposażenia
201-20-75057-4280Zakup usług zdrowotnych
201-20-75057-4300Zakup usług pozostałych
201-20-75057-4420Podróże służbowe zagraniczne
201-20-75057-4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
201-20-75057-4580Pozostałe odsetki
201-20-75057-4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
201-20-75076-Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
201-20-75076-4302Zakup usług pozostałych
221Należności z tytułu dochodów budżetowych
221-20Gospodarka
221-20-10001-Górnictwo i Kopalnictwo
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-10001-0900
221-20-10001-0920Pozostałe odsetki
221-20-10001-0970Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-10001-2910
221-20-10005-Produkcja soli
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-10005-0900
221-20-10005-0920Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-10005-2910
221-20-10095-Pozostała działalność
221-20-10095-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-10095-0900
221-20-10095-0920Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-10095-2910
221-20-15006-Hutnictwo
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15006-0900
221-20-15006-0920Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15006-2910
221-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
221-20-15011-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15011-0900
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15011-0902
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15011-0909
221-20-15011-0920Pozostałe odsetki
221-20-15011-0922Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15011-2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15011-2912
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15011-2919
221-20-15012-Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
221-20-15012-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
221-20-15012-0589Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15012-0900
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15012-0908
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15012-0909
221-20-15012-0920Pozostałe odsetki
221-20-15012-0928Pozostałe odsetki
221-20-15012-0929Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15012-2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15012-2918
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15012-2919
221-20-15014-Wsparcie finansowe inwestycji
221-20-15014-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15014-0900
221-20-15014-0920Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15014-2910
221-20-15078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15078-0900
221-20-15078-0920Pozostałe odsetki
221-20-15078-0970Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15078-2910
221-20-15095-Pozostała działalność
221-20-15095-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15095-0900
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysoko
221-20-15095-0908
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15095-0909
221-20-15095-0920Pozostałe odsetki
221-20-15095-0929Pozostałe odsetki
221-20-15095-0970Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15095-2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15095-2912
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15095-2918
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-15095-2919
221-20-50003-Agencja Rezerw Materiałowych
221-20-50003-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-50003-0900
221-20-50003-0920Pozostałe odsetki
221-20-50003-0970Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-50003-2910
221-20-50005-Promocja eksportu
221-20-50005-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
221-20-50005-0589Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-50005-0900
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-50005-0908
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-50005-0909
221-20-50005-0920Pozostałe odsetki
221-20-50005-0929Pozostałe odsetki
221-20-50005-0970Wpływy z różnych dochodów
221-20-50005-0978Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-50005-2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-50005-2919
221-20-71017-Polskie Centrum Akredytacji
221-20-71017-2340Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych
221-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
221-20-75001-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
221-20-75001-0588Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
221-20-75001-0589Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
221-20-75001-0690Wpływy z różnych opłat
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-75001-0900
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-75001-0909
221-20-75001-0920Pozostałe odsetki
221-20-75001-0929Pozostałe odsetki
221-20-75001-0970Wpływy z różnych dochodów
221-20-75001-0978Wpływy z różnych dochodów
221-20-75001-0979Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-75001-2910
221-20-75057-Placówki zagraniczne
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
221-20-75057-0750
221-20-75057-0830Wpływy z usług
221-20-75057-0870Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-75057-0900
221-20-75057-0920Pozostałe odsetki
221-20-75057-0970Wpływy z różnych dochodów
221-20-75057-2400Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
221-20-75076-Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-75076-0900
221-20-75076-0920Pozostałe odsetki
221-20-75095-Pozostała działalność
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-75095-0900
221-20-75095-0920Pozostałe odsetki
221-20-75095-0970Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-75095-2910
221-20-75212-Pozostałe wydatki obronne
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-75212-0900
221-20-75215-Utrzymanie mocy rezerwowych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-75215-0900
221-20-75215-0920Pozostałe odsetki
221-20-75215-0970Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-75215-2910
221-20-75417-Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-75417-0900
221-20-75624-Dywidendy
221-20-75624-0740Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych
221-20-80142-Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
221-20-80142-0750
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-80142-0900
221-20-80142-0920Pozostałe odsetki
221-20-80142-0970Wpływy z różnych dochodów
221-20-80142-2340Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych
221-20-80142-8510Wpływy z różnych rozliczeń
221-20-90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-90011-0908
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-90011-0909
221-20-90011-0929Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-20-90011-2918
221-77Należności z tytułu dochodów budżetowych-cz. 77 'Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa'
221-77-75814-Różne rozliczenia finansowe
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
221-77-75814-0908
221-77-75814-0928cz. 77- Pozostałe odsetki
221-77-75814-2980cz. 77 - Wpływy do wyjaśnienia
221-77-75814-8511cz. 77 -Wpływy z różnych rozliczeń
222Rozliczenie dochodów budżetowych
222-20- -cz. 20 Gospodarka
222-77- -Rozliczenie dochodów budżetowych - cz. 77 'Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa'
223Rozliczenie wydatków budżetowych
223-20Rozliczenie wydatków budżetowych
224Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich
224-20"Gospodarka"
224-20-10001-Górnictwo i Kopalnictwo
224-20-10001-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
224-20-10001-2840
224-20-10005-Produkcja soli
224-20-10005-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
224-20-10095-Pozostała działalność
224-20-10095-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
224-20-15004-Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej
224-20-15004-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
224-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
224-20-15011-2120Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
224-20-15011-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
224-20-15011-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
224-20-15011-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
224-20-15011-2830
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
224-20-15011-2840
224-20-15012-Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
224-20-15012-2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
224-20-15012-2008
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
224-20-15012-2009
224-20-15012-2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
224-20-15012-2840
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
224-20-15012-6220
224-20-15014-Wsparcie finansowe inwestycji
224-20-15014-2830Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
224-20-15014-6230realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
224-20-15078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
224-20-15078-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
224-20-15078-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
224-20-15078-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
224-20-15095-Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
224-20-15095-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
224-20-15095-2008europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
224-20-15095-2009europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
224-20-15095-2020Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
224-20-15095-2030Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
224-20-15095-2120Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
224-20-15095-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
224-20-15095-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
224-20-15095-2840ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
224-20-15095-6207europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
224-20-15095-6209europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
224-20-50003-Agencja Rezerw Materiałowych
224-20-50003-2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
224-20-50003-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
224-20-50005-Promocja eksportu
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
224-20-50005-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
224-20-50005-2009europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
224-20-50005-2807Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
224-20-50005-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
224-20-50005-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
224-20-50005-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
224-20-50005-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
224-20-50005-6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
224-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
224-20-75001-6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
224-20-75001-6058Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
224-20-75001-6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
224-20-75001-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
224-20-75001-6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
224-20-75001-6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
224-20-75076-Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
224-20-75076-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
224-20-75215-Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
224-20-75215-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
224-20-90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
224-20-90011-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
224-20-90011-2008europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
224-20-90011-6208europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
225Rozrachunki z budżetami
225-20"Gospodarka"
225-20-50005-Promocja eksportu
225-20-50005-4307Zakup usług pozostałych
225-20-50005-4309Zakup usług pozostałych
226Długoterminowe należności budżetowe
226-20"Gospodarka"
226-20-15095-Pozostała działalność
226-20-15095-0970Wpływy z różnych dochodów
227Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich
227-20"Gospodarka"
227-20-15012-Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
227-20-15012-2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
227-20-15095-Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
227-20-15095-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
227-20-15095-6207europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
227-20-50005-Promocja eksportu
227-20-50005-2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
227-20-50005-2807Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
227-20-50005-4177Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich
227-20-50005-4217Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich
227-20-50005-4307Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich
227-20-50005-4357Zakup usług dostępu do sieci Internet
227-20-50005-4367Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
227-20-50005-4377Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
227-20-50005-4387Zakup usług obejmujących tłumaczenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich
227-20-50005-4397Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - płatności w zakresie budżetu środków europejskich
227-20-50005-4407Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
227-20-50005-4417Podróże służbowe krajowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich
227-20-50005-4427Podróże służbowe zagraniczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich
227-20-50005-4437Różne opłaty i składki
227-20-50005-4557Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - płatności w zakresie budżetu środków europejskich
227-20-50005-4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
227-20-50005-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
227-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
227-20-75001-4017Wynagrodzenia osobowe pracowników
227-20-75001-4027Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
227-20-75001-4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne
227-20-75001-4117Składki na ubezpieczenia społeczne
227-20-75001-4127Składki na Fundusz Pracy
227-20-75001-4177Wynagrodzenia bezosobowe
227-20-75001-4217Zakup materiałów i wyposażenia
227-20-75001-4267Zużycie energii
227-20-75001-4277Zakup usług remontowych
227-20-75001-4307Zakup usług pozostałych
227-20-75001-4357Zakup usług dostępu do sieci Internet
227-20-75001-4377Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
227-20-75001-4397Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
227-20-75001-4417Podróże służbowe krajowe
227-20-75001-4427Podróże służbowe zagraniczne
227-20-75001-4557Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
227-20-75001-4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
227-20-75001-6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
227-20-75001-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
227-20-75057-Placówki zagraniczne
227-20-75057-4017Wynagrodzenia osobowe pracowników
227-20-75057-4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne
227-20-75057-4117Składki na ubezpieczenie społeczne
227-20-75057-4127Składki na Fundusz Pracy
227-20-90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
227-20-90011-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
229Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
229-20"Gospodarka"
229-20-15004-Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej
229-20-15004-4110Składki na ubezpieczenie społeczne
229-20-15004-4120Składki na Fundusz Pracy
229-20-15006-Hutnictwo
229-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
229-20-15011-4110Składki na ubezpieczenia społeczne
229-20-15011-4117Składki na ubezpieczenia społeczne
229-20-15011-4118Składki na ubezpieczenia społeczne
229-20-15011-4119Składki na ubezpieczenia społeczne
229-20-15011-4120Składki na Fundusz Pracy
229-20-15011-4127Składki na Fundusz Pracy
229-20-15011-4128Składki na Fundusz Pracy
229-20-15011-4129Składki na Fundusz Pracy
229-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
229-20-75001-4117Składki na ubezpieczenia społeczne
229-20-75001-4118Składki na ubezpieczenia społeczne
229-20-75001-4119Składki na ubezpieczenia społeczne
229-20-75001-4127Składki na Fundusz Pracy
229-20-75001-4128Składki na Fundusz Pracy
229-20-75001-4129Składki na Fundusz Pracy
229-20-75057-Placówki zagraniczne
229-20-75057-4117Składki na ubezpieczenie społeczne
229-20-75057-4119Składki na ubezpieczenie społeczne
229-20-75057-4127Składki na Fundusz Pracy
229-20-75057-4129Składki na Fundusz Pracy
230Rozliczenia z budżetem środków europejskich
231Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
231-20- -"Gospodarka"
231-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
231-20-15011-4170Wynagrodzenia bezosobowe
231-20-50005-Handel
231-20-50005-4177Wynagrodzenia bezosobowe
231-20-50005-4179Wynagrodzenia bezosobowe
231-20-71017-Polskie Centrum Akredytacji
231-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
231-20-75001-4017Wynagrodzenia osobowe pracowników
231-20-75001-4018Wynagrodzenia osobowe pracowników
231-20-75001-4019Wynagrodzenia osobowe pracowników
231-20-75001-4027Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
231-20-75001-4028Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
231-20-75001-4029Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
231-20-75001-4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne
231-20-75001-4048Dodatkowe wynagrodzenie roczne
231-20-75001-4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne
231-20-75001-4171Wynagrodzenia bezosobowe
231-20-75001-4177Wynagrodzenia bezosobowe
231-20-75001-4178Wynagrodzenia bezosobowe
231-20-75001-4179Wynagrodzenia bezosobowe
231-20-75011-4177Wynagrodzenia bezosobowe
231-20-75057-Placówki zagraniczne
231-20-75057-4017Wynagrodzenia osobowe pracowników
231-20-75057-4019Wynagrodzenia osobowe pracowników
231-20-75057-4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne
231-20-75057-4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne
234Pozostałe rozrachunki z pracownikami
234-20-50005-Promocja eksportu
234-20-50005-4210Zakup usług pozostałych
234-20-50005-4300Zakup usług pozostałych
234-20-50005-4557Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
234-20-50005-4559Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
234-20-50005-4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
234-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
234-20-75001-4218Zakup materiałów i wyposażenia
234-20-75001-4219Zakup materiałów i wyposażenia
234-20-75001-4368Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
234-20-75001-4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
234-20-75001-4558Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
234-20-75001-4559Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
234-20-75057-3020Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
240Pozostałe rozrachunki
240-00Pozostałe rozrachunki
240-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
240-20-15011-4170Wynagrodzenia bezosobowe
240-20-15011-4420Podróże służbowe zagraniczne
240-20-50005-Promocja eksportu
240-20-50005-4179Wynagrodzenia bezosobowe
240-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
240-20-75001-4178Wynagrodzenia bezosobowe
240-20-75001-4179Wynagrodzenia bezosobowe
240-20-75001-4358Zakup usług dostępu do sieci Internet
240-20-75001-4359Zakup usług dostępu do sieci Internet
240-20-75001-4368Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
240-20-75001-4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
240-20-75001-4417Podróże służbowe krajowe
240-20-75001-4418Podróże służbowe krajowe
240-20-75001-4419Podróże służbowe krajowe
240-20-75001-4428Podróże służbowe zagraniczne
240-20-75001-4429Podróże służbowe zagraniczne
240-20-75001-6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
240-20-75001-6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
240-20-75057-Placówki zagraniczne
240-20-75057-3020Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
240-20-75057-4580Pozostałe odsetki
241Pozostałe rozrachunki, depozyt, sumy do wyjaśnienia-różne rozliczenia
241-00Sumy do wyjaśnienia
241-20Sumy do wyjaśnienia
241-20-10001-Górnictwo i Kopalnictwo
241-20-10001-4990Sumy do wyjaśnienia
241-20-10002-Górnictwo węgla brunatnego
241-20-10002-4990Sumy do wyjaśnienia
241-20-10005-Produkcja soli
241-20-10005-4990Sumy do wyjaśnienia
241-20-10095-Pozostała działalność
241-20-10095-4990Sumy do wyjaśnienia
241-20-15004-Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej
241-20-15006-Hutnictwo
241-20-15006-4990Sumy do wyjaśnienia
241-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
241-20-15011-4990Sumy do wyjaśnienia
241-20-15012-Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
241-20-15012-4990Sumy do wyjaśnienia
241-20-15014-Wsparcie finansowe inwestycji
241-20-15014-4990Sumy do wyjaśnienia
241-20-15078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
241-20-15078-4990Sumy do wyjaśnienia
241-20-15095-Pozostała działalność
241-20-15095-4990Sumy do wyjaśnienia
241-20-50005-Promocja eksportu
241-20-50005-4990Sumy do wyjaśnienia
241-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
241-20-75001-4990Sumy do wyjaśnienia
241-20-75057-Placówki zagraniczne
241-20-75057-4990Sumy do wyjaśnienia
241-20-75076-Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
241-20-75095-4990Sumy do wyjaśnienia
241-20-75212-Pozostałe wydatki obronne
241-20-75215-Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
241-20-75215-4990Sumy do wyjaśnienia
241-77Pozostałe rozrachunki, depozyt, sumy do wyjaśnienia-różne rozliczenia
241-77-75814-2980cz. 77 – wpływy do wyjaśnienia
245Wpływy do wyjaśnienia
245-20Wpływy do wyjaśnienia
245-20-10001-Górnictwo i Kopalnictwo
245-20-10001-2980Wpływy do wyjaśnienia
245-20-10005-Produkcja soli
245-20-10005-2980Wpływy do wyjaśnienia
245-20-15006-Hutnictwo
245-20-15006-2980Wpływy do wyjaśnienia
245-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
245-20-15011-2980Wpływy do wyjaśnienia
245-20-15012-Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
245-20-15012-2980Wpływy do wyjaśnienia
245-20-15014-Wsparcie finansowe inwestycji
245-20-15014-2980Wpływy do wyjaśnienia
245-20-15078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
245-20-15078-2980Wpływy do wyjaśnienia
245-20-15095-Pozostała działalność
245-20-15095-2980Wpływy do wyjaśnienia
245-20-50003-Agencja Rezerw Materiałowych
245-20-50003-2980Wpływy do wyjaśnienia
245-20-50005-Promocja eksportu
245-20-50005-2980Wpływy do wyjaśnienia
245-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
245-20-75001-2980Wpływy do wyjaśnienia
245-20-75057-Placówki zagraniczne
245-20-75057-2980Wpływy do wyjaśnienia
245-20-75076-Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
245-20-75095-2980Wpływy do wyjaśnienia
245-20-75212-Pozostałe wydatki obronne
245-20-75215-Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
245-20-75215-2980Wpływy do wyjaśnienia
245-20-80142-Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr
245-20-80142-2980Wpływy do wyjaśnienia
245-20-90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
245-20-90011-2980Wpływy do wyjaśnienia
245-77cz.77 – Wpływy do wyjaśnienia
245-77-75814-2980cz. 77 – wpływy do wyjaśnienia
290Odpisy aktualizujące należności
290-20Gospodarka
290-20-10001-Górnictwo węgla kamiennego
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-10001-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-10001-0920Pozostałe odsetki
290-20-10001-0970Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
290-20-10001-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-10005-Produkcja soli
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-10005-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-10005-0920Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
290-20-10005-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-10095-Pozostała działalność
290-20-10095-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
290-20-10095-0900Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-10095-0920Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
290-20-10095-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-15006-Hutnictwo
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-15006-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-15006-0920Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
290-20-15006-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
290-20-15011-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-15011-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-15011-0902przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-15011-0907przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-15011-0909przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-15011-0920Pozostałe odsetki
290-20-15011-0922Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
290-20-15011-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
290-20-15011-2912niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
290-20-15011-2919niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-15012-Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
290-20-15012-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
290-20-15012-0589Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-15012-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-15012-0908przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-15012-0909przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-15012-0920Pozostałe odsetki
290-20-15012-0928Pozostałe odsetki
290-20-15012-0929Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
290-20-15012-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
290-20-15012-2918niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-15012-2919Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-15014-Wsparcie finansowe inwestycji
290-20-15014-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-15014-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-15014-0920Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
290-20-15014-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-15078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-15078-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-15078-0920Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
290-20-15078-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-15095-Pozostała działalność
290-20-15095-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-15095-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-15095-0908przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-15095-0909przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-15095-0920Pozostałe odsetki
290-20-15095-0929Pozostałe odsetki
290-20-15095-0970Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
290-20-15095-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
290-20-15095-2912niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
290-20-15095-2919niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-50003-Agencja Rezerw Materiałowych
290-20-50003-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-50003-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-50003-0920Pozostałe odsetki
290-20-50003-0970Wpływy z różnych dochodów
290-20-50003-2910Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-50005-Promocja eksportu
290-20-50005-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
290-20-50005-0900Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-50005-0908przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-50005-0909przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-50005-0920Pozostałe odsetki
290-20-50005-0929Pozostałe odsetki
290-20-50005-0970Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
290-20-50005-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
290-20-50005-2919niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-71017-Polskie Centrum Akredytacji
290-20-71017-2340Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych
290-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
290-20-75001-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
290-20-75001-0690Wpływy z różnych opłat
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-75001-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysoko
290-20-75001-0920Pozostałe odsetki
290-20-75001-0929Pozostałe odsetki
290-20-75001-0970Wpływy z różnych dochodów
290-20-75001-0979Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
290-20-75001-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-75057-Placówki zagraniczne
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
290-20-75057-0750jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
290-20-75057-0830Wpływy z usług
290-20-75057-0870Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-75057-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-75057-0920Pozostałe odsetki
290-20-75057-0970Wpływy z różnych dochodów
290-20-75057-2400Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
290-20-75076-Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-75076-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-75076-0920Pozostałe odsetki
290-20-75095-Pozostała działalność
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-75095-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-75095-0920Pozostałe odsetki
290-20-75095-0970Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
290-20-75095-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-75212-Pozostałe wydatki obronne
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-75212-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-75215-Utrzymanie mocy rezerwowych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-75215-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-75215-0920Pozostałe odsetki
290-20-75215-0970Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
290-20-75215-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-75417-Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-75417-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-75624-Dywidendy
290-20-75624-0740Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych
290-20-80142-Wpływy z różnych rozliczeń
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
290-20-80142-0750jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-80142-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-80142-0920Pozostałe odsetki
290-20-80142-0970Wpływy z różnych dochodów
290-20-80142-2340Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych
290-20-80142-8510Wpływy z różnych rozliczeń
290-20-90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-90011-0908przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
290-20-90011-0909przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
290-20-90011-0929Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
290-20-90011-2918niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
300Rozliczenie zakupu
300-20"Gospodarka"
300-20-15095-Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
300-20-15095-6207europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
300-20-50005-Promocja eksportu
300-20-50005-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
300-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
300-20-75001-6058Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
300-20-75001-6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
300-20-75001-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
300-20-75001-6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
300-20-75001-6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
300-20-90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
300-20-90011-6208europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
401Zużycie materiałów i energii
401-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
401-20-15011-4210Zakup materiałów i wyposażenia
401-20-50005-Handel
401-20-50005-4217Zakup materiałów i wyposażenia
401-20-50005-4219Zakup materiałów i wyposażenia
401-20-50005-4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
401-20-50005-4300Zakup usług pozostałych
401-20-75001-4217Zakup materiałów i wyposażenia
401-20-75001-4218Zakup materiałów i wyposażenia
401-20-75001-4219Zakup materiałów i wyposażenia
401-20-75001-4267Zakup energii
401-20-75001-4269Zakup energii
401-20-75057-4210Zakup materiałów i wyposażenia
402Usługi obce
402-00Usługi obce-zadania pozabudżetowe
402-20-10002-Węgiel brunatny
402-20-10002-3110Świadczenia społeczne
402-20-10095-Pozostała działalność
402-20-10095-3110Świadczenia społeczne
402-20-10095-4300Zakup usług pozostałych
402-20-15004-Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej
402-20-15004-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
402-20-15004-4300Zakup usług pozostałych
402-20-15004-4380Zakup usług obejmujących tłumaczenia
402-20-15004-4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
402-20-15006-Hutnictwo
402-20-15006-4300Zakup usług pozostałych
402-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
402-20-15011-4300Zakup usług pozostałych
402-20-15011-4305Zakup usług pozostałych
402-20-15011-4306Zakup usług pozostałych
402-20-15011-4380Zakup usług obejmujących tłumaczenia
402-20-15095-Pozostała działalność
402-20-15095-4300Zakup usług pozostałych
402-20-15095-4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
402-20-50005-Handel
402-20-50005-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
402-20-50005-4300Zakup usług pozostałych
402-20-50005-4305Zakup usług pozostałych
402-20-50005-4306Zakup usług pozostałych
402-20-50005-4307Zakup usług pozostałych
402-20-50005-4309Zakup usług pozostałych
402-20-50005-4357Zakup usług dostępu do sieci Internet
402-20-50005-4359Zakup usług dostępu do sieci Internet
402-20-50005-4367Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
402-20-50005-4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
402-20-50005-4377Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
402-20-50005-4379Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
402-20-50005-4387Zakup usług obejmujących tłumaczenia
402-20-50005-4389Zakup usług obejmujących tłumaczenia
402-20-50005-4397Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
402-20-50005-4399Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
402-20-50005-4407Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
402-20-50005-4409Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
402-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
402-20-75001-4277Zakup usług remontowych
402-20-75001-4278Zakup usług remontowych
402-20-75001-4279Zakup usług remontowych
402-20-75001-4300Zakup usług pozostałych
402-20-75001-4301Zakup usług pozostałych
402-20-75001-4302Zakup usług pozostałych
402-20-75001-4307Zakup usług pozostałych
402-20-75001-4308Zakup usług pozostałych
402-20-75001-4309Zakup usług pozostałych
402-20-75001-4357Zakup usług dostępu do sieci Internet
402-20-75001-4358Zakup usług dostępu do sieci Internet
402-20-75001-4359Zakup usług dostępu do sieci Internet
402-20-75001-4368Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
402-20-75001-4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
402-20-75001-4377Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
402-20-75001-4379Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
402-20-75001-4388Zakup usług obejmujących tłumaczenia
402-20-75001-4389Zakup usług obejmujących tłumaczenia
402-20-75001-4397Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
402-20-75001-4398Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
402-20-75001-4399Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
402-20-75001-4990Sumy do wyjaśnienia
402-20-75057-Placówki zagraniczne
402-20-75057-4280Zakup usług zdrowotnych
402-20-75057-4300Zakup usług pozostałych
402-20-75076-Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
402-20-75076-4302Zakup usług pozostałych
403Podatki i opłaty
403-20-50005-4430Różne opłaty i składki
403-20-50005-4437Różne opłaty i składki
403-20-50005-4439Różne opłaty i składki
404Wynagrodzenia
404-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
404-20-15011-4170Wynagrodzenia bezosobowe
404-20-50005-Handel
404-20-50005-4177Wynagrodzenia bezosobowe
404-20-50005-4179Wynagrodzenia bezosobowe
404-20-75001-4017Wynagrodzenia osobowe pracowników
404-20-75001-4018Wynagrodzenia osobowe pracowników
404-20-75001-4019Wynagrodzenia osobowe pracowników
404-20-75001-4027Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
404-20-75001-4028Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
404-20-75001-4029Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
404-20-75001-4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne
404-20-75001-4048Dodatkowe wynagrodzenie roczne
404-20-75001-4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne
404-20-75001-4171Wynagrodzenia bezosobowe
404-20-75001-4177Wynagrodzenia bezosobowe
404-20-75001-4178Wynagrodzenia bezosobowe
404-20-75001-4179Wynagrodzenia bezosobowe
404-20-75057-4017Wynagrodzenia osobowe pracowników
404-20-75057-4019Wynagrodzenia osobowe pracowników
404-20-75057-4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne
404-20-75057-4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne
405Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
405-00- -Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - zadania pozabudżetowe
405-20-15004-Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej
405-20-15004-4110Składki na ubezpieczenie społeczne
405-20-15004-4120Składki na Fundusz Pracy
405-20-15006-Hutnictwo
405-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
405-20-15011-4110Składki na ubezpieczenia społeczne
405-20-15011-4120Składki na Fundusz Pracy
405-20-50005-Handel
405-20-50005-4555Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
405-20-50005-4556Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
405-20-50005-4557Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
405-20-50005-4559Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
405-20-50005-4705Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
405-20-50005-4706Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
405-20-50005-4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
405-20-50005-4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
405-20-75001-4117Składki na ubezpieczenie społeczne
405-20-75001-4118Składki na ubezpieczenie społeczne
405-20-75001-4119Składki na ubezpieczenie społeczne
405-20-75001-4127Składki na Fundusz Pracy
405-20-75001-4128Składki na Fundusz Pracy
405-20-75001-4129Składki na Fundusz Pracy
405-20-75001-4557Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
405-20-75001-4558Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
405-20-75001-4559Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
405-20-75001-4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
405-20-75001-4708Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
405-20-75001-4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
405-20-75057-3020Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
405-20-75057-4117Składki na ubezpieczenie społeczne
405-20-75057-4119Składki na ubezpieczenie społeczne
405-20-75057-4127Składki na Fundusz Pracy
405-20-75057-4129Składki na Fundusz Pracy
405-20-75057-4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
405-20-75057-4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
409Pozostałe koszty rodzajowe
409-00Pozostałe koszty rodzajowe - zadania pozabudżetowe
409-20"Gospodarka"
409-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
409-20-15011-4420Podróże służbowe zagraniczne
409-20-15011-4981Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską
409-20-15078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
409-20-15080-4540Składki do organizacji międzynarodowych
409-20-15095-Pozostała działalność
409-20-15095-4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
409-20-15095-4540Składki do organizacji międzynarodowych
409-20-50005-Handel
409-20-50005-4417Podróże służbowe krajowe
409-20-50005-4419Podróże służbowe krajowe
409-20-50005-4427Podróże służbowe zagraniczne
409-20-50005-4429Podróże służbowe zagraniczne
409-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
409-20-75001-4417Podróże służbowe krajowe
409-20-75001-4418Podróże służbowe krajowe
409-20-75001-4419Podróże służbowe krajowe
409-20-75001-4427Podróże służbowe zagraniczne
409-20-75001-4428Podróże służbowe zagraniczne
409-20-75001-4429Podróże służbowe zagraniczne
409-20-75001-4430Różne opłaty i składki
409-20-75001-4437Różne opłaty i składki
409-20-75001-4439Różne opłaty i składki
409-20-75057-Placówki zagraniczne
409-20-75057-4420Podróże służbowe zagraniczne
720Przychody z tytułu dochodów budżetowych
720-20-10001-Górnictwo węgla kamiennego
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-10001-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-10001-0920Pozostałe odsetki
720-20-10001-0970Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-10001-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-10005-Produkcja soli
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-10005-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-10005-0920Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-10005-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-10095-Pozostała działalność
720-20-10095-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-10095-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-10095-0920Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-10095-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-15006-Hutnictwo
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-15006-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-15006-0920Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-15006-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
720-20-15011-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-15011-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-15011-0902przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-15011-0909przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-15011-0920Pozostałe odsetki
720-20-15011-0922Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-15011-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-15011-2912niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-15011-2919niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-15012-Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
720-20-15012-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
720-20-15012-0589Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-15012-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-15012-0908przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-15012-0909przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-15012-0920Pozostałe odsetki
720-20-15012-0928Pozostałe odsetki
720-20-15012-0929Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-15012-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-15012-2918niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-15012-2919niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-15014-Wsparcie finansowe inwestycji
720-20-15014-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-15014-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-15014-0920Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-15014-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-15078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-15078-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-15078-0920Pozostałe odsetki
720-20-15078-0970Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-15078-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-15095-Pozostała działalność
720-20-15095-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-15095-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-15095-0908przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-15095-0909przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-15095-0920Pozostałe odsetki
720-20-15095-0929Pozostałe odsetki
720-20-15095-0970Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-15095-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-15095-2912niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-15095-2918niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-15095-2919niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-50003-Agencja Rezerw Materiałowych
720-20-50003-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-50003-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-50003-0920Pozostałe odsetki
720-20-50003-0970Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-50003-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-50005-Promocja eksportu
720-20-50005-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
720-20-50005-0589Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-50005-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-50005-0908przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-50005-0909przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-50005-0920Pozostałe odsetki
720-20-50005-0929Pozostałe odsetki
720-20-50005-0970Wpływy z różnych dochodów
720-20-50005-0978Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-50005-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-50005-2919niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-71017-Polskie Centrum Akredytacji
720-20-71017-2340Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych
720-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
720-20-75001-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
720-20-75001-0588Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
720-20-75001-0589Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
720-20-75001-0690Wpływy z różnych opłat
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-75001-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-75001-0909przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-75001-0929Pozostałe odsetki
720-20-75001-0970Wpływy z różnych dochodów
720-20-75001-0978Wpływy z różnych dochodów
720-20-75001-0979Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-75001-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-75057-Placówki zagraniczne
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
720-20-75057-0750jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
720-20-75057-0830Wpływy z usług
720-20-75057-0870Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-75057-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-75057-0920Pozostałe odsetki
720-20-75057-0970Wpływy z różnych dochodów
720-20-75076-Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-75076-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-75076-0920Pozostałe odsetki
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-75095-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-75095-0920Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-75095-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-75212-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-75215-Utrzymanie mocy rezerwowych
720-20-75215-0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-75215-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-75215-0920Pozostałe odsetki
720-20-75215-0970Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-75215-2910niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-75417-Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-75417-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-75624-0740Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych
720-20-80142-Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
720-20-80142-0750jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
720-20-80142-0900Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-80142-0920Pozostałe odsetki
720-20-80142-0970Wpływy z różnych dochodów
720-20-80142-2340Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych
720-20-80142-8510Wpływy z różnych rozliczeń
720-20-90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-90011-0908przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-20-90011-0909przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-20-90011-0929Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
720-20-90011-2918niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-77Przychody z tytułu dochodów budżetowych - cz. 77
720-77-75814-Różne rozliczenia finansowe
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
720-77-75814-0908przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
720-77-75814-0928Pozostałe odsetki
720-77-75814-8511Wpływy z różnych rozliczeń
750Przychody finansowe
750-00Różnice kursowe dodatnie
751Koszty finansowe
751-00Różnice kursowe ujemne
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
751-20-10001-0900przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
751-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
751-20-75001-4580Pozostałe odsetki
751-20-75057-4580Pozostałe odsetki
760Pozostałe przychody operacyjne
760-00Pozostałe przychody operacyjne
761Pozostałe koszty operacyjne
761-20-15095-Pozostała działalność
761-20-15095-4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
761-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po
761-20-75001-4160likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
761-20-75001-4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
761-20-75001-4600Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
761-20-75001-4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
800Fundusz jednostki
800-01Fundusz jednostki-budżet
800-02Fundusz jednostki-środki europejskie
800-03Fundusz jednostki-SPO WKP
810Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje
810-20Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje
810-20-10001-Górnictwo węgla kamiennego
810-20-10001-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
810-20-10001-2840ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
810-20-10002-Górnictwo węgla brunatnego
810-20-10005-Produkcja soli
810-20-10005-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
810-20-10095-Pozostała działalność
810-20-10095-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
810-20-15004-Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej
810-20-15004-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
810-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
810-20-15011-2120Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej
810-20-15011-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
810-20-15011-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
810-20-15011-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
810-20-15011-2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
810-20-15011-2840ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
810-20-15012-Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
810-20-15012-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
810-20-15012-2008Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
810-20-15012-2009europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
810-20-15012-2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
810-20-15012-2840ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
810-20-15012-6220realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
810-20-15014-Wsparcie finansowe inwestycji
810-20-15014-2830Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
810-20-15014-6230realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
810-20-15078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
810-20-15078-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
810-20-15078-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
810-20-15078-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
810-20-15095-Pozostała działalność
810-20-15095-2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
810-20-15095-2008Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
810-20-15095-2009Dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych
810-20-15095-2020Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
810-20-15095-2030Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
810-20-15095-2120Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
810-20-15095-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
810-20-15095-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
810-20-15095-2840Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
810-20-15095-6207europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
810-20-15095-6209europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
810-20-50003-Agencja Rezerw Materiałowych
810-20-50003-2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
810-20-50003-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
810-20-50005-Promocja eksportu
810-20-50005-2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
810-20-50005-2009Dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych
810-20-50005-2807Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
810-20-50005-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
810-20-50005-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
810-20-50005-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
810-20-50005-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
810-20-50005-6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
810-20-71017-Polskie Centrum Akredytacji
810-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
810-20-75001-6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
810-20-75001-6058Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
810-20-75001-6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
810-20-75001-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
810-20-75001-6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
810-20-75001-6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
810-20-75057-Placówki zagraniczne
810-20-75076-Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
810-20-75076-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
810-20-75212-Pozostałe wydatki obronne
810-20-75215-Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
810-20-75215-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
810-20-75417-Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
810-20-75624-Dywidendy
810-20-80142-Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr
810-20-90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
810-20-90011-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
810-20-90011-2008europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
810-20-90011-6208europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
811Wydatki budżetowe dla jednostek budżetowych
811-00Wydatki budżetowe dla jednostek budżetowych
840Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
840-20Gospodarka
840-20-15095-Pozostała działalność
840-20-15095-0970Wpływy z różnych dochodów
860Wynik finansowy
860-01Wynik finansowy-budżet
860-02Fundusz jednostki-środki europejskie
860-03Fundusz jednostki-SPO WKP
970Płatności ze środków europejskich
970-20"Gospodarka"
970-20-15012-Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
970-20-15012-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
970-20-15095-Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
970-20-15095-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
970-20-15095-6207europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
970-20-50005-Promocja eksportu
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
970-20-50005-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
970-20-50005-2807Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
970-20-50005-4177Wynagrodzenia bezosobowe
970-20-50005-4217Zakup materiałów i wyposażenia
970-20-50005-4307Zakup usług pozostałych
970-20-50005-4357Zakup usług dostępu do sieci Internet
970-20-50005-4367Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
970-20-50005-4377Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
970-20-50005-4387Zakup usług obejmujących tłumaczenia
970-20-50005-4397Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
970-20-50005-4407Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
970-20-50005-4417Podróże służbowe krajowe
970-20-50005-4427Podróże służbowe zagraniczne
970-20-50005-4437Różne opłaty i składki
970-20-50005-4557Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
970-20-50005-4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
970-20-50005-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
970-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
970-20-75001-4017Wynagrodzenia osobowe pracowników
970-20-75001-4027Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
970-20-75001-4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne
970-20-75001-4117Składki na ubezpieczenia społeczne
970-20-75001-4127Składki na Fundusz Pracy
970-20-75001-4177Wynagrodzenia bezosobowe
970-20-75001-4217Zakup materiałów i wyposażenia
970-20-75001-4267Zużycie energii
970-20-75001-4277Zakup usług remontowych
970-20-75001-4307Zakup usług pozostałych
970-20-75001-4357Zakup usług dostępu do sieci Internet
970-20-75001-4377Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
970-20-75001-4387Zakup usług obejmujących tłumaczenia
970-20-75001-4397Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
970-20-75001-4417Podróże służbowe krajowe
970-20-75001-4427Podróże służbowe zagraniczne
970-20-75001-4437Różne opłaty i składki
970-20-75001-4557Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
970-20-75001-4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
970-20-75001-6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
970-20-75001-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
970-20-75057-Placówki zagraniczne
970-20-75057-4017Wynagrodzenia osobowe pracowników
970-20-75057-4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne
970-20-75057-4117Składki na ubezpieczenie społeczne
970-20-75057-4127Składki na Fundusz Pracy
970-20-90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
970-20-90011-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
971Nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych
971-20Nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych
975Wydatki strukturalne
975-01Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych
975-02Infrastruktura B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych
975-03Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy
975-05Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
975-07Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji
975-09Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP
975-11Technologie informacyjne i komunikacyjne-TIK
975-13Usługi i aplikacje dla obywateli
975-39Energia odnawialna: wiatrowa
975-41Energia odnawialna: biomasa
975-44Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
975-81Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym [...]
975-85Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
975-86Ocena, badania, ekspertyzy, informacja i komunikacja
980Plan finansowy wydatków budżetowych
980-20Gospodarka
980-20-10001-Górnictwo węgla kamiennego
980-20-10001-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
980-20-10001-2840Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
980-20-10001-6230Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
980-20-10002-Węgiel brunatny
980-20-10002-3110Świadczenia społeczne
980-20-10005-Produkcja soli
980-20-10005-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
980-20-10095-Pozostała działalność
980-20-10095-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
980-20-10095-3110Świadczenia społeczne
980-20-10095-4300Zakup usług pozostałych
980-20-15004-Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej
980-20-15004-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
980-20-15004-2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
980-20-15004-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
980-20-15004-4110Składki na ubezpieczenie społeczne
980-20-15004-4120Składki na Fundusz Pracy
980-20-15004-4300Zakup usług pozostałych
980-20-15004-4380Zakup usług obejmujących tłumaczenia
980-20-15004-4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
980-20-15004-4540Składki do organizacji międzynarodowych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
980-20-15004-6230realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
980-20-15006-Hutnictwo
980-20-15006-4300Zakup usług pozostałych
980-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
980-20-15011-2006Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
980-20-15011-2020Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
980-20-15011-2120Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
980-20-15011-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
980-20-15011-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
980-20-15011-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
980-20-15011-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
980-20-15011-2840ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych,
980-20-15011-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
980-20-15011-4110Składki na ubezpieczenie społeczne
980-20-15011-4118Składki na ubezpieczenia społeczne
980-20-15011-4119Składki na ubezpieczenia społeczne
980-20-15011-4120Składki na Fundusz Pracy
980-20-15011-4128Składki na Fundusz Pracy
980-20-15011-4129Składki na Fundusz Pracy
980-20-15011-4170Wynagrodzenia bezosobowe
980-20-15011-4210Zakup materiałów i wyposażenia
980-20-15011-4300Zakup usług pozostałych
980-20-15011-4305Zakup usług pozostałych
980-20-15011-4306Zakup usług pozostałych
980-20-15011-4380Zakup usług obejmujących tłumaczenia
980-20-15011-4420Podróże służbowe zagraniczne
980-20-15011-4555Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
980-20-15011-4556Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
980-20-15011-4981Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską
980-20-15011-6206Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
980-20-15012-Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
980-20-15012-2008europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
980-20-15012-2009europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
980-20-15012-2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
980-20-15012-2840ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki
sektora finansów publicznych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
980-20-15012-6208europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
980-20-15012-6209europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
980-20-15012-6220realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
980-20-15014-Wsparcie finansowe inwestycji
980-20-15014-2830Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
980-20-15014-6230realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
980-20-15078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
980-20-15078-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
980-20-15078-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
980-20-15078-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
980-20-15080-4540Składki do organizacji międzynarodowych
980-20-15095-Pozostała działalność
980-20-15095-2008Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
980-20-15095-2009Dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych
980-20-15095-2020Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
980-20-15095-2030Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
980-20-15095-2120Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
980-20-15095-2220realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
980-20-15095-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
980-20-15095-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
980-20-15095-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
980-20-15095-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
980-20-15095-2840Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
980-20-15095-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
980-20-15095-4210Zakup materiałów i wyposażenia
980-20-15095-4300Zakup usług pozostałych
980-20-15095-4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
980-20-15095-4410Podróże służbowe krajowe
980-20-15095-4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
980-20-15095-4540Składki do organizacji międzynarodowych
980-20-15095-4580Pozostałe odsetki
980-20-15095-4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
980-20-15095-4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
980-20-15095-6208europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
980-20-15095-6209europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
980-20-50003-Agencja Rezerw Materiałowych
980-20-50003-2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
980-20-50003-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
980-20-50005-Handel
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
980-20-50005-2008europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
980-20-50005-2009Dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych
980-20-50005-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
980-20-50005-2806Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
980-20-50005-2809Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
980-20-50005-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
980-20-50005-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
980-20-50005-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
980-20-50005-2838zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
980-20-50005-2839zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
980-20-50005-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
980-20-50005-4110Składki na ubezpieczenia społeczne
980-20-50005-4120Składki na Fundusz Pracy
980-20-50005-4170Wynagrodzenia bezosobowe
980-20-50005-4178Wynagrodzenia bezosobowe
980-20-50005-4179Wynagrodzenia bezosobowe
980-20-50005-4210Zakup materiałów i wyposażenia
980-20-50005-4215Zakup materiałów i wyposażenia
980-20-50005-4216Zakup materiałów i wyposażenia
980-20-50005-4218Zakup materiałów i wyposażenia
980-20-50005-4219Zakup materiałów i wyposażenia
980-20-50005-4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
980-20-50005-4300Zakup usług pozostałych
980-20-50005-4305Zakup usług pozostałych
980-20-50005-4306Zakup usług pozostałych
980-20-50005-4308Zakup usług pozostałych
980-20-50005-4309Zakup usług pozostałych
980-20-50005-4359Zakup usług dostępu do sieci Internet
980-20-50005-4368Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
980-20-50005-4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
980-20-50005-4379Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
980-20-50005-4385Zakup usług obejmujących tłumaczenia
980-20-50005-4386Zakup usług obejmujących tłumaczenia
980-20-50005-4388Zakup usług obejmujących tłumaczenia
980-20-50005-4389Zakup usług obejmujących tłumaczenia
980-20-50005-4398Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
980-20-50005-4399Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
980-20-50005-4408Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
980-20-50005-4409Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
980-20-50005-4418Podróże służbowe krajowe
980-20-50005-4419Podróże służbowe krajowe
980-20-50005-4428Podróże służbowe zagraniczne
980-20-50005-4429Podróże służbowe zagraniczne
980-20-50005-4430Różne opłaty i składki
980-20-50005-4439Różne opłaty i składki
980-20-50005-4555Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
980-20-50005-4556Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
980-20-50005-4558Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
980-20-50005-4559Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
980-20-50005-4705Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
980-20-50005-4706Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
980-20-50005-4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
980-20-50005-4748Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
980-20-50005-4749Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
980-20-50005-4758Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
980-20-50005-4759Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
980-20-50005-6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
980-20-50005-6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
980-20-71017-Polskie Centrum Akredytacji
980-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
980-20-75001-4018Wynagrodzenia osobowe pracowników
980-20-75001-4019Wynagrodzenia osobowe pracowników
980-20-75001-4025Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
980-20-75001-4026Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
980-20-75001-4028Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
980-20-75001-4029Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
980-20-75001-4048Dodatkowe wynagrodzenie roczne
980-20-75001-4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne
980-20-75001-4115Składki na ubezpieczenia społeczne
980-20-75001-4116Składki na ubezpieczenia społeczne
980-20-75001-4118Składki na ubezpieczenia społeczne
980-20-75001-4119Składki na ubezpieczenia społeczne
980-20-75001-4125Składki na Fundusz Pracy
980-20-75001-4126Składki na Fundusz Pracy
980-20-75001-4128Składki na Fundusz Pracy
980-20-75001-4129Składki na Fundusz Pracy
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po
980-20-75001-4160likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
980-20-75001-4171Wynagrodzenia bezosobowe
980-20-75001-4178Wynagrodzenia bezosobowe
980-20-75001-4179Wynagrodzenia bezosobowe
980-20-75001-4218Zakup materiałów i wyposażenia
980-20-75001-4219Zakup materiałów i wyposażenia
980-20-75001-4269Zakup energii
980-20-75001-4278Zakup usług remontowych
980-20-75001-4279Zakup usług remontowych
980-20-75001-4300Zakup usług pozostałych
980-20-75001-4301Zakup usług pozostałych
980-20-75001-4302Zakup usług pozostałych
980-20-75001-4308Zakup usług pozostałych
980-20-75001-4309Zakup usług pozostałych
980-20-75001-4358Zakup usług dostępu do sieci Internet
980-20-75001-4359Zakup usług dostępu do sieci Internet
980-20-75001-4368Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
980-20-75001-4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
980-20-75001-4379Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
980-20-75001-4388Zakup obejmujący tłumaczenia
980-20-75001-4389Zakup usług obejmujących tłumaczenia
980-20-75001-4398Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
980-20-75001-4399Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
980-20-75001-4418Podróże służbowe krajowe
980-20-75001-4419Podróże służbowe krajowe
980-20-75001-4421Podróże służbowe zagraniczne
980-20-75001-4428Podróże służbowe zagraniczne
980-20-75001-4429Podróże służbowe zagraniczne
980-20-75001-4430Różne opłaty i składki
980-20-75001-4439Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
980-20-75001-4558Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
980-20-75001-4559Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
980-20-75001-4580Pozostałe odsetki
980-20-75001-4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
980-20-75001-4600Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
980-20-75001-4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
980-20-75001-4708Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
980-20-75001-4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
980-20-75001-4748Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
980-20-75001-4749Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
980-20-75001-4758Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
980-20-75001-4759Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
980-20-75001-6058Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
980-20-75001-6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
980-20-75001-6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
980-20-75001-6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
980-20-75057-Placówki zagraniczne
980-20-75057-3020Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
980-20-75057-4019Wynagrodzenia osobowe pracowników
980-20-75057-4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne
980-20-75057-4119Składki na ubezpieczenie społeczne
980-20-75057-4129Składki na Fundusz Pracy
980-20-75057-4210Zakup materiałów i wyposażenia
980-20-75057-4280Zakup usług zdrowotnych
980-20-75057-4300Zakup usług pozostałych
980-20-75057-4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
980-20-75057-4420Podróże służbowe zagraniczne
980-20-75057-4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
980-20-75057-4580Pozostałe odsetki
980-20-75057-4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
980-20-75057-4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
980-20-75076-Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
980-20-75076-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
980-20-75076-4302Zakup usług pozostałych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
980-20-75095-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
980-20-75212-Pozostałe wydatki obronne
980-20-75215-Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
980-20-75215-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
980-20-90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
980-20-90011-2008europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
980-20-90011-6208europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
982Plan wydatków środków europejskich
982-20Gospodarka
982-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
982-20-15011-2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
982-20-15011-2837zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
982-20-15011-6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
982-20-15012-Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
982-20-15012-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
982-20-15014-Wsparcie finansowe inwestycji
982-20-15078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
982-20-15095-Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
982-20-15095-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
982-20-15095-6207europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
982-20-50005-Handel
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
982-20-50005-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
982-20-50005-2807Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
982-20-50005-2837zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
982-20-50005-4177Wynagrodzenia bezosobowe
982-20-50005-4217Zakup materiałów i wyposażenia
982-20-50005-4307Zakup usług pozostałych
982-20-50005-4357Zakup usług dostępu do sieci Internet
982-20-50005-4367Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
982-20-50005-4377Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
982-20-50005-4387Zakup usług obejmujących tłumaczenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich
982-20-50005-4397Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - płatności w zakresie budżetu środków europejskich
982-20-50005-4407Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
982-20-50005-4417Podróże służbowe krajowe
982-20-50005-4427Podróże służbowe zagraniczne
982-20-50005-4437Różne opłaty i składki
982-20-50005-4557Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
982-20-50005-4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
982-20-50005-4747Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
982-20-50005-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
982-20-71017-Polskie Centrum Akredytacji
982-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
982-20-75001-4017Wynagrodzenia osobowe pracowników
982-20-75001-4027Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
982-20-75001-4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne
982-20-75001-4117Składki na ubezpieczenia społeczne
982-20-75001-4127Składki na Fundusz Pracy
982-20-75001-4177Wynagrodzenia bezosobowe
982-20-75001-4217Zakup materiałów i wyposażenia
982-20-75001-4267Zakup energii
982-20-75001-4277Zakup usług remontowych
982-20-75001-4307Zakup usług pozostałych
982-20-75001-4357Zakup usług dostępu do sieci Internet
982-20-75001-4377Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
982-20-75001-4387Zakup usług obejmujących tłumaczenia
982-20-75001-4397Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
982-20-75001-4417Podróże służbowe krajowe
982-20-75001-4427Podróże służbowe zagraniczne
982-20-75001-4437Różne opłaty i składki
982-20-75001-4557Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
982-20-75001-4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
982-20-75001-4757Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
982-20-75001-6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
982-20-75001-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
982-20-75057-Placówki zagraniczne
982-20-75057-4017Wynagrodzenia osobowe pracowników
982-20-75057-4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne
982-20-75057-4117Składki na ubezpieczenie społeczne
982-20-75057-4127Składki na Fundusz Pracy
982-20-90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
982-20-90011-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
982-20-90011-6207europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
983Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego
983-20Gospodarka
983-20-15012-Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
983-20-15012-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
983-20-15095-Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
983-20-15095-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
983-20-15095-6207europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
983-20-50005-Handel
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
983-20-50005-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
983-20-50005-2807Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
983-20-50005-4177Wynagrodzenia bezosobowe
983-20-50005-4217Zakup materiałów i wyposażenia
983-20-50005-4307Zakup usług pozostałych
983-20-50005-4357Zakup usług dostępu do sieci Internet
983-20-50005-4367Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
983-20-50005-4377Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
983-20-50005-4387Zakup usług obejmujących tłumaczenia
983-20-50005-4397Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
983-20-50005-4407Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
983-20-50005-4417Podróże służbowe krajowe
983-20-50005-4427Podróże służbowe zagraniczne
983-20-50005-4437Różne opłaty i składki
983-20-50005-4557Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
983-20-50005-4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
983-20-50005-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
983-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
983-20-75001-4017Wynagrodzenia osobowe pracowników
983-20-75001-4027Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
983-20-75001-4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne
983-20-75001-4117Składki na ubezpieczenia społeczne
983-20-75001-4127Składki na Fundusz Pracy
983-20-75001-4177Wynagrodzenia bezosobowe
983-20-75001-4217Zakup materiałów i wyposażenia
983-20-75001-4267Zużycie energii
983-20-75001-4277Zakup usług remontowych
983-20-75001-4307Zakup usług pozostałych
983-20-75001-4357Zakup usług dostępu do sieci Internet
983-20-75001-4377Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
983-20-75001-4397Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
983-20-75001-4417Podróże służbowe krajowe
983-20-75001-4427Podróże służbowe zagraniczne
983-20-75001-4557Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
983-20-75001-4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
983-20-75001-6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
983-20-75001-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
983-20-75057-Placówki zagraniczne
983-20-75057-4017Wynagrodzenia osobowe pracowników
983-20-75057-4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne
983-20-75057-4117Składki na ubezpieczenie społeczne
983-20-75057-4127Składki na Fundusz Pracy
983-20-90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
983-20-90011-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
984Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat
984-20Gospodarka
984-20-15012-Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
984-20-15012-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
984-20-15095-Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
984-20-15095-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
984-20-15095-6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
984-20-50005-Handel
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
984-20-50005-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
984-20-50005-2807Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
984-20-50005-2837zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
984-20-50005-4177Wynagrodzenia bezosobowe
984-20-50005-4217Zakup materiałów i wyposażenia
984-20-50005-4307Zakup usług pozostałych
984-20-50005-4367Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
984-20-50005-4387Zakup usług obejmujących tłumaczenia
984-20-50005-4397Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
984-20-50005-4417Podróże służbowe krajowe
984-20-50005-4427Podróże służbowe zagraniczne
984-20-50005-4437Różne opłaty i składki
984-20-50005-4557Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - płatności w zakresie budżetu środków europejskich
984-20-50005-4757Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
984-20-50005-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich
984-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
984-20-75001-4027Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
984-20-75001-4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne
984-20-75001-4117Składki na ubezpieczenie społeczne
984-20-75001-4127Składki na Fundusz Pracy
984-20-75001-4217Zakup materiałów i wyposażenia
984-20-75001-4267Zużycie energii
984-20-75001-4307Zakup usług pozostałych
984-20-75001-4357Zakup usług dostępu do sieci Internet
984-20-75001-4377Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
984-20-75001-4397Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
984-20-75001-4417Podróże służbowe krajowe
984-20-75001-4427Podróże służbowe zagraniczne
984-20-75001-4557Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
984-20-75001-4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
984-20-75001-6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
984-20-75001-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
984-20-90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
984-20-90011-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
990Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym
990-20Gospodarka
990-20-10001-Górnictwo węgla kamiennego
990-20-10001-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
990-20-10001-2840ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
990-20-10001-6230realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
990-20-10002-Węgiel brunatny
990-20-10002-3110Świadczenia społeczne
990-20-10005-Produkcja soli
990-20-10005-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
990-20-10095-Pozostała działalność
990-20-10095-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
990-20-10095-3110Świadczenia społeczne
990-20-10095-4300Zakup usług pozostałych
990-20-15004-Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej
990-20-15004-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
990-20-15004-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
990-20-15004-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
990-20-15004-4110Składki na ubezpieczenie społeczne
990-20-15004-4120Składki na Fundusz Pracy
990-20-15004-4300Zakup usług pozostałych
990-20-15004-4380Zakup usług obejmujących tłumaczenia
990-20-15004-4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
990-20-15004-4540Składki do organizacji międzynarodowych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
990-20-15004-6230realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
990-20-15006-Hutnictwo
990-20-15006-4300Zakup usług pozostałych
990-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
990-20-15011-2006Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
990-20-15011-2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
990-20-15011-2020Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
990-20-15011-2120Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
990-20-15011-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
990-20-15011-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
990-20-15011-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
990-20-15011-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
990-20-15011-2837zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
990-20-15011-2840ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
990-20-15011-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
990-20-15011-4110Składki na ubezpieczenie społeczne
990-20-15011-4118Składki na ubezpieczenia społeczne
990-20-15011-4119Składki na ubezpieczenia społeczne
990-20-15011-4120Składki na Fundusz Pracy
990-20-15011-4128Składki na Fundusz Pracy
990-20-15011-4129Składki na Fundusz Pracy
990-20-15011-4170Wynagrodzenia bezosobowe
990-20-15011-4210Zakup materiałów i wyposażenia
990-20-15011-4300Zakup usług pozostałych
990-20-15011-4305Zakup usług pozostałych
990-20-15011-4306Zakup usług pozostałych
990-20-15011-4380Zakup usług obejmujących tłumaczenia
990-20-15011-4420Podróże służbowe zagraniczne
990-20-15011-4555Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
990-20-15011-4556Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
990-20-15011-4981Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską
990-20-15011-6206Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
990-20-15011-6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
990-20-15012-Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
990-20-15012-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
990-20-15012-2008Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
990-20-15012-2009europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
990-20-15012-2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
990-20-15012-2840ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
990-20-15012-6208europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
990-20-15012-6209europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
990-20-15012-6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
990-20-15014-Wsparcie finansowe inwestycji
990-20-15014-2830Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
990-20-15014-6230realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
990-20-15078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
990-20-15078-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
990-20-15078-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
990-20-15078-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
990-20-15080-4540Składki do organizacji międzynarodowych
990-20-15095-Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
990-20-15095-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
990-20-15095-2008Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
990-20-15095-2009Dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych
990-20-15095-2020Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
990-20-15095-2030Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
990-20-15095-2120Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
990-20-15095-2220realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
990-20-15095-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
990-20-15095-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
990-20-15095-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
990-20-15095-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
990-20-15095-2840Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
990-20-15095-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
990-20-15095-4210Zakup materiałów i wyposażenia
990-20-15095-4300Zakup usług pozostałych
990-20-15095-4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
990-20-15095-4410Podróże służbowe krajowe
990-20-15095-4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
990-20-15095-4540Składki do organizacji międzynarodowych
990-20-15095-4580Pozostałe odsetki
990-20-15095-4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
990-20-15095-4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
990-20-15095-6207europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
990-20-15095-6208europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
990-20-15095-6209europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
990-20-50003-Agencja Rezerw Materiałowych
990-20-50003-2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
990-20-50003-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
990-20-50005-Handel
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
990-20-50005-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
990-20-50005-2008europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
990-20-50005-2009Dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych
990-20-50005-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
990-20-50005-2806Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
990-20-50005-2807Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
990-20-50005-2809Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
990-20-50005-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
990-20-50005-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
990-20-50005-2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
990-20-50005-2837zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
990-20-50005-2838zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
990-20-50005-2839zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
990-20-50005-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
990-20-50005-4110Składki na ubezpieczenia społeczne
990-20-50005-4120Składki na Fundusz Pracy
990-20-50005-4170Wynagrodzenia bezosobowe
990-20-50005-4177Wynagrodzenia bezosobowe
990-20-50005-4178Wynagrodzenia bezosobowe
990-20-50005-4179Wynagrodzenia bezosobowe
990-20-50005-4210Zakup materiałów i wyposażenia
990-20-50005-4215Zakup materiałów i wyposażenia
990-20-50005-4216Zakup materiałów i wyposażenia
990-20-50005-4217Zakup materiałów i wyposażenia
990-20-50005-4218Zakup materiałów i wyposażenia
990-20-50005-4219Zakup materiałów i wyposażenia
990-20-50005-4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
990-20-50005-4300Zakup usług pozostałych
990-20-50005-4305Zakup usług pozostałych
990-20-50005-4306Zakup usług pozostałych
990-20-50005-4307Zakup usług pozostałych
990-20-50005-4308Zakup usług pozostałych
990-20-50005-4309Zakup usług pozostałych
990-20-50005-4357Zakup usług dostępu do sieci Internet
990-20-50005-4359Zakup usług dostępu do sieci Internet
990-20-50005-4367Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
990-20-50005-4368Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
990-20-50005-4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
990-20-50005-4377Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
990-20-50005-4379Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
990-20-50005-4385Zakup usług obejmujących tłumaczenia
990-20-50005-4386Zakup usług obejmujących tłumaczenia
990-20-50005-4387Zakup usług obejmujących tłumaczenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich
990-20-50005-4388Zakup usług obejmujących tłumaczenia
990-20-50005-4389Zakup usług obejmujących tłumaczenia
990-20-50005-4397Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - płatności w zakresie budżetu środków europejskich
990-20-50005-4398Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
990-20-50005-4399Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
990-20-50005-4407Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
990-20-50005-4408Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
990-20-50005-4409Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
990-20-50005-4417Podróże służbowe krajowe
990-20-50005-4418Podróże służbowe krajowe
990-20-50005-4419Podróże służbowe krajowe
990-20-50005-4427Podróże służbowe zagraniczne
990-20-50005-4428Podróże służbowe zagraniczne
990-20-50005-4429Podróże służbowe zagraniczne
990-20-50005-4430Różne opłaty i składki
990-20-50005-4437Różne opłaty i składki
990-20-50005-4439Różne opłaty i składki
990-20-50005-4555Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
990-20-50005-4556Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
990-20-50005-4557Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
990-20-50005-4558Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
990-20-50005-4559Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
990-20-50005-4705Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
990-20-50005-4706Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
990-20-50005-4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
990-20-50005-4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
990-20-50005-4747Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
990-20-50005-4748Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
990-20-50005-4749Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
990-20-50005-4758Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
990-20-50005-4759Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
990-20-50005-6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
990-20-50005-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
990-20-50005-6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
990-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
990-20-75001-4017Wynagrodzenia osobowe pracowników
990-20-75001-4018Wynagrodzenia osobowe pracowników
990-20-75001-4019Wynagrodzenia osobowe pracowników
990-20-75001-4025Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
990-20-75001-4026Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
990-20-75001-4027Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
990-20-75001-4028Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
990-20-75001-4029Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
990-20-75001-4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne
990-20-75001-4048Dodatkowe wynagrodzenie roczne
990-20-75001-4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne
990-20-75001-4115Składki na ubezpieczenia społeczne
990-20-75001-4116Składki na ubezpieczenia społeczne
990-20-75001-4117Składki na ubezpieczenia społeczne
990-20-75001-4118Składki na ubezpieczenia społeczne
990-20-75001-4119Składki na ubezpieczenia społeczne
990-20-75001-4125Składki na Fundusz Pracy
990-20-75001-4126Składki na Fundusz Pracy
990-20-75001-4127Składki na Fundusz Pracy
990-20-75001-4128Składki na Fundusz Pracy
990-20-75001-4129Składki na Fundusz Pracy
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po
990-20-75001-4160likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
990-20-75001-4171Wynagrodzenia bezosobowe
990-20-75001-4177Wynagrodzenia bezosobowe
990-20-75001-4178Wynagrodzenia bezosobowe
990-20-75001-4179Wynagrodzenia bezosobowe
990-20-75001-4217Zakup materiałów i wyposażenia
990-20-75001-4218Zakup materiałów i wyposażenia
990-20-75001-4219Zakup materiałów i wyposażenia
990-20-75001-4267Zakup energii
990-20-75001-4269Zakup energii
990-20-75001-4277Zakup usług remontowych
990-20-75001-4278Zakup usług remontowych
990-20-75001-4279Zakup usług remontowych
990-20-75001-4300Zakup usług pozostałych
990-20-75001-4301Zakup usług pozostałych
990-20-75001-4302Zakup usług pozostałych
990-20-75001-4307Zakup usług pozostałych
990-20-75001-4308Zakup usług pozostałych
990-20-75001-4309Zakup usług pozostałych
990-20-75001-4357Zakup usług dostępu do sieci Internet
990-20-75001-4358Zakup usług dostępu do sieci Internet
990-20-75001-4359Zakup usług dostępu do sieci Internet
990-20-75001-4368Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
990-20-75001-4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
990-20-75001-4377Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
990-20-75001-4379Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
990-20-75001-4387Zakup usług obejmujących tłumaczenia
990-20-75001-4388Zakup obejmujący tłumaczenia
990-20-75001-4389Zakup usług obejmujących tłumaczenia
990-20-75001-4397Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
990-20-75001-4398Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
990-20-75001-4399Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
990-20-75001-4417Podróże służbowe krajowe
990-20-75001-4418Podróże służbowe krajowe
990-20-75001-4419Podróże służbowe krajowe
990-20-75001-4421Podróże służbowe zagraniczne
990-20-75001-4427Podróże służbowe zagraniczne
990-20-75001-4428Podróże służbowe zagraniczne
990-20-75001-4429Podróże służbowe zagraniczne
990-20-75001-4430Różne opłaty i składki
990-20-75001-4437Różne opłaty i składki
990-20-75001-4439Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
990-20-75001-4557Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
990-20-75001-4558Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
990-20-75001-4559Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
990-20-75001-4580Pozostałe odsetki
990-20-75001-4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
990-20-75001-4600Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
990-20-75001-4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
990-20-75001-4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
990-20-75001-4708Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
990-20-75001-4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
990-20-75001-4748Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
990-20-75001-4749Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
990-20-75001-4757Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
990-20-75001-4758Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
990-20-75001-4759Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
990-20-75001-6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
990-20-75001-6058Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
990-20-75001-6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
990-20-75001-6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
990-20-75001-6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
990-20-75001-6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
990-20-75057-Placówki zagraniczne
990-20-75057-3020Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
990-20-75057-4017Wynagrodzenia osobowe pracowników
990-20-75057-4019Wynagrodzenia osobowe pracowników
990-20-75057-4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne
990-20-75057-4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne
990-20-75057-4117Składki na ubezpieczenie społeczne
990-20-75057-4119Składki na ubezpieczenie społeczne
990-20-75057-4127Składki na Fundusz Pracy
990-20-75057-4129Składki na Fundusz Pracy
990-20-75057-4210Zakup materiałów i wyposażenia
990-20-75057-4280Zakup usług zdrowotnych
990-20-75057-4300Zakup usług pozostałych
990-20-75057-4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
990-20-75057-4420Podróże służbowe zagraniczne
990-20-75057-4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
990-20-75057-4580Pozostałe odsetki
990-20-75057-4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
990-20-75057-4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
990-20-75076-Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
990-20-75076-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
990-20-75076-4302Zakup usług pozostałych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
990-20-75095-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
990-20-75212-Pozostałe wydatki obronne
990-20-75215-Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
990-20-75215-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
990-20-90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
990-20-90011-2007europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
990-20-90011-2008europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
990-20-90011-6207europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
990-20-90011-6208europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
992Zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa
992-20Gospodarka
992-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
992-20-75001-4307Zakup usług pozostałych
992-20-75001-4309Zakup usług pozostałych
994Gwarancje bankowe
994-20Gwarancje bankowe
995Weksle
995-00Weksle - SPO WKP
995-20Weksle
998Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
998-20Gospodarka
998-20-10001-Górnictwo węgla kamiennego
998-20-10001-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
998-20-10001-2840ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
998-20-10001-6230realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
998-20-10002-Węgiel brunatny
998-20-10002-3110Świadczenia społeczne
998-20-10005-Produkcja soli
998-20-10005-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
998-20-10095-Pozostała działalność
998-20-10095-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
998-20-10095-3110Świadczenia społeczne
998-20-10095-4300Zakup usług pozostałych
998-20-15004-Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej
998-20-15004-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
998-20-15004-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
998-20-15004-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
998-20-15004-4110Składki na ubezpieczenie społeczne
998-20-15004-4120Składki na Fundusz Pracy
998-20-15004-4300Zakup usług pozostałych
998-20-15004-4380Zakup usług obejmujących tłumaczenia
998-20-15004-4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
998-20-15004-4540Składki do organizacji międzynarodowych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
998-20-15004-6230realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
998-20-15006-Hutnictwo
998-20-15006-4300Zakup usług pozostałych
998-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
998-20-15011-2006Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
998-20-15011-2020Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
998-20-15011-2120Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
998-20-15011-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
998-20-15011-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
998-20-15011-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
998-20-15011-2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
998-20-15011-2840ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
998-20-15011-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
998-20-15011-4110Składki na ubezpieczenia społeczne
998-20-15011-4118Składki na ubezpieczenia społeczne
998-20-15011-4119Składki na ubezpieczenia społeczne
998-20-15011-4120Składki na Fundusz Pracy
998-20-15011-4128Składki na Fundusz Pracy
998-20-15011-4129Składki na Fundusz Pracy
998-20-15011-4170Wynagrodzenia bezosobowe
998-20-15011-4210Zakup materiałów i wyposażenia
998-20-15011-4300Zakup usług pozostałych
998-20-15011-4305Zakup usług pozostałych
998-20-15011-4306Zakup usług pozostałych
998-20-15011-4380Zakup usług obejmujących tłumaczenia
998-20-15011-4420Podróże służbowe zagraniczne
998-20-15011-4555Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
998-20-15011-4556Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
998-20-15011-4981Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską
998-20-15011-6206Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
998-20-15012-Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
998-20-15012-2008europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
998-20-15012-2009europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
998-20-15012-2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
998-20-15012-2840ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
998-20-15012-6208europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
998-20-15012-6209europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
998-20-15012-6220realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
998-20-15014-Wsparcie finansowe inwestycji
998-20-15014-2830Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
998-20-15014-6230realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
998-20-15078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
998-20-15078-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
998-20-15078-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
998-20-15078-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
998-20-15080-4540Składki do organizacji międzynarodowych
998-20-15095-Pozostała działalność
998-20-15095-2008Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
998-20-15095-2009Dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych
998-20-15095-2020Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
998-20-15095-2030Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
998-20-15095-2120Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
998-20-15095-2220realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
998-20-15095-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
998-20-15095-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
998-20-15095-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
998-20-15095-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
998-20-15095-2840Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
998-20-15095-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
998-20-15095-4210Zakup materiałów i wyposażenia
998-20-15095-4300Zakup usług pozostałych
998-20-15095-4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
998-20-15095-4410Podróże służbowe krajowe
998-20-15095-4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
998-20-15095-4540Składki do organizacji międzynarodowych
998-20-15095-4580Pozostałe odsetki
998-20-15095-4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
998-20-15095-4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
998-20-15095-6208europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
998-20-15095-6209europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
998-20-50003-Agencja Rezerw Materiałowych
998-20-50003-2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
998-20-50003-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
998-20-50005-Handel
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
998-20-50005-2008europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
998-20-50005-2009Dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych
998-20-50005-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
998-20-50005-2806Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
998-20-50005-2809Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
998-20-50005-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
998-20-50005-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
998-20-50005-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
998-20-50005-2838zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
998-20-50005-2839zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
998-20-50005-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
998-20-50005-4110Składki na ubezpieczenia społeczne
998-20-50005-4120Składki na Fundusz Pracy
998-20-50005-4170Wynagrodzenia bezosobowe
998-20-50005-4178Wynagrodzenia bezosobowe
998-20-50005-4179Wynagrodzenia bezosobowe
998-20-50005-4210Zakup materiałów i wyposażenia
998-20-50005-4215Zakup materiałów i wyposażenia
998-20-50005-4216Zakup materiałów i wyposażenia
998-20-50005-4217Zakup materiałów i wyposażenia
998-20-50005-4218Zakup materiałów i wyposażenia
998-20-50005-4219Zakup materiałów i wyposażenia
998-20-50005-4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
998-20-50005-4300Zakup usług pozostałych
998-20-50005-4305Zakup usług pozostałych
998-20-50005-4306Zakup usług pozostałych
998-20-50005-4308Zakup usług pozostałych
998-20-50005-4309Zakup usług pozostałych
998-20-50005-4359Zakup usług dostępu do sieci Internet
998-20-50005-4368Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
998-20-50005-4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
998-20-50005-4385Zakup usług obejmujących tłumaczenia
998-20-50005-4386Zakup usług obejmujących tłumaczenia
998-20-50005-4388Zakup usług obejmujących tłumaczenia
998-20-50005-4389Zakup usług obejmujących tłumaczenia
998-20-50005-4398Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
998-20-50005-4399Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
998-20-50005-4408Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
998-20-50005-4409Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
998-20-50005-4418Podróże służbowe krajowe
998-20-50005-4419Podróże służbowe krajowe
998-20-50005-4428Podróże służbowe zagraniczne
998-20-50005-4429Podróże służbowe zagraniczne
998-20-50005-4430Różne opłaty i składki
998-20-50005-4439Różne opłaty i składki
998-20-50005-4555Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
998-20-50005-4556Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
998-20-50005-4558Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
998-20-50005-4559Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
998-20-50005-4705Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
998-20-50005-4706Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
998-20-50005-4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
998-20-50005-4748Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
998-20-50005-4749Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
998-20-50005-4758Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
998-20-50005-4759Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
998-20-50005-6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
998-20-50005-6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
998-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
998-20-75001-4018Wynagrodzenia osobowe pracowników
998-20-75001-4019Wynagrodzenia osobowe pracowników
998-20-75001-4025Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
998-20-75001-4026Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
998-20-75001-4028Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
998-20-75001-4029Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
998-20-75001-4048Dodatkowe wynagrodzenie roczne
998-20-75001-4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne
998-20-75001-4115Składki na ubezpieczenia społeczne
998-20-75001-4116Składki na ubezpieczenia społeczne
998-20-75001-4118Składki na ubezpieczenia społeczne
998-20-75001-4119Składki na ubezpieczenia społeczne
998-20-75001-4125Składki na Fundusz Pracy
998-20-75001-4126Składki na Fundusz Pracy
998-20-75001-4128Składki na Fundusz Pracy
998-20-75001-4129Składki na Fundusz Pracy
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po
998-20-75001-4160likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
998-20-75001-4171Wynagrodzenia bezosobowe
998-20-75001-4178Wynagrodzenia bezosobowe
998-20-75001-4179Wynagrodzenia bezosobowe
998-20-75001-4218Zakup materiałów i wyposażenia
998-20-75001-4219Zakup materiałów i wyposażenia
998-20-75001-4269Zużycie energii
998-20-75001-4278Zakup usług remontowych
998-20-75001-4279Zakup usług remontowych
998-20-75001-4300Zakup usług pozostałych
998-20-75001-4301Zakup usług pozostałych
998-20-75001-4302Zakup usług pozostałych
998-20-75001-4308Zakup usług pozostałych
998-20-75001-4309Zakup usług pozostałych
998-20-75001-4358Zakup usług dostępu do sieci Internet
998-20-75001-4359Zakup usług dostępu do sieci Internet
998-20-75001-4368Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
998-20-75001-4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
998-20-75001-4379Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
998-20-75001-4388Zakup usług obejmujących tłumaczenia
998-20-75001-4389Zakup usług obejmujących tłumaczenia
998-20-75001-4398Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
998-20-75001-4399Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
998-20-75001-4418Podróże służbowe krajowe
998-20-75001-4419Podróże służbowe krajowe
998-20-75001-4421Podróże służbowe zagraniczne
998-20-75001-4428Podróże służbowe zagraniczne
998-20-75001-4429Podróże służbowe zagraniczne
998-20-75001-4430Różne opłaty i składki
998-20-75001-4439Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
998-20-75001-4558Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
998-20-75001-4559Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
998-20-75001-4580Pozostałe odsetki
998-20-75001-4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
998-20-75001-4600Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
998-20-75001-4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
998-20-75001-4708Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
998-20-75001-4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
998-20-75001-4748Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
998-20-75001-4749Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
998-20-75001-4758Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
998-20-75001-4759Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
998-20-75001-6058Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
998-20-75001-6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
998-20-75001-6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
998-20-75001-6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
998-20-75057-Placówki zagraniczne
998-20-75057-3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
998-20-75057-4019Wynagrodzenia osobowe pracowników
998-20-75057-4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne
998-20-75057-4119Składki na ubezpieczenie społeczne
998-20-75057-4129Składki na Fundusz Pracy
998-20-75057-4210Zakup materiałów i wyposażenia
998-20-75057-4280Zakup usług zdrowotnych
998-20-75057-4300Zakup usług pozostałych
998-20-75057-4420Podróże służbowe zagraniczne
998-20-75057-4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
998-20-75057-4580Pozostałe odsetki
998-20-75057-4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
998-20-75057-4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
998-20-75076-Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
998-20-75076-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
998-20-75076-4302Zakup usług pozostałych
998-20-75095-2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
998-20-75212-Pozostałe wydatki obronne
998-20-75215-Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
998-20-75215-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
998-20-90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
998-20-90011-2008europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
998-20-90011-6208europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
999Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
999-20Gospodarka
999-20-10001-Górnictwo węgla kamiennego
999-20-10001-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
999-20-10001-2840Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
999-20-10001-6230realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
999-20-10002-Węgiel brunatny
999-20-10002-3110Świadczenia społeczne
999-20-10005-Produkcja soli
999-20-10005-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
999-20-10095-Pozostała działalność
999-20-10095-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
999-20-10095-3110Świadczenia społeczne
999-20-10095-4300Zakup usług pozostałych
999-20-15004-Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej
999-20-15004-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
999-20-15004-4110Składki na ubezpieczenie społeczne
999-20-15004-4120Składki na Fundusz Pracy
999-20-15004-4300Zakup usług pozostałych
999-20-15004-4380Zakup usług obejmujących tłumaczenia
999-20-15004-4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
999-20-15004-4540Składki do organizacji międzynarodowych
999-20-15006-Hutnictwo
999-20-15006-4300Zakup usług pozostałych
999-20-15011-Rozwój przedsiębiorczości
999-20-15011-2020Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
999-20-15011-2120Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
999-20-15011-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
999-20-15011-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
999-20-15011-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
999-20-15011-2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
999-20-15011-2840ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
999-20-15011-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
999-20-15011-4110Składki na ubezpieczenie społeczne
999-20-15011-4118Składki na ubezpieczenia społeczne
999-20-15011-4119Składki na ubezpieczenia społeczne
999-20-15011-4120Składki na Fundusz Pracy
999-20-15011-4128Składki na Fundusz Pracy
999-20-15011-4129Składki na Fundusz Pracy
999-20-15011-4170Wynagrodzenia bezosobowe
999-20-15011-4210Zakup materiałów i wyposażenia
999-20-15011-4300Zakup usług pozostałych
999-20-15011-4305Zakup usług pozostałych
999-20-15011-4306Zakup usług pozostałych
999-20-15011-4420Podróże służbowe zagraniczne
999-20-15011-4981Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską
999-20-15012-Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
999-20-15012-2008europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
999-20-15012-2009europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
999-20-15012-2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
999-20-15012-2840ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
999-20-15012-6208europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
999-20-15012-6209europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
999-20-15012-6220realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
999-20-15014-Wsparcie finansowe inwestycji
999-20-15014-2830Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
999-20-15014-6230realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
999-20-15078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
999-20-15078-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
999-20-15078-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
999-20-15078-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
999-20-15095-Pozostała działalność
999-20-15095-2008Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
999-20-15095-2009Dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych
999-20-15095-2020Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
999-20-15095-2030Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
999-20-15095-2120Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
999-20-15095-2220Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
999-20-15095-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
999-20-15095-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
999-20-15095-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
999-20-15095-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
999-20-15095-2840Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
999-20-15095-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
999-20-15095-4210Zakup materiałów i wyposażenia
999-20-15095-4300Zakup usług pozostałych
999-20-15095-4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
999-20-15095-4540Składki do organizacji międzynarodowych
999-20-15095-4580Pozostałe odsetki
999-20-15095-4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
999-20-15095-4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
999-20-15095-6208europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
999-20-15095-6209europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
999-20-50003-Agencja Rezerw Materiałowych
999-20-50003-2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
999-20-50003-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
999-20-50005-Handel
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
999-20-50005-2008europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
999-20-50005-2009europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
999-20-50005-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
999-20-50005-2809Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
999-20-50005-2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
999-20-50005-2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
999-20-50005-2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
999-20-50005-2838zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
999-20-50005-2839Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
999-20-50005-3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
999-20-50005-4110Składki na ubezpieczenia społeczne
999-20-50005-4120Składki na Fundusz Pracy
999-20-50005-4170Wynagrodzenia bezosobowe
999-20-50005-4178Wynagrodzenia bezosobowe
999-20-50005-4179Wynagrodzenia bezosobowe
999-20-50005-4210Zakup materiałów i wyposażenia
999-20-50005-4215Zakup materiałów i wyposażenia
999-20-50005-4216Zakup materiałów i wyposażenia
999-20-50005-4217Zakup materiałów i wyposażenia
999-20-50005-4218Zakup materiałów i wyposażenia
999-20-50005-4219Zakup materiałów i wyposażenia
999-20-50005-4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
999-20-50005-4300Zakup usług pozostałych
999-20-50005-4305Zakup usług pozostałych
999-20-50005-4306Zakup usług pozostałych
999-20-50005-4308Zakup usług pozostałych
999-20-50005-4309Zakup usług pozostałych
999-20-50005-4368Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
999-20-50005-4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
999-20-50005-4388Zakup usług obejmujących tłumaczenia
999-20-50005-4389Zakup usług obejmujących tłumaczenia
999-20-50005-4398Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
999-20-50005-4399Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
999-20-50005-4408Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
999-20-50005-4409Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
999-20-50005-4418Podróże służbowe krajowe
999-20-50005-4419Podróże służbowe krajowe
999-20-50005-4428Podróże służbowe zagraniczne
999-20-50005-4429Podróże służbowe zagraniczne
999-20-50005-4439Różne opłaty i składki
999-20-50005-4555Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
999-20-50005-4556Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
999-20-50005-4558Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
999-20-50005-4559Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
999-20-50005-4705Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
999-20-50005-4706Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
999-20-50005-4748Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
999-20-50005-4749Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
999-20-50005-4758Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
999-20-50005-4759Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
999-20-50005-6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
999-20-50005-6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
999-20-75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
999-20-75001-4018Wynagrodzenia osobowe pracowników
999-20-75001-4019Wynagrodzenia osobowe pracowników
999-20-75001-4028Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
999-20-75001-4029Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
999-20-75001-4048Dodatkowe wynagrodzenie roczne
999-20-75001-4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne
999-20-75001-4118Składki na ubezpieczenia społeczne
999-20-75001-4119Składki na ubezpieczenia społeczne
999-20-75001-4128Składki na Fundusz Pracy
999-20-75001-4129Składki na Fundusz Pracy
999-20-75001-4160Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
999-20-75001-4178Wynagrodzenia bezosobowe
999-20-75001-4179Wynagrodzenia bezosobowe
999-20-75001-4210Zakup materiałów i wyposażenia
999-20-75001-4218Zakup materiałów i wyposażenia
999-20-75001-4219Zakup materiałów i wyposażenia
999-20-75001-4269Zużycie energii
999-20-75001-4278Zakup usług remontowych
999-20-75001-4279Zakup usług remontowych
999-20-75001-4300Zakup usług pozostałych
999-20-75001-4302Zakup usług pozostałych
999-20-75001-4308Zakup usług pozostałych
999-20-75001-4309Zakup usług pozostałych
999-20-75001-4350Zaangażowanie lat przyszłych
999-20-75001-4358Zakup usług dostępu do sieci Internet
999-20-75001-4359Zakup usług dostępu do sieci Internet
999-20-75001-4368Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
999-20-75001-4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
999-20-75001-4370Zaangażowanie lat przyszłych
999-20-75001-4379Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
999-20-75001-4388Zakup usług obejmujących tłumaczenia
999-20-75001-4389Zakup usług obejmujących tłumaczenia
999-20-75001-4398Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
999-20-75001-4399Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
999-20-75001-4418Podróże służbowe krajowe
999-20-75001-4419Podróże służbowe krajowe
999-20-75001-4428Podróże służbowe zagraniczne
999-20-75001-4429Podróże służbowe zagraniczne
999-20-75001-4439Różne opłaty i składki
999-20-75001-4558Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
999-20-75001-4559Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
999-20-75001-4580Pozostałe odsetki
999-20-75001-4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
999-20-75001-4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
999-20-75001-4708Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
999-20-75001-4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
999-20-75001-4748Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
999-20-75001-4749Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
999-20-75001-4758Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
999-20-75001-4759Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
999-20-75001-6058Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
999-20-75001-6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
999-20-75001-6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
999-20-75001-6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
999-20-75057-Placówki zagraniczne
999-20-75057-3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
999-20-75057-3050Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
999-20-75057-4019Wynagrodzenia osobowe pracowników
999-20-75057-4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne
999-20-75057-4119Składki na ubezpieczenie społeczne
999-20-75057-4129Składki na Fundusz Pracy
999-20-75057-4210Zakup materiałów i wyposażenia
999-20-75057-4280Zakup usług zdrowotnych
999-20-75057-4300Zakup usług pozostałych
999-20-75057-4420Podróże służbowe zagraniczne
999-20-75057-4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
999-20-75057-4580Pozostałe odsetki
999-20-75057-4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
999-20-75057-4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
999-20-75076-Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
999-20-75076-2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
999-20-75076-4302Zakup usług pozostałych
999-20-75095-2830Promocja działań na rzecz udziału Polski jako kraju partnerskiego w targach teleinformatycznych CeBIT 2012
999-20-75215-Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
999-20-75215-2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
999-20-90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
999-20-90011-2008Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
999-20-90011-6208Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Opis systemu finansowo-księgowego

1. Księgi rachunkowe

1.1. Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie Ministerstwa Gospodarki przy użyciu systemu informatycznego QREZUS firmy QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o., w programie qrFK - Edycja 012 wydanie 3,

a) ewidencja ilościowa jest prowadzona w programie do obsługi środków trwałych - qrST - Edycja 012 wydanie 3,

b) ewidencja ilościowo-wartościowa jest prowadzona w programie do obsługi środków trwałych - qrST - Edycja 012 wydanie 3,

c) ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych i pozostałych środków trwałych jest prowadzona w programie do obsługi środków trwałych - qrST - Edycja 012 wydanie 3.

1.2. System finansowo-księgowy funkcjonuje od 2005 r.

1.3. Gospodarka magazynowa jest prowadzona w programie komputerowym - qrGM - Edycja 012 wydanie 3.

1.4. Program płacowy - qrRP Edycja 012 wydanie 3.

1.5. Sprawozdania budżetowe - BD wersja 6.50.

1.6. Kasa zapomogowo-pożyczkowa - qrKZP Edycja 012 wydanie 3.

1.7. Rozliczenie kosztów płac - RKP wersja 6.10.

1.8. Edycje, wydania i wersje programów, o których mowa w ust. 1-7 mogą ulec zmianie na wersje wyższe w wyniku wprowadzania zmian w funkcjonalności systemu Qrezus wynikających ze zmian przepisów oraz nowych potrzeb Ministerstwa Gospodarki.

1.9. Programy, o których mowa w ust. 1-4, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

1.10. Zabezpieczenie danych w księgach rachunkowych Ministerstwa Gospodarki następuje przez zabezpieczenie danych na różnych poziomach:

a) bazy danych firmy Sybase Co ver. 9.0. (w trakcie przygotowań do zmiany bazy danych na wersję 10.x.),

b) aplikacji przez zastosowanie unikalnych identyfikatorów użytkowników, haseł dostępu (funkcja systemowa Specjalne/Rejestr użytkowników/Dodaj dane) oraz nadawanie odpowiednich do zajmowanego stanowiska pracy uprawnień,

c) dostępu do sieci Ministerstwa Gospodarki - tylko przez użytkowników uprawnionych do korzystania z sieci, serwera,

d) stacji końcowych,

e) tworzenie kopii zapasowych,

f) ochronę fizyczną nośników, sprzętu przed kradzieżą, zniszczeniem lub niepowołanym dostępem.

2. Algorytmy stosowane w systemie finansowo-księgowym

2.1. Obliczanie not odsetkowych następuje według wzoru: "odsetki = zaległość * stawka * ilość dni zalegania/365".

2.2. Obliczanie różnic kursowych w raportach kasowych i wyciągach bankowych są wykonywane metodą średniego ważonego kursu przychodów:

a) przychody_w_walucie_DOKUMENT = suma (przychody_w_walucie_pozycja),

b) rozchody_w_walucie_DOKUMENT = suma (rozchody_w_walucie_pozycja),

c) przychody_w_PLN_DOKUMENT = suma (przychody_w_walucie_pozycja * kurs_pozycja),

d) rozchody_w_PLN_DOKUMENT = suma (rozchody_w_walucie_pozycja * kurs_pozycja),

e) średni_kurs_przychodów = (przychody_w_PLN_DOKUMENT + saldo_pocz_pln) (przychody_w_walucie_DOKUMENT + saldo_pocz_WAL),

f) różnica_kursowa dla dokumentu = rozchody_PLN_DOKUMENT (rozchody_w_walucie_DOKUMENT * średni_kurs_przychodów).

2.3. Różnice kursowe przy regulowaniu zobowiązań i należności:

2.3.1. dla należności:

a) oblicz sumę obrotów WN w walucie S_WN_WAL i w PLN S_WN_PLN,

b) oblicz sumę obrotów MA w walucie S_MA_WAL i w PLN S_MA_PLN,

c) oblicz saldo MA obrotów wynikających z poprzednich różnic kursowych SA_MA_ROZ_PLN,

d) różnica kursowa = (S_WN_WAL / S_WN_PLN) * S_MA_WAL - (S_MA_PLN + SA_MA_ROZ_PLN);

2.3.2. dla zobowiązań:

a) oblicz sumę obrotów WN w walucie S_WN_WAL i w PLN S_WN_PLN,

b) oblicz sumę obrotów MA w walucie S_MA_WAL i w PLN S_MA_PLN,

c) oblicz saldo WN obrotów wynikających z poprzednich różnic kursowych SA_WN_ROZ_PLN,

d) różnica kursowa = (S_MA_WAL / S_MA_PLN) * S_WN_WAL - (S_WN_PLN + SA_ROZ_PLN).

3. Przetwarzanie danych

3.1. Ministerstwo Gospodarki przetwarza dane księgowe przy użyciu systemu informatycznego QREZUS firmy QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o.

3.2. System Qrezus jest w pełni zintegrowanym zestawem funkcji, przy pomocy których użytkownicy mogą wprowadzać i analizować dane zgromadzone w jednym wspólnym repozytorium danych. Dla lepszej czytelności opisywane funkcje systemu są pogrupowane w programy (moduły).

3.3. Jednym z modułów systemu Qrezus jest program finansowo-księgowy Qwant. Program Qwant umożliwia realizację zadań należących do wykonania w obszarze pionu księgowego. Pozwala on na uzyskanie informacji niezbędnych dla sprawozdawczości finansowej oraz do celów szeroko pojętego zarządzania finansami podmiotu gospodarczego. Program ten jest dostosowany do struktury działania instytucji budżetowej.

3.4. Ewidencja księgowa może być oparta na bieżącym rejestrowaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych oraz na okresowej sprawozdawczości budżetowej. Program umożliwia efektywną kontrolę wykorzystania posiadanych środków własnych oraz wpływających dochodów budżetowych. Cała funkcjonalność programu jest zorganizowana w postaci okien. Okna programu służą do wprowadzania danych, umożliwiają dokonywanie ich przetwarzania, a także pozwalają na prezentację zestawień oraz drukowanie wydawnictw. Okna programu są przywoływane na ekran przez użycie odpowiedniej opcji menu programu. Menu jest wielopoziomowe. Menu umożliwia użytkownikowi korzystanie z programu. Wszystkie jego funkcje są wywoływane przez wybranie odpowiedniej opcji menu.

3.5. Podstawowe cechy programu finansowo-księgowego Qwant:

a) definiowany przez użytkownika wykaz obsługiwanych Płatników,

b) definiowany przez użytkownika wykaz rejestrów księgowych,

c) definiowana przez użytkownika struktura konta,

d) definiowany przez użytkownika plan kont wraz z wykazem księgowań dozwolonych dla wskazanego konta,

e) definiowany przez użytkownika rejestr nośników kosztów,

f) prowadzenie rejestrów bankowych, kasowych, poleceń księgowania,

g) wielowalutowość, automatyczne obliczanie różnic kursowych,

h) dekretacja księgowań jednostronna, dwustronna, możliwość równoczesnego księgowania kosztów rodzajowych (4),

i) bieżąca kontrola bilansowania się dokumentów,

j) bieżące sprawdzanie poprawności wprowadzanych dokumentów,

k) rejestracja planu finansowego i jego kolejnych modyfikacji,

l) ostrzeganie o przekroczeniu budżetu na podstawie wprowadzonego planu,

m) obsługa klasyfikacji zadaniowej,

n) automatyczne tworzenie sprawozdań budżetowych Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-BZ1, Rb-Z, Rb-N, Rb-70,

o) możliwość "księgowania na czerwono", prowadzenie na bieżąco analitycznych kart kontowych,

p) prowadzenie dziennika obrotów,

q) rozrachunki z kontrahentami,

r) rozrachunki z pracownikami, rozliczenia zaliczek i delegacji pracowników,

s) całkowicie definicyjny i automatyczny sposób rozliczania kosztów,

t) możliwość definicji liczby i rodzajów rozdzielników,

u) możliwość szczegółowej definicji obliczeń, szczegółowe karty kalkulacyjne zleceń,

v) różnorodne zestawienia (analityczne, syntetyczne) finansowe, rozrachunkowe, kosztowe z dowolnych urządzeń księgowych i dokumentów,

w) automatyczne tworzenie bilansu zamknięcia i otwarcia,

x) obsługa programu za pomocą list zleceń (menu),

y) ułatwienia wprowadzania danych (słowniki, listy wyboru), podpowiedzi dla operatora,

z) dostępny w każdej chwili kontekstowy pomocnik z informacją o sposobie postępowania.

3.6. Główne procesy realizowane przez system:

a) definiowanie struktury konta księgowego,

b) definiowanie klasyfikacji budżetowej,

c) definiowanie syntetycznego i analitycznego planu kont,

d) definiowanie wykazu Płatników,

e) definiowanie wykazu rejestrów księgowych,

f) definiowanie wykazu kas,

g) definiowanie wykazu kont bankowych,

h) definiowanie sposobu analizy szczegółowej kosztów,

i) definiowanie zestawień księgowych.

3.7. Dekretacja rozliczeń z kontrahentem dotyczących faktur otrzymanych - po wskazaniu kontrahenta w rejestrze kontrahentów zostaje wyświetlony wykaz wszystkich nierozliczonych faktur. W wykazie należy wskazać te, które są rozliczane. System tworzy automatycznie dekrety zawierające pełną informację księgową.

3.8. Dekretacja przekazanych zaliczek do rozliczeń z kontrahentem - po wskazaniu kontrahenta w rejestrze kontrahentów zostaje wyświetlony wykaz wszystkich nierozliczonych faktur. W wykazie należy wybrać właściwą fakturę i wskazać, że wprowadzany dokument to zaliczka. System tworzy automatycznie dekret zawierający pełną informację księgową.

3.9. Dekretacja rozliczeń z pracownikiem - po wskazaniu pracownika w rejestrze zostaje wyświetlony wykaz wszystkich nierozliczonych operacji księgowanych na kontach rozliczeń z pracownikiem. W wykazie należy wskazać dokumenty, które są rozliczane. System tworzy automatycznie dekrety zawierające pełną informację księgową.

3.10. Wprowadzanie dowolnych przychodów lub rozchodów - przychody lub rozchody nie związane z rozrachunkami, z kontrahentem lub pracownikiem mogą być wprowadzone przez podanie informacji o koncie, kwocie przychodu lub rozchodu oraz opcjonalnie o numerze zlecenia, numerze kontrahenta, numerze osoby, symbolu faktury, numerze delegacji i dacie delegacji. Podczas wprowadzania pozycji w raporcie kasowym następuje kontrola poprawności wykonanej dekretacji. W czasie dekretacji dostępne są słowniki (rejestr kont, osób, kontrahentów), w których można wyszukiwać potrzebne dane.

3.11. Emisja wymaganych dokumentów - w trakcie wprowadzania pozycji raportu kasowego można wydrukować dokumenty KP i KW, a po wprowadzeniu wszystkich pozycji - raport kasowy.

3.12. Obliczanie różnic kursowych - w przypadku walutowego raportu kasowego po wprowadzeniu wszystkich pozycji raportu, system automatycznie wylicza różnice kursowe wynikające z rozchodów metodą średniego ważonego kursu przychodów.

3.13. Obliczanie sald końcowych raportu - na podstawie sald początkowych raportu bankowego oraz wszystkich pozycji raportu system automatycznie wylicza salda końcowe zarówno walutowe, jak i złotówkowe.

3.14. Emisja przelewów - program umożliwia tworzenie przelewów, które mogą być albo wprowadzone ręcznie, albo utworzone automatycznie na podstawie wprowadzonych dokumentów księgowych. Przelewy mogą być wydrukowane lub przekazane w formie elektronicznej do banku.

3.15. Dekretacja dokumentów polecenia księgowania PK - pozycje w dokumencie PK zawierają pozycje składające się z obrotów strony Wn i Ma. Dla każdej ze stron oprócz podania symbolu konta i kwoty system wymaga wprowadzenia dodatkowej informacji, której zakres jest definiowany przez użytkownika w trakcie wprowadzania syntetycznego planu konta. Podczas księgowania pozycji w dokumentach PK następuje kontrola poprawności wprowadzanych danych. Dostępne słowniki, pozwalają na wyszukanie potrzebnych danych.

3.16. Kontrola poprawności wykonanych księgowań.

3.16.1. Program na bieżąco kontroluje poprawność wykonanych księgowań. Jest to realizowane przez kontrolę:

a) występowania konta w planie kont,

b) bilansowania się pozycji,

c) zgodności kont przeciwstawnych,

d) wprowadzenia wymaganych rozwinięć analitycznych (np. symbol rozrachunku dla kont rozrachunkowych),

e) bilansowania się dokumentu,

f) poprawności wszystkich wprowadzonych rozwinięć analitycznych (zgodność ze słownikami).

3.16.2. Definiowanie szablonów księgowych. Program umożliwia wprowadzenie schematów pomocnych w dekretacji wielopozycyjnych dokumentów - szablony księgowe przyśpieszają prace związane z dekretacją wielopozycyjnych dokumentów.

3.16.3. Planowanie rozliczenia kosztów rozłożonych w czasie, z możliwością automatycznego tworzenia dokumentów księgowych na podstawie planu. Program umożliwia wprowadzenie harmonogramu rozliczania kosztów, które nie mogą być zaksięgowane w całości, w momencie poniesienia wydatku. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego program automatycznie utworzy dekret księgowania kosztów na podstawie informacji zawartych w harmonogramach. To rozwiązanie pozwala na całkowitą automatyzację comiesięcznej aktualizacji kosztów rozliczanych okresowo.

3.16.4. Wyszukiwanie dokumentów według różnych kryteriów. Program posiada rozbudowany moduł wyszukiwania dokumentów według dowolnych kryteriów, między innymi według zakresu dat, typu dokumentu, numeru konta, wprowadzonej kwoty, symbolu kontrahenta i symbolu osoby.

3.16.5. Wprowadzanie planu i dokumentów zmian. Program umożliwia wprowadzenie planu jak i wszystkich kolejnych modyfikacji planu. Plan może być wprowadzany w układzie zadaniowym z możliwością automatycznej konwersji na plan obrotów kont księgowych.

3.17. Analiza sald i kosztów.

3.17.1. Analiza sald kont w ujęciach syntetycznym i analitycznym. Wykonanie analizy sald kont jest możliwe za pomocą zestawień obrotowych. Za pomocą tych zestawień można uzyskać informacje o saldach kont w wybranym dniu. Kryteria określające zawartość i postać zestawienia są definiowane przez użytkownika programu.

3.17.2. Analiza sald kont w ujęciu syntetycznym - realizacja przez zestawienia obrotowe, umożliwia uzyskanie informacji o obrotach oraz saldach kont syntetycznych. Zestawienia te są wykonywane na podstawie dekretacji na kontach analitycznych, dlatego też wystarczy wprowadzać dekrety tylko dla kont analitycznych.

3.17.3. Analiza sald kontrahentów/osób. Analizę tę przeprowadza się za pomocą sprawozdań rozrachunkowych z kontrahentami lub osobami. Zestawienia rozrachunkowe można wykonywać dla wybranych kont rozrachunkowych, wybranej grupy kontrahentów lub osób i za wybrany okres. Zestawienia mogą być wykonywane z pełną szczegółowością (z dokładnością do faktury) lub z grupowaniem według kontrahentów lub osób.

3.17.4. Analiza kosztów w ujęciu rodzajowym. Analizę tę przeprowadza się za pomocą zestawień obrotowych analitycznych, syntetycznych lub kosztowych według rodzajów. Zestawienie kosztowe rodzajowe umożliwiają analizę rozdziału kosztów rodzajowych na konta kosztów według działalności. Zestawienia można wykonać za wybrany okres czasu i dla określonych kont oraz urządzeń księgowych.

3.17.5. Analiza kosztów według działalności. Analizę te przeprowadza się za pomocą zestawień obrotowych analitycznych bądź syntetycznych lub kosztowych według działalności.

3.18. Zestawienia kosztowe według działalności umożliwiają analizę rozdziału kosztów rodzajowych przeksięgowanych na konta według działalności. Zestawienia można wykonać za wybrany okres czasu i dla określonych kont oraz urządzeń księgowych.

3.18.1. Analiza kosztów według nośników kosztów. Analiza kosztów na poziomie niższym niż konto analityczne realizowana jest w oparciu o rejestr nośników kosztów. Można dokonać automatycznego grupowania dekretacji na kontach kosztowych według zdefiniowanego grupowania w układzie kalkulacyjnym. Numery umów (zleceń) wprowadzane są podczas dekretacji dokumentów.

3.18.2. Windykacja należności. Program wykonuje automatycznie obliczanie i emisję not odsetkowych, upomnień i potwierdzeń sald na podstawie dekretacji należności oraz dokonanych wpłat.

3.18.3. Tworzenie kalkulacji nośników kosztów. Proces tworzenia kalkulacji zleceń przebiega automatycznie w oparciu o wszystkie wykonane w rozliczanym miesiącu dekretacje. Tworzenie kalkulacji zleceń jest połączone z dodatkową kontrolą wykonanych dekretacji.

3.18.4. Wyksięgowanie różnic kursowych wynikające z rozrachunków prowadzonych w obcej walucie.

3.18.5. Zamykanie miesiąca (lub innego okresu dekretacji) następuje przez podanie daty końca okresu dekretacji. Po jej wprowadzeniu program blokuje możliwość modyfikowania i dopisywania dokumentów z datą dekretacji wcześniejszą od podanej daty zamknięcia okresu. Dokumenty te można jedynie przeglądać i wykonywać na ich podstawie zestawienia.

3.18.6. Zamykanie roku obrachunkowego obejmuje:

a) utworzenie bazy danych dla nowego roku obrachunkowego, utworzenie dokumentu bilansu zamknięcia oraz wygenerowanie dokumentu bilansu otwarcia,

b) utworzenie bazy danych dla nowego roku obrachunkowego pozwala na rozdzielenie danych zamykanego i otwieranego okresu obrachunkowego. W wyniku utworzenia nowej bazy, dane z poprzedniego roku są przechowywane w oddzielnej bazie niż dane z roku bieżącego. Dane z lat poprzednich są w każdej chwili dostępne do odczytu,

c) utworzenie bilansu zamknięcia realizowane jest na podstawie określonego przez użytkownika schematu przeksięgowania,

d) w czasie tworzenia bilansu otwarcia konta przenoszone są saldami i ewentualnie grupowane według określonego przez użytkownika schematu grupowania.

3.18.7. Wszystkie dostępne wydruki i zestawienia są pogrupowane w rozwijanych grupach zleceń. Korzystając z nich jest do dyspozycji kilkadziesiąt zestawień prezentujących informacje o obrotach kont syntetycznych i analitycznych, stanie finansów placówki oraz rozrachunkach z kontrahentami i pracownikami.

3.18.8. Zestawienie obrotów i sald umożliwia zdefiniowanie dowolnej liczby zestawień analitycznych bądź syntetycznych dowolnych grup kont. Zestawienia:

a) mogą być uzyskiwane w różnych układach tzn. z wyróżnionym bilansem otwarcia, z obrotami narastającymi od początku roku, z saldami za cały okres obrachunkowy,

b) można wykonać dla dowolnego okresu obrachunkowego, włącznie z okresami archiwalnymi z lat ubiegłych. Wszystkie zestawienia są pokazywane w pierwszej kolejności na ekranie, następnie każde z nich może zostać wydrukowane,

c) zakupów są wykonywane dla aktualnego rejestru księgowego. Przedstawiają one wszystkie operacje kupna (operacje na kontach) w rozbiciu na poszczególne dni, kontrahentów i faktury,

d) mogą dotyczyć faktur i rachunków lub korekty faktur i rachunków,

e) budżetowe są w pełni sparametryzowane, jedynie forma zestawień budżetowych, zakres kont, typ kont, wyświetlane obroty są ustalane przez Użytkownika. Poszczególnym zestawieniom będącym definicjami realizowanych sprawozdań Użytkownik nadaje indywidualne nazwy, aby następnie mógł je wielokrotnie wykorzystywać. Najczęściej wykonywane zestawienia to sprawozdania z dochodów i wydatków. Dzięki wbudowanemu pomocniczemu formularzowi do wprowadzenia i modyfikowania definicji zestawień program umożliwia Użytkownikowi ich modyfikację.

3.18.9. Zestawienie według zadań umożliwia kontrolę realizacji budżetu według zdefiniowanych zadań budżetowych. Zlecenie jest w pełni sparametryzowane. Forma zestawień budżetowych, zakres kont, typ kont, wyświetlone obroty są ustalane przez użytkownika. Poszczególnym zestawieniom będącym definicjami realizowanych sprawozdań użytkownik nadaje indywidualne nazwy, aby następnie mógł je wielokrotnie wykorzystywać.

3.19. Druki Rb - zestawienie to służy do przeglądania, edycji i drukowania druków Rb. Dostępne w programie formularze druków Rb zostały dostosowane do formatu ustalonego przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Korzystając z funkcji programu oraz z dostarczonych definicji druków można przygotować i wydrukować sprawozdania budżetowe na formularzach oznaczonych symbolami:

a) Rb-23 - miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych,

b) Rb-27 - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,

c) Rb-28 - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,

d) Rb-28NW - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,

e) Rb-BZ1 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym,

f) Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

g) Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności,

h) Rb-70 - kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.

3.19.1. Zestawienie kart kontowych służy do przedstawienia w porządku chronologicznym obrotów na wybranych kontach. Zestawienie może być wykonane niezależnie dla kont syntetycznych i analitycznych. Dzięki bardzo bogatemu zestawowi filtrów zestawienie to umożliwia analizę obrotów w różnych układach (dla wskazanego kontrahenta, klasyfikacji budżetowej i każdego innego elementu zapisu księgowego).

3.19.2. Zestawienie kart obrotów dziennych służy do przedstawienia stanu kont w rozbiciu na miesiące z uwzględnieniem podziału na poszczególne dni. Również to zestawienie może być wykonane niezależnie dla kont syntetycznych i analitycznych.

3.19.3. Zestawienie - rozrachunki - jest grupą podzleceń, za pomocą których można wykonać zestawienia rozrachunkowe z kontrahentami oraz z osobami fizycznymi. Ponadto można wykonać, a następnie wydrukować zestawienia i potwierdzenia sald kontrahentów oraz osób fizycznych.

3.19.4. Noty odsetkowe - program posiada funkcjonalność umożliwiającą przeprowadzanie analizy wystawionych not odsetkowych. Ponieważ informacja o wysłanej nocie może być usunięta z poziomu zestawienia, możliwe jest obliczenie noty odsetkowej.

3.19.5. Upomnienia - podobnie jak noty odsetkowe, analizie mogą być poddane wysłane wezwania do uregulowania należności. W przypadku usunięcia informacji o wysłanym upomnieniu, możliwe jest jego ponowne wydrukowanie.

3.19.6. Potwierdzenia sald - w tym zestawieniu mogą być analizowane, usuwane i ponownie drukowane potwierdzenia zgodności sald z wybranymi kontrahentami.

3.19.7. Karty wydatków - zestawienie to służy do wykonania sprawozdania o wydatkach i kosztach wskazanego konta w wybranym rejestrze księgowym.

4. Bezpieczeństwo i ochrona danych

4.1. Bezpieczeństwo danych w odniesieniu do programu QWANT odbywa się przez zabezpieczenia dostępu danych na różnych poziomach:

4.1.1. bazy danych - program stosuje zaawansowaną technologicznie bazę danych firmy Sybase Co ver. 9.0, która gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa danych w czasie eksploatacji programu;

4.1.2. aplikacji - stosowane są unikalne identyfikatory użytkowników, hasła dostępu (funkcja systemowa Specjalne/ Rejestr użytkowników/Dodaj dane) oraz nadawane są odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy uprawnienia. Zgodnie z procedurą nr P-BI-29 "Zarządzanie systemami informatycznymi" konta użytkowników i uprawnienia zakładane i nadawane są przez ASI po wnioskowaniu do BI przez administratora merytorycznego. Nowe hasła dostarczane są przez ASI: drogą mailową, osobiście lub telefonicznie po uprzedniej weryfikacji użytkownika. Tą samą drogą odbywa się zgłaszanie modyfikacji uprawnień użytkownika oraz blokada użytkownika w systemie;

4.1.3. stacji końcowych - stosowana jest ochrona fizyczna nośników, sprzętu przed kradzieżą, zniszczeniem oraz niepowołanym dostępem.

4.2. Do systemu finansowo-księgowego mają dostęp wyłącznie osoby uprawnione. Dostęp ten polega na:

4.2.1. fizycznym dostępie do serwera systemu finansowo-księgowego;

4.2.2. logicznym dostępie do serwera systemu finansowo-księgowego;

4.2.3. fizycznym dostępie do stanowisk końcowych (stacji roboczych), na których zainstalowane jest oprogramowanie klienckie systemu finansowo-księgowego;

4.2.4. logicznym dostępie do systemu finansowo-księgowego kontrolowany jest w następujących etapach: logowanie użytkownika do domeny NT, logowanie użytkownika do systemu finansowo-księgowego.

4.3. Dla prawidłowego przebiegu operacji logowania do domeny NT oraz do systemu finansowo księgowego użytkownik logujący musi być wcześniej zarejestrowany w domenie i w systemie księgowym, oraz posiadać odpowiednie uprawnienia dostępu do zasobów sieciowych oraz do modułów systemu finansowo-księgowego.

4.4. Dla większego bezpieczeństwa hasła dostępu są okresowo zmieniane i nie mogą powtarzać się w czterech cyklach.

5. Tworzenie kopii bezpieczeństwa

5.1. Kopie zapasowe tworzone są zgodnie z procedurą P-BI-32 "Kopie zapasowe". Kopia zapasowa (backup) baz danych systemu finansowo-księgowego przeprowadzana jest automatycznie i codziennie na serwerze. Możliwe jest także tworzenie kopii "na życzenie" przez uprawnione osoby (administratorów systemu/systemów) w trakcie pracy systemu na stanowiskach końcowych lub na serwerze. Przechowywane informacje traktowane są jako kopia zapasowa. Kopie bezpieczeństwa tworzone są automatycznie przez skrypt do backupu, przez administratora.

5.2. Administrator może tworzyć kopie bezpieczeństwa w następujący sposób: uruchamiając odpowiedni skrypt tworzy backup pełny (pliki *.db oraz *.log) w podanej poprzez skrypt lokalizacji.

5.2.1. Kopie bezpieczeństwa są tworzone według planu i z uwzględnieniem:

a) regularnego sposobu tworzenia kopii bezpieczeństwa,

b) określenia czasu wymaganego do backupu/odtworzenia po awarii,

c) tworzenia dokumentacji z przeprowadzonych zadań (zgodnie z procedurą P-BI-33 "Monitorowanie systemów informatycznych" prowadzony jest Dziennik aplikacji),

d) śledzenia błędów, notowania nietypowych zachowań.

5.2.2. Dla maksymalnego bezpieczeństwa danych znajdujących się w zbiorach baz danych zalecane jest codzienne tworzenie pełnych kopii bezpieczeństwa wszystkich baz. Operacja ta jest cykliczna i wykonywana automatycznie przez odpowiedni skrypt (program) wykorzystujący narzędzie Dbbackup - uruchamiany codziennie o określonej porze, w czasie gdy użytkownicy nie korzystają z zasobów systemu, a sama operacja jest bezpieczniejsza i mniej obciąża zasoby sieciowe.

5.2.3. Skrypt wykonujący backup zawiera nazwę i hasło użytkownika uprawnionego do wykonywania backupu, w związku z tym szczególnie istotne jest zadbanie o bezpieczeństwo dostępu do stacji roboczej (stanowiska końcowego) służącego do wykonywania backupu.

5.2.4. Dbbackup wykonuje kopie plików baz danych w trybie online, czyli przy działającym serwerze, więc nie jest wymagane wyłączenie na ten czas serwera. Zgodnie z zaleceniem kopie są tworzone w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Narzędzie Dbbackup jednorazowo tworzy kopię tylko jednej bazy danych. Aby wykonać backup kilku baz Dbbackup musi być uruchomiony dla każdej instancji osobno. Ponieważ bazy danych firmy posiadają taką samą nazwę (z rozszerzeniem .db), każdą bazę należy umieszczać w osobnym katalogu. Na dysku, na którym jest wykonywana kopia należy zapewnić odpowiednią ilość wolnego miejsca. Kopia zapasowa baz danych zostaje przetestowana po zakończeniu pod względem poprawności wykonania.

5.2.5. Standardowy skrypt do backupu może być modyfikowany i stanowić podstawę do zbudowania własnej dostosowanej do aktualnych warunków i potrzeb wersji końcowej skryptu do backupu. Tworzona jest kopia bezpieczeństwa trzech baz serwera systemu finansowo-księgowego.

5.2.6. Każda baza jest umieszczana w osobnym podkatalogu. W przypadku zmian haseł administracyjnych do baz należy również odpowiednio zmodyfikować pole pwd. Dla prawidłowego przebiegu operacji musi być wcześniej utworzony folder "backup" na dysku lokalnym C. Serwer systemu finansowo-księgowego komunikuje się ze stacjami roboczymi poprzez protokół TCP/IP.

5.2.7. Kopie baz są umieszczane w odpowiednich folderach i powinny się tam znajdować tylko tymczasowo (najdłużej do kolejnej operacji, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną zastąpione nowszą wersją). Pliki backupu przechowywane są w centralnym systemie backupowym na macierzy dyskowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Oznaczenie symboli danego rodzaju dokumentu w rejestrze księgowym urzędu

LP.SYMBOLNAZWA
1BOBilans otwarcia
2DZDowody zastępcze
3FVATFaktury VAT
4GM/1Magazyn upominków
5GM/2Pozostałe magazyny
6NALNależności
7PKPolecenie księgowania
8PK - DEPPK - Depozyt
9PK - SOCPK - Fundusz Socjalny
10PK/Z-FZaangażowanie - osoby fizyczne
11PK/Z-PZaangażowanie - osoby prawne
12PLKsięgowania płac
13PL-DEPKsięgowanie list - depozyt
14PL-SOCKsięgowanie list - socjalny
15PLANPlan finansowy
16RK/DEPRaport kasowy - depozyt
17RK/DGORaport kasowy - dewizowy
18RK/GWARaport kasowy - gwarancje bankowe
19RK/RESRaport kasowy - resort
20RK/SOCRaport kasowy - socjalny
21RK/ZGORaport kasowy - złotowy
22ŚR_TRWŚrodki trwałe
23WB/DEPWyciąg bankowy - depozyt
24WB/DGOWyciąg bankowy - dochody
25WB/SOCWyciąg bankowy - socjalny
26WB/WDPWyciąg bankowy - dochody poślizgi
27WB/WGWyciąg bankowy - wydatki
28WB/WGPWyciąg bankowy - wydatki poślizgi
29ZABZabezpieczenia
30ZAB/RZabezpieczenia - resort
31ZAGRANDelegacje zagraniczne
32ZOBZobowiązania

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Oznaczenie symboli danego rodzaju dokumentu w rejestrze księgowym resortu

LP.SYMBOLNAZWA
1AZBEAzbest
2BOBilans Otwarcia
3BSDokumenty DOT
4BZBilans Zamknięcia
5CEIDGBudowa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
6CENTCENTRAMO
7D_20Wyciąg bankowy - dochody
8FA_WFaktury Wewnętrzne
9GGórnictwo i Kopalnictwo, Hutnictwo
10GRANTGrant Banku Światowego
11HHandel
12IG454.5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
13IG525.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
14IG6216.2.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
15IG6226.2.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
16IG636.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
17IG6516.5.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
18IG6526.5.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
19IGDFEPomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka DFE
20IGDPOPomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka DPO
21IGPARPPARP Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
22K_BAKoszty bankowe
23KB_POKoszty bankowe - Programy Operacyjne
24NALNależności
25OMOrganizacje międzynarodowe-składki
26P_ŚEPłatności ze środków europejskich
27PFPlan finansowy
28PK_DPolecenie księgowania/Dokumenty
29PK_WBPolecenie księgowania/Wyciągi bankowe
30PLPlacówki MG
31PMGProgram Mobilizacji Gospodarki
32PO IGProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
33PO IiSProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
34PO KLProgram Operacyjny Kapitał Ludzki
35PO_PTNieprawidłowości w ramach programów operacyjnych
36PPPrzetwórstwo Przemysłowe
37RPPOWyciąg bankowy - rachunek pomocniczy
38W_20Wyciąg bankowy - wydatki
39W_GRAWyciąg bankowy - Grant Banku Światowego
40WBSWyciąg bankowy - DOT
41WEWE-MSZ
42WY_IGWynagrodzenia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
43WY_ISWynagrodzenia Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
44WY_KLWynagrodzenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki
45WY_PTWynagrodzenia Program Operacyjny Pomoc Techniczna
46Z_GZaangażowanie środków - Górnictwo i Kopalnictwo, Hutnictwo
47ZB_AHZabezpieczenie środków_AH
48ZB_AMZabezpieczenie środków_AM
49ZB_BHZabezpieczenie środków_BH
50ZB_EKZabezpieczenie środków_EK
51ZB_IWZabezpieczenie środków_IW
52ZB_JKZabezpieczenie środków_JK
53ZB_MKZabezpieczenie środków_MK
54ZLP_PZaangażowanie lat przyszłych - Pozostałe
55ZLP_POZaangażowanie lat przyszłych - Programy Operacyjne
56ZOBZobowiązania pozostałe

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Koszty działalności operacyjnej

Przychody z tytułu

dochodów budżetowych

048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

069 Wpływy z różnych opłat

075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

083 Wpływy z usług

087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

092 Pozostałe odsetki

097 Wpływy z różnych dochodów

234 Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych

291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

090 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

074 Wpływy z dywidend

851 Wpływy z różnych rozliczeń

AmortyzacjaAmortyzacja księgowana na koncie 400
Zużycie materiałów i energii421 Zakup materiałów i wyposażenia

423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

426 Zakup energii

Usługi obce427 Zakup usług remontowych

428 Zakup usług zdrowotnych

430 Zakup usług pozostałych

434 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

435 Zakup usług dostępu do sieci Internet

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Podatki i opłaty414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

443 Różne opłaty i składki

448 Podatek od nieruchomości

450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

453 Podatek od towarów i usług (VAT)

447 Cła

449 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

Wynagrodzenia401 Wynagrodzenia osobowe pracowników

402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

407 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

417 Wynagrodzenia bezosobowe

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym profilaktycznych posiłków i napojów), oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

411 Składki na ubezpieczenia społeczne

412 Składki na Fundusz Pracy

428 Zakup usług zdrowotnych

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

455 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Pozostałe koszty rodzajowe302 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, a w szczególności: odszkodowania przysługujące od pracodawcy za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy, odprawy pośmiertne

441 Podróże służbowe krajowe

442 Podróże służbowe zagraniczne

443 Różne opłaty i składki

452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

454 Składki do organizacji międzynarodowych

498 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską

Inne świadczenia finansowane z budżetu304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

305 Zasądzone renty

311 Świadczenia społeczne

Pozostałe obciążenia298 Pozostałe rozliczenia z bankami
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Inne przychody operacyjne057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

069 Wpływy z różnych opłat

075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

083 Wpływy z usług

087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

097 Wpływy z różnych dochodów

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne416 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

459 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach074 Wpływy z dywidend
Odsetki090 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

092 Pozostałe odsetki

InneDodatnie różnice kursowe

048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

097 Wpływy z różnych dochodów

234 Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych

240 Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

851 Wpływy z różnych rozliczeń

853 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów

Koszty finansowe

Odsetki458 Pozostałe odsetki
InneUjemne różnice kursowe