Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.6

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Białymstoku

Na podstawie art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Białymstoku w składzie:
1) Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Janusz Sulima - sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
b) Rajmund Żuk - adwokat;
2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a) Jacek Przygucki - sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach,
b) Violetta Cylwik - adwokat;
3) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Beata Grzybek - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie,
b) dr Agnieszka Zemke-Górecka - adwokat;
4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a) Renata Tabor - sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku,
b) Marzenna Białobrzewska - adwokat;
5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Bogusław Dobrowolski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
b) Leon Karaczun - adwokat;
6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a) Bogusław Suter - sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku,
b) Andrzej Wyszyński - adwokat;
7) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Mieczysław Markowski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
b) Janusz Steć - adwokat;
8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a) Jacek Pruszyński - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku,
b) Bożena Grochowska - adwokat.
§  2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Bogusława Dobrowolskiego.
§  3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Agnieszkę Zemke - Górecką.
§  4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, Siedlcach i Olsztynie.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.