Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2010.13.62

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie rodzajów zajęć z zakresu wychowania fizycznego lub zajęć sportowych realizowanych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej

Na podstawie art 39c ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa:
1) rodzaje zajęć z zakresu wychowania fizycznego lub zajęć sportowych, zwanych dalej "zajęciami", realizowanych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej;
2) zadania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, zwanych dalej "jednostkami", w zakresie realizacji zajęć.
§  2.  Zajęcia realizuje się w celu osiągnięcia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", sprawności fizycznej niezbędnej do należytego wykonywania zadań służbowych, w tym w szczególności w celu:
1) kształtowania i doskonalenia cech motorycznych składających się na wydolność ogólną organizmu;
2) należytego przygotowania funkcjonariuszy do testu sprawności fizycznej;
3) kształtowania podstawowych oraz specyficznych umiejętności sportowych, użytecznych w trakcie wykonywania zadań specjalnych.
§  3. 
1.  W jednostkach realizowane są następujące rodzaje zajęć:
1) sportowe gry zespołowe;
2) gimnastyka;
3) lekkoatletyka, w tym atletyka terenowa;
4) pływanie z elementami ratownictwa, w tym pływanie w wodach otwartych;
5) sporty wodne;
6) 1  strzelanie z broni palnej;
7) 2  sztuki walki - z elementami taktyki i technik interwencji;
8) 3  wysokościowe.
2.  W jednostkach mogą być realizowane inne niż wymienione w ust. 1 rodzaje zajęć, w zależności od potrzeb związanych z charakterem pełnionej przez funkcjonariuszy służby.
§  4. 
1.  Zajęcia realizowane są w formie:
1) lekcji wychowania fizycznego;
2) treningu sportowego;
3) treningu o charakterze specjalistycznym;
4) obozu treningowego;
5) zawodów sportowych.
2.  Lekcja wychowania fizycznego ma na celu nauczenie funkcjonariuszy nowych elementów właściwych dla poszczególnych rodzajów zajęć oraz kształtowanie i doskonalenie cech motorycznych składających się na wydolność ogólną organizmu.
3. Trening sportowy ma na celu zwiększenie ogólnej wydolności organizmu funkcjonariuszy poprzez wielokrotne, uporządkowane powtarzanie ćwiczeń.
4.  Trening o charakterze specjalistycznym ma na celu opanowanie wybranych umiejętności i cech szczególnie przydatnych w realizacji zadań służbowych przez funkcjonariuszy.
5.  Obóz treningowy ma na celu podniesienie sprawności fizycznej oraz przygotowanie funkcjonariuszy do udziału w zawodach sportowych.
6.  Zawody sportowe mają na celu umożliwienie podnoszenia sprawności fizycznej funkcjonariuszy poprzez wprowadzenie elementu rywalizacji sportowej oraz wyłonienie reprezentacji do udziału w imprezach sportowych.
§  5. 
1.  Zajęcia realizowane są w czasie służby.
2.  4  Zajęcia, za wyjątkiem strzelania z broni palnej, odbywają się w wymiarze co najmniej 2 godzin lekcyjnych tygodniowo.
3.  Wymiar godzin, o których mowa w ust. 1, może być zmniejszony przez kierownika jednostki lub upoważnioną przez niego osobę, a w przypadku Komendy Głównej Straży Granicznej przez Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej lub upoważnioną przez niego osobę, w zależności od potrzeb związanych z realizacją przez funkcjonariuszy zadań służbowych.
4.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach godzina lekcyjna może trwać do 60 minut.
5.  5  Strzelanie z broni palnej odbywa się w wymiarze określonym w przepisach w sprawie strzelań w Straży Granicznej.
6.  Zajęcia mogą być realizowane dla:
1) wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostce;
2) funkcjonariuszy pełniących służbę w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej;
3) funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach wewnętrznych w rozumieniu przepisów w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;
4) 6  funkcjonariuszy pełniących służbę w innej jednostce, jeżeli wykonują zadania lub pozostają na zaopatrzeniu jednostki realizującej zajęcia.
§  6. 
1.  W jednostkach zajęcia realizuje kierownik jednostki lub upoważniona przez niego osoba.
2.  W Komendzie Głównej Straży Granicznej zajęcia realizuje Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej lub upoważniona przez niego osoba.
2a.  7  W zajęciach, o których mowa w ust. 2, uczestniczą funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej pełniący służbę w siedzibie Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.
3.  Zajęcia dla funkcjonariuszy, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 2 mogą być realizowane przez kierowników właściwych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej.
4.  8  Zajęcia dla funkcjonariuszy, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 4, realizuje kierownik jednostki, w której funkcjonariusze wykonują zadania lub pozostają na jej zaopatrzeniu.
§  7. 
1.  Zadania jednostki w zakresie realizacji zajęć obejmują:
1) zapewnienie osób prowadzących zajęcia;
2) zapewnienie obiektów szkoleniowych;
3) zapewnienie urządzeń i sprzętu szkoleniowego;
4) sporządzenie planu doskonalenia i dokumentacji szkoleniowej.
2.  9  (uchylony).
3.  W przypadku określonym w § 6 ust. 3 realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia kierownik właściwej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej.
§  8. 
1.  Obiekty szkoleniowe, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, umożliwiające realizację zajęć obejmują:
1) budynki własne, wynajęte lub użyczone;
2) urządzenia terenowe własne, wynajęte lub użyczone.
2.  Zajęcia w obiektach szkoleniowych realizuje się zgodnie z harmonogramem wykorzystania obiektów oraz regulaminami obiektów szkoleniowych.
3.  Urządzenia i sprzęt szkoleniowy powinny być dostosowane do rodzaju realizowanych zajęć.
4.  Do realizacji zajęć mogą być wykorzystywane urządzenia i sprzęt szkoleniowy stanowiące wyposażenie obiektów szkoleniowych lub będące w dyspozycji kierownika jednostki albo kierowników komórek, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 2 i 3.
§  9. 
1.  W celu umożliwienia funkcjonariuszom przygotowania się do zajęć mogą być im udostępniane w czasie służby albo poza czasem służby obiekty szkoleniowe do indywidualnego treningu.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusze trenują bez osoby prowadzącej zajęcia, przestrzegając harmonogram wykorzystania oraz regulaminy udostępnionych obiektów szkoleniowych.
§  10. 
1.  Zajęcia realizowane są zgodnie z planem doskonalenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4.
2.  Zasady sporządzania planu doskonalenia określają przepisy w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.
3.  W przypadkach uzasadnionych podnoszeniem sprawności fizycznej funkcjonariuszy dla celów określonych w § 2 pkt 1 i 2, zajęcia realizowane przez Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej lub upoważnioną przez niego osobę mogą być realizowane bez sporządzania planu doskonalenia.
4.  10  Strzelanie z broni palnej realizowane jest na podstawie i zgodnie z przepisami w sprawie strzelań w Straży Granicznej.
§  11. 
1.  Z realizowanych zajęć sporządza się dokumentację szkoleniową, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 4.
2.  Zasady sporządzania dokumentacji, o której mowa w ust. 1, określają przepisy w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Dokumentacja może być sporządzona w formie elektronicznej lub papierowej.
3.  W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 3, dokumentację szkoleniową stanowi imienny wykaz osób (lista obecności) zawierający:
1) temat zajęć;
2) datę i czas realizacji zajęć;
3) stopień służbowy Straży Granicznej, imię i nazwisko uczestników zajęć;
4) stopień służbowy Straży Granicznej, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia, a w dokumentacji prowadzonej w formie papierowej, także podpis osoby prowadzącej zajęcia.
4.  11  Prowadzenie dokumentacji ze strzelania z broni palnej, określają przepisy w sprawie strzelań w Straży Granicznej.
§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.
1 § 3 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 73 z dnia 20 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lipca 2016 r.
2 § 3 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 73 z dnia 20 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lipca 2016 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 73 z dnia 20 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lipca 2016 r.
4 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 73 z dnia 20 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lipca 2016 r.
5 § 5 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 73 z dnia 20 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lipca 2016 r.
6 § 5 ust. 6 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 41 z dnia 8 marca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.48) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 marca 2018 r.
7 § 6 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 41 z dnia 8 marca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.48) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 marca 2018 r.
8 § 6 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 41 z dnia 8 marca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.48) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 marca 2018 r.
9 § 7 ust. 2 uchylony przez § 1 zarządzenia nr 87 z dnia 18 października 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.94) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 października 2018 r.
10 § 10 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 73 z dnia 20 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lipca 2016 r.
11 § 11 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 73 z dnia 20 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lipca 2016 r.