Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2013.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 29 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 715 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 22, poz. 127, z 2004 r. Nr 13, poz. 66, z 2006 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2010 r. Nr 8, poz. 28) wprowadza się następującą zmianę:
1) w § 4 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pkt 4 - wyznacza się policjantów komórek i jednostek organizacyjnych komendy wojewódzkiej Policji posiadających odpowiednie kwalifikacje.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529.