Cofnięte zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2013.3

Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 16d ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.1)) ogłasza się informację o cofniętych zezwoleniach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych, w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA O COFNIĘTYCH ZEZWOLENIACH NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE INSTALACJI LUB NAPRAW ORAZ SPRAWDZANIA URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH STOSOWANYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM - TACHOGRAFÓW SAMOCHODOWYCH

w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Lp.Numer decyzjiData decyzjiNumer decyzji cofniętejNumer cechy nadanej cofniętą decyzjąNazwa przedsiębiorcyMiejsce wykonywania działalności gospodarczejZakres zezwolenia
1234567
1.CZ

1/2012

2012-10-02UZ

6/2012

pl-n 0261

PL 0261

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich Spółka Akcyjna w likwidacji ul. Piłsudskiego 124, 26-200 Końskieul. Piłsudskiego 124,

26-200 Końskie

instalacja, naprawa, sprawdzanie
2.CZ

2/2012

2012-12-03UZ

116/2010

pl-n 0194

PL 0194

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej ul. Reymonta 11, 28-300 Jędrzejówul. Reymonta 11,

28-300 Jędrzejów

instalacja, naprawa, sprawdzanie