Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2013.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem", na 2013 r.
§  2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I.

 Zagrożenia wewnętrzne istniejące

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Urbanizacja Parku prowadząca do degradacji walorów przyrodniczych i krajobrazowych1. Kontynuacja działań zmierzających do opracowania planu ochrony i uzyskania dla niego społecznej akceptacji.

2. Wprowadzenie do planu ochrony, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województwa zapisów ograniczających zabudowę terenu Parku, w szczególności obszarów położonych poza granicami skupionej zabudowy miejscowości, oraz innych zasad i wytycznych dotyczących gospodarowania przestrzenią i budownictwa na terenie Parku.

3. Prowadzenie uzgodnień w ramach postępowań w sprawie decyzji o warunkach zabudowy, odnoszących się do terenu Parku, skierowanych na ograniczenie zabudowy.

4. Wykupy gruntów prywatnych znajdujących się na terenie Parku

2Niezadowalający lub zły stan ochrony przedmiotów ochrony Natura 2000Poprawianie lub odtwarzanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000
3Zmniejszanie się różnorodności biologicznej poprzez ekspansję obcych gatunków roślin i zwierząt1. Eliminowanie obcych gatunków zagrażających rodzimym gatunkom.

2. Monitoring obcych gatunków inwazyjnych

4Zaburzenia przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych w obszarach ochrony ścisłejPodejmowanie następujących po sobie działań w stosunku do zagrożeń antropogenicznych:

1) rozpoznawanie,

2) monitorowanie,

3) eliminowanie lub ograniczanie

5Zanieczyszczenie środowiska, w szczególności powietrza i powierzchni gleby1. Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów stałych we współpracy z samorządem lokalnym.

2. Likwidacja starych składowisk odpadów i rekultywacja terenu.

3. Termomodernizacja budynków i modernizacja systemów ich ogrzewania.

4. Wprowadzanie i popularyzacja technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

5. Monitoring jakości powietrza i gleby

6Zanieczyszczenie wódOgraniczanie dopływu substancji biogennych i eliminowanie dopływu zanieczyszczonych wód, poprzez:

1) popieranie i propagowanie systemu rozbudowy oczyszczania ścieków i kanalizacji wsi, a także oczyszczania ścieków burzowych,

2) ograniczanie zanieczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych odciekami z pryzm obornika - budowa płyt obornikowych,

3) usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych - odpadów,

4) utrzymanie i odtwarzanie trwałej pokrywy roślinnej w strefie brzegowej wód,

5) zachowanie nieużytków i innych gruntów z trwałą pokrywą roślinną w zlewniach dopływów jezior i w zlewniach bezpośrednich jezior,

6) wpływanie na ograniczanie stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w zlewniach bezpośrednich jezior,

7) wykupy gruntów położonych w zlewniach bezpośrednich jezior,

8) prowadzenie badań naukowych i monitoringu jakości wód,

9) ograniczanie skutków eutrofizacji jezior poprzez sterowanie strukturą i liczebnością zespołów ryb,

10) zachęcanie rolników z terenu Parku i otuliny do uczestnictwa w programach rolno-środowiskowych

7Zagrożenie stabilności zasobów wodnychUtrzymanie właściwego poziomu (stanu) wód powierzchniowych i gruntowych, poprzez:

1) zapobieganie osuszania terenów podmokłych i likwidacji drobnych zbiorników wodnych,

2) ochrona małej retencji - wykonywanie zastawek, likwidacja rowów odwadniających, odtwarzanie śródpolnych i śródleśnych oczek wodnych,

3) utrzymanie naturalnego ustroju wodnego cieków,

4) prowadzenie monitoringu hydrologicznego

8Wysychanie i murszenie torfowiskUtrzymanie w stanie naturalnym lub renaturalizacja torfowisk, w szczególności dzięki ich wykupom
9Zagrożenie różnorodności biologicznej lasów1. Zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego typu ekosystemu leśnego, w szczególności przez zachowanie lub przywracanie siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów, a w razie potrzeby, przez wprowadzanie tych gatunków.

2. Zmniejszanie deficytu rozkładającego się drewna, poprzez pozostawienie zamierających i martwych drzew, które nie niosą ryzyka zasiedlenia przez owady zagrażające trwałości ekosystemów

101. Niezgodność składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów z typem ekosystemu naturalnego.

2. Obniżenie naturalnej odporności ekosystemów leśnych na działanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych

Przywracanie składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów zgodnej z typem ekosystemu naturalnego, poprzez:

1) cięcia regulujące strukturę przestrzenną, gatunkową i wiekową - pielęgnacyjno-hodowlane i ochronne,

2) dolesianie wybranych luk i przerzedzeń, poprawki i uzupełnienia gatunkami zgodnymi z typem ekosystemu naturalnego,

3) porządkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia,

4) pielęgnację upraw,

5) inicjowanie odnowień naturalnych,

6) prowadzenie działań renaturalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk i gatunków chronionych w ramach sieci Natura 2000

11Zagrożenie trwałości ekosystemów leśnych przez nadmiernie rozmnażające się owady i grzybyZwalczanie nadmiernie rozmnażających się owadów i grzybów, poprzez:

1) prognozowanie występowania owadów,

2) wykładanie pułapek,

3) wyszukiwanie i usuwanie części drzew zasiedlonych,

4) usuwanie części drzew iglastych przewróconych lub złamanych w wyniku działania czynników abiotycznych,

5) korowanie drewna,

6) mechaniczne rozdrabnianie pozostających części drzew, które mogą się stać bazą rozmnożeniową dla kambiofagów, z pozostawieniem zrębków na powierzchni

12Uszkodzenia w drzewostanach w wyniku działania czynników abiotycznych - wiatru, śniegu i loduKształtowanie wewnętrznej struktury lasu w celu zwiększania stabilności (odporności) drzewostanów na działanie czynników abiotycznych
13Nadmierne uszkodzenia w lasach powodowane przez ssaki roślinożerneZabezpieczanie drzewostanów poprzez:

1) regulację liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej jelenia (Cervus elaphus), sarny (Capreolus capreolus) i dzika (Sus strofa),

2) zabezpieczanie upraw leśnych przed zgryzaniem i spałowaniem,

3) zwiększenie bazy żerowej poprzez uprawę poletek z uprawami rolnymi,

4) okresowe obserwacje uszkodzeń drzewostanów

14Pożary1. Wykonanie i odnawianie pasów przeciwpożarowych.

2. Utrzymanie wyznaczonych dróg w stanie przejezdności.

3. Stała kontrola terenu w okresie zagrożenia pożarowego.

4. Gaszenie pożarów.

5. Oczyszczanie punktów czerpania wody.

6. Usuwanie materiałów łatwopalnych z terenów zagrożonych.

7. Remont i wymiana tablic informacyjnych o zagrożeniach pożarowych

15Zmniejszanie się różnorodności biologicznej w nieleśnych ekosystemach lądowych1. Powstrzymywanie (na wybranych obszarach) sukcesji zbiorowisk nieleśnych, poprzez usuwanie drzew i krzewów.

2. Wykaszanie roślinności dostosowane do typu zbiorowisk roślinnych oraz biologicznych właściwości gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, charakterystycznych dla danego ekosystemu.

3. Zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego typu ekosystemu, w szczególności przez zachowanie lub przywracanie siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów, a w razie potrzeby, przez wprowadzanie tych gatunków.

4. Utrzymanie gruntów uprawnych - zespołów upraw.

5. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk.

6. Wykupy przyrodniczo cennych gruntów nieleśnych

161. Zaburzenia w strukturze troficznej ekosystemów wodnych i w składzie gatunkowym ichtiofauny.

2. Spadek różnorodności i zmiany struktury gatunkowej i liczebności ryb

Regulacja struktury gatunkowej i liczebności ryb poprzez:

1) zarybienia wybranych wód Parku wylęgiem i narybkiem gatunków zagrożonych wyginięciem oraz wykazujących niską liczebność,

2) restytucję gatunków, które wyginęły w wyniku antropopresji,

3) odłowy regulacyjne i kontrolne,

4) badania naukowe i monitoring zmian zachodzących w strukturze i liczebności zespołów ichtiofauny,

5) zwalczanie kłusownictwa rybackiego, dostosowanie zasad wędkowania do potrzeb ochrony ekosystemów wodnych,

6) pozyskanie ikry siei (Coregonus lavaretus), sielawy (Coregonus albula) i szczupaka (Esox lucius), hodowlę wylęgu w warunkach kontrolowanych

17Wzrastająca presja kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo) na ryby1. Uwzględnianie wzrastającej presji kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo) na ryby przy ustalaniu wielkości odłowów regulacyjnych.

2. Kompensacja presji na rybostan poprzez zarybienia

18Pogarszanie się warunków sanitarnych i tlenowych w strefie trzcinowisk jezior1. Zimowe koszenie części trzcinowisk.

2. Częściowe usuwanie skoszonej roślinności wynurzonej z wybranych akwenów

19Zmniejszanie się liczebności (bogactwa) rodzimych gatunków roślin1. Aktywna ochrona stanowisk cennych gatunków i restytucja siedlisk, inwentaryzacja i eliminacja inwazyjnych gatunków obcych, zachowanie gospodarki ekstensywnej i tradycyjnych sposobów użytkowania gruntów rolnych.

2. Restytucja tradycyjnych odmian roślin uprawnych.

3. Zachęcanie rolników z terenu Parku i otuliny do korzystania z programów rolno-środowiskowych.

4. Wykupy gruntów z cennymi gatunkami roślin

20Zanikanie i przekształcanie siedlisk gatunków zwierząt1. Zachowanie różnorodności, powierzchni i właściwego środowiska życia zwierząt.

2. Sterowanie zagęszczeniem, strukturą gatunkową, wiekową i przestrzenną wybranych populacji zwierząt.

3. Tworzenie siedlisk zastępczych.

4. Monitoring populacji zwierząt

21Spadek różnorodności gatunkowej i biologicznej zwierząt1. Restytucja i reintrodukcja gatunków zwierząt, które dawniej występowały na terenie Parku.

2. Zasilanie populacji gatunków rzadkich i zagrożonych nowymi osobnikami.

3. Odtwarzanie siedlisk.

4. Restytucja rodzimych ras zwierząt gospodarskich

22Utrudnienia w przemieszczaniu się zwierząt przez drogi1. Budowa bezkolizyjnych przejść dla zwierząt przez ciągi komunikacyjne.

2. Ograniczanie prędkości jazdy

23Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym ulegają zwierzętaOkresowe przetrzymywanie i leczenie zwierząt wymagających opieki w celu ich powrotu do naturalnego środowiska
24Zużycie techniczne obiektów kultury materialnej1. Konserwacja i rewaloryzacja obiektów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Parku.

2. Wspieranie ochrony zabytków i obiektów zabytkowych stanowiących własność innych podmiotów niż Skarb Państwa, poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych.

3. Wykupy obiektów kultury materialnej

25Niekontrolowana penetracja terenu Parku przez ludzi1. Egzekwowanie zakazu wstępu do stref wyłączonych z turystyki.

2. Budowa i utrzymanie urządzeń służących kanalizowaniu ruchu turystycznego, w tym oznakowań szlaków turystycznych.

3. Ustawianie szlabanów w celu uniemożliwienia wjazdu pojazdów na drogi dla nich nieudostępnione.

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej

26Przestępstwa i wykroczenia przeciwko przyrodzie i środowisku Parku1. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń.

2. Prowadzenie powszechnej, wielokierunkowej i różnorodnej edukacji środowiskowej.

3. Rozwój polityki informacyjnej Parku oraz rozwijanie form komunikacji społecznej.

4. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.

5. Utrzymanie ośrodków edukacji przyrodniczej i kulturowej

27Niewystarczający zakres inwentaryzacji zasobów, tworów i składników przyrodyProwadzenie inwentaryzacji, badań naukowych i monitoringu

II.

 Zagrożenia wewnętrzne potencjalne

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Zanieczyszczenie środowiska spowodowane intensyfikacją rolnictwaPopularyzacja i wdrażanie programów rolno-środowiskowych
2Erozja gleb (wodna i wietrzna) związana z intensyfikacją rolnictwaDążenie do:

1) utrzymania i odtwarzania trwałej pokrywy roślinnej na stokach i powierzchniach otwartych,

2) prowadzenia zabiegów agrotechnicznych w poprzek stoku,

3) wpływania na minimalizowanie czasu, w którym uprawiana gleba jest pozbawiona roślinności,

4) propagowania ukierunkowania produkcji rolnej na "zdrową żywność" i uprawy specjalne,

5) zachowania obecnej mozaikowej struktury użytków rolnych,

6) zabezpieczania mechanicznego stoków,

7) realizacji programów rolno-środowiskowych,

8) wykupów gruntów zagrożonych erozją

3Przerwanie powiązań przyrodniczych Parku poprzez rozbudowę dróg znajdujących się na terenie Parku, a w wyniku tego doprowadzenie do degeneracji (zubożenia gatunkowego) flory i fauny ParkuDążenie do:

1) utrzymania obecnych klas dróg wojewódzkich i powiatowych przecinających Park, w szczególności wojewódzkiej nr 563 Suwałki - Sejny,

2) oznakowania i ograniczenia szybkości na drogach przecinających Park

4Obniżenie poziomu wód gruntowych1. Budowa, odnawianie i konserwacja infrastruktury technicznej wspomagającej retencję wód.

2. Monitorowanie stanu wód

III.

 Zagrożenia zewnętrzne istniejące

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji i minimalizacji zagrożeń i ich skutków
1Urbanizacja niektórych obszarów otuliny Parku mająca wpływ na przyrodę i krajobraz terenów wewnątrz ParkuWprowadzenie, w uzgodnieniu z samorządem terytorialnym, do powstającego planu ochrony Parku, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zapisów ograniczających zabudowę w wybranych miejscach w pobliżu granic Parku
2Zmiany stosunków wodnych w otulinie ParkuDążenie do:

1) utrzymania właściwego poziomu wód powierzchniowych w otulinie Parku,

2) zabezpieczenia przed osuszeniem terenów podmokłych (mokradeł i torfowisk) powiązanych z terenem Parku,

3) niedopuszczenia do lokalizacji kopalni kruszyw, której funkcjonowanie może spowodować obniżenie poziomu wód gruntowych wewnątrz Parku i doprowadzić do zmiany kierunku strumienia wymiany podziemnej w jeziorach Parku

3Zanieczyszczenie wód w otulinie Parku1. Popieranie rozbudowy systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wsi wokół Parku.

2. Popieranie rolnictwa ekologicznego, poprzez wpływanie na ograniczanie stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin.

3. Ograniczanie zanieczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych odciekami z pryzm obornika.

4. Zachęcanie rolników z terenu Parku i otuliny do uczestnictwa w programach rolno-środowiskowych

4Zanieczyszczenie powietrzaZachęcanie do:

1) modernizacji systemów ogrzewania poprzez wprowadzanie i popularyzację technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

2) termomodernizacji budynków

5Zanikanie i przekształcanie siedlisk gatunków roślin i zwierzątDążenie do wykupienia i objęcia ochroną gruntów z cennymi siedliskami roślin i zwierząt przylegających do granic Parku, w szczególności gruntów hydrogenicznych, położonych:

1) przy południowo-wschodniej granicy Parku we wsi Sarnetki,

2) przy północno-wschodnim brzegu jeziora Pierty,

3) na cyplu pomiędzy jeziorami Czarne i Krzywe,

4) przylegających do jezior Długie i Okrągłe wzdłuż zachodniej granicy Parku

6Ekspansja obcych gatunków roślin i zwierząt1. Zachęcanie w otulinie Parku do uprawy i hodowli rodzimych roślin i zwierząt.

2. Usuwanie ekspansywnych obcych gatunków roślin.

3. Ograniczanie liczebności obcych gatunków zwierząt stanowiących zagrożenie dla istnienia gatunków rodzimych

IV.

 Zagrożenia zewnętrzne potencjalne

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Zanieczyszczenie środowiska powodowane przez:

1) nowe obiekty przemysłowe,

2) inwestycje drogowe

Starania o wprowadzenie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego zapisów ograniczających w otulinie Parku budowę obiektów przemysłowych lub inwestycji drogowych mogących negatywnie wpływać na środowisko wewnątrz Parku
21. Zagrożenie spójności Parku z siecią obszarów Natura 2000, poprzez przerywanie korytarzy ekologicznych.

2. Zagrożenie bytowania cennych gatunków ptaków migrujących oraz gniazdujących w Parku ale żerujących poza jego granicami

Starania o wprowadzenie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego, zapisów ograniczających w otulinie Parku budowę farm wiatrowych na trasach wędrówek oraz na obszarach żerowania ptaków, podlegających ochronie ścisłej na mocy prawa krajowego oraz prawa wspólnotowego, w szczególności załącznika nr 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie dzikiego ptactwa
3Pogorszenie jakości wody cieków wpływających na obszar Parku (Czarna Hańcza, Wiatrołuża i Kamionka) Kontrola jakości wody i wielkości ładunków transportowanych tymi rzekami

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONNY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I.

 Działania ochronne na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. W ekosystemach leśnych
Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
Monitorowanie kierunków i dynamiki zmian procesów przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk Natura 2000218,84 haOddziały -1c,d,f,g,i; 2b,d,i; 3b,k,m; 4f,g,h; 5z; 6d; 7i,j; 8l,m; 9ix; 11d,g; 12b,f,l,o; 14g,h; 15a,c; 16a; 17b; 18b; 21b,j,k,l; 24f; 25b; 26a,b,f; 40g; 43b,d,f,l,m,n; 61d,g,h,m; 77Aa,Ab,Ac; 78c,f,g,h,i,l,n; 127h; 136c; 141a,b,f; 143b; 144b; 147d; 150a; 157b; 233i; 235g; 236a,b,c,d,f; 253b,f; 266d; 267h,i,l; 274c; 275a; 276a,b,c; 277g,h; 278c; 285b; 301d,f; 360h,i; 361d,f,g,h,i,j; 370a,c,d,f,h

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
Monitorowanie kierunków i dynamiki zmian procesów przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk Natura 200024,70 haOddziały - 2j, 3c,g; 5m; 12n; 25a; 54k; 77Ad; 78k; 147c; 266i; 267g; 277i; 285a; 301j; 370b

C. W ekosystemach wodnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
11. Monitorowanie różnorodności biologicznej ryb.

2. Badanie postępu procesu restytucji siei (Coregonus lavaretus) - odłowy kontrolne sprzętem stawnym

101,9 haWodny Obwód Ochronny Wigry, oddział 192a (Jezioro Białe Wigierskie)
2Utrzymanie populacji siei (Coregonus lavaretus) - kontynuacja zarybień5000 sztukWodny Obwód Ochronny Wigry, oddział (Jezioro Białe Wigierskie)
31. Monitorowanie różnorodności biologicznej rakowatych (Astacidae).

2. Monitorowanie liczebności raka pręgowatego (Orconectes limosus) - odłowy kontrolne racznikami

222,3 haOddziały - 192a (Jezioro Białe Wigierskie), 195a (Jezioro Długie Wigierskie),196a (Jezioro Okrągłe), 194a (Jezioro Muliczne)
4Monitorowanie kierunków i dynamiki zmian procesów przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk Natura 2000255,45 haOddziały - 5cx; 6h; 7k; 11f; 12c,y; 17a; 18a; 21p,r; 24x; 40h; 43c; 61f; 77Af; 78d,j,m; 136d; 143c; 144c; 192a; 193a; 194a; 195a; 196a; 266j

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Bieżące remonty urządzeń turystycznychWedług potrzebObszar objęty ochroną ścisłą
2Odbudowa pomostu widokowego25x1,5 mWodny Obwód Ochronny, oddział 195a (jezioro Długie Wigierskie)

II.

 Działania ochronne na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych
Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Przygotowanie powierzchni pod odnowienia drzewostanów:Oddziały - 64a, 77d, 112b, 126b, 151c, 152c, 284b, 338a, 338f
1) wycinanie krzewów przeszkadzających w odnowieniu drzewostanu,2,09 ha
2) punktowe przekopywanie gleby w miejscach sadzenia drzewekdo 12,435 tysięcy sztuk
21. Wprowadzanie warstw wzmacniających przerzedzone drzewostany (dolesienia wybranych luk i przerzedzeń).

2. Sadzenie zgodnych z siedliskiem drzew i krzewów na talerzach i placówkach

8,2 tysięcy sztuk sadzonekOddziały - 64a, 77d, 112b, 126b, 152c, 338a, 338f
3Pielęgnowanie upraw leśnych:Oddziały - 1b, 2a, 6f, 18i, 40l, 58f, 77d, 82j, 103f, 104d, 112b, 126a, 138a, 142j, 146d, 150g, 151b, 152c, 239f, 239l, 247a, 284b, 355g
1) poprawa warunków wzrostu i rozwoju upraw leśnych (niszczenie chwastów),6,31 ha
2) motyczenie wokół sadzonek15,24 tysięcy sztuk
4Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów w wieku od 5 do 10 lat, poprzez usuwanie niektórych drzew występujących w nadmiarze oraz należących do gatunków niezgodnych z docelowym (naturalnym) typem drzewostanu10,93 haOddziały - 39n, 55a, 56b, 40j, 51b, 60b, 67a, 68g, 69a, 71b, 73f, 73b, 77d, 79a, 80i, 81h, 117a, 127k, 130f, 138i, 284b, 355g, 388g
5Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów w wieku od 11 do 20 lat, poprzez usuwanie niektórych drzew występujących w nadmiarze oraz należących do gatunków niezgodnych z docelowym (naturalnym) typem drzewostanu10,29 haOddziały - 69a, 80g, 89b, 94a, 94b, 115d, 136a, 137a, 138c, 151b, 243a, 265a, 382d
6Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów w wieku od 21 do 40 lat, poprzez:

1) usuwanie niektórych drzew występujących w nadmiarze oraz należących do gatunków niezgodnych z docelowym (naturalnym) typem drzewostanu,

2) poprawę warunków świetlnych dla rozwoju podszytów i podrostów

50,90 haOddziały - 24d, 64d, 78a, 80h, 160g, 238d, 240n, 249c, 332g, 342d, 348f, 350h, 351b, 387f, 394h, 398i
7Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów w wieku od 40 do 80 lat, poprzez usuwanie niektórych drzew występujących w nadmiarze oraz należących do gatunków niezgodnych z docelowym (naturalnym) typem drzewostanu171,50 haOddziały - 23a, 25f, 26h, 45d, 60c, 61o, 64a, 81a, 87w, 91c, 96a, 97h, 118d, 119a, 160f, 160i, 228d, 229j, 229k, 239b, 239i, 239n, 240m, 266n, 272d, 272f, 272g, 284f, 289a, 289b, 290a, 291d, 358a, 358f, 375h, 378n, 380d, 384d, 387a, 387b, 388a, 392c, 396f
8Prognozowanie występowania owadów zagrażających trwałości lasu:Oddziały - 3l, 10dx, 10jx, 15d, 16b, 18i, 19h, 20c, 23d, 33a, 33b, 35b, 40l, 48k, 53m, 55a, 60a, 60b, 67a, 71b, 74c, 77f, 81h, 82b, 82d, 89a, 90a, 91b, 93b, 96b, 103f, 104d, 108f, 109i, 110a, 114c, 114g, 117b, 120d, 121g, 124a, 126b, 130a, 130f, 146b, 148a, 153b, 166a, 169h, 203a, 204p, 204h, 209d, 211d, 222a, 223d, 227g, 228i, 230l, 233j, 235d, 237a, 239k, 240y, 241a, 242a, 243a, 247a, 248a, 248c, 249f, 250a, 251a, 259b, 260b, 261d, 262b, 263a, 265d, 267k, 269c, 270a, 277l, 281b, 285d, 286a, 287a, 289a, 289c, 292a, 295a, 303a, 304d, 306g, 308b, 310a, 312a, 314c, 317a, 323b, 326d, 327c, 331b, 332d, 333b, 334i, 337a, 338f, 339c, 344a, 350b, 352a, 353g, 356g, 358d, 357a, 360b, 362d, 368d, 368f, 369d, 370g, 372c, 374c, 375c, 377b, 377g, 378g, 381c, 382g, 385b, 387b, 390c, 391b, 397a
1) wykładanie drzew pułapkowych,17 sztuk
2) wykładanie pułapek feromonowych do odłowu chrząszczy -kornik drukarz (Ips typographus),187 stanowisk
3) wykładanie pułapek feromonowych do odłowu motyli -brudnica mniszka (Lymantria monacha),40 stanowisk
4) jesienne poszukiwania owadów w ściółce57 prób
9Przeciwdziałanie szkodom powodowanym w drzewostanach przez owady i grzyby zagrażające trwałości lasu, poprzez:

1) wyszukiwanie drzew zasiedlonych przez kambiofagi, np. nornikowate (Scolytinae), bogatkowate (Buprestidae),

2) korowanie drewna leżącego,

3) rozdrabnianie pozostających części drzew z pozostawieniem w ekosystemie tych, które mogą się stać bazą rozmnożeniową dla kambiofagów,

4) usuwanie z drzewostanów drzew opanowanych przez owady i hubę korzeniową (Heterobasidion annosum), wywróconych oraz złamanych, zagrażających stanowi zdrowotnemu lasu i zwiększających zagrożenie pożarowe

Według potrzebMiejsca zagrożenia w lasach objętych ochroną czynną
10Przeciwdziałanie szkodom powodowanym w drzewostanach przez ssaki roslinożerne, poprzez:

1) zabezpieczanie sadzonek przed uszkadzaniem przez ssaki roślinożerne na uprawach leśnych do 5 lat:

a) środkami odstraszającymi,

70,96 haOddziały - 1b, 2a, 6f, 18i, 23d, 26l, 37a, 37c, 37g, 50d, 52c, 52f, 55a, 58b, 58c, 59b, 59c, 60b, 61n, 63b, 65a, 67a, 67g, 71b, 73b, 73f, 74c, 74d, 77d, 79a, 79c, 79k, 80a, 80b, 80f, 80i, 82d, 87i, 87x, 88b, 89a, 90a, 90b, 91d, 92d, 93b, 93d, 95b, 94b, 103f, 104d, 105d, 106f, 108h, 111m, 112b, 112d, 114d, 114f, 114g, 115d, 116d, 117b, 118h, 119d, 121g, 122f, 122r, 123a, 123f, 126b, 126c, 127b, 127j, 127k, 129k, 129m, 130f, 130h, 131d, 133b, 134b, 135f, 136a, 137a, 137b, 138a, 138b, 138f, 138h, 138i, 142a, 142c, 142d, 142f, 142j, 143a, 144a, 144f, 145f, 146d, 151b,151c, 152a, 152c, 153b, 155b, 156b, 156g, 157c, 160b, 160c, 160i, 169c, 208f, 223c, 235d, 235f, 239m, 248a, 248b, 248c, 249b, 259c, 260a, 260b, 261a, 261b, 261d, 266m, 269c, 272a, 352h, 355g, 338a, 338c, 338f, 345a, 370g, 375c, 388g, 390c
b) ogrodzeniem siatką (wykonanie nowych ogrodzeń oraz naprawa istniejących),0,2 ha
2) zdjęcie osłon indywidualnych po ich wykorzystaniu,3,7 tysięcy sztuk
3) poprawienie uszkodzonych osłon indywidualnych i spiralnych,500 sztuk
4) zabezpieczanie przed spałowaniem poprzez rysakowanie,15 ha
5) utrzymanie liczebności populacji ssaków roślinożernych na określonym poziomie oraz odpowiednie kształtowanie jej struktury wiekowej i płciowej,

6) redukcja zwierząt łownych poprzedzona inwentaryzacjami liczebności zwierząt i szkód w drzewostanach, w tym:

a) jeleni (Cervus elaphus),

b) saren (Capreolus capreolus),

c) dzików (Sus strofa)

Około:

160 sztuk,

250 sztuk,

140 sztuk

Redukcja w miejscach intensywnego występowania szkód na terenie objętym ochroną czynną
7) zwiększenie bazy żerowej poprzez uprawę poletek zaporowych (uprawa zbóż i roślin okopowych) 2,76 haOddziały - 43r, 71d, 84k, 106g, 138f, 280, 304f
11Ochrona przeciwpożarowa:

1) konserwacja punktów czerpania wody,

6 punktówObręb Ochronny Wigry
2) porządkowanie terenu w pasie do 30 m od dróg publicznych,132,72 haObszar objęty ochroną czynną
3) konserwacja nawierzchni dróg pożarowych i dojazdowych,21 kmObszary objęty ochroną czynną
4) utrzymanie przejezdności dróg pożarowych i dojazdowych (powiększanie prześwitów dróg),20,1 kmObszary objęty ochroną czynną
5) konserwacja pasów przeciwpożarowych (mineralizacja pasów),0,12 kmObwód Ochronny Mikołajewo
6) czyszczenie linii oddziałowych na cele ochrony przeciwpożarowej4,5 kmObwód Ochronny Krzywe

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Przeciwdziałanie zarastaniu zbiorowisk nieleśnych, poprzez:

1) koszenie roślinności,

2) usuwanie nalotu drzew i krzewów na łąkach, torfowiskach z usunięciem biomasy

Około 23,12 ha (w tym około 6,30 ha po uzyskaniu zgody właścicieli działek) Oddziały - 21o, 24g, 127g, 158c, 205d, 205f, 206c,l,f,o,s; 214c, 218c, 218d, 218f, 218g, 218r, 220o, 228j, 232a, 232A a, 232A b, 304f, 307g, 322c, działka nr. 37/2, 76/3, 79/1, 91 oraz działki prywatne - 37/1, 35, 36, 72, 77, 80, 90, 92, 93

C. W ekosystemach wodnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Zarybienia charakterystycznymi dla obszaru Parku gatunkami ryb, w szczególości zagrożonymi spadkiem liczebności i narażonymi na wyginięcie:

1) sieja (Coregonus lavaretus)2)

do 2,1 mln osobników,

do 0,2 mln osobników

Oddział 188 (Jezioro Wigry),

oddział 199 (Jezioro Mulaczysko)

2) sielawa (Coregonus albula)2)do 25 mln osobników,

do 0,5 mln osobników

Wodny Obwód Ochronny Wigry: oddział 188 (Jezioro Wigry),

oddział 199 (Jezioro Mulaczysko)

3) szczupak (Esox lucius)2)do 2,1 mln osobników,

do 230 tysięcy osobników,

pozostałe jeziora do 30 tysięcy osobników

Oddział 188 (Jezioro Wigry),

oddział 185 (Jezioro Pierty),

oddziały - 199 (Jezioro Mulaczysko), 190 (Jezioro Leszczewek), 198a (Jezioro Krusznik), 187 (Jezioro Omułówek)

4) lin (Tinca tinca)2) - realizacja uzależniona od uzyskania dotacji,do 13750 osobników (550 kg),

do 3500 osobników (140 kg)

Oddział 188 (Jezioro Wigry),

oddział 185 (Jezioro Pierty)

5) pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario)2) - realizacja uzależniona od uzyskania dotacji,do 4000 sztukOddział 401a,b (rzeka Czarna Hańcza na odcinku Wysoki Most - Studziany Las)
6) węgorz europejski (Anguilla anguilla) - realizacja uzależniona od uzyskania dotacji20 kgOddział 188 (Jezioro Wigry)
2Odłów tarlaków szczupaka, sielawy i siei, na potrzeby wylęgarni ryb ParkuSielawa

(Coregonus albula) do 3500 kg, sieja (Coregonus lavaretus) do 700 kg, szczupak (Esox lucius) do 1200 kg

Oddziały - 188 (Jezioro Wigry), 185 (Jezioro Pierty), 187 (Jezioro Omułówek)
3Ochrona tarlisk lina (Tinca tinca), szczupaka (Esox lucius), leszcza (Abramis brama) i płoci (Rutilus rutilus), poprzez:

1) zimowe koszenie części roślinności wynurzonej w obrębie tarlisk,

2) usuwanie skoszonej masy poza jezioro

do 20 haOddział 188A (Jezioro Wigry - Zatoka Zadworze, Ploso Północne i Południowe)
4Badania weterynaryjne ryb zlecane specjalistycznym placówkom - pracowniom chorób rybWedług potrzebEkosystemy wodne objęte ochroną czynną
5Kształtowanie właściwej struktury gatunkowej i liczebności w zespołach ryb - odłowy regulacyjne. Odłowy sprzętem ciągnionym/stawnym. W jeziorach typu sielawowego odłowy sprzętem ciągnionym będą wykonywane w okresie od 1 maja do 31 października. Dopuszcza się stosowanie sprzętu ciągnionego poza ww. okresem w celu realizacji odłowów stynki (Osmerus eperlanus). Intensywność odłowów średnio około 20 kg/haSielawa (Coregonus albula) do 25000 kg, sieja (Coregonus lavaretus) do 100 kg, węgorz europejski (Anguilla anguilla) do 500 kg, szczupak (Esox lucius) do 1000 kg, lin (Tinca tinca) do 1000 kg, okoń (Perca fluviatilis) do 700 kg, leszcz (Abramis brama) do 2000 kg, płoć (Rutilus rutilus) do 3000 kg, stynka (Osmerus eperlanus) do 15000 kgOddziały - 188 (Jezioro Wigry), 185 (Jezioro Pierty), 190 (Jezioro Leszczewek), 187 (Jezioro Omułówek), 199 (Jezioro Mulaczysko), 189 (Jezioro Postaw)
6Monitorowanie różnorodności biologicznej raka. Monitorowanie liczebności raka pręgowatego (Orconectes limosus) - odłowy kontrolne racznikamiWedług potrzebOddział 188 (Jezioro Wigry)

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Monitorowanie różnorodności biologicznej oraz kierunków i dynamiki zmian procesów przyrodniczych:

1) monitorowanie zagrożonych i rzadkich gatunków roślin, wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 81), grzybów, wskazanych w Czerwonej liście roślin i grzybów oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) i zwierząt, wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419) oraz siedlisk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk i gatunków objętych siecią Natura 2000. Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków roślin, grzybów i zwierząt będą pobierane fragmenty lub całe okazy,

2) monitorowanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia

11676,60 haObszar Parku objęty ochroną czynną
2Eliminowanie inwazyjnych gatunków roślin:

1) usuwanie niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) - wyrywanie, wywóz i utylizacja w kompostowniku,

Około 128 haOddziały - 1a,l; 80c,f; 82f; 84d; 85h, 86a,c,g,h,j,l,n,p; 87a,b; 98Ab; 98f,g,i,j,k,o; 98Aa; 99b,c,d,g,h,i,j; 99i; 110b,c,d,h,i,j,l,m; 111a,b,c,d, f,g,h,j,n,o,p; 121c,d,f; 122a,g,i,l,m,n; 128a,b,c,d,f,g,h,i; 129a,b; 130d; 134f; 135h,j,k; 148a; 171b; 375b; 188A - jezioro Wigry (strefa brzegowa)
2) usuwanie nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) - wyrywanie, przekopanie gleby,120 m2Oddziały - 107i, 117b, 172g
3) usuwanie klonu jesionolistnego (Acer negundo) - wycinanie, wyrywanie, karczowanie, usuwanie odrośli,235 sztuk,

4,91 ha

Oddziały - 48, 49, 68, 79
4) usuwanie robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia) - wycinanie, wyrywanie, karczowanie, usuwanie odrośli,47 sztuk,

0,8 ha

Oddział 49f,k
5) usuwanie czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina) - wycinanie, wyrywanie, karczowanie, usuwanie odrośli,3440 sztuk,

5,19 ha

Oddziały - 87i, 158c, 239b,f, h,j,l,n; 307a,b,i; 308c,g; 328a; 346c
6) usuwanie róży pomarszczonej (Rosa rugosa) - wyrywanie, wykopywanie korzeni,0,29 haOddziały - 228i, 239d,f,h; 262a, 326d, 393a, 394c
7) usuwanie trojeści amerykańskiej (Asclepias syriaca) - wyrywanie,0,6 haOddział 206c,l
8) usuwanie dębu czerwonego (Quercus rubra) - wycinanie i karczowanie520 sztukOddziały - 268, 269, 270, 271
3Utrzymanie drożności turystycznych szlaków lądowych oraz ścieżek edukacyjnych:

1) powiększanie prześwitów szlaków i ścieżek, tak aby wolna przestrzeń nad nimi miała szerokość minimum 3 m i wysokość minimum 2,50 - wycinanie gałęzi drzew i krzewów,

2) wykaszanie roślinności utrudniającej poruszanie się i zagrażających bezpieczeństwu turystów,

3) usuwanie części drzew powalonych w poprzek szlaków i ścieżek

Według potrzebOddziały - 37g,h,38, 39i,n,s,o, p,h, 46, 47k,l,m, 48f,d, 49b,p,o, w, 54, 55, 56, 57, 62a, d,c,f,g, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 80f, 88, 89, 90, 91, 93a,f, 103, 104, 110, 111a,c,d,f,h,i,l, m,g, 112, 114, 120, 121, 125, 126, 133, 148, 149 f,i, 150, 156, 157, 158, 165, 166, 167, 201, 207, 208, 209, 210, 204, 318, 336, 354, 320, 338, 339, 356, 357, 358, 378, 380, 384m
4Utrzymanie drożności szlaku kajakowego Czarnej Hańczy, poprzez usunięcie zatoru w rejonie Maćkowej Rudy20 mOddział 172/2
5Utrzymanie kładek - wykaszanie roślinności pod kładkami (na ścieżce "Las" i w dolinie Czarnej Hańczy)832 m,

około 0,5 ha

Oddziały - 49b, 110b,c,d, 98A, 111a,b,c
6Poprawa nawierzchni gruntowej:

1) drogi dojazdowej do pola biwakowego "Jastrzęby",

2) miejsc parkingowych Binduga i Łysocha

700 m,

2000 m2

Oddziały - 150g, 230a,c, f-l, 380b
7Wykonanie nawierzchni postojowych:

1) wykonanie 2 powierzchni postojowych gruntowych,

2) usunięcie drzew (sosna i świerk), wyrównanie poziomu powierzchni,

3) wykonanie barier drewnianych

7x20 m i 7x15 m, 8 sztuk o pierśnicy 10-45 cm, długość 63 mOddziały - 148a, 148h (Obwód Ochronny Słupie)
81. Odnawianie oznakowań szlaków pieszych i rowerowych oraz ścieżek edukacyjnych.

2. Wykonanie i montaż w terenie drogowskazów turystycznych

150 sztukSieć szlaków pieszych i rowerowych o łącznej długości 245 km
9Naprawa, remonty, wymiana infrastruktury turystycznej zlokalizowanej przy szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych (realizacja uzależniona od uzyskania dotacji):165 m2Oddziały- 36A, 175 (Obwód Ochronny Leszczewek)
1) remont i rozbudowa pomostów nawodnych w wylęgarni ryb w Tartaku i zapleczu magazynowym w Czerwonym Folwarku,
2) remont pomostu widokowego i ogrodzenia na Bindudze,Pomost długość 22 m, szerokość 1,5 m, ogrodzenie długość 135 m, wysokość 110 cmOddział 379a (Obwód Ochronny Powały)
3) remont pomostu widokowego na Powałach, kształt litery T,Długość 10,5 m, szerokość 1,5m oraz długość 10m i szerokość 3 m.Oddział 188 (jezioro Wigry)
4) remont schodów zejściowych na Powałach,Długość 34 m, szerokość 5 m,Oddział 376b (Obwód Ochronny Powały)
5) remont pomostu widokowego na Bartnym Dole, kształt litery T,Długość 15,5 m, szerokość 1,5 m oraz długość 10 m i szerokość 3 mOddział 188 (jezioro Wigry)
6) remont schodów zejściowych na Bartnym DoleDługość 27 m, szerokość 1,5 mOddział 388h
10Budowa infrastruktury turystycznej na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych:

1) kładki nad Sucharem II,

2) barierki żerdziowej,

3) bariery ochronnej, słupki na stopach betonowych,

Długość około 140 m, szerokość 1,5 m, długość około 150 m, długość około 140 m, wysokość 110 cmOddziały - 48b,f,h, 47a,g (Obwód Ochronny Krzywe, ścieżka edukacyjna Suchary)
4) wydłużenie systemu kładek,

5) wyżwirowanie drogi gruntowej,

Długość 220 m, szerokość 1,5 m, długość 25 m, szerokość 3 mOddziały - 111i,l (Obwód Ochronny Gawarzec, dolina Czarnej Hańczy)
6) budowa 3 drewnianych kładek na zielonym szlaku turystycznym "Wokół Wigier" i na ścieżce edukacyjnej Puszcza3 kładki o łącznych wymiarach 140x1,5 mOddziały - 213b, 212d, 266h (Obwód Ochronny Mikołajewo)
11Rozbiórka kładki nad Sucharem III (ścieżka edukacyjna Suchary) 100 mOddział 47f (Obwód Ochronny Krzywe)
12Ochrona walorów widokowych - otwarcie widoku. Wycięcie drzew (olsza) o pierśnicach 10-20 cm nad Sucharem I, naprzeciw pomostu widokowego10 sztukOddział 49n (Obwód Ochronny Krzywe)
13Montaż szlabanów na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych6 sztukOddziały - 35h, 7c,d, 212a, 214g,h, 229k, 230k
14Bieżące remonty istniejących urządzeń turystycznych wynikające ze zdarzeń losowych, dewastacji i naturalnego zużycia obiektów zlokalizowanych przy szlakach turystycznych i drogachWedług potrzebTereny objęte ochroną czynną
15Renaturyzacja części obszaru Parku (wyburzenie i demontaż betonowych konstrukcji, wywiezienie gruzu, nawiezienie piasku, obsadzenie krzewami) (realizacja uzależniona od uzyskania dotacji) Usunięcie około 177 m3 gruzuOddziały - 47g, 148a, 149i, 149j, 158, 166a, 167a, 167b, 167d, 388h, 388g

III.

 Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej

A. W nieleśnych ekosystemach lądowych
Lp.Rodzaj zadańochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Ochrona płazów podczas wędrówek sezonowych:

1) stawianie barier i przenoszenie płazów przez drogę,

2) budowa przepustów dla płazów (budowa tuneli i barier naprowadzających)

300 m, 9 tuneli i około

1000 m barier

Wsie Kaletnik, Sobolewo, Krzywe, Wiatrołuża
2Przeciwdziałanie zarastaniu zbiorowisk nieleśnych:

1) koszenie roślinności, usuwanie nalotu z drzew i krzewów na łąkach, torfowiskach z usunięciem biomasy,

9,17 ha1. Działki - 614/5, 614/7 obręb ewidencyjny Lipniak, 45 obręb ewidencyjny Leszczewo.

2. Oddziały - 201o, 214i, 220p, 228k, 284h, 301a, 307b, 308d, 308f (Obręb Ochronny Maćkowa Ruda)

2) wypas zwierząt hodowlanych na terenach wydzierżawianych rolnikom,Około 30 haOddziały - 5d, 9g,k,r,y; 14c; 36Aa, d; 87j; 89c,d,i,l,n; 93Ab,c; 107t; 175 kx, lx,ox,rx,

201a,i,k,p,x; 203c; 204a, c,g,i,k,m; 206 m,ax,cx,fx; 228k,l, m,n; 220p; 240a,d,i,j; 244b; 284i; 300p; 301w; 307g; 308d,f; dz. nr 342 Maćkowa Ruda, dz. nr 270 Krusznik

3) utrzymanie gruntów w kulturze rolnej, poprzez stosowanie płodozmianu tradycyjnych upraw (wydzierżawionych rolnikom oraz użytkowanych na potrzeby Parku) Około 100 ha1. Oddziały - 5b,f; 9a,d,f,i,l,n,o,p; 14d; 27k; 36Ab,c,h; 39a; 40a; 49a,f,h; 62i,j,k,l; 85a,f, d; 87h,k,l,n,o; 89a, c; 93Ai; 107f, h,i,j,l; 117f,i,j,l,n; 149a; 175j,k, mx,nx; 201f,g,o; 203b, 204b,h,l; 206f, k,o,s,bx,dx,hx, lx,jx; 214i,j; 216g,h; 220a; 240o,p,s; 243k; 244a,d; 245b; 283b; 284h,i; 299a,r,z,x,ax; 300i,b,p, r,t; 301a, r,s,t,x,z,bx, cx; 307b; 308f,d; 376c; 377b; 393d.

2. Działki - 614/5, 615/2 Nowa Wieś; 154 Magdalenowo; 690 Leszczewek; 82, 232, 257, 62/2 Krusznik; 17/1, 17/2 Wysoki Most; 211, 212, 478 Maćkowa Ruda; 89, 90, 91 Rosochaty Róg

3Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez ssaki roślinożerne w uprawach i płodach rolnych. Zwiększenie bazy żerowej poprzez uprawę poletek zaporowych (uprawa zbóż i roślin okopowych) 3 haOddziały - 307b, 362f (Obwód Ochronny Lipowe)
4Eliminowanie inwazyjnych gatunków roślin:

1) usuwanie niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) - na gruntach prywatnych po uzyskaniu zgody właścicieli,

Około 1 haOddziały - 17b, 175xx, 175wx, 175ay; działka 154 obręb ewidencyjny Magdalenowo i Wigry
Około 13,7 haGrunty prywatne, działki - 97/10, 97/15, 98 obręb ewidencyjny Gawrych Ruda; 50/1, 52, 53, 56, 57, 60, 61, 63, 64/6, 69/1, 72, 146-148, 155-161, 163/2, 164-167, 169/1, 170 obręb ewidencyjny Magdalenowo i Wigry; 28/10 obręb ewidencyjny Czerwony Folwark
2) usuwanie czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina),5 sztukOddział 308f
3) usuwanie rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica) - wycięcie, wyrwanie, przekopanie (2 m głębokość) i przesianie gleby, usuwanie odrośli,8 m2Oddział 393d
Oddziały - 240i, 228k, 290f, 307b,f
4) usuwanie róży pomarszczonej (Rosa rugosa) - wyrywanie, wykopywanie korzeni,0,21 ha
5) usuwanie winobluszczu pięciolistkowego (Parthenocissus quinquefolia) - wyrywanie, przekopywanie, usuwanie korzeni i odrośli,180 m2Oddział 240j
6) usuwanie trojeści amerykańskiej (Asclepias syriaca) - wyrywanie1 haOddziały - 201o; 206f,o,s

B. Inne, według specyfiki Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Wykonanie drewnianego ogrodzenia o wysokości 110 cm w miejscu przecięcia trzech szlaków turystycznych i ścieżki "Las"200 mOddział 49j
2Zagospodarowanie miejsca odpoczynku "Zakąty", poprzez wykonanie i ustawienie:

1) drewnianych zadaszonych ławostołów, o wymiarach: wysokość 2,9 m, szerokość 2,6 m, długość 3,2 m,

2) drewnianej bariery ochronnej o wysokości 110 cm, słupki na stopach betonowych

4 sztuki,

długość 80 m

Oddział 230b (Obręb Ochronny Maćkowa Ruda)
3Zagospodarowanie pola biwakowego "Jastrzęby", poprzez wykonanie i ustawienie:

1) drewnianych zadaszonych ławostołów, o wymiarach: wysokość 2,9 m, szerokość 2,6 m, długość 3,2 m,

2) drewnianego ogrodzenia z żerdzi

9 sztuk,

420 m

Oddział 230d
4Ustawienie znaków drogowych4 kompletyObręb Ochronny Wigry i Maćkowa Ruda
5Ustawienie toalet kompostujących na polach biwakowych (realizacja uzależniona od uzyskania dotacji) 8 sztukOddziały - 49i, 220r, t, 299c, 337c, 230d
6Remont infrastruktury turystycznej na polu biwakowym "Jastrzęby" (realizacja uzależniona od uzyskania dotacji):

1) remont punktu obsługi turystycznej - budynek drewniany,

2) wymiana elektrycznych punktów dostępowych,

3) remont budynków sanitariatów,

4) wykonanie schodów na skarpie Jeziora Wigry

Około 4x4 m,

13 sztuk,

2 budynki,

10 m

Oddział 230d (Obwód Ochronny Krusznik)
7Zagospodarowanie otoczenia Muzeum Wigier (realizacja uzależniona od uzyskania dotacji):

1) budowa zespołu parkingowego,

2) utworzenie ścieżki edukacyjnej "Ols", w tym budowa kładki,

3) budowa ogrodu dydaktycznego:

a) zestaw urządzeń do zabaw edukacyjnych,

b) ogrodzenie

5 miejsc dla autokarów i 25 dla samochodów osobowych, kładka o długości 170 m,

1 komplet,

30m

Wieś Stary Folwark, obręb ewidencyjny Leszczewek, działki - 425, 555
8Ochrona walorów widokowych - otwarcie widoku. Wycięcie i wywóz drzew (olsza, jesion, grab, brzoza, sosna, klon zwyczajny, jawor, wiśnia) o pierśnicach od 8 do 65 cmOkoło 30 drzewWieś Stary Folwark, obręb ewidencyjny Leszczewek, działki - 425, 555 (otoczenie Muzeum Wigier)
9Utrzymanie drożności turystycznych szlaków lądowych oraz ścieżek edukacyjnych, poprzez powiększanie prześwitów (wycinanie gałęzi drzew i krzewów, wykaszanie traw utrudniających poruszanie się i zagrażających bezpieczeństwu) Według potrzebOddziały - 39a, 47b, 49 f,k,m, 107l
10Wykaszanie roślinności w miejscach postoju pojazdów i biwakowania2,90 haDziałka nr 125/3 obręb ewidencyjny Leszczewek, oddziały - 220r,t; 230d; 299d; 337c; 376d
11Odnawianie oznakowań szlaków pieszych, rowerowych i ścieżek edukacyjnych - wykonanie i montaż w terenie drogowskazów turystycznych150 sztukSieć szlaków pieszych i rowerowych o łącznej długości 245 km
12Zagospodarowanie pól namiotowych wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy (realizacja uzależniona od uzyskania dotacji):

1) "Bindużka":

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda, oddziały - 337c, 299a, 220r,t
a) wykonanie ogrodzenia z żerdzi,137 m,
b) wykonanie miejsca ogniskowego,średnica 2 m,
c) impregnacja pomostu,35 m2,
2) "Gremzdówka":
a) wykonanie miejsca ogniskowego,średnica 2 m,
b) impregnacja pomostu,
3) "Za szkołą":
a) wykonanie ogrodzenia,67 m,
b) wykonanie miejsca ogniskowego,średnica 2 m,
c) impregnacja pomostu35 m2,
13Bieżące remonty istniejących urządzeń turystycznych zniszczonych w wyniku zdarzeń losowych, dewastacji i naturalnego zużyciaWedług potrzebObszar objęty ochroną krajobrazową
14Monitorowanie różnorodności biologicznej oraz kierunków i dynamiki zmian procesów przyrodniczych:

1) monitorowanie zagrożonych i rzadkich gatunków roślin, grzybów i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk i gatunków objętych siecią Natura 2000,

2) monitorowanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia

2882,90 haObszar Parku objęty ochroną krajobrazową
15Utrzymanie drożności lądowych szlaków turystycznych oraz infrastruktury towarzyszącej w odpowiednim stanie. Wykaszanie roślinności:1,55 ha w tym:1. Oddziały - 39a, 49f,k,m, 47b, 107l, 376d.

2. Działka nr 125/3 obręb ewidencyjny Leszczewek

1) na przebiegu szlaku żółtego w Obwodzie Ochronnym Krzywe (dwukrotne),0,2 ha,
2) wokół wieży widokowej w Leszczewku (dwukrotne),0,1 ha,
3) na otwartych fragmentach ścieżki "Las" przy wystawie etnograficznej w Krzywem (dwukrotne),0,1 ha,
4) na plaży przy Jeziorze Czarne (trzykrotne wykaszanie w sezonie),0,2 ha,
5) na parkingu przy leśniczówce Leszczewek - (czterokrotne),0,8 ha,
6) na polanie Powały0,15 ha
16Wycinanie zakrzaczeń w miejscu otwarcia widokowego na klasztor wigierski przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku0,5 haDziałka nr 425 obręb ewidencyjny Leszczewek

1) Obszary zajmowane przez ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne zostały przestrzennie podzielone na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą oraz pododdziały oznaczone literą. Podział na oddziały, pododdziały, oraz obręby i obwody ochronne przyjęto zgodnie z mapami przeglądowymi obrębów ochronnych Wigry i Maćkowa Ruda, sporządzonymi przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, w skali 1:20 000, wg stanu na dzień 1 stycznia 1996 r. Podział na obszary objęte ochroną czynną przyjęto zgodnie z mapą pod tytułem: "Kierunki ochrony", sporządzoną przez Park w skali 1 : 25 000, wg stanu na dzień 1 stycznia 2001 r. Podział na działki geodezyjne i obręby ewidencyjne jest zgodny z mapami ewidencji gruntów. Mapy znajdują się w siedzibie Parku, w miejscowości Krzywe.

2) Zarybianie będzie dokonane w oparciu o materiał zarybieniowy o cechach właściwych lokalnym populacjom ryb, w celu stabilizacji składów jakościowych i ilościowych populacji ryb występujących na terenie Parku.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN, ZWIERZĄT LUB GRZYBÓW

I.

 Obszary ochrony ścisłej

A. Ochrona gatunków roślin
Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione roślin naczyniowych (Tracheophyta) i mszaków (Bryophytina) - wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin1. Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000.

2. Monitorowanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia

Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków będą pobierane fragmenty lub całe okazy

B. Ochrona gatunków grzybów

Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione - wymienione w Czerwonej liście roślin i grzybów Polski oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochronąMonitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacjiBadania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków będą pobierane fragmenty lub całe okazy

C. Ochrona gatunków zwierząt

Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione - wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzątMonitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków będą

pobierane fragmenty lub całe okazy

II.

 Obszary ochrony czynnej

A. Ochrona czynna gatunków roślin
Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus) Poprawa warunków bytowania (realizacja uzależniona od dotacji zewnętrznych) Rozluźnianie zwarcia drzewostanu oraz warstwy krzewów
21. Gnidosz królewski (Pedicularis sceptrum-carolinum).

2. Kosatka kielichowa (Tofieldia calyculata).

3. Kruszczyk błotny (Epipactis palustris).

4. Kukułka (Dactylorhiza)

Poprawa warunków bytowania1. Usuwanie drzew i wybranych gatunków krzewów.

2. Koszenie późną jesienią i usuwanie skoszonego materiału roślinnego

31. Groszek wielkoprzylistkowy (Lathyrus pisiformis).

2. Pięciornik biały (Potentilla alba).

3. Tobołki alpejskie (Thlaspi caerulescens).

4. Sasanka otwarta (Pulsatilla patens).

5. Zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris).

6. Marzanka barwierska (Asperula tinctoria).

7. Groszek wschodniokarpacki (Lathyrus laevigatus)

Poprawa warunków bytowania1. Poprawa warunków świetlnych, w tym usuwanie leszczyny, klonu i grabów.

2. Wykaszanie ekspansywnych gatunków runa

4Rodzime gatunki roślin - wszystkie gatunki występujące na obszarze ParkuOchrona rodzimych gatunków roślin przed inwazją gatunków obcychUsuwanie zagrażających gatunków obcych na całym obszarze Parku, w miejscach występowania tych gatunków
5Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione roślin naczyniowych (Tracheophyta) i mszaków (Bryophytina) - wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślinMonitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków będą pobierane fragmenty lub całe okazy

B. Ochrona czynna gatunków grzybów

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Rzadkie gatunki związane z martwym drewnemTworzenie warunków życia tym gatunkom1. Monitoring martwych drzew.

2. Pozostawianie martwych drzew, złomów i wywrotów do ich biologicznego rozkładu w ilości niestwarzającej zagrożenia dla drzewostanów

2Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione - wymienione w Czerwonej liście roślin i grzybów Polski oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochronąMonitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacjiBadania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków będą pobierane fragmenty lub całe okazy

C. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Bóbr europejski (Castor fiber) Monitoring siedlisk występowaniaMonitoring liczebności i rozmieszczenia bobra
21. Nocek rudy (Myotis daubentonii).

2. Mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus).

3. Mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssonii).

4. Mroczek późny (Eptesicus serotinus).

5. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus).

6. Karlik karliczek (Pipistrellus pygmaeus).

7. Karlik większy (Pipistrellus nathusii).

8. Borowiec wielki (Nyctalus noctula).

9. Borowiaczek (Nyctalus leisleri).

10. Gacek brunatny (Plecotus auritus).

11. Mopek (Barbastella barbastellus)

Ochrona miejsc bytowania nietoperzy1. Ochrona drzew dziuplastych.

2. Utrzymanie miejsc przebywania kolonii rozrodczych (strychy) oraz miejsc hibernacji (ziemne piwnice) - około 200 sztuk

3Chronione gatunki ptaków (Ares) Poprawa warunków bytowania1. Kontrola i czyszczenie około 860 sztuk istniejących budek lęgowych.

2. Dokarmianie ptaków w okresie zimowym (przy osadach Parku).

3. Wyznaczanie stref ochronnych wokół gniazd gatunków objętych ochroną strefową.

4. Ochrona drzew dziuplastych

4Płazy (Amhibia) Poprawa warunków bytowania1. Ochrona miejsc rozrodu - czyszczenie zbiorników wodnych.

2. Ochrona płazów podczas wędrówek sezonowych - stawianie barier i przenoszenie płazów przez drogę, budowa przepustów

5Owady błonkoskrzydłe (Hymenoptera) Ochrona miejsc bytowania owadówTworzenie siedlisk zastępczych - utrzymanie istniejących konstrukcji glinianych
6Gatunki owadów (Insecta) związane z martwym drewnemTworzenie warunków życia tym gatunkom1. Monitoring martwych drzew.

2. Pozostawianie martwych drzew, złomów i wywrotów do ich biologicznego rozkładu w ilości niestwarzającej zagrożenia dla drzewostanów

7Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione - wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzątOgraniczanie liczebności gatunków stanowiących zagrożenie dla gatunków rzadkich i zagrożonychOdstrzały redukcyjne i monitoring stanu populacji:

1) Jenota (Nyctereutes procyonoides),

2) Lisa (Vulpes vulpes),

3) Norki amerykańskiej (Neovison vison)

Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków będą pobierane fragmenty lub całe okazy

III.

 Obszary ochrony krajobrazowej

A. Ochrona czynna gatunków roślin
Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione roślin naczyniowych (Tracheophyta) i mszaków (Bryophytina) - wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślinMonitorowanie różnorodności gatunkowej, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków będą pobierane fragmenty lub całe okazy

B. Ochrona czynna gatunków grzybów

Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione - wymienione w Czerwonej liście roślin i grzybów Polski oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochronąMonitorowanie różnorodność gatunkowejBadania prowadzone metodami przyżyciowymi i jedynie w przypadku niektórych gatunków stosowane będą pobierane fragmenty lub całe okazy

C. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione - wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzątMonitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000Badania prowadzone metodami przyżyciowymi i jedynie w przypadku niektórych gatunków stosowane będą metody polegające na pobieraniu okazów

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.Rodzaj ochronyLokalizacja1)Powierzchnia ogółem w ha
1Ochrona ścisła1. Obręb Ochronny Wigry - 1c, d, f, g, i; 2b, d, i, j; 3b, c, g, k, m; 4f, g, h, 5m, z, cx; 6d, h; 7i, j, k; 8l, m; 9ix; 11d, f, g; 12b, c, f, l, n, o, y; 14g, h; 15a, c; 16a; 17a, b, 18a, b; 21b, j, k, l, p, r; 24f, x; 25a, b; 26a, b, f; 40g, h, 43b, c, d, f, l, m, n; 54k; 61d, f, g, h, m; 77Aa, b, c, d, f; 78c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n; 127h; 134f; 136c, d; 141a, b, f; 143b, c; 144b, c; 147c, d; 150a; 157b.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda - 233i; 235g; 236a, b, c, d, f; 253b, f; 266d, i, j; 267g, h, i, l; 274c; 275a; 276a, b, c; 277g, h, i; 278c; 285a, b; 301d, f, j; 360h, i; 361d, f, g, h, i, j; 370a, b, c, d, f, h.

3. Wodny Obwód Ochronny - 192, 193, 194, 195, 196

494,07
2Ochrona czynna1. Obręb Ochronny Wigry - 1a,b,h, j-n; 2a, c, f-h, k-m; 3a, d, f, h-j, l, n; 4a-d, i, j; 5a, c, g-l, n-y, ax, bx; 6a-c, f, g; 7a-h; 8a-k; 9z, bx-hx, 10a, b, m, s-w, ax-lx; 11a-c, h-l; 12a, d, g-k, m, p-x; 13a, b; 14a, b i-m; 15b, d; 16b-d; 17c-h; 18c-i; 19; 20; 21a, c-i, m-o; 22; 23; 24a-d, g-w; 25c-m; 26c, d, g-n; 27d, j, m-o; 28-36; 37a-h, j; 38; 39b, d-k, m-s; 40f, i-n; 41; 42; 43a, g-i, k, o-s; 44-46; 47a, c-m; 48; 49b-d, n-w; 50-52; 53a, d-o; 54a-j; 55-60; 61a-c, j-l, n-r; 62a-g, 63-77; 78a,b, o-r; 79-84; 85h-l; 86 ; 87a-c, f, i, r-z; 88-93; 94-98; 98A; 99; 100 -106; 107a-f, k, m-s, w; 108 -116; 117a-d, p; 118-126; 127a-g, i-l; 128-133; 134a-d, 135; 136a, b, f; 137-139; 140a-j; 141c; 142; 143a, d-j; 144a, d-i; 145; 146; 147a, b, f, g; 148a, b, f, h-j; 149f, h-k; 150b-j; 151-156; 157a,c-g; 158-171; 172a,b,g,j-m; 173; 174; 179, 180, 181, 182, 183; 183A, działki o nr geodez. 295-298, 311-312, 315 w obrębie Nowa Wieś.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda - 201m,n,r,s, cx-fx; 201A; 202, 203a, d, g; 204d, f, n-z, ax; 205; 206a-d, i, j, l, p, r, x-zp; 207-213; 214a, c-h; 215; 216a-f; 217-219; 220 b-o, s, w-z, ax-dx; 221; 221A; 222-227; 228a, b, d-j; 229; 230a,c, f-l; 231; 232; 232A; 233 a-h, j; 234; 235 a-f, h; 236g, h; 237-239; 240b,c, f-h, k-n, r, t-y; 241; 242; 243 a-j, l-n; 244g, h; 245c, d; 246-252; 253a, c, d; 254-265; 266 a-c, f-h, k-n; 267 a-f, j,k; 268-273; 274a, b, d, f; 275 b-f; 276 d-h; 277 a-f, j-l; 278a, b, d, f; 279-282; 283 g-i; 284 a-f; j,k; 285 c-f; 286-289; 290 a-d; 291-298; 299b, d,f, h-p, t, bx, cx; 300a, c-h, j-o, s-z, ax-gx; 301b,c, g-i, k, m-p; 302-306; 307a, i, j; 308 a-c, g-i; 309-336; 337a, b; 338-359; 360 a-g; 361 a-c, k; 362a-d, g-l, 363-369; 370g; 371-374; 375 b-i; 376 a, b, f, g, h; 377a, c-j; 378-392; 393a, g-i; 394-401, działki o nr geodez. 19/1, 46/1, 25/3, 25/6, 26/2, 26/4, 26/5, 17/2, 37/2 w obrębie Bryzgiel, 82, 105, 136, 189, 248/6, 257, 130, 91, 122, 255 w obrębie Krusznik.

3. Wodny Obwód Ochronny - 184-187, 188A, 188B, 188C, 189-191, 197-200

11676,60
3Ochrona krajobrazowa1. Obręb Ochronny Wigry - 5b, d, f; 9a-y, ax; 10m; 14c, d, f; 27a-c,f-i, k, l, p, r; 36A; 37i; 39a, c, l; 40a-d; 47b; 49a, f-m; 53b, c; 62h-l; 85a-g; 87g, h, j-p; 93A; 107g-j, l, t; 117f-o; 140k; 141d, g, h; 148c, d, g; 149a-d, g; 172c-f, h, i; 175; 176; 177; 178; działki o nr geodez. 209-214, 217, 220,223, 224, 230, 232, 235, 236, 238-241, 243, 249-252, 259, 260, 277-280, 283-294, 299-310, 313, 314, 316-319, 321, 327, 331, 332, 340, 342, 343, 348-355, 364, 365, 370, 371, 386-389, 407-409, 413-415, 419-422, 424, 426-437, 452-455, 462, 464, 490, 491, 496, 497, 505, 509, 515, 516, 519, 520, 525-528, 531, 532, 592, 593, 614/5, 614/7, 615/2 w obrębie ew. Nowa Wieś, dz. o nr geodez. 425, 555 w obrębie ew. Leszczewek, dz. o nr geodez. 1, 2, 25, 45, 22 w obrębie ewid. Leszczewo, dz. o nr geodez. 24/5-24/11, 32/25, 32/26 w obrębie ew. Gawrych Ruda; dz. o nr geodez. 41/1 w obrębie Czerwony Folwark.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda - 201a-l, o, p, t-z, ax, bx; 201Aa-d; 202Aa, b; 203b, c; 204a-c, g-m; 206f-h, k, m-o, s-w, ax-mx; 214b, i, j; 216g, h; 220a, p, r, t; 228c, k-n; 230b, d; 240a, d, i, j, o, p, s; 243k; 244a-f; 245a, b; 283b-f; 284g-i; 290f; 299a, c, r, s, w-z, ax; 300b, i, p, r; 301a, l, r-z, ax-cx; 307b-h; 308d,f; 337c; 362f; 375a; 376c, d; 377b; 393b, c, d; działki o nr geodez.: 18, 19, 20/2, 20/3, 89,90,91 w obrębie ew. Rosochaty Róg, 79/1, 81/1, 82, 84/1, 85/1, 89, 103, 104 120, 134, 135, 190, 232, 257, 270 w obrębie ew. Krusznik, 20 w obrębie ew. Bryzgiel, 211, 212, 478, 342 w obrębie ew. Maćkowa Ruda

2882,90
Razem:15053,57
1) Obszary zajmowane przez ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne zostały przestrzennie podzielone na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą oraz pododdziały oznaczone literą. Podział na oddziały, pododdziały, oraz obręby i obwody ochronne przyjęto zgodnie z mapami przeglądowymi obrębów ochronnych Wigry i Maćkowa Ruda, sporządzonymi przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, w skali 1:20 000, wg stanu na dzień 1 stycznia 1996 r. Podział na obszary objęte ochroną czynną przyjęto zgodnie z mapą pod tytułem: "Kierunki ochrony", sporządzoną przez Park w skali 1 : 25 000, wg stanu na dzień 1 stycznia 2001 r. Podział na działki geodezyjne i obręby ewidencyjne jest zgodny z mapami ewidencji gruntów. Mapy znajdują się w siedzibie Parku, w miejscowości Krzywe.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I.

 Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępnianeMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Cały obszar Parku50

II.

 Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych i turystycznych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
11. Jeziora:

1) Wigry (z wyłączeniem wysp),

2) Pierty (z wyłączeniem wyspy),

3) Leszczewek,

4) Omułówek,

5) Czarne koło Bryzgla,

6) Czarne koło Gawrych Rudy,

7) Mulaczysko,

8) Postaw.

2. Rzeka Czarna Hańcza poniżej Jeziora Wigry

625
2Muzeum Wigier w Starym Folwarku50
3Ośrodek Edukacji Środowiskowej, oddziały - 148, 149, 15850
4Centrum Informacji Turystycznej, wystawa przyrodnicza i sala audiowizualna w budynku dyrekcji Parku w Krzywem, oddział 49g50
5Parking i punkt informacji turystycznej w Krzywem, oddział 49g200
6Wystawa etnograficzna "Ocalić od zapomnienia", oddział 49j50
7Wystawa "Historia i tradycje rybactwa nad Wigrami", Czerwony Folwark, oddział 175w50
8Obiekt edukacyjno - turystyczny "Dziupla", oddział 49i150
9Pole biwakowe "Jastrzęby", oddział 230d200
10Pole biwakowe "Za szkołą", oddział 220r,t60
11Pole biwakowe "Gremzdówka", oddział 299c60
12Pole biwakowe "Bindużka", oddział 337c60
13Stanica Żeglarska Bryzgiel, działka 57/150
14Stanica Żeglarska PTTK, działka 553 obręb ewidencyjny Leszczewek50
15Stanica Żeglarska Stary Folwark, działka 424 obręb ewidencyjny Leszczewek50
16Polana Powały, oddział 376c,d, 377b100
17Pokoje gościnne w budynkach służbowych Parku:

1) Bryzgiel 41,

2) Gawarzec (Gawrych Ruda nr 58),

3) Leszczewek nr 40,

4) Lipniak nr 23,

5) Mikołajewo nr 34,

6) Maćkowa Ruda nr 57,

7) siedziba Dyrekcji Parku w Krzywem

43
18Przystanki Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej znajdujące się w Obrębie Ochronnym Maćkowa Ruda na działkach nr 72/3, 71/2, 88/3, 87/1, 86/1, 85/1, 104/1, 103/1, 103/2, 124, 123/2, 122/2, 143/2, 142/2, w obrębie ew. Ateny, 232/3, 232/6 w obrębie ewidencyjnym Bryzgiel, 13, 14 w obrębie ewidencyjnym Sarnecki200
19Działka nr geod. 261/18 w Starym Folwarku (własność Gminy Suwałki) - miejsce imprez i koncertów300

III.

 Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych i sportowych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Plaża w Obwodzie Ochronnym Krzywe, oddział 47b200
2Plaża i kąpielisko na działce 425,obręb ewidencyjny Leszczewek (wieś Stary Folwark, koło Muzeum Wigier) 100
3Plaża i kąpielisko na działce 553, obręb ewidencyjny Leszczewek (wieś Stary Folwark, ośrodek PTTK) 100
4Plaża na działce 20/31, obręb ewidencyjny Piertanie30
5Plaża na działce 129, obręb ewidencyjny Gawrych Ruda100
1) Obszary zajmowane przez ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne zostały przestrzennie podzielone na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą oraz pododdziały oznaczone literą. Podział na oddziały, pododdziały, oraz obręby i obwody ochronne przyjęto zgodnie z mapami przeglądowymi obrębów ochronnych Wigry i Maćkowa Ruda, sporządzonymi przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, w skali 1:20 000, wg stanu na dzień 1 stycznia 1996 r. Podział na obszary objęte ochroną czynną przyjęto zgodnie z mapą pod tytułem: "Kierunki ochrony", sporządzoną przez Park w skali 1 : 25 000, wg stanu na dzień 1 stycznia 2001 r. Podział na działki geodezyjne i obręby ewidencyjne jest zgodny z mapami ewidencji gruntów. Mapy znajdują się w siedzibie Parku, w miejscowości Krzywe.