Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2010.13.63

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 28 grudnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia nr 19 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 7, z 2002 r. Nr 4, poz. 36, z 2004 r. Nr 9, poz. 48, z 2005 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 110), zmienionego zarządzeniem nr 15 z dnia 25 lutego 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) rozstrzyganie, w celu zapewnienia jednolitości interpretacyjnej przepisów prawa, wątpliwości prawnych przedstawionych w formie pisemnej przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz komendantów oddziałów lub ośrodków szkolenia Straży Granicznej, wraz z załączoną opinią prawną, przy czym przedstawienie opinii prawnej nie jest wymagane, jeżeli w danej komórce lub jednostce nie ma etatu radcy prawnego oraz nie pełni służby lub nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej osoba wykonująca pomoc prawną, uprawniona do sporządzania opinii prawnych na podstawie odrębnych przepisów;",

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) wyrażanie stanowiska, w tym opracowywanie opinii prawnych, odnośnie problemów dotyczących stosowania przepisów prawa, na uzasadniony wniosek kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, w których nie ma możliwości uzyskania stanowiska prawnego, w tym opinii prawnej, ponieważ nie ma etatu radcy prawnego oraz nie pełni służby lub nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej osoba posiadająca wykształcenie prawnicze, w szczególności osoba wykonująca pomoc prawną, o której mowa w pkt 8;",

c) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) opracowywanie wykazu porozumień zawartych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;",

d) w pkt 19 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

"20) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Biura oraz zapewnienie im ochrony.";

2) w § 6:
a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) nadawanie, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w podległej komórce organizacyjnej;

7) stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych.",

b) w ust. 2 w pkt 6 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) przetwarzania danych osobowych, do których posiada dostęp w związku z realizacją zadań służbowych;

8) udostępniania, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, danych osobowych ze zbiorów, w których przetwarza te dane w związku z realizacją zadań służbowych, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania.";

3) użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy "jednostka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "komórka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578.