Upoważnienie Dyrektora Izby Celnej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej aktualnej listy pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2013.1

Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 18 stycznia 2013 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej aktualnej listy pośredniczących podmiotów tytoniowych

Na podstawie art. 16 ust. 3c ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Upoważnia się Dyrektora Izby Celnej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnej listy pośredniczących podmiotów tytoniowych.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1342 i 1456.