Zm.: decyzja w sprawie wdrożenia "Koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009-2015" oraz określenia sposobu jej aktualizacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2010.13.65

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA Nr 246
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 21 grudnia 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wdrożenia "Koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009-2015" oraz określenia sposobu jej aktualizacji

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:
§  1.
W decyzji Nr 333 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wdrożenia "Koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009-2015" oraz określenia sposobu jej aktualizacji wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
uchyla się pkt 7;
b)
po pkt 9 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) harmonogram przekształceń - należy przez to rozumieć "Harmonogram realizacji przekształceń infrastruktury Straży Granicznej w latach 2009-2015", stanowiący załącznik nr 3 do Koncepcji.";

2)
w § 3:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Ocena wdrażania Koncepcji obejmuje, w szczególności, informacje odnoszące się do związanych z wdrażaniem tej Koncepcji:

1) zmian dokonanych w strukturze etatowej, organizacyjnej i infrastrukturze jednostek organizacyjnych SG, wraz z podaniem skutków finansowych tych zmian, za okres podlegający ocenie, zgodnie z harmonogramem przekształceń;

2) inwestycji zaplanowanych, a niezrealizowanych w okresie podlegającym ocenie, wraz z podaniem przyczyn niewykonania tych inwestycji i proponowanego nowego terminu ich realizacji, a także ewentualnej rezygnacji z ich wykonania;

3) inwestycji zaplanowanych do realizacji po okresie podlegającym ocenie, wraz z podaniem szacunkowych skutków finansowych związanych z realizacją tych inwestycji;

4) spraw pozostających we właściwości Straży Granicznej na jakie miały wpływ przedsięwzięcia dokonane w okresie podlegającym ocenie;

5) stwierdzonych lub przewidywanych problemów związanych z wdrażaniem Koncepcji.

2b. Propozycja aktualizacji Koncepcji obejmuje, w szczególności, informacje odnoszące się do związanych z wdrażaniem tej Koncepcji:

1) zmian proponowanych w zakresie terminu realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawionych w harmonogramie przekształceń, bądź rezygnacji z ich realizacji, wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia tej rezygnacji;

2) nowych przedsięwzięć proponowanych do realizacji, terminu i skutków finansowych ich wykonania, wraz z podaniem szczegółowego ich uzasadnienia;

3) zakresu spraw pozostających we właściwości Straży Granicznej, na które będą miały wpływ zmiany związane z wdrażaniem Koncepcji.

2c. Przed przedłożeniem Szefowi Sztabu KGSG oceny wdrażania i propozycji aktualizacji Koncepcji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, kierownicy zarządów KGSG i jednostek organizacyjnych SG zobowiązani są do uzgadniania przedkładanych informacji, o których mowa w ust. 2a i 2b z kierownikami właściwych komórek budżetowych KGSG.",

b)
po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Kierownicy zarządów KGSG i jednostek organizacyjnych SG zobowiązani są do przedkładania Szefowi Sztabu KGSG kwartalnych informacji, o których mowa w ust. 2a pkt 1-3, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego informacje te dotyczą, z wyłączeniem czwartego kwartału. Przepis § 3 ust. 2c stosuje się odpowiednio.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108 i Nr 182, poz. 1228.