Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.5

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Zielonej Górze

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Zielonej Górze w składzie:
1) Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Bogumił Hoszowski - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,
b) Andrzej Ksokowski - radca prawny;
2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a) Henryk Kaczmarek - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,
b) Dariusz Perzanowski - radca prawny;
3) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Marek Witczak - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,
b) Bożena Górska - radca prawny;
4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a) Hanna Opala - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,
b) Barbara Sienkiewicz - radca prawny;
5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Marek Górecki - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,
b) Jowita Pilarska - radca prawny;
6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a) Joanna Klimek-Zielińska - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,
b) Wojciech Bujko - radca prawny;
7) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Jan Grzęda - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
b) Renata Kwiatkowska - radca prawny;
8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a) Mirosław Trzecki - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim,
b) Małgorzata Wiśniewska - radca prawny.
§  2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Marka Góreckiego.
§  3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Bożenę Górską.
§  4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.