Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2010.13.61

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać osoby prowadzące z funkcjonaruszami Straży Granicznej zajęcia z zakresu wychowania fizycznego lub zajęcia sportowe

Na podstawie art. 39c ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Zajęcia z zakresu wychowania fizycznego lub zajęcia sportowe określone w odrębnych przepisach dotyczących rodzajów zajęć z zakresu wychowania fizycznego lub zajęć sportowych realizowanych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, zwanych dalej "zajęciami", może prowadzić funkcjonariusz Straży Granicznej, posiadający dokumenty potwierdzające:
1) kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego określone w przepisach dotyczących szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli lub
2) 1  kwalifikacje trenera lub instruktora sportu (rekreacji) lub
3) 2 ukończenie kursu doskonalącego dla instruktorów wychowania fizycznego lub zajęć sportowych organizowanego w ośrodku szkolenia Straży Granicznej na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 6a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej lub poza Strażą Graniczną w zakresie odpowiadającym określonemu rodzajowi zajęć.
2.  3  W przypadkach uzasadnionych potrzebami służby zajęcia, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić pracownicy Straży Granicznej oraz osoby spoza Straży Granicznej posiadające dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
2a.  4  Pracownicy Straży Granicznej mogą prowadzić zajęcia, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem zajęć ze strzelania z broni palnej.
3.  Rodzaj zajęć prowadzonych przez osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, musi odpowiadać zakresowi uprawnień wynikających z posiadanych przez te osoby dokumentów.
4.  5  (uchylony).
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.
1 § 1 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 71 z dnia 20 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lipca 2016 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 71 z dnia 20 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lipca 2016 r.
3 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 84 z dnia 12 października 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.92) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 października 2018 r.
4 § 1 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 84 z dnia 12 października 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.92) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 października 2018 r.
5 § 1 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 71 z dnia 20 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lipca 2016 r.