Kontrola zarządcza w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2010.13.67

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2010 r.

DECYZJA Nr 250
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie kontroli zarządczej w Komendzie Głównej Straży Granicznej

W związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:
§  1.
Decyzja określa szczegółowe działania, w zakresie nieuregulowanym w przepisach odrębnych, podejmowane w celu zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Komendzie Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej "KGSG", oraz dokonywania analizy stanu tej kontroli.
§  2.
1.
Kierownik komórki organizacyjnej KGSG odpowiedzialny za realizację celów priorytetowych wyznaczonych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w związku z roczną odprawą kadry kierowniczej Straży Granicznej, opracowuje plan działania dla realizacji celów priorytetowych.
2.
Opracowując plan, o którym mowa w ust. 1, kierownik komórki organizacyjnej KGSG ustala mierniki określające stopień realizacji celów priorytetowych, najważniejsze zadania służące osiągnięciu tych celów oraz wskazuje osobę lub osoby odpowiedzialne za ich realizację.
3.
Kierownik komórki organizacyjnej KGSG monitoruje realizację planu, o którym mowa w ust. 1, oraz opracowuje sprawozdanie z realizacji planu, określając stopień realizacji celów za pomocą ustalonych mierników, w tym zadań służących osiągnięciu celów.
§  3.
1.
Kierownik komórki organizacyjnej KGSG dokonuje, udokumentowanej w formie pisemnej, identyfikacji, analizy i oceny ryzyka dla celów priorytetowych i najważniejszych zadań, o których mowa w § 2 ust. 2, a także ustala metody przeciwdziałania ryzyku i określa, w razie wystąpienia ryzyka, działania naprawcze w celu jego zmniejszenia do akceptowalnego poziomu.
2.
Realizacja czynności, o których mowa w ust. 1, następuje:
1)
co najmniej raz w roku, w tym niezwłocznie po opracowaniu planu działania, o którym mowa w § 2 ust. 1;
2)
w przypadku istotnej zmiany warunków funkcjonowania komórki organizacyjnej KGSG lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na realizację celów priorytetowych.
§  4.
1.
Kierownik komórki organizacyjnej KGSG dokonuje weryfikacji sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej KGSG w roku poprzednim, poprzez wypełnienie arkusza samooceny w terminie do dnia 20 lutego każdego roku.
2.
Wzór akrusza samooceny określa załącznik do decyzji.
§  5.
1.
Zespół Audytu Wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej, zwany dalej "ZAW KGSG", dokonuje analizy stanu kontroli zarządczej w KGSG za rok poprzedni.
2.
Analiza stanu kontroli zarządczej stanowi zestawienie informacji dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w KGSG.
3.
Analizę, o której mowa w ust. 1, dyrektor ZAW KGSG przedstawia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej w formie pisemnej, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
§  6.
1.
Podstawę analizy, o której mowa w § 5, stanowią następujące dokumenty:
1)
plan działania, o którym mowa w § 2 ust. 1;
2)
dokumenty z czynności, o których mowa w § 3 ust. 1;
3)
protokoły kontroli, sprawozdania z kontroli oraz wystąpienia pokontrolne z czynności kontrolnych przeprowadzonych w komórce organizacyjnej KGSG przez instytucje zewnętrzne;
4)
informacje o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków z kontroli, o której mowa w pkt 3, oraz informacje o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjętych działań - jeżeli dokumenty takie zostały sporządzone;
5)
protokoły kontroli, sprawozdania z kontroli oraz wystąpienia pokontrolne z czynności kontrolnych przeprowadzonych w komórce organizacyjnej KGSG przez komórki organizacyjne KGSG uprawnione do dokonywania kontroli wewnętrznej;
6)
informacje o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków z kontroli, o której mowa w pkt 5, oraz informacje o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjętych działań - jeżeli dokumenty takie zostały sporządzone;
7)
arkusz samooceny, o którym mowa w § 4;
8)
sprawozdanie, o którym mowa w § 2 ust. 3;
9)
sprawozdanie roczne z działalności Straży Granicznej;
10)
inne informacje dotyczące kontroli zarządczej określone przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2.
Z przekazanych dokumentów, o których mowa w ust. 1, wyłącza się informacje, dane, dokumenty i inne materiały uzyskane w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych.
§  7.
1.
Kierownik komórki organizacyjnej KGSG przekazuje ZAW KGSG dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1:
1)
pkt 1 i 2 - niezwłocznie po ich sporządzeniu;
2)
pkt 3 - łącznie z dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4;
3)
pkt 4 - na bieżąco, po przestaniu wskazanej informacji zarządzającemu kontrolę;
4)
pkt 7 - do końca lutego każdego roku;
5)
pkt 8 - do 15 lutego każdego roku;
6)
pkt 10 - w terminie wskazanym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2.
Kierownik komórki organizacyjnej KGSG uprawnionej do dokonywania kontroli wewnętrznej przekazuje ZAW KGSG dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1:
1)
pkt 5 - łącznie z dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6;
2)
pkt 6 - na bieżąco, po otrzymaniu wskazanej informacji przez zarządzającego kontrolę.
3.
Dyrektor - Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej przekazuje ZAW KGSG sprawozdanie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 9, do dnia 15 lutego każdego roku.
4.
Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, 2, 7-10, przesyła się w formie elektronicznej na adres intranetowy: sekretariat-ZAW@strazgraniczna.pl lub w formie papierowej za pośrednictwem kancelarii lub faksem.
5.
Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3-6, udostępnia się w oryginale za pośrednictwem kancelarii, z obowiązkiem zwrotu po wykorzystaniu.
§  8.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

ZAŁĄCZNIK

ARKUSZ SAMOOCENY

funkcjonowania kontroli zarządczej w ............................................................... w 20 ...... r.

(nazwa komórki organizacyjnej KGSG)

Lp.PytaniaOdpowiedziUwagi
TAKNIE
I.ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE
1.1.Przestrzeganie wartości etycznych
1.Czy w kierowanej przez Pana/Panią komórce wszyscy pracownicy i funkcjonariusze zapoznani są z obowiązującymi ich zasadami etyki?
2.Czy w kierowanej przez Pana/Panią komórce wszyscy pracownicy zapoznani są z regulaminem pracy w KGSG?
3.Czy zasady etyki są przestrzegane przez podległych Panu/Pani funkcjonariuszy i pracowników?
4.Czy w stosunku do podległych Panu/Pani funkcjonariuszy i pracowników prowadzone były w poprzednim roku postępowania dyscyplinarne lub wyjaśniające, w związku z nieprzestrzeganiem zasad etyki?
5.Czy przestrzeganie zasad etyki jest przez Pana/Panią wspierane i promowane w kierowanej komórce organizacyjnej? (Jeżeli TAK, proszę o wskazanie w polu uwagi, w jaki sposób).
6.Czy nieprzestrzeganie wartości etycznych stanowi ryzyko w realizacji zadań kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej? Ocenia je Pan/Pani jako "istotne", "średnio ważne", "nieistotne" - określenie skali proszę odnotować w polu uwagi.
1.2.Kompetencje zawodowe
1.Czy obowiązujący w KGSG system naboru funkcjonariuszy i pracowników zapewnia Panu/Pani wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko?
2.Czy w kierowanej przez Pana/Panią komórce organizacyjnej dokonano opisu każdego stanowiska pracy, obejmującego wskazanie realizowanych zadań, wymaganych kompetencji, kwalifikacji i zakresu odpowiedzialności?
3.Czy umożliwia i wspiera Pan/Pani rozwój kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników z kierowanej komórki organizacyjnej?
4.Ilu funkcjonariuszy i pracowników z kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej uczestniczyło w poprzednim roku w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych?
5.Czy wszyscy funkcjonariusze i pracownicy z kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej mają aktualne opinie służbowe, zgodnie z ustawą o Straży Granicznej oraz ustawą o służbie cywilnej?
6.Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami oceny, wg których dokonuje się oceny przy sporządzaniu oceny okresowej członka korpusu służby cywilnej?
1.3.Struktura organizacyjna
1.Czy struktura organizacyjna kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych celów i zadań komórki organizacyjnej?
2.Czy struktura organizacyjna kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej była w poprzednim roku zmieniana?
3.Czy regulamin organizacyjny kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej jest dostosowany do aktualnych celów i zadań komórki organizacyjnej?
4.Czy regulamin organizacyjny kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej był w poprzednim roku zmieniany?
5.Czy wszystkie zadania nałożone na kierowaną przez Pana/Panią komórkę organizacyjną, zawarte w regulaminie organizacyjnym, zostały rozdzielone pomiędzy komórki wewnętrzne oraz poszczególne stanowiska?
6.Czy każdy funkcjonariusz i pracownik w kierowanej przez Pana/Panią komórce organizacyjnej otrzymał zakres obowiązków i uprawnień, zgodny z zadaniami realizowanymi na zajmowanym stanowisku?
1.4.Delegowanie uprawnień
1.Czy przekazał Pan/Pani do Biura Kadr i Szkolenia KGSG pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków i uprawnień dyrektora, określonych w regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej, potwierdzone czytelnym podpisem, w celu włączenia do akt osobowych?
2.Czy upoważnił Pan/Pani podległych funkcjonariuszy i pracowników, w tym kierowników komórek wewnętrznych, do załatwiania spraw w określonym zakresie? (Jeżeli TAK, proszę w polu uwagi wskazać formę przekazania tych uprawnień)
3.Czy upoważnieni przez Pana/Panią funkcjonariusze i pracownicy posiadają przygotowanie merytoryczne do korzystania z delegowanych uprawnień?
4.Czy Komendant Główny Straży Granicznej udzielał Panu/Pani lub Pana/Pani zastępcom upoważnień i pełnomocnictw w poprzednim roku?
5.Czy Komendant Główny Straży Granicznej udzielał podległym Panu/Pani funkcjonariuszom i pracownikom upoważnień i pełnomocnictw w poprzednim roku?
6.Czy upoważnienia i pełnomocnictwa udzielone przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w poprzednim roku, o których mowa w lp. 4 i 5 zostały zarejestrowane w Biurze Prawnym KGSG?
II.CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
2.1.Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji
1.Czy opracował/a Pan/Pani plan działania dla realizacji wyznaczonych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej celów priorytetowych, za które odpowiedzialna jest kierowana przez Pana/Panią komórka organizacyjna? (wypełniają kierownicy komórek, którym wyznaczono cele priorytetowe)
2.Czy opracował/-a Pan/Pani sprawozdanie z realizacji planu działania? (wypełniają kierownicy komórek, w których opracowano plan działania)
3.Czy informował Pan/Pani funkcjonariuszy i pracowników z kierowanej komórki organizacyjnej o możliwości zapoznania się z celami i zadaniami priorytetowymi wyznaczonymi przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, zamieszczonymi na stronie intranetowej ZAW KGSG?
2.2.Identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka i ocena ryzyka
1.Czy dokonał/-a Pan/Pani identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów priorytetowych i zadań w poprzednim roku? (wypełniają kierownicy komórek, którym wyznaczono cele priorytetowe)
2.Czy dokonał/-a Pan/Pani ponownej identyfikacji ryzyka w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków funkcjonowania kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej lub wystąpienia innych okoliczności? (wypełniają kierownicy komórek, którym wyznaczono cele priorytetowe)?
3.Czy zidentyfikowane przez Pana/Panią ryzyka poddane zostały analizie mającej na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków? (wypełniają kierownicy komórek, którym wyznaczono cele priorytetowe)
4.Czy określił/-a Pan/Pani w stosunku do każdego istotnego ryzyka rodzaj reakcji na to ryzyko? (wypełniają kierownicy komórek, którym wyznaczono cele priorytetowe)
5.Czy określił/-a Pan/Pani działania naprawcze, jakie należy podjąć w razie wystąpienia ryzyka, w celu jego zmniejszenia do akceptowalnego poziomu? (wypełniają kierownicy komórek, którym wyznaczono cele priorytetowe)
6.Czy podejmował/-a Pan/Pani działania naprawcze, które miały na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie skutków ryzyka? (wypełniają kierownicy komórek, którym wyznaczono cele priorytetowe)
7.Czy identyfikacja, analiza i ocena ryzyka została przez Pana/Panią udokumentowana? (wypełniają kierownicy komórek, którym wyznaczono cele priorytetowe)
8.Czy zrealizował/-a Pan/Pani wnioski sformułowane w wystąpieniach pokontrolnych sporządzanych przez komórki organizacyjne właściwe do wykonywania czynności kontrolnych w KGSG? (wypełniają kierownicy komórek, w których w poprzednim roku przeprowadzane były kontrole)
9.Czy zrealizował/-a Pan/Pani rekomendacje sformułowane w sprawozdaniach z audytu wewnętrznego? (wypełniają kierownicy komórek, w których w poprzednim roku przeprowadzane były audyty wewnętrzne)
III.MECHANIZMY KONTROLI
3.1.Dokumentowanie kontroli
1.Czy istnieją obszary działania kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej, które wymagają jeszcze uregulowania?
2.Czy wszystkim komórkom wewnętrznym kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej zostały nadane zakresy zadań?
3.Czy wszyscy funkcjonariusze i pracownicy z kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej zapoznali się z nadanym zakresem obowiązków i uprawnień i potwierdzili fakt zapoznania?
4.Czy zakresy zadań oraz zakresy obowiązków i uprawnień są weryfikowane i uaktualniane w miarę potrzeb?
5.Czy na portalu wewnętrznym Straży Granicznej "w3" dotyczącym kierowej komórki organizacyjnej zamieszcza Pan/Pani wykaz aktów prawnych o charakterze powszechnie obowiązującym i wewnętrznym, w tym aktów prawnych kierownika komórki stanowiących podstawę działalności kierowanej komórki organizacyjnej?
3.2.Nadzór
1.Czy zostały wyznaczone spośród funkcjonariuszy i pracowników kierowanej komórki organizacyjnej osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań ujętych w planie działania? (wypełniają kierownicy komórek, w których opracowano plan działania)
2.Czy zostały udokumentowane przez Pana/Panią czynności z zakresu merytorycznego nadzoru sprawowanego nad jednostkami organizacyjnymi SG/terenowymi organami SG? (wypełniają kierownicy komórek organizacyjnych, które zgodnie z zakresem zadań określonym w regulaminie organizacyjnym sprawują nadzór nad jednostkami organizacyjnymi/terenowymi organami SG)
3.Czy w poprzednim roku przeprowadził/-a Pan/Pani odprawy służbowe (narady) w kierowanej przez Pana/Panią komórce organizacyjnej?
3.3.Ciągłość działalności
1.Czy system delegowania uprawnień i podziału obowiązków pomiędzy poszczególnymi komórkami wewnętrznymi/stanowiskami pracy/służby w kierowanej przez Pana/Panią komórce organizacyjnej zapewnia ciągłość funkcjonowania komórki organizacyjnej?
2.Czy funkcjonuje w kierowanej przez Pana/Panią komórce organizacyjnej system zastępstw funkcjonariuszy i pracowników w przypadku ich nieobecności?
3.Czy funkcjonuje w kierowanej przez Pana/Panią komórce organizacyjnej system przejmowania przez funkcjonariuszy i pracowników obowiązków po osobach odchodzących ze służby/pracy?
4.Czy posiada Pan/Pani wiedzę o tym kogo, i w jakim trybie należy informować w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania systemów łączności lub teleinformatyki wykorzystywanych w kierowanej przez Pana/Panią komórce organizacyjnej?
3.4.Ochrona zasobów
1.Czy funkcjonariusze i pracownicy przyjęci do służby/zatrudnieni w poprzednim roku uczestniczyli w szkoleniach dotyczących ochrony dokumentów, w szczególności informacji niejawnych, powierzonego mienia lub otrzymali materiał zawierający informacje w tym zakresie? (wypełniają kierownicy komórek, w których w poprzednim roku zostali przyjęci do służby/zatrudnieni funkcjonariusze lub pracownicy)
2.Czy wszyscy funkcjonariusze i pracownicy w kierowanej przez Pana/Panią komórce organizacyjnej posiadają aktualne zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia w zakresie przepisów BHP?
3.Czy każdy funkcjonariusz i pracownik przyjęty do służby/zatrudniony w poprzednim roku przeszedł instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy? (wypełniają kierownicy komórek, w których w poprzednim roku zostali przyjęci do służby/zatrudnieni funkcjonariusze lub pracownicy)
4.Czy w poprzednim roku prowadzone były postępowanie dotyczące szkód w mieniu będącym na wyposażeniu funkcjonariuszy i pracowników kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej?
5.Czy wszyscy funkcjonariusze i pracownicy kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej posiadają aktualne poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli odpowiedniej do zakresu zadań?
3.5.Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych
1.Czy funkcjonariusze i pracownicy przyjęci do służby/zatrudnieni w poprzednim roku, którym powierzono m. in. zadania dotyczące operacji finansowo-gospodarczych komórki organizacyjnej uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w KGSG lub otrzymali materiał zawierający informacje nt. ww. mechanizmów kontroli? (wypełniają kierownicy komórek, w których w poprzednim roku zostali przyjęci do służby/zatrudnieni funkcjonariusze lub pracownicy)
2.Czy Pan/Pani, do obowiązków którego/ej należy m. in. prowadzenie gospodarki finansowej komórki organizacyjnej, zatwierdzanie dowodów księgowych potwierdzających dokonanie operacji gospodarczych, czy zawieranie umów, koordynuje w kierowanej komórce organizacyjnej stosowanie zasad wynikających z zarządzeń Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie:

a) wprowadzenia dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w KGGS,

b) zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej oraz wytycznych Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie organizacji w KGSG postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych? (wypełniają kierownicy komórek organizacyjnych, w których zgodnie z zakresem zadań określonym w regulaminie organizacyjnym dokonuje się operacji gospodarczych)

3.Czy funkcjonariuszom i pracownikom przyjętym do służby/zatrudnionym w poprzednim roku, którym powierzono zadania dotyczące sprawdzania dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, merytorycznym czy rzeczowym nadano te uprawnienia w formie pisemnej? (wypełniają kierownicy komórek, w których w poprzednim roku zostali przyjęci do służby/zatrudnieni funkcjonariusze lub pracownicy)
3.6.Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych
1.Czy w kierowanej przez Pana/Panią komórce organizacyjnej został wyznaczony administrator systemów i sieci teleinformatycznych? (dotyczy komórek, których funkcjonują sieci i systemy teleinformatyczne przeznaczone do wytwarzania, przetwarzania i przechowywania informacji niejawnych)
2.Czy w kierowanej przez Pana/Panią komórce organizacyjnej został wyznaczony inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego? (dotyczy komórek, w których funkcjonują sieci i systemy teleinformatyczne przeznaczone do wytwarzania, przetwarzania i przechowywania informacji niejawnych)
3.Czy wszystkie komputery będące na wyposażeniu kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej są chronione systemem loginów, haseł lub kart dostępu uniemożliwiając tym samym dostęp nieuprawnionym osobom?
4.Czy wszyscy funkcjonariusze i pracownicy z kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej, którzy powinni korzystać z systemu wymiany informacji jawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej w sieci intranetowej Straży Granicznej, mają dostęp do sprzętu/dostępny sprzęt informatyczny?
5.Czy funkcjonariusze i pracownicy przyjęci do służby/zatrudnieni w badanym roku uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych w KGSG lub otrzymali materiał zawierający informacje nt. bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych w KGSG? (wypełniają kierownicy komórek, w których w poprzednim roku zostali przyjęci do służby/zatrudnieni funkcjonariusze lub pracownicy)
IV.INFORMACJA I KOMUNIKACJA
4.1.Bieżąca informacja
1.Czy na bieżąco otrzymuje Pan/Pani komunikaty Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGSG oraz komunikaty Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej?
2.Czy udostępnia Pan/Pani otrzymywane komunikaty Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGSG oraz komunikaty Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej funkcjonariuszom i pracownikom kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej zgodnie z właściwością?
3.Czy wszyscy funkcjonariusze i pracownicy kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej posiadają dostęp do portalu wewnętrznego Straży Granicznej w3.strazgraniczna.pl?
4.Czy wszyscy funkcjonariusze i pracownicy kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej posiadają dostęp do systemu informacji prawnej w sieci intranetowej Straży Granicznej?
4.2.Komunikacja wewnętrzna
1.Czy kierowanej przez Pana/Panią komórce organizacyjnej przekazany został w poprzednim roku wykaz obowiązujących aktów prawnych?
2.Czy wszyscy funkcjonariusze i pracownicy kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej posiadają dostęp do aplikacji Lotus Notes?
3.Czy w ramach odpraw służbowych (narad) przekazuje Pan/Pani podległym funkcjonariuszom i pracownikom bieżące informacje niezbędne do realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach?
4.3.Komunikacja zewnętrzna
1.Czy kierowana przez Pana/Panią komórka organizacyjna w poprzednim roku prowadziła współpracę z podmiotami/jednostkami zewnętrznymi?
2.Czy funkcjonariusze i pracownicy kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej brali udział w poprzednim roku w zespołach, radach, komisjach, komitetach itp. powołanych lub działających przy Prezesie Rady Ministrów, Radzie Ministrów, Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przy innych organach i podmiotach?
3.Czy funkcjonariusze i pracownicy kierowanej przez Pana/Panią komórki organizacyjnej mają dostęp do sieci internetowej?
V.MONITOROWANIE I OCENA
5.1.Monitorowanie systemu kontroli zarządczej
1.Czy podejmował/-a Pan/Pani w badanym roku działania dla zapewnienia skuteczności poszczególnych elementów kontroli zarządczej w kierowanej przez Pana/Panią komórce organizacyjnej?

......................................................................................................

(data, pieczęć i podpis kierownika komórki organizacyjnej KGSG)

Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, nie ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Straży Granicznej Nr 13

1.
Zarządzenie nr 77 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia.
2.
Zarządzenie nr 79 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów.
3.
Decyzja nr 247 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania i wdrożenia w Straży Granicznej Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania.
4.
Decyzja nr 248 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do opracowania wkładu Straży Granicznej do "Narodowego Programu Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym w Rzeczpospolitej Polskiej".
5.
Decyzja nr Pf-251 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego o kryptonimie "SOFIA".
6.
Decyzja nr Pf-252 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej o kryptonimie "Tytan".

Wykaz porozumień Komendanta Głównego Straży Granicznej, nie ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Straży Granicznej Nr 13

1.
Regulamin wspólnej placówki w Kudowie Słonem Nr 38 podpisany przez Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej Rzeczpospolitej Polskiej oraz Prezydium Policji Republiki Czeskiej w dniu 22 grudnia 2010 r. w Warszawie.
2.
Regulamin wspólnej placówki w Chotěbuz Nr 39 podpisany przez Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydium Policji Republiki Czeskiej w dniu 22 grudnia 2010 r. w Warszawie.
3.
Porozumienie Finansowe Nr 15/FGZ/2010/Nr 40 o współpracy w zakresie warunków i trybu realizacji Projektu nr FGZ/09/3161 "Rozbudowa i utrzymanie platformy teleinformatycznej Straży Granicznej -wyposażenie Schengen- busów" ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych, zwanego dalej "Projektem" zawarte dnia 30 grudnia 2010 r. w Warszawie pomiędzy Departamentem Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniącym funkcję Instytucji Odpowiedzialnej, a Komendantem Głównym Straży Granicznej.
4.
Porozumienie Nr 41 o użyczeniu przez Komendanta Głównego Policji Komendantowi Głównemu Straży Granicznej sprzętu komputerowego i sieciowego do obsługi Systemu Uprawnionego Przechwytu zawarte w Warszawie w dniu 30 grudnia 2010 r. między Komendantem Głównym Policji, a Komendantem Głównym Straży Granicznej.