Departmental acts

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r.

Dz.Urz.GUM.2012.15 | obwieszczenie z dnia 29 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Wniosek o zmianę wniosku o rejestrację nazwy "rogal świętomarciński" jako chronione oznaczenie geograficzne.

Dz.Urz.MRiRW.2012.9 | ogłoszenie z dnia 29 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.75 | zarządzenie z dnia 29 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów w ramach programu "Index Plus".

Dz.Urz.MNiSW.2012.41 | zarządzenie z dnia 28 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 1183/10.

Dz.Urz.ULC.2012.45 | komunikat z dnia 28 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1347/11.

Dz.Urz.ULC.2012.44 | komunikat z dnia 28 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 471/11.

Dz.Urz.ULC.2012.43 | komunikat z dnia 28 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 500/10.

Dz.Urz.ULC.2012.42 | komunikat z dnia 28 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.192 | decyzja z dnia 28 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Ceremoniał policyjny.

Dz.Urz.KGP.2012.27 | zarządzenie z dnia 25 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Ceremoniał policyjny.

Dz.Urz.KGP.2012.27 | zarządzenie z dnia 25 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Ceremoniał policyjny.

Dz.Urz.KGP.2012.27 | zarządzenie z dnia 25 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Ceremoniał policyjny.

Dz.Urz.KGP.2012.27 | zarządzenie z dnia 25 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Opłata za koordynację w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie.

Dz.Urz.ULC.2012.41 | obwieszczenie z dnia 25 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym przyznano w 2011 r. dotacje celowe.

Dz.Urz.MŚ.2012.28 | obwieszczenie z dnia 25 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego.

Dz.Urz.MŚ.2012.26 | zarządzenie z dnia 25 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2012.27 | zarządzenie z dnia 25 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.185 | upoważnienie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Teatrowi Wielkiemu - Operze Narodowej oraz zmiana statusu na państwową instytucję artystyczną.

Dz.Urz.MKiDN.2012.20 | zarządzenie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2012.8 | informacja z dnia 24 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Dz.Urz.MKiDN.2012.24 | zarządzenie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Kapituły Dorocznych Nagród Ministra oraz Kapituły Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji.

Dz.Urz.MKiDN.2012.22 | zarządzenie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw reformy prawa autorskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2012.23 | zarządzenie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Przejęcie dziedzictwa tradycji i nadanie imienia patrona Jednostce Wojskowej AGAT.

Dz.Urz.MON.2012.189 | decyzja z dnia 24 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego święta 37. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2012.190 | decyzja z dnia 24 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego święta 6. Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2012.191 | decyzja z dnia 24 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw koordynacji budowy pomnika w Smoleńsku.

Dz.Urz.MKiDN.2012.21 | zarządzenie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2012 roku oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2012.30 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Cena 1m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.24 | komunikat z dnia 23 maja 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu.

Dz.Urz.PKRUS.2012.1 | zarządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu.

Dz.Urz.PKRUS.2012.1 | zarządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie grupy roboczej do spraw prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.14 | zarządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie grupy roboczej do spraw prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.14 | zarządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie grupy roboczej do spraw prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.14 | zarządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie grupy roboczej do spraw prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.14 | zarządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie grupy roboczej do spraw prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.14 | zarządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych.

Dz.Urz.MG.2012.16 | zarządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2011 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.13 | obwieszczenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 1061/11.

Dz.Urz.ULC.2012.40 | komunikat z dnia 23 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1318/11.

Dz.Urz.ULC.2012.39 | komunikat z dnia 23 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 627/10.

Dz.Urz.ULC.2012.38 | komunikat z dnia 23 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2011 r.

Dz.Urz.NBP.2012.5 | uchwała z dnia 22 maja 2012 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.184 | upoważnienie z dnia 21 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Ustalenie terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.304 | decyzja z dnia 21 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.304 | decyzja z dnia 21 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu do spraw polityki na rzecz osób starszych.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.12 | zarządzenie z dnia 21 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu do spraw polityki na rzecz osób starszych.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.12 | zarządzenie z dnia 21 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.23 | komunikat z dnia 21 maja 2012 r. | Akt nienormatywny

Pieczęcie urzędowe w Ministerstwie Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2012.13 | zarządzenie z dnia 18 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Społecznej Rady do spraw Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dz.Urz.MG.2012.14 | zarządzenie z dnia 18 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.21 | obwieszczenie z dnia 18 maja 2012 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.8 | zarządzenie z dnia 18 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2012.30 | zarządzenie z dnia 18 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dz.Urz.KGP.2012.24 | zarządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dz.Urz.KGP.2012.24 | zarządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dz.Urz.KGP.2012.24 | zarządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Krajowemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.

Dz.Urz.MZ.2012.28 | zarządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt obowiązujący