Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.11

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Szczecinie

Na podstawie art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Szczecinie w składzie:
1) Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Maciej Żelazowski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
b) Andrzej Zajda - adwokat;
2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a) dr Andrzej Wiśniewski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
b) Włodzimierz Łyczywek - adwokat;
3) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Halina Zarzeczna - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
b) Marcjusz Szczepański - adwokat;
4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a) Iwona Wiszniewska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
b) Elżbieta Zaniemojska-Krześniowska - adwokat;
5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Ryszard Iwankiewicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
b) Wiesław Fafuła - adwokat;
6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a) Małgorzata Gawinek - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
b) Krzysztof Hrycaj - adwokat;
7) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Anna Sokołowska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie,
b) Klaudia Semeniuk - adwokat;
8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a) Stefan Kłosowski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
b) Marek Padee - adwokat.
§  2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Ryszarda Iwankiewicza.
§  3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Wiesława Fafułę.
§  4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.