Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1535

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2022 r.

USTAWA
z dnia 11 sierpnia 2021 r.
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 9 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) Bankowy Fundusz Gwarancyjny.";

2)
w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 8-15, działających na podstawie odrębnych ustaw stanowiących podstawę ich utworzenia przepisy niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio.";

3)
w art. 11a:
a)
w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "Dochody" dodaje się wyraz "państwowych",
b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Organ prowadzący, o którym mowa w ust. 1, na podstawie informacji otrzymanych od kierowników państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w ust. 1, opracowuje zestawienie dochodów, o których mowa w ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych i przekazuje je Ministrowi Finansów w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.";

4)
w art. 29:
a)
w ust. 6 po wyrazie "finansowy" dodaje się wyrazy " , w ramach którego sporządza się plan dochodów i wydatków ujmowanych w terminie ich zapłaty",
b)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Projekt planu finansowego państwowego funduszu celowego jest przekazywany Ministrowi Finansów w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.",

c)
ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego dokonuje odpowiednio minister albo inny organ dysponujący tym funduszem po uzyskaniu zgody Ministra Finansów i opinii sejmowej komisji do spraw budżetu.";

5)
w art. 36 w ust. 1 uchyla się pkt 1;
6)
uchyla się art. 38c;
7)
w art. 41 w ust. 2 w pkt 1:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"rodzaje sprawozdań, formy i sposoby ich sporządzania oraz terminy przekazywania sprawozdań:",

b)
lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) z dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 11a, art. 163 i art. 223, ",

c)
w lit. h po wyrazie "terytorialnego" dodaje się przecinek i wyrazy "państwowych jednostek budżetowych i urzędów skarbowych";
8)
w art. 112aa:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Kwota wydatków na dany rok organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1-3, pkt 7, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz w pkt 9 i 15, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, jest obliczana według wzoru:",

symbol PKBn-2/PKBn-8 otrzymuje brzmienie:

"PKBn-2/PKBn-8 - ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z art. 38b pkt 2 łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto; jeżeli w latach od n-8 do n-2 zawierają się rok s lub lata i, o których mowa w art. 112d ust. 3, wskaźnik ten oblicza się zgodnie z art. 112d ust. 6,",

symbol En(PKBn-1/PKBn-2) otrzymuje brzmienie:

"En(PKBn-1/PKBn-2) - prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi roczna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku «-1; jeżeli w latach n-1 i n-2 zawierają się rok s lub lata i, o których mowa w art. 112d ust. 3, wskaźnik ten oblicza się zgodnie z art. 112d ust. 6, ",

symbol En(PKBn/PKBn-1) otrzymuje brzmienie:

"En(PKBn/PKBn-1) - prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi roczna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku n; jeżeli w latach n i n-1 zawierają się rok s lub lata i, o których mowa w art. 112d ust. 3, wskaźnik ten oblicza się zgodnie z art. 112d ust. 6, ",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przepływy finansowe między organami i jednostkami, o których mowa w ust. 1, z tytułu dotacji i subwencji obejmują przepływy finansowe między tymi organami i jednostkami wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają dotacjom i subwencjom, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne odpowiadające dotacjom i subwencjom.",

c)
w ust. 3:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prognozowanych w projekcie ustawy budżetowej przedłożonym Sejmowi wydatków jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 2, i samorządowych jednostek budżetowych, uwzględniających założenia makroekonomiczne, o których mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, oraz wieloletnie prognozy finansowe tych jednostek, a także wysokość wydatków wykonanych w latach poprzednich, po odjęciu kwot odpowiadających wielkościom planowanych przepływów, o których mowa w ust. 2 i 2a, od innych organów i jednostek, o których mowa w ust. 1,",

w pkt 3 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- po odjęciu kwot odpowiadających wielkościom planowanych przepływów, o których mowa w ust. 2 i 2a, od innych organów i jednostek, o których mowa w ust. 1, ",

w pkt 4 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) planowanych wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), oraz wydatków lub kosztów organów i jednostek, o których mowa w ust. 1, których źródłem finansowania są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, do których nie mają zastosowania ust. 2 i 2a:

a) określonych w planie finansowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zatwierdzonym w terminie, o którym mowa w art. 65 ust. 24a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,

b) w wysokości określonej w planie, o którym mowa w art. 65 ust. 21 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - w przypadku niezatwierdzenia planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w terminie, o którym mowa w art. 65 ust. 24a tej ustawy",

część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- oraz powiększona o kwotę prognozowanych na rok n działań jednorazowych i tymczasowych po stronie dochodów, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, jeżeli wartość każdego z nich przekracza 0,03% wartości produktu krajowego brutto prognozowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi, stanowi nieprzekraczalny limit wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1, i państwowych jednostek budżetowych z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2, w pkt 7 i 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw z wyłączeniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.",

d)
w ust. 4:
w pkt 1 skreśla się wyrazy "powiększonego o koszty reformy emerytalnej, ogłoszone zgodnie z art. 38c, ",
w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) wartość relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto jest w roku n-2, o którym mowa w ust. 1, nie mniejsza niż -3% oraz wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4, jest w roku n-2 większa od 43%, a nie większa od 48% oraz prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku n nie jest mniejsza o więcej niż dwa punkty procentowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych WPKBn, o którym mowa w ust. 1, albo

b) wartość relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto jest w roku n-2, o którym mowa w ust. 1, nie mniejsza niż -3% oraz wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4, jest w roku n-2 nie większa niż 43% oraz suma, obliczona zgodnie z ust. 5, jest w roku n-2 mniejsza od -6% oraz prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku n nie jest mniejsza o więcej niż dwa punkty procentowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych WPKBn, o którym mowa w ust. 1, albo",

pkt 3 otrzymuje brzmienie

"3) plus półtora punktu procentowego - jeżeli wartość relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto jest w roku n-2, o którym mowa w ust. 1, nie mniejsza niż -3% oraz wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4, jest w roku n-2 nie większa niż 43% oraz suma, obliczona zgodnie z ust. 5, jest w roku n-2 większa od 6% oraz prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku n nie jest większa o więcej niż dwa punkty procentowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych WPKBn, o którym mowa w ust. 1, albo";

9)
w art. 112d:
a)
w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- jeżeli prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok, na który jest obliczana kwota wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1, przedłożonym Sejmowi lub w projekcie ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok, na który jest obliczana kwota wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1, przedłożonym Sejmowi roczna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych jest mniejsza o więcej niż dwa punkty procentowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych WPKBn, o którym mowa w art. 112aa ust. 1, określonego w projekcie ustawy budżetowej na ostatni rok, w którym nie zostały spełnione warunki określone w niniejszym ustępie, przedłożonym Sejmowi.",

b)
w ust. 2 skreśla się wyrazy ", oraz sumę, o której mowa w art. 112aa ust. 5",
c)
w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) drugi - jeżeli średnia dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku s, o którym mowa w ust. 3, oraz roku następującym po roku s, o którym mowa w ust. 3, prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n, o którym mowa w ust. 3, przedłożonym Sejmowi lub w projekcie ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok n, o którym mowa w ust. 3, przedłożonym Sejmowi nie jest mniejsza o więcej niż dwa punkty procentowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych WPKBn, o którym mowa w art. 112aa ust. 1, określonego w projekcie ustawy budżetowej na ostatni rok, w którym nie zostały spełnione warunki określone w ust. 1, przedłożonym Sejmowi, albo

2) trzeci - jeżeli średnia dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku s, o którym mowa w ust. 3, oraz roku następującym po roku s, o którym mowa w ust. 3, prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n. o którym mowa w ust. 3, przedłożonym Sejmowi lub w projekcie ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok n, o którym mowa w ust. 3, przedłożonym Sejmowi jest mniejsza o więcej niż dwa punkty procentowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych WPKBn, o którym mowa w art. 112aa ust. 1, określonego w projekcie ustawy budżetowej na ostatni rok, w którym nie zostały spełnione warunki określone w ust. 1, przedłożonym Sejmowi, oraz jeżeli średnia dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku s, o którym mowa w ust. 3, oraz dwóch latach następujących po roku s, o którym mowa w ust. 3, prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n, o którym mowa w ust. 3, przedłożonym Sejmowi lub w projekcie ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok n, o którym mowa w ust. 3, przedłożonym Sejmowi, nie jest mniejsza o więcej niż dwa punkty procentowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych WPKBn, o którym mowa w art. 112aa ust. 1, określonego w projekcie ustawy budżetowej na ostatni rok, w którym nie zostały spełnione warunki określone w ust. 1, przedłożonym Sejmowi, albo",

d)
dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

"6. Obliczając kwotę wydatków, o której mowa w ust. 3 oraz art. 112aa ust. 1, roczną dynamikę wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku s, o którym mowa w ust. 3, oraz latach i, o których mowa w ust. 3, zastępuje się wskaźnikiem średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych WPKBn, o którym mowa w art. 112aa ust. 1, określonym w projekcie ustawy budżetowej na ostatni rok, w którym nie zostały spełnione warunki określone w ust. 1, przedłożonym Sejmowi, z dokładnością do setnych części procentu.

7. Obliczając kwotę wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1, na rok, w którym zostały spełnione warunki określone w ust. 1, i lata następujące po tym roku, do roku poprzedzającego rok, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się korekty kwoty wydatków Kn, o której mowa w art. 112aa ust. 1.

8. W roku s, o którym mowa w ust. 3, oraz w latach i, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że różnice, o których mowa w art. 112aa ust. 5, wynoszą zero.";

10)
w art. 138 w ust. 6 w pkt 7 wyrazy "art. 142 pkt 10 i 11" zastępuje się wyrazami "art. 142 ust. 1 pkt 10 i 11";
11)
w art. 142:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w tym ust. pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) omówienie przewidywanego wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz długu sektora finansów publicznych;",

b)
dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. W roku s, o którym mowa w art. 112d ust. 3, uzasadnienie nie zawiera omówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, i informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6b.

3. W latach i, o których mowa w art. 112d ust. 3, uzasadnienie nie zawiera informacji o sumie, o której mowa w ust. 1 pkt 6b.";

12)
w art. 144 w ust. 2 wyrazy "art. 142 pkt 10 i 11" zastępuje się wyrazami "art. 142 ust. 1 pkt 10 i 11";
13)
w art. 163:
a)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Odpowiednio minister właściwy do spraw zagranicznych albo minister właściwy do spraw gospodarki opracowuje, na podstawie informacji otrzymanych od kierowników podległych państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w ust. 1, zestawienie dochodów, o których mowa w ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych i przekazuje je Ministrowi Finansów w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Środki pieniężne gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 1, w zależności od potrzeb wskazanych przez odpowiednio ministra właściwego do spraw zagranicznych albo ministra właściwego do spraw gospodarki mogą być przekazywane na wydzielony rachunek bankowy do innych państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, podległych tym ministrom.";

14)
w art. 171 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. Kierownik jednostki, która zapewnia obsługę więcej niż jednego dysponenta części budżetowej, może dokonywać, za zgodą tych dysponentów, przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu budżetu państwa. Przepisy ust. 2-9 stosuje się odpowiednio.";

15)
w art. 174 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) finansów publicznych.";

16)
w art. 182:
a)
w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) omówienie wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych;",

b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. W roku s, o którym mowa w art. 112d ust. 3, do sprawozdania nie dołącza się informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 6 i 7.

4b. W latach i, o których mowa w art. 112d ust. 3, do sprawozdania nie dołącza się informacji, o której mowa w ust. 4 pkt 7.".

W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266) wprowadza się następujące zmiany:

1)
po art. 76a dodaje się art. 76b w brzmieniu:

"Art. 76b. 1. Fundusz składkowy działa na podstawie planu finansowego.

2. Projekt planu finansowego opracowuje Prezes Kasy w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych zatwierdza projekt planu finansowego funduszu składkowego w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.";

2)
po art. 81a dodaje się art. 81b w brzmieniu:

"Art. 81b. 1. Fundusz motywacyjny działa na podstawie planu finansowego.

2. Projekt planu finansowego opracowuje Prezes Kasy w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych zatwierdza projekt planu finansowego funduszu motywacyjnego w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.".

W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177 i 1243) w art. 33r:

1)
w ust. 7 uchyla się pkt 2;
2)
po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projekt rocznego planu finansowego Funduszu na następny rok w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.";

3)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Projekt rocznego planu finansowego Funduszu na następny rok zatwierdza minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.".

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 10a w ust. 1, 4 i 5, w różnym przypadku, wyrazy "pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów właściwy do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Rządowe Centrum Analiz";
2)
w art. 14:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Rada Legislacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących systemu prawa.

1b. Do zadań Rady Legislacyjnej należy:

1) opiniowanie dokumentów rządowych, w szczególności projektów ustaw oraz projektów innych aktów normatywnych z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prawem Unii Europejskiej oraz spójności z obowiązującym systemem prawa;

2) opiniowanie projektów ustaw o szczególnej doniosłości przygotowanych z inicjatywy posłów, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub grupy obywateli, skierowanych do Rady Ministrów w celu zajęcia stanowiska lub opiniowanie projektu stanowiska Rady Ministrów do tych projektów;

3) formułowanie wniosków lub opinii dotyczących metod i sposobów rozwiązywania problemów związanych ze stosowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz metod i sposobów wdrażania prawa Unii Europejskiej;

4) formułowanie wniosków lub opinii w sprawach związanych z procesem stanowienia prawa, w tym co do zasad techniki prawodawczej;

5) dokonywanie ocen stosowania obowiązującego prawa pod względem jego spójności, skuteczności i właściwego regulowania zjawisk społecznych;

6) analizowanie potrzeby dokonania zmian prawa;

7) organizowanie konferencji naukowych w sprawach należących do zadań Rady Legislacyjnej;

8) opracowywanie materiałów, opinii i analiz, a także recenzowanie opracowań, zamieszczanych w czasopiśmie z zakresu legislacji wydawanym przez Rządowe Centrum Legislacji;

9) realizowanie innych zadań w zakresie, o którym mowa w ust. 1a, zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2m w brzmieniu:

"2a. W skład Rady Legislacyjnej powołuje się osoby wyróżniające się wiedzą prawniczą i dorobkiem praktyki prawniczej.

2b. Kadencja Rady Legislacyjnej trwa cztery lata.

2c. Członek Rady Legislacyjnej może być odwołany przed upływem kadencji przez Prezesa Rady Ministrów z powodu:

1) złożenia rezygnacji;

2) nieuczestniczenia w pracach Rady Legislacyjnej przez co najmniej dwa kolejne miesiące kalendarzowe;

3) powołania na kierownicze stanowisko państwowe określone przepisami o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;

4) wykonywania czynności lub zajęć pozostających w kolizji z obowiązkami członka Rady Legislacyjnej lub podważających zaufanie do jego niezależności lub bezstronności.

2d. Osoba powołana w skład Rady Legislacyjnej w trakcie kadencji pełni swoje obowiązki do czasu zakończenia kadencji Rady Legislacyjnej.

2e. Członkom Rady Legislacyjnej przysługują miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za udział w posiedzeniach Rady Legislacyjnej oraz wynagrodzenie za sporządzanie opinii, ekspertyz oraz innych opracowań, stanowiących przedmiot prawa autorskiego i objętych jego ochroną na podstawie odrębnych przepisów.

2f. Członkom Rady Legislacyjnej, mającym inne miejsce zamieszkania niż miejsce posiedzeń Rady, przysługują diety, zwrot kosztów przejazdów i noclegów związanych z uczestnictwem w tych posiedzeniach, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162).

2g. W posiedzeniach Rady Legislacyjnej bierze udział, bez prawa głosowania, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub jego zastępca.

2h. W posiedzeniach Rady Legislacyjnej biorą także udział, bez prawa głosowania, właściwi ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, lub upoważnieni przez nich przedstawiciele - w przypadku ich zaproszenia do udziału w posiedzeniach Rady Legislacyjnej.

2i. Do udziału w posiedzeniach Rady Legislacyjnej mogą być zaproszeni, bez prawa głosowania, przedstawiciele organów państwa, w szczególności: Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes Narodowego Banku Polskiego, lub ich zastępcy albo upoważnieni przez nich przedstawiciele, a także przedstawiciele innych instytucji państwowych.

2j. Do udziału w pracach Rady Legislacyjnej mogą być zaproszeni przedstawiciele organizacji społecznych, zawodowych i samorządowych.

2k. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady Legislacyjnej przysługują wynagrodzenie ryczałtowe za udział w posiedzeniu Rady Legislacyjnej oraz wynagrodzenie za sporządzanie opinii i ekspertyz, a także diety, zwrot kosztów przejazdów i noclegów związanych z uczestnictwem w tych posiedzeniach, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

2l. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 2e i 2k, nie może być wyższa niż sześciokrotność kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość określa ustawa budżetowa.

2m. Wysokość wynagrodzenia za sporządzanie opinii, ekspertyz oraz innych opracowań, o którym mowa w ust. 2e i 2k, nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość określa ustawa budżetowa.",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb działania Rady Legislacyjnej, wysokość wynagrodzenia członków Rady Legislacyjnej oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Rady Legislacyjnej, a także szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty wynagrodzenia, mając na względzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Legislacyjnej i wypełniania przez nią obowiązków wynikających z ustawy, a także zakres obowiązków członków Rady Legislacyjnej oraz uczestnictwo w posiedzeniach Rady Legislacyjnej jej członków i osób zaproszonych do udziału w jej pracach.";

3)
art. 14b otrzymuje brzmienie:

"Art. 14b. Rządowe Centrum Legislacji, zwane dalej "Centrum":

1) zapewnia koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej;

2) zapewnia obsługę Rady Legislacyjnej;

3) prowadzi aplikację legislacyjną oraz działalność edukacyjną i szkoleniową polegającą na upowszechnianiu i popularyzowaniu wiedzy o legislacji, a także ujednolicaniu praktyki legislacyjnej.";

4)
w art. 14c w pkt 4 wyrazy "Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji" zastępuje się wyrazami "Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej";
5)
po art. 15 dodaje się art. 15a-15f w brzmieniu:

"Art. 15a. Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rządowe Centrum Analiz, zwane dalej "Centrum Analiz", które tworzą komórki organizacyjne wyodrębnione w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 15b. Centrum Analiz kieruje Szef Rządowego Centrum Analiz, zwany dalej "Szefem Centrum Analiz", będący sekretarzem stanu lub podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 15c. 1. Centrum Analiz zapewnia koordynację działalności Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz innych organów administracji rządowej w zakresie opracowywania analiz dotyczących kluczowych polityk publicznych.

2. Centrum Analiz realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 1, przez:

1) analizowanie wybranych obszarów społeczno-gospodarczych, w ujęciu horyzontalnym lub strategicznym, w celu identyfikacji problemów oraz określenia propozycji ich rozwiązania;

2) realizowanie zadań w zakresie badań i studiów strategicznych w sprawach wewnętrznych oraz międzynarodowych;

3) opiniowanie projektów dokumentów rządowych pod względem ich zgodności z celami polityki Rządu oraz prognozowanymi skutkami społecznymi, gospodarczymi i prawnymi;

4) zapewnienie wsparcia analitycznego członkom Rady Ministrów w projektowaniu działań Rządu;

5) analizowanie procesów decyzyjnych Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów administracji rządowej w zakresie spójności strategicznej i programowej Rządu;

6) monitorowanie i ocenę skutków przyjętych strategii programowych kluczowych polityk publicznych;

7) analizowanie debaty publicznej w celu identyfikacji bieżących procesów społecznych i gospodarczych oraz dokonywanie oceny potrzeb i oczekiwań społecznych i wpływu podejmowanych interwencji publicznych na ich zmianę;

8) wykonywanie innych zadań wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 15d. 1. Centrum Analiz opracowuje analizy z własnej inicjatywy lub na uzgodniony z Szefem Centrum Analiz wniosek członka Rady Ministrów lub innego organu administracji rządowej albo jeżeli obowiązek opracowania takiej analizy wynika z przepisów odrębnych.

2. W celu i w zakresie niezbędnym do wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1, członkowie Rady Ministrów lub inne organy administracji rządowej udzielają pomocy Centrum Analiz.

3. Szef Centrum Analiz może tworzyć zespoły analityczne składające się z przedstawicieli organów administracji rządowej, współpracujących z Centrum Analiz przy wykonywaniu zadania, o którym mowa w ust. 1.

Art. 15e. Centrum Analiz współdziała z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi.

Art. 15f. Centrum Analiz informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań powierzonych Centrum Analiz.";

6)
w art. 26 w ust. 1 uchyla się pkt 5;
7)
po art. 31a dodaje się art. 31b i art. 31c w brzmieniu:

"Art. 31b. Prezes Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, przyznać, z rezerwy ogólnej budżetu państwa, środki finansowe, w formie dotacji celowej, z części budżetu państwa, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na sfinansowanie albo dofinansowanie:

1) zadań z zakresu infrastruktury, w tym drogowej, cyfrowej lub komunalnej,

2) działalności kulturalnej, w tym mającej na celu upamiętnianie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i ochronę wartości historycznych,

3) działań o charakterze społecznie użytecznym, w tym wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

- uwzględniając ważny interes państwa, ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny.

Art. 31c. W przypadkach określonych w art. 31a i art. 31b stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) w zakresie wysokości kwoty, do dysponowania którą jest upoważniony Prezes Rady Ministrów.".

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 425) w art. 69h:

1)
w ust. 1 wyrazy "2019-2021" zastępuje się wyrazami "2019-2022";
2)
w ust. 11 wyrazy "W roku 2021" zastępuje się wyrazami "W latach 2021 i 2022".

W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442) w art. 34h po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych zatwierdza plan finansowy Funduszu w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.".

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) w art. 421m po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych zatwierdza plan finansowy Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji na następny rok w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.".

W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1221) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 11 w ust. 3 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) wpływy z innych tytułów.";

2)
po art. 12b dodaje się art. 12c w brzmieniu:

"Art. 12c. 1. W latach 2021-2026 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, może przekazywać Funduszowi skarbowe papiery wartościowe z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 11 ust. 4.

2. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

3. List emisyjny zawiera w szczególności:

1) datę emisji;

2) powołanie podstawy prawnej emisji;

3) jednostkową wartość nominalną w złotych;

4) cenę lub sposób jej ustalenia;

5) stopę procentową lub sposób jej obliczania;

6) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz ewentualnych należności ubocznych;

7) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

4. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.

5. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy nie stosuje się.".

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1243) w art. 11b dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym w odniesieniu do inwestycji o istotnym znaczeniu dla rozwoju regionu lub społeczności lokalnej lub dla ochrony obiektów o wyjątkowej wartości historycznej, kulturalnej lub artystycznej.".

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1771 oraz z 2020 r. poz. 2398) w art. 3 w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) sprawowanie ogólnego zarządu.".

W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1516) w art. 14 po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5d w brzmieniu:

"5a. Fundusz prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego.

5b. Bank Gospodarstwa Krajowego opracowuje projekt planu finansowego Funduszu na dany rok w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

5c. Rada Funduszu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych zatwierdza projekt planu finansowego Funduszu w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

5d. Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu.".

W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842 oraz z 2021 r. poz. 680 i 1177) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Fundusz nie jest państwową osobą prawną i nie jest inną państwową jednostką organizacyjną.";

2)
po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. 1. Do Funduszu nie stosuje się przepisów art. 35, art. 42 ust. 2, art. 49, art. 92 i art. 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535).

2. Do Funduszu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159 i 255).";

3)
w art. 10:
a)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Kadencja Zarządu Funduszu trwa 5 lat od dnia powołania.

6. Rada Funduszu odwołuje przed upływem kadencji członka Zarządu Funduszu, w tym Prezesa lub jego Zastępcę, w przypadku:

1) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

2) rezygnacji ze stanowiska;

3) utraty obywatelstwa polskiego;

4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) gdy nie daje rękojmi należytego pełnienia powierzonych obowiązków.",

b)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Rada Funduszu może odwołać przed upływem kadencji członka Zarządu Funduszu, w tym Prezesa lub jego Zastępcę, w przypadku utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż 3 miesiące.";

4)
w art. 269:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Projekt planu finansowego, o którym mowa w ust. 1, opracowuje Zarząd Funduszu w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

1b. Projekt planu finansowego, o którym mowa w ust. 1, uchwala Rada Funduszu w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan, i przekazuje go bezzwłocznie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych.",

b)
uchyla się ust. 2;
5)
w art. 315 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Fundusz może, na podstawie umowy, lokować środki pieniężne w formie depozytu u Ministra Finansów, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na zasadach określonych dla jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 48 ust. 1 tej ustawy.".

W ustawie z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1284) w art. 46 w ust. 1:

1)
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "wyniesie 387 380 000 zł" zastępuje się wyrazami "wynosi 489 580 000 zł";
2)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) 2021 - 143 000 000 zł;".

W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 i 1163) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 10 uchyla się ust. 3;
2)
w art. 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Generalny Inspektor nie może należeć do partii politycznej.";

3)
po art. 11 dodaje się art. 11a-11g w brzmieniu:

"Art. 11a. 1. Kadencja Generalnego Inspektora trwa 6 lat.

2. Kadencja Generalnego Inspektora rozpoczyna się z dniem jego powołania.

3. Ta sama osoba nie może być Generalnym Inspektorem dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

4. Kadencja Generalnego Inspektora wygasa w razie jego śmierci.

Art. 11b. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może odwołać Generalnego Inspektora przed upływem kadencji w przypadku:

1) niewykonywania przez niego zadań na skutek długotrwałej choroby trwającej co najmniej 6 miesięcy;

2) zaprzestania spełniania warunków, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i ust. 2;

3) złożenia rezygnacji.

Art. 11c. 1. Po upływie kadencji Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania do czasu powołania nowego Generalnego Inspektora, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące po upływie kadencji.

2. W przypadku:

1) wygaśnięcia kadencji Generalnego Inspektora,

2) odwołania Generalnego Inspektora przed upływem kadencji

- zadania Generalnego Inspektora do czasu powołania nowego Generalnego Inspektora wykonuje osoba kierująca komórką organizacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 2, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.

Art. 11d. Po upływie kadencji Generalnego Inspektora albo odwołania z tego stanowiska osoba je zajmująca ma prawo powrócić na stanowisko zajmowane przed powołaniem na stanowisko Generalnego Inspektora lub otrzymać stanowisko równorzędne z zajmowanym przed powołaniem na stanowisko Generalnego Inspektora.

Art. 11e. Do Generalnego Inspektora stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399), z tym że oświadczenie o stanie majątkowym Generalny Inspektor składa Prezesowi Rady Ministrów.

Art. 11f. 1. Prezes Rady Ministrów ustala wynagrodzenie zasadnicze Generalnemu Inspektorowi na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z tym że wynagrodzenie to nie może przekroczyć najwyższej kwoty miesięcznego wynagrodzenia ustalanej na podstawie ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136).

2. Do Generalnego Inspektora stosuje się odpowiednio przepisy art. 4, art. 5 i art. 5b ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), a także art. 22, art. 23, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) oraz przepisy wydane na podstawie art. 24 ust. 2 tej ustawy.

Art. 11g. 1. Generalny Inspektor może być sekretarzem stanu albo podsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zakres czynności sekretarza stanu albo podsekretarza stanu ustalony zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) nie obejmuje zadań Generalnego Inspektora wykonywanych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. W przypadku odwołania ze stanowiska sekretarza stanu albo podsekretarza stanu przepis art. 11f ust. 1 stosuje się.";

4)
w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych przy pomocy komórki organizacyjnej wyodrębnionej w tym urzędzie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Generalnego Inspektora.";

5)
po art. 12a dodaje się art. 12b w brzmieniu:

"Art. 12b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia siedzibę, obsługę prawną i organizacyjno-techniczną Generalnego Inspektora, a także ponosi wydatki finansowane z budżetu państwa związane z jego funkcjonowaniem i wypłatą wynagrodzenia.".

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 15kb:
a)
w ust. 13:
we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "turystyki" dodaje się wyrazy "i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie",
uchyla się pkt 2,
b)
po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:

"13a. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw turystyki i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projekt rocznego planu finansowego Funduszu Zwrotów na następny rok w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.",

c)
ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Projekt rocznego planu finansowego Funduszu Zwrotów na następny rok zatwierdza minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.";

2)
po art. 31p dodaje się art. 31pa w brzmieniu:

"Art. 31pa. W 2021 r. samorządowy zakład budżetowy, który realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, może otrzymać dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekraczające 50% kosztów jego działalności.".

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 65:
a)
ust. 24 otrzymuje brzmienie:

"24. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia projekt planu finansowego Funduszu do:

1) uzgodnienia - ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan;

2) zatwierdzenia - Prezesowi Rady Ministrów.",

b)
po ust. 24 dodaje się ust. 24a w brzmieniu:

"24a. Prezes Rady Ministrów zatwierdza projekt planu finansowego Funduszu w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.";

2)
po art. 68 dodaje się art. 68a w brzmieniu:

"Art. 68a. W okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. podmioty prawa publicznego, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), mogą, niezależnie od swoich celów ustawowych lub statutowych, dokonywać wpłat lub darowizn na państwowe fundusze celowe lub fundusze utworzone, powierzone lub przekazane Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, z przeznaczeniem na wspieranie polityki gospodarczej państwa lub przeciwdziałanie skutkom COVID-19 lub realizację ich zadań ustawowych.";

3)
w art. 72 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister właściwy do gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych zatwierdza plan finansowy FGP w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym plan finansowy FGP ma obowiązywać.".

W ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1072 i 1080) w art. 12:

1)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. BGK przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 15 kwietnia danego roku:

1) sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu za rok poprzedni;

2) bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni.";

2)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. BGK przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projekt rocznego planu finansowego Funduszu na następny rok w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.";

3)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Projekt rocznego planu finansowego Funduszu na następny rok zatwierdza minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.".

W ustawie z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1423) uchyla się art. 12.

1. 
Minister właściwy do spraw budżetu:
1)
w roku 2021, oprócz skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 76 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104),
2)
w roku 2022

- na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może przekazać Funduszowi Reprywatyzacji skarbowe papiery wartościowe z przeznaczeniem na nabywanie lub obejmowanie, w latach 2021 i 2022, przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji w spółkach, w tym na przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej "COVID-19".

2. 
Wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, przekazanych Funduszowi Reprywatyzacji nie może przekroczyć kwoty 20 000 000 tys. zł.
3. 
Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.
4. 
List emisyjny zawiera w szczególności:
1)
datę emisji;
2)
powołanie podstawy prawnej emisji;
3)
jednostkową wartość nominalną w złotych;
4)
cenę lub sposób jej ustalenia;
5)
stopę procentową lub sposób jej obliczania;
6)
określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz ewentualnych należności ubocznych;
7)
termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.
5. 
Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.
6. 
Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 98 i art. 102 ustawy zmienianej w art. 1 oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy nie stosuje się.
7.  2
 Skarbowe papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, oraz środki uzyskane z ich zbycia, niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2022 r., przeznacza się na realizację ustawowych zadań Funduszu Reprywatyzacji.
7a.  3
 W roku 2023 i latach kolejnych koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych, o których mowa w ust. 1, w tym prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, pokrywane są ze środków Funduszu Reprywatyzacji.
8. 
Objęcie akcji spółek publicznych w obrocie zorganizowanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680 i 1505) przez Skarb Państwa następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 oraz z 2021 r. poz. 355).
1. 
W przypadku, o którym mowa w art. 112d ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w przedłożonym Sejmowi projekcie ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok 2021, w przypadku zmiany ustawy budżetowej na ten rok, jak również w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 oraz projekcie ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok 2022, w przypadku zmiany ustawy budżetowej na ten rok:
1)
prognozowaną kwotę wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pomniejsza się o prognozowane wydatki jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, o których mowa w art. 236 ust. 4 tej ustawy;
2)
planowane wydatki, o których mowa w art. 112aa ust. 3 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1, pomniejsza się o planowane wydatki inwestycyjne Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 16.
2. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, do wydatków, dla których ustanowiono nieprzekraczalny limit wydatków, obliczony zgodnie z art. 112d ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, nie wlicza się:
1)
planowanych wydatków budżetu państwa, o których mowa w art. 124 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, oraz wydatków z przeznaczeniem na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1;
2)
planowanych wydatków inwestycyjnych funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw.

 Środki z dodatkowego funduszu motywacyjnego, o którym mowa w art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901), które nie będą wydatkowane przez dysponentów części budżetowych w pełnej wysokości w 2021 r., stanowią wydatki budżetu państwa, do których nie stosuje się przepisu art. 181 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, i mogą być wydatkowane na specjalne dodatki motywacyjne, o których mowa w art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, do dnia 30 listopada 2022 r.

1.  5
 Na rok 2021 Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, nie później niż do dnia 30 grudnia 2021 r., wykaz oraz plan finansowy wydatków, do których nie stosuje się przepisu art. 181 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w tym tych, o których mowa w art. 20a, mając na względzie zapewnienie ich przejrzystości oraz stopień realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa oraz możliwość kontynuacji i realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa w roku 2021.
2. 
Wykaz oraz plan finansowy wydatków, do których nie stosuje się przepisu art. 181 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, Rada Ministrów ustala w szczegółowości określonej w art. 116 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.
3. 
W wykazie, o którym mowa w ust. 1, nie mogą być ujęte wydatki, które w toku realizacji budżetu zostały zwiększone w trybie art. 171 ust. 3 i 4 lub art. 173 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.
4. 
Przepisu ust. 3 nie stosuje się do:
1)
wydatków przeniesionych na podstawie art. 15zi pkt 4 ustawy zmienianej w art. 15;
2)
wydatków, w stosunku do których nastąpiła zmiana przeznaczenia na podstawie art. 15zi pkt 5 ustawy zmienianej w art. 15.
5. 
Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych, do dnia 31 grudnia 2021 r., przekazuje na wyodrębniony rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.
6. 
Wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa w ust. 1, mogą być dokonane nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r.
7. 
Środki finansowe niewykorzystane do dnia 30 listopada 2022 r. na wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa w ust. 1, podlegają rozliczeniu i przekazaniu na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających, w terminie 14 dni od tego dnia.
8. 
W przypadku gdy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6, dysponent stwierdzi brak możliwości wydatkowania środków finansowych na wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie informuje o tym ministra właściwego do spraw finansów publicznych i zwraca niewykorzystane środki na rachunek wydatków niewygasających w terminie 14 dni.
9. 
Niewykorzystane środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa w ust. 1, podlegają przekazaniu na wyodrębniony rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.
10. 
Do dotacji z budżetu państwa przekazanych na realizację wydatków ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 168 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.
11. 
W roku 2021 przepisu art. 181 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się.
1. 
W roku 2021 w celu przeciwdziałania COVID-19 Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa, uwzględniając wysokość oraz rodzaj koniecznego wsparcia i bieżące wykonanie wydatków w poszczególnych częściach i działach budżetu państwa.
2. 
W roku 2021 w celu przeciwdziałania COVID-19 Prezes Rady Ministrów może podjąć decyzję o zablokowaniu planowanych wydatków w zakresie całego budżetu państwa, określając część budżetu państwa oraz łączną kwotę wydatków, która podlega blokowaniu.
3. 
Prezes Rady Ministrów powierza ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykonanie decyzji, o której mowa w ust. 2. Szczegółową klasyfikację wydatków, które podlegają blokowaniu, ustala dysponent części budżetowej.
4. 
Ze środków zablokowanych na podstawie ust. 2 minister właściwy do spraw finansów publicznych może utworzyć nową rezerwę celową z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19.
5. 
Podziału rezerwy celowej, o której mowa w ust. 4, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek dysponenta realizującego zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów.

W roku 2021 Prezes Rady Ministrów w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 może, w drodze rozporządzenia, dokonać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, między częściami budżetu państwa, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, uwzględniając potrzebę zwiększenia dynamiki lub nadania impulsu do rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności umożliwienia realizacji wydatków majątkowych.

Przepis art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wybranego na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Osoba zajmująca stanowisko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy z tym dniem rozpoczyna sześcioletnią kadencję, o której mowa w art. 11a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14.

1. 
Do obliczenia kwoty wydatków WYDn, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na rok 2022 przyjmuje się kwotę wydatków WYDn-1, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, równą 978 191 513 tys. zł.
2. 
W przypadku, o którym mowa w art. 112d ust. 4 pkt 2 albo 3 ustawy zmienianej w art. 1, kwota wydatków , o której mowa w art. 112d ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, na rok 2022 jest obliczana z uwzględnieniem kwoty wydatków WYDn obliczonej z uwzględnieniem ust. 1.
1. 
Przepisy art. 112aa i art. 112d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy do projektu ustawy budżetowej na rok 2022.
2. 
W roku 2021, w przypadku zmiany ustawy budżetowej na ten rok, i w roku 2022, kwotę wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pomniejsza się o kwotę planowanych wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 16. W przypadku niezatwierdzenia planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w terminie, o którym mowa w art. 65 ust. 24 ustawy zmienianej w art. 16, w brzmieniu dotychczasowym, na potrzeby obliczenia nieprzekraczalnego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa lub art. 112d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyjmuje się w wysokości równej wydatkom prognozowanym w projekcie ustawy budżetowej przedłożonym Sejmowi.
3. 
W przypadku zmiany ustawy budżetowej na rok 2021 do projektu ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok 2021 mają zastosowanie przepisy art. 112aa i art. 112d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że w kwocie wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uwzględnia się Bankowy Fundusz Gwarancyjny i nie uwzględnia się wydatków państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1, z wyjątkiem Funduszu Pracy.
4. 
Sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej na rok 2021 jest sporządzane z uwzględnieniem przepisów art. 112aa ust. 2a i ust. 3 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 20.
5. 
Przepisy art. 182 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej na rok 2021.
6. 
Przepisy art. 11a ust. 5, art. 29 ust. 6, 6a i 12 oraz art. 163 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy do projektów planów finansowych lub zestawień dochodów oraz wydatków odpowiednio państwowych jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych i ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, na rok 2023.
7. 
Do projektów planów finansowych i planów finansowych państwowych funduszy celowych na lata 2021 i 2022 stosuje się przepisy art. 29 ust. 6 i 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
8. 
Przepisy art. 269 ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do projektu planu finansowego i planu finansowego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na rok 2023.
9. 
Przepisy ustaw zmienianych w art. 3, art. 6, art. 7, art. 11 i art. 15-17, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do projektów planów finansowych i planów finansowych odpowiednio:
1)
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,
2)
Krajowego Funduszu Gwarancyjnego,
3)
Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji,
4)
Funduszu Wsparcia Kredytobiorców,
5)
Turystycznego Funduszu Zwrotów,
6)
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
7)
Funduszu Gwarancji Płynnościowych,
8)
Funduszu Dopłat do Oprocentowania

- na rok 2023.

10. 
Do projektów planów finansowych i planów finansowych funduszy, o których mowa w ust. 9, na lata 2021 i 2022 stosuje się przepisy dotychczasowe.
11. 
Przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do projektu planu finansowego i planu finansowego funduszu motywacyjnego utworzonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na rok 2023.

Rada Legislacyjna, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, powołana na podstawie przepisów dotychczasowych pełni swoją funkcję do końca kadencji.

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych powołany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy staje się Szefem Rządowego Centrum Analiz, o którym mowa w art. 15b ustawy zmienianej w art. 4.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 138 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 138 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1 i 2, art. 4 pkt 2, pkt 3 w zakresie art. 14b pkt 2, i pkt 6, art. 12, art. 24, art. 27 ust. 8 i art. 28, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

1 Niniejsza ustawa uzupełnia wdrożenie dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 41).
2 Art. 19 ust. 7 zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2707) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2022 r.
3 Art. 19 ust. 7a dodany przez art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2707) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2022 r.
4 Art. 20a dodany przez art. 90b pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2400) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 października 2021 r.
5 Art. 21 ust. 1 zmieniony przez art. 90b pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2400) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 października 2021 r.