Art. 10. - Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1535

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2022 r.
Art.  10. 

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1771 oraz z 2020 r. poz. 2398) w art. 3 w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) sprawowanie ogólnego zarządu.".