Art. 3. - [Zadania finansowane z dotacji] - Dotacja przeznaczona dla niektórych podmiotów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1747 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  3.  [Zadania finansowane z dotacji]
1. 
Dotację przeznacza się na finansowanie:
1)
zadań w zakresie:
a)
całkowitej likwidacji zakładu górniczego "Siedlec-Moszczenica" oraz niezabytkowej części zakładu górniczego "Bochnia", a także utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu górniczego "Bochnia" - wchodzących w skład podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 1,
b)
całkowitej likwidacji niezabytkowej części zakładu górniczego "Wieliczka", a także utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu górniczego "Wieliczka" - wchodzących w skład podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 2,
c)
utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu i zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "Królowa Luiza" w Zabrzu - wchodzących w skład podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 4;
2)
działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego wchodzącego w skład byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych "Orzeł Biały" w Bytomiu, realizowanych przez podmiot, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3)
działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych przez podmiot, o którym mowa w art. 1 pkt 5.
2. 
Przez zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, rozumie się:
1)
likwidację otworów eksploatacyjnych oraz wyrobisk górniczych;
2)
likwidację zbędnych instalacji, budynków oraz demontaż maszyn i urządzeń;
3)
naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego;
4)
rekultywację terenów pogórniczych;
5)
wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających, związanych z likwidowanym zakładem górniczym;
6)
utylizację solanki;
7)
zabezpieczenie części zabytkowych, renowację zabytkowych wyrobisk, maszyn i urządzeń;
8)
opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem zadań wymienionych w pkt 1-7;
9)
sprawowanie ogólnego zarządu.
3. 
Przez zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, rozumie się:
1)
rekultywację terenów pogórniczych;
2)
zabezpieczenie części zabytkowych, renowację zabytkowych wyrobisk, maszyn i urządzeń;
3)
opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem zadań wymienionych w pkt 1 i 2;
4)
(uchylony);
5)
sprawowanie ogólnego zarządu.
4. 
Przez działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się:
1)
zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym;
2)
likwidację zbędnej infrastruktury związanej z wykonywaniem działania, o którym mowa w pkt 1;
3)
naprawianie szkód powstałych w wyniku wykonywania działań, o których mowa w pkt 1 i 2;
4)
opracowanie, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów, projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem działań wymienionych w pkt 1-3;
5)
sprawowanie ogólnego zarządu.
5. 
Przez działania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, rozumie się:
1)
zabezpieczenie terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie wyrobiska przed zmianą stosunków wodnych;
2)
likwidację zbędnych instalacji, budynków oraz demontaż maszyn i urządzeń związanych z wykonywaniem działania, o którym mowa w pkt 1;
3)
rekultywację terenów pogórniczych związanych z wykonywaniem działania, o którym mowa w pkt 1;
4)
wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających związanych z wykonywaniem działania, o którym mowa w pkt 1;
5)
opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z wykonywaniem działań wymienionych w pkt 1-4;
6)
sprawowanie ogólnego zarządu.