Art. 46. - Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1618 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2023 r.
Art.  46. 
1. 
Maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowania ustawy na lata 2017-2026 wynosi 1 374 580 000 zł, z tym że w roku:
1)
2017 - 1 580 000 zł;
2)
2018 - 39 400 000 zł;
3)
2019 - 60 800 000 zł;
4)
2020 - 40 800 000 zł;
5)
2021 - 143 000 000 zł;
6)
2022 - 193 000 000 zł;
7)
2023 - 239 000 000 zł;
8)
2024 - 230 000 000 zł;
9)
2025 - 213 000 000 zł;
10)
2026 - 214 000 000 zł.
2. 
W przypadku zagrożenia przekroczenia limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, na dany rok budżetowy zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu kosztów rzeczowych ponoszonych przez Narodowy Instytut.
3. 
Organem odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest Prezes Rady Ministrów.
4. 
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, jest Prezes Rady Ministrów.