Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.183

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lutego 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Dysponenci części budżetowych, zwani dalej "dysponentami", opracowują materiały, o których mowa w art. 138 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych", w sposób, trybie i terminach określonych w rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
§  2.  Materiały do projektu budżetu państwa w zakresie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, zwanego dalej "WPFP", i projektu ustawy budżetowej są opracowywane na podstawie:
1) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych na następny rok budżetowy;
2) wyjściowych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych ustalonych według zasad sporządzania prognoz na kolejne lata, o których mowa w § 3;
3) wskaźników budżetowych udostępnianych do dnia 2 stycznia, które mogą podlegać aktualizacji na kolejnych etapach prac nad projektem ustawy budżetowej;
4) zadań realizowanych w ramach programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
§  3. 
1.  Wyjściowe kwoty wydatków części budżetowych na kolejne lata następujące po roku, dla którego określono wstępne kwoty wydatków, ustala się z uwzględnieniem w szczególności:
1) przepisów prawnych, w tym przepisów uchwalonych lub ogłoszonych i oczekujących na wejście w życie, projektów aktów prawnych przyjętych przez Radę Ministrów, w tym skutków finansowych wynikających z ocen skutków regulacji w wysokości nieprzekraczającej maksymalnych limitów wydatków, oraz mechanizmów obliczania wysokości wydatków określonych w odpowiednich przepisach;
2) indeksacji lub waloryzacji na minimalnym poziomie tych kategorii wydatków, których wysokość podlega obowiązkowej indeksacji lub waloryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) pomniejszenia o wydatki na realizację zadań, co do których nie przewiduje się kontynuacji, w tym wydatki o charakterze jednorazowym.
2.  Określony w ust. 1 sposób ustalania wyjściowych kwot wydatków części budżetowych na kolejne lata stosuje się odpowiednio do kosztów w sporządzanych projektach planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych, które są zamieszczane w załącznikach do ustawy budżetowej.
§  4. 
1.  Dysponenci opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych w układzie określonym w formularzach, o których mowa w § 8 pkt 1-4.
2.  Dysponenci opracowują projekty planów dochodów i wydatków części budżetowych na rok następny i kolejne lata w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.
3.  Dysponenci opracowują plany wydatków na rok bieżący oraz projekty planów wydatków na kolejne lata części budżetowych w układzie zadaniowym.
4.  Dysponenci przedstawiają projekty planów finansowych podległych i nadzorowanych przez nich jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, oraz jednostek, których właściwym dysponentem jest organ im podległy lub nadzorowany, w układzie określonym w załącznikach, o których mowa w § 8 pkt 29-35.
5.  Dysponenci przedstawiają plany finansowe na rok bieżący oraz projekty planów finansowych na kolejne lata podległych i nadzorowanych przez nich jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, oraz jednostek, których właściwym dysponentem jest organ im podległy lub nadzorowany, w układzie zadaniowym.
6.  Dysponenci przedstawiają projekty planów, o których mowa w ust. 4 i 5, zgodne w zakresie środków pochodzących z budżetu państwa z projektami planów, o których mowa w ust. 2 i 3.
7.  Minister Finansów może wystąpić do dysponentów z wnioskiem o przekazanie innych materiałów niezbędnych do opracowania WPFP oraz projektu ustawy budżetowej lub aktualizację materiałów przekazanych uprzednio.
§  5. 
1.  Dysponenci opracowują lub przedstawiają materiały do projektu budżetu państwa wraz z omówieniem, uwzględniając w szczególności, że:
1) każda zmiana poziomu wydatków lub kosztów powinna być szczegółowo uzasadniona przedstawioną w tym zakresie kalkulacją oraz podaniem przyczyn tej zmiany, w szczególności podstawy prawnej;
2) w przekazywanych materiałach powinny być ujmowane inwestycje o charakterze priorytetowym po ich zweryfikowaniu pod kątem zasadności i możliwości wydatkowania planowanych środków w odniesieniu do stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych inwestycji;
3) środki na określone cele wyszczególnione w pismach przekazujących wstępne i wyjściowe kwoty wydatków nie powinny być planowane:
a) w niższej wysokości w przedkładanych projektach planów wydatków poszczególnych części budżetowych,
b) na wydatki na pracownicze programy emerytalne (PPE), chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,
c) na wydatki przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354);
4) w przypadku konieczności poniesienia wydatków na:
a) składki do organizacji międzynarodowych,
b) obsługę postępowań arbitrażowych

- środki powinny zostać zabezpieczone w ramach wstępnej i wyjściowej kwoty wydatków;

5) nagrody dla pracowników za szczególne osiągnięcia mogą być planowane tylko w ramach limitu wynagrodzeń.
2.  Przepisu ust. 1 pkt 1-4 nie stosuje się do zadań ujmowanych w formularzach, o których mowa w § 8 pkt 4, 20-25 i 36-38.
§  6. 
1.  Paragraf "400 Grupa wydatków bieżących jednostki" z odpowiednią czwartą cyfrą, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.), ma zastosowanie wyłącznie do planowania: do projektu planu, planu oraz planu po zmianach.
2.  W paragrafie, o którym mowa w ust. 1, planuje się środki, które będą klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 1, w toku dokonywania wydatków w paragrafach: 421, 422, 426, 428, 430, 434, 436, 438, 439 i 440, z odpowiednimi czwartymi cyframi.
§  7.  W terminie do dnia 2 stycznia na stronie internetowej Ministerstwa Finansów jest udostępniana zaktualizowana w zakresie wynikającym ze zmian prawnych struktura układu zadaniowego - katalog funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z określeniem dysponentów właściwych w zakresie definiowania celów i mierników funkcji państwa i zadań budżetowych oraz przypadków dopuszczalnego odstąpienia od definiowania celów i mierników lub ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego.
§  8.  Materiały do opracowania WPFP oraz projektu ustawy budżetowej dysponenci przedstawiają w szczególności w formularzach oznaczonych symbolami:
1) RZ-4 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) RZ-5 - Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) RZ-8 - Wydatki na zadania z zakresu bieżącego utrzymania przejść granicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) RZ-12 - Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) OPBD - Opracowanie Projektu Budżetu - dochody; formularz należy wypełnić w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;
6) OPBW - Opracowanie Projektu Budżetu - wydatki; formularz należy wypełnić w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;
7) DPC - Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
8) PZ - Zatrudnienie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
9) SNZ - Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy niezawodowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
10) PZ-UE - Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków pomocy bezzwrotnej w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;
11) SUS - Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;
12) EMRE - Świadczenia z zabezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;
13) BW-I - Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;
14) BZS - Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;
15) BZSA - Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;
16) SO-GN - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację wystandaryzowanych zadań z zakresu administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;
17) ZZAR - Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;
18) SOM - Wydatki jednostek sfery budżetowej z tytułu wpłaconych składek na rzecz organizacji międzynarodowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;
19) PR-Z - Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;
20) PE - Finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;
21) F-REF - Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;
22) WPR - Finansowanie wspólnej polityki rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;
23) F-NSS (BP) - Finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;
24) F-NSS (BE) - Finansowanie programów realizowanych w ramach budżetu środków europejskich (bez WPR); wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;
25) LZ_LW (UE) - Limit zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;
26) NAL-SP - Stan należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;
27) TSFP - Transfery w sektorze finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;
28) N-IT - Wydatki na informatyzację; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;
29) PFC - Projekt planu finansowego państwowego funduszu celowego z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;
30) PFC-FUS - Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;
31) PFC-FEP - Projekt planu finansowego Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;
32) PFC-FER - Projekt planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;
33) PF-OSPR - Projekt planu finansowego agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej oraz niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;
34) PF-ZWRSP - Projekt planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;
35) PF-ZUS - Projekt planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;
36) PF-UE (BP) - Planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;
37) PF-UE (BE) - Planowane wydatki w ramach budżetu środków europejskich (bez WPR); wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;
38) PF-WPR - Planowane wydatki i dochody w ramach budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na realizację wspólnej polityki rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;
39) WPFP-CM - Wieloletni Plan Finansowy Państwa - Cele i mierniki dla funkcji państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;
40) WPFP na rok bieżący - Wieloletni Plan Finansowy Państwa - Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na rok bieżący, udostępnionym w aplikacji TrezorBZ;
41) WPFP-PF - Wieloletni Plan Finansowy Państwa - Plan finansowy w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;
42) BZCM - Zestawienie propozycji aktualizacji celów i mierników; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;
43) BZ - Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy, udostępnionym w aplikacji TrezorBZ;
44) BZK - Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata, udostępnionym w aplikacji TrezorBZ;
45) BZ-PF - Projekt planu finansowego w układzie zadaniowym, udostępnionym w aplikacji TrezorBZ.
§  9. 
1.  W terminie do dnia 8 lutego dysponenci opracowują i przedstawiają Ministrowi Finansów formularze: RZ-4, RZ-5, RZ-8 i RZ-12.
2.  Dla roku bieżącego należy przyjąć dane z ustawy budżetowej, a w przypadku jej nieogłoszenia, z projektu ustawy budżetowej, o którym mowa w art. 141 ustawy o finansach publicznych.
3.  Formularz RZ-4 właściwi wojewodowie przedstawiają w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrowi właściwemu do spraw rodziny w zakresie działu "Pomoc społeczna" oraz działu "Rodzina".
4.  Formularz RZ-8 właściwi wojewodowie przedstawiają w terminie do dnia 1 lutego ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje weryfikacji i akceptacji przedstawionych formularzy, informując o tym wojewodów w terminie umożliwiającym dopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, i jednocześnie przedkłada zatwierdzone formularze Ministrowi Finansów z zachowaniem tego terminu.
5.  Formularz RZ-12 w zakresie:
1) programów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 5, 5a i 5c ustawy o finansach publicznych, przygotowuje i przedkłada minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego;
2) Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 przygotowuje i przedkłada minister właściwy do spraw rybołówstwa;
3) Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przygotowuje i przedkłada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego;
4) środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przygotowują dysponenci i w terminie do dnia 1 lutego przedstawiają jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia, która przekazuje formularz RZ-12 Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1. W przypadku braku jednostki wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia, dysponenci przesyłają formularz RZ-12 bezpośrednio do Ministra Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.
§  10. 
1.  W terminie, o którym mowa w § 9 ust. 1, dysponenci przedstawiają Ministrowi Finansów materiały w formularzach oznaczonych symbolami: PF-UE (BP), PF-UE (BE), PF-WPR, prezentując dane na rok bieżący oraz prognozę na kolejne lata.
2.  Dla roku bieżącego należy przyjąć dane z ustawy budżetowej, a w przypadku jej nieogłoszenia, z projektu ustawy budżetowej, o którym mowa w art. 141 ustawy o finansach publicznych.
3.  W terminie do dnia 1 lutego dysponenci przekazują formularze: PF-UE (BP), PF-UE (BE) i PF-WPR odpowiednio:
1) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie programów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 5, 5a i 5c ustawy o finansach publicznych;
2) ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020;
3) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ);
4) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach wspólnej polityki rolnej;
5) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w zakresie zadań finansowanych w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (tj. Instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego oraz Instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz).
4.  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych weryfikują otrzymane formularze i przekazują zbiorcze formularze PF-UE (BP) i PF-UE (BE) Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 1.
5.  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi weryfikuje otrzymane formularze i przekazuje zbiorczy formularz PF-WPR Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 1.
6.  1  Minister Finansów może zwrócić się do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych o aktualizację formularzy PF-UE (BP), PF-UE (BE) i PF-WPR na poziomie programów, bez wyodrębniania poszczególnych części budżetowych.
7.  2  W przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 6, przepisu ust. 2 nie stosuje się.
§  10a.  3
1.  W terminie do dnia 6 marca dysponenci wskazani w katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, właściwi dla funkcji państwa, przedkładają Ministrowi Finansów informacje niezbędne do opracowania WPFP w zakresie, o którym mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, opracowane w formularzu WPFP-CM.
2.  W formularzu, o którym mowa w ust. 1, dysponenci wskazani w katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, właściwi dla funkcji państwa wykazują cele i mierniki zgodne z celami i miernikami przyjętymi w obowiązującym WPFP.
3.  W uzasadnionych przypadkach, w formularzu WPFP-CM dopuszcza się możliwość aktualizacji celów i mierników funkcji państwa. W przypadku aktualizacji razem z formularzem WPFP-CM właściwi dysponenci przedkładają również formularz BZCM, wypełniony w odniesieniu do zaktualizowanych celów i mierników.
4.  Minister Finansów może wydać opinię o kompletności i zgodności zaktualizowanych celów i mierników funkcji państwa ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegółowym sposobie opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej.
5.  W terminie 5 dni od dnia otrzymania opinii, o której mowa w ust. 4, dysponenci usuwają ewentualne braki oraz niezgodności i przekazują Ministrowi Finansów skorygowane i uzupełnione formularze WPFP-CM i BZCM.
§  11. 
1.  4  Wstępne kwoty wydatków i wyjściowe kwoty wydatków dla poszczególnych dysponentów części budżetowych oraz wielkości wskaźników budżetowych przekazuje dysponentom Minister Finansów.
2.  Wstępne kwoty wydatków i wyjściowe kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań:
1) o których mowa w § 2 pkt 4, z wyłączeniem wspólnej polityki rolnej, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przekazuje dysponentom minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów;
2) w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 przekazuje dysponentom minister właściwy do spraw rybołówstwa po uzgodnieniu z Ministrem Finansów;
3) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przekazuje dysponentom minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów;
4) w ramach wspólnej polityki rolnej przekazuje dysponentom minister właściwy do spraw rozwoju wsi po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.
§  12. 
1.  Szef Służby Cywilnej może wyrazić opinię w zakresie wysokości kwot oraz podziału wydatków na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej, dokonywanego przez dysponentów.
2.  Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami tych programów.
3.  Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Ministrowi Finansów informacje, z podziałem na grupy wydatków, o wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 1.
4.  Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnej kwoty wydatków i wyjściowych kwot wydatków, o których mowa w § 11 ust. 1, ustala i przedstawia właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów wysokość wydatków na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, Programu Mobilizacji Gospodarki, na realizację badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności oraz na działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury właściwych w sprawach wojskowych.
5.  Podziału kwoty wydatków bieżących dla działów: "Oświata i wychowanie" oraz "Edukacyjna opieka wychowawcza" między wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania. W ramach kwot wydatków wskazanych w zdaniu pierwszym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wyodrębnia dla poszczególnych wojewodów środki na realizację zadania określonego w art. 70a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).
6.  Podziału kwoty wydatków na realizację świadczenia dobry start, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, a także świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076 i 2192), pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw rodziny.
7.  Podziału kwoty wydatków dla działu "Transport i łączność", rozdziału "Przejścia graniczne" pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
8.  Wysokość dotacji na realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w podziale na poszczególnych wojewodów jest ustalana przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Finansów w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 1.
9.  Podziału kwot wydatków, o których mowa w ust. 4-7, minister właściwy dokonuje nie później niż 9 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 13 ust. 1.
§  13. 
1.  5  W terminie 16 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków i wyjściowe kwoty wydatków, o których mowa w § 11 ust. 1, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa oraz projekty planów finansowych, według formularzy oznaczonych symbolami: OPBD, OPBW, DPC, PZ, SNZ, PZ-UE, SUS, EMRE, BW-I, BZS, BZSA, SO-GN, ZZAR, SOM, PR-Z, PE, F-REF, WPR, F-NSS (BP), F-NSS (BE), LZ_LW (UE), NAL-SP, TSFP, N-IT, PFC, PFC-FUS, PFC-FEP, PFC-FER, PF-OSPR, PF-ZWRSP, PF-ZUS.
2.  Jeżeli z powodu awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa, o której Ministerstwo Finansów poinformuje w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, nie jest możliwe przekazanie wypełnionych formularzy wymienionych w § 8 pkt 5 i 6, formularze te należy przekazać drogą elektroniczną w sposób określony w tym komunikacie. Po usunięciu awarii dysponenci przekazują niezwłocznie formularze za pomocą Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.
3.  W formularzach, w których występuje dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem formularzy: PZ-UE, F-NSS (BP), F-NSS (BE), PE i WPR, dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.
4.  Formularze: BW-I i BZS oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW, wraz z omówieniem, ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działów: "Oświata i wychowanie" oraz "Edukacyjna opieka wychowawcza", przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
5.  Formularze: DPC, BW-I, BZS i ZZAR oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu "Pomoc społeczna", działu "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" oraz działu "Rodzina", przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw rodziny oraz ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.
6.  Formularze: PZ, SUS, BW-I, BZS i BZSA oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
7.  Formularz BZS oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie turystyki, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw turystyki.
8.  Formularze: PZ-UE, w zakresie korpusu służby cywilnej, BZS oraz informacje zawarte w formularzu OPBW wraz z objaśnieniami do tego formularza, w zakresie korpusu służby cywilnej, dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.
9.  Formularz PZ oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW w zakresie działu "Obrona narodowa" dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.
10.  Formularze: PZ, BW-I, BZS, PR-Z, PE i PF-OSPR oraz informacje zawarte w formularzu OPBW dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
11.  Formularze: DPC, BW-I i PF-OSPR oraz informacje zawarte w formularzu OPBW ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu "Szkolnictwo wyższe i nauka", przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
12.  Formularz BW-I oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu "Ochrona zdrowia", przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
13.  Informacje zawarte w formularzu OPBW w zakresie rozdziałów "Działalność badawczo-rozwojowa" dysponenci w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
14.  Formularz PR-Z dysponenci współrealizujący programy wieloletnie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
15.  Informacje zawarte w formularzach OPBW i BW-I wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie rozdziału "Przejścia graniczne", przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
16.  Formularz N-IT dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw cyfryzacji.
17.  W zakresie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem ust. 18, dysponenci informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych także dysponentowi pełniącemu funkcję koordynatora programów regionalnych w formularzach: F-NSS (BP), F-NSS (BE), PZ-UE i F-REF, a w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia w formularzu PE, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
18.  Dysponenci biorący udział w realizacji wspólnej polityki rolnej informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację tego programu przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi w formularzach: WPR oraz PZ-UE - w przypadku planowania wydatków na wynagrodzenia osobowe, nie później niż 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
19.  6  (uchylony).
20.  7  (uchylony).
21.  8  (uchylony).
22.  9  (uchylony).
23.  10  (uchylony).
24.  Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, a także Minister Obrony Narodowej w zakresie Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, przedkładając Ministrowi Finansów projekt budżetu na kolejny rok, przekazuje go również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przedstawia Ministrowi Finansów stanowisko w sprawie projektów budżetów służb specjalnych przed ich rozpatrzeniem przez Radę Ministrów.
§  14. 
1.  11  W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponenci przedstawiają Ministrowi Finansów plany wydatków na rok bieżący w danej części budżetu państwa oraz plany finansowe na rok bieżący w układzie, o którym mowa w § 4 ust. 3 i 5, według formularzy oznaczonych symbolami: WPFP na rok bieżący i WPFP-PF.
2.  Materiały, o których mowa w ust. 1, dysponenci opracowują zgodnie ze Szczegółowym sposobem opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok bieżący.
3.  Formularz WPFP na rok bieżący dysponenci opracowują w szczegółowości dla funkcji, zadania, podzadania i działania wraz z określeniem celów i mierników na poziomie zadań, podzadań i działań.
4.  Formularz WPFP-PF dysponenci opracowują w szczegółowości dla funkcji, zadania, podzadania i działania, prezentując dane dotyczące roku bieżącego zgodne z ustawą budżetową na rok bieżący oraz prognozę na 2 kolejne lata.
5.  W formularzach, o których mowa w ust. 1, dysponenci wskazani w katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, właściwi dla zadań budżetowych wykazują cele i mierniki zadań zgodne z celami i miernikami przyjętymi w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok bieżący, uchwalonego przez Radę Ministrów i przekazanego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
§  15. 
1.  12  W terminie 19 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków i wyjściowe kwoty wydatków, o których mowa w § 11 ust. 1, dysponenci przedstawiają Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa oraz projekty planów finansowych w układzie zadaniowym, o którym mowa w § 4 ust. 3 i 5, według formularzy oznaczonych symbolami: BZ, BZK i BZ-PF - wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór zostanie udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
2.  Formularz BZ dysponenci opracowują w szczegółowości dla funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z określeniem celów i mierników na poziomie zadań.
3.  Formularz BZK dysponenci opracowują w szczegółowości dla funkcji i zadań, prezentując dane dotyczące następnego roku budżetowego oraz prognozę na 2 kolejne lata zgodne ze wstępnymi i wyjściowymi kwotami wydatków, o których mowa w § 11 ust. 1.
4.  Formularz BZ-PF dysponenci opracowują w szczegółowości dla funkcji, zadań, podzadań, prezentując dane dotyczące prognozy na rok następny i 2 kolejne lata.
5.  W formularzach, o których mowa w ust. 1, dysponenci wskazani w katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, właściwi dla zadań budżetowych wykazują cele i mierniki zadań zgodne z celami i miernikami przyjętymi w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok bieżący, uchwalonego przez Radę Ministrów i przekazanego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.  W uzasadnionych przypadkach w formularzach BZ i BZK dopuszcza się możliwość aktualizacji celów i mierników dla zadań budżetowych. W przypadku aktualizacji razem z formularzami BZ i BZK właściwi dysponenci przedkładają również formularz BZCM, wypełniony w odniesieniu do zaktualizowanych celów i mierników.
7.  Minister Finansów może wydać opinię o kompletności i zgodności zaktualizowanych celów i mierników dla zadań budżetowych ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegółowym sposobie opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej.
8.  W terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Finansów, o której mowa w ust. 7, dysponenci usuwają ewentualne braki oraz niezgodności i przekazują Ministrowi Finansów skorygowany i uzupełniony formularz BZCM oraz korekty formularzy BZ i BZK w zakresie celów i mierników.
9.  Formularze, o których mowa w ust. 1, w zakresie kwot wydatków powinny być zgodne z danymi przekazanymi w formularzach, o których mowa w § 13 ust. 1.
§  16.  W przypadku programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) właściwi ministrowie lub jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzięcia, o których mowa w § 10 ust. 3-5, mogą dokonać aktualizacji formularzy, o których mowa w § 10 ust. 1 i § 13 ust. 17 i 18, w terminie uzgodnionym z Ministrem Finansów.
§  17.  Szczegółowy sposób opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej określa załącznik nr 41 do rozporządzenia.
§  18.  Jeżeli z powodu awarii aplikacji TrezorBZ, o której Ministerstwo Finansów poinformuje w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, nie jest możliwe wypełnienie formularzy wymienionych w § 8 pkt 43-45, formularze te należy wypełnić i przekazać w sposób określony w tym komunikacie.
§  19.  W przypadku projektu ustawy budżetowej na rok 2020:
1) do opracowania materiałów mają zastosowanie wskaźniki budżetowe udostępnione w dniu 4 stycznia 2019 r., które mogą podlegać aktualizacji na kolejnych etapach prac nad projektem ustawy budżetowej;
2) w zakresie WPFP na lata 2019-2022:
a) do ustalenia celów i mierników funkcji państwa mają zastosowanie przepisy § 18 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1154),
b) cele i mierniki ustalone zgodnie z lit. a powinny być wykazywane w formularzu WPFP-CM przekazywanym zgodnie z § 13 ust. 19,
c) ma zastosowanie zaktualizowana w zakresie wynikającym ze zmian prawnych struktura układu zadaniowego - katalog funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z określeniem dysponentów właściwych w zakresie definiowania celów i mierników funkcji państwa i zadań budżetowych oraz przypadków dopuszczalnego odstąpienia od definiowania celów i mierników lub ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego udostępniona w dniu 21 stycznia 2019 r.;
3) w zakresie środków na finansowanie inwestycji:
a) w terminie do dnia 8 lutego dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji w formularzu RZ-2 2020 - Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia,
b) formularz RZ-2 2020 w zakresie przejść granicznych właściwi wojewodowie przedstawiają w terminie do dnia 1 lutego ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych; minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje weryfikacji i akceptacji przedstawionych formularzy, informując o tym wojewodów w terminie umożliwiającym dopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 1, i jednocześnie przedstawia zatwierdzone formularze Ministrowi Finansów z zachowaniem tego terminu;
4) 13  w zakresie wstępnych kwot wydatków i wyjściowych kwot wydatków:
a) wstępne kwoty wydatków i wyjściowe kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz wielkości wskaźników budżetowych przekazuje dysponentom Minister Finansów, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2,
b) wraz ze wstępnymi kwotami wydatków i wyjściowymi kwotami wydatków dla poszczególnych części budżetowych Minister Finansów określa termin przedstawienia projektu budżetu w układzie zadaniowym w danej części budżetu państwa oraz projektów planów finansowych w układzie zadaniowym, o którym mowa w § 4 ust. 3 i 5, według formularzy oznaczonych symbolami: BZ, BZK i BZ-PF - wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór zostanie udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,
c) termin przedstawienia materiałów, o których mowa w lit. b, nie może być krótszy niż termin, o którym mowa w § 13 ust. 1.
§  20.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1154).
§  21.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

RZ-4 SKŁADKI NA UBEZPIECZEŃ E ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

RZ-5 UTRACONE PRZEZ GMINY DOCHODY Z TYTUŁU ZWOLNIENIA OD PODATKÓW: LEŚNEGO, ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI W PARKACH NARODOWYCH, REZERWATACH PRZYRODY ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW O STATUSIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

RZ-8 WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PRZEJŚĆ GRANICZNYCH NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (bez WPR)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

RZ 12 ORAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

DPC WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PZ ZATRUDNIENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I FUNKCJONARIUSZY

ZAŁĄCZNIK Nr  7

SNZ ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY NIEZAWODOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  8

PZ-UE ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŚRODKÓW POMOCY BEZZWROTNEJ W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

ZAŁĄCZNIK Nr  9

SUS ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z TYTUŁU SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH DLA ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY, SĘDZIÓW I PROKURATORÓW ORAZ NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DUCHOWNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  10

EMRE ŚWIADCZENIA Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  11

BW-I ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WRAZ Z OMÓWIENIEM

ZAŁĄCZNIK Nr  12

BZS DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ1)

ZAŁĄCZNIK Nr  13

BZSA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA DOFINANSOWANIE BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)

ZAŁĄCZNIK Nr  14

SO-GN DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WYSTANDARYZOWANYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  15

ZZAR ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

ZAŁĄCZNIK Nr  16

SOM WYDATKI JEDNOSTEK SFERY BUDŻETOWEJ Z TYTUŁU WPŁACONYCH SKŁADEK NA RZECZ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  17

PR-Z WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

ZAŁĄCZNIK Nr  18

PE FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, O KTÓRYCH MOWA WART 5 UST 3 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  19

F-REF NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (bez WPR) ORAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)

ZAŁĄCZNIK Nr  20

WPR FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  21

F-NSS (BP) FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (bez WPR) ORAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  22

F-NSS (BE) FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH (bez WPR)

ZAŁĄCZNIK Nr  23

LZ_LW(UE) LIMIT ZOBOWIĄZAŃ I WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH OBOWIĄZYWANIA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI 2007-2013, PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 ORAZ PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)

ZAŁĄCZNIK Nr  24

NAL-SP STAN NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POŻYCZEK UDZIELONYCH NA ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH SĘDZIÓW I PROKURATORÓW*)

ZAŁĄCZNIK Nr  25

TSFP TRANSFERY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  26

N-IT WYDATKI NA INFORMATYZACJĘ

ZAŁĄCZNIK Nr  27

PFC PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI

ZAŁĄCZNIK Nr  28

PFC-FUS PROJEKT PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  29

PFC-FEP PROJEKT PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  30

PFC-FER PROJEKT PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  31

PF-OSPR PROJEKT PLANU FINANSOWEGO AGENCJI WYKONAWCZEJ, INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ ORAZ NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI

ZAŁĄCZNIK Nr  32

PF-ZWRSP PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  33

PF-ZUS PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  34

PF UE (BP) PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (bez WPR) ORAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  35

PF UE (BE) PLANOWANE WYDATKI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH (bez WPR)

ZAŁĄCZNIK Nr  36

PF-WPR PLANOWANE WYDATKI I DOCHODY W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  37

WPFP-CM Wieloletni Plan Finansowy Państwa - Cele i mierniki dla funkcji państwa

ZAŁĄCZNIK Nr  38

WPFP-PF WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA - Plan finansowy w układzie zadaniowym

ZAŁĄCZNIK Nr  39  14  

BZCM ZESTAWIENIE PROPOZYCJI AKTUALIZACJI CELÓW I MIERNIKÓW1)

ZAŁĄCZNIK Nr  40

RZ-2 2020 ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANE INWESTYCJI WRAZ Z OMÓWIENIEM

ZAŁĄCZNIK Nr  41

Szczegółowy sposób opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej

1 § 10 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lutego 2020 r.
2 § 10 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lutego 2020 r.
3 § 10a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lutego 2020 r.
4 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lutego 2020 r.
5 § 13 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lutego 2020 r.
6 § 13 ust. 19 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lutego 2020 r.
7 § 13 ust. 20 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lutego 2020 r.
8 § 13 ust. 21 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lutego 2020 r.
9 § 13 ust. 22 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lutego 2020 r.
10 § 13 ust. 23 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lutego 2020 r.
11 § 14 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lutego 2020 r.
12 § 15 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lutego 2020 r.
13 § 19 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 maja 2019 r. (Dz.U.2019.911) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2019 r.
14 Załącznik nr 39 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 maja 2019 r. (Dz.U.2019.911) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2019 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.