Art. 14. - [Rada Legislacyjna] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 sierpnia 2023 r. do: 26 września 2023 r.
Art.  14.  [Rada Legislacyjna]
1. 
Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rada Legislacyjna.
1a. 
Rada Legislacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących systemu prawa.
1b. 
Do zadań Rady Legislacyjnej należy:
1)
opiniowanie dokumentów rządowych, w szczególności projektów ustaw oraz projektów innych aktów normatywnych z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prawem Unii Europejskiej oraz spójności z obowiązującym systemem prawa;
2)
opiniowanie projektów ustaw o szczególnej doniosłości przygotowanych z inicjatywy posłów, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub grupy obywateli, skierowanych do Rady Ministrów w celu zajęcia stanowiska lub opiniowanie projektu stanowiska Rady Ministrów do tych projektów;
3)
formułowanie wniosków lub opinii dotyczących metod i sposobów rozwiązywania problemów związanych ze stosowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz metod i sposobów wdrażania prawa Unii Europejskiej;
4)
formułowanie wniosków lub opinii w sprawach związanych z procesem stanowienia prawa, w tym co do zasad techniki prawodawczej;
5)
dokonywanie ocen stosowania obowiązującego prawa pod względem jego spójności, skuteczności i właściwego regulowania zjawisk społecznych;
6)
analizowanie potrzeby dokonania zmian prawa;
7)
organizowanie konferencji naukowych w sprawach należących do zadań Rady Legislacyjnej;
8)
opracowywanie materiałów, opinii i analiz, a także recenzowanie opracowań, zamieszczanych w czasopiśmie z zakresu legislacji wydawanym przez Rządowe Centrum Legislacji;
9)
realizowanie innych zadań w zakresie, o którym mowa w ust. 1a, zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Prezes Rady Ministrów powołuje członków Rady Legislacyjnej.
2a. 
W skład Rady Legislacyjnej powołuje się osoby wyróżniające się wiedzą prawniczą i dorobkiem praktyki prawniczej.
2b. 
Kadencja Rady Legislacyjnej trwa cztery lata.
2c. 
Członek Rady Legislacyjnej może być odwołany przed upływem kadencji przez Prezesa Rady Ministrów z powodu:
1)
złożenia rezygnacji;
2)
nieuczestniczenia w pracach Rady Legislacyjnej przez co najmniej dwa kolejne miesiące kalendarzowe;
3)
powołania na kierownicze stanowisko państwowe określone przepisami o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;
4)
wykonywania czynności lub zajęć pozostających w kolizji z obowiązkami członka Rady Legislacyjnej lub podważających zaufanie do jego niezależności lub bezstronności.
2d. 
Osoba powołana w skład Rady Legislacyjnej w trakcie kadencji pełni swoje obowiązki do czasu zakończenia kadencji Rady Legislacyjnej.
2e. 
Członkom Rady Legislacyjnej przysługują miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za udział w posiedzeniach Rady Legislacyjnej oraz wynagrodzenie za sporządzanie opinii, ekspertyz oraz innych opracowań, stanowiących przedmiot prawa autorskiego i objętych jego ochroną na podstawie odrębnych przepisów.
2f. 
Członkom Rady Legislacyjnej, mającym inne miejsce zamieszkania niż miejsce posiedzeń Rady, przysługują diety, zwrot kosztów przejazdów i noclegów związanych z uczestnictwem w tych posiedzeniach, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655).
2g. 
W posiedzeniach Rady Legislacyjnej bierze udział, bez prawa głosowania, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub jego zastępca.
2h. 
W posiedzeniach Rady Legislacyjnej biorą także udział, bez prawa głosowania, właściwi ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, lub upoważnieni przez nich przedstawiciele - w przypadku ich zaproszenia do udziału w posiedzeniach Rady Legislacyjnej.
2i. 
Do udziału w posiedzeniach Rady Legislacyjnej mogą być zaproszeni, bez prawa głosowania, przedstawiciele organów państwa, w szczególności: Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes Narodowego Banku Polskiego, lub ich zastępcy albo upoważnieni przez nich przedstawiciele, a także przedstawiciele innych instytucji państwowych.
2j. 
Do udziału w pracach Rady Legislacyjnej mogą być zaproszeni przedstawiciele organizacji społecznych, zawodowych i samorządowych.
2k. 
Osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady Legislacyjnej przysługują wynagrodzenie ryczałtowe za udział w posiedzeniu Rady Legislacyjnej oraz wynagrodzenie za sporządzanie opinii i ekspertyz, a także diety, zwrot kosztów przejazdów i noclegów związanych z uczestnictwem w tych posiedzeniach, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
2l. 
Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 2e i 2k, nie może być wyższa niż sześciokrotność kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość określa ustawa budżetowa.
2m. 
Wysokość wynagrodzenia za sporządzanie opinii, ekspertyz oraz innych opracowań, o którym mowa w ust. 2e i 2k, nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość określa ustawa budżetowa.
3. 
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb działania Rady Legislacyjnej, wysokość wynagrodzenia członków Rady Legislacyjnej oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Rady Legislacyjnej, a także szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty wynagrodzenia, mając na względzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Legislacyjnej i wypełniania przez nią obowiązków wynikających z ustawy, a także zakres obowiązków członków Rady Legislacyjnej oraz uczestnictwo w posiedzeniach Rady Legislacyjnej jej członków i osób zaproszonych do udziału w jej pracach.
4. 
Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Rady Legislacyjnej ustala, w drodze rozporządzenia:
1)
zasady techniki prawodawczej;
2)
(uchylony).
5. 
Prezes Rady Ministrów wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, określi w szczególności elementy metodyki przygotowania i sposób redagowania projektów ustaw i rozporządzeń oraz innych normatywnych aktów prawnych, a także warunki, jakim powinny odpowiadać uzasadnienia projektów normatywnych aktów prawnych, jak również reguły przeprowadzania zmian w systemie prawa. Stosowanie zasad techniki prawodawczej powinno zapewnić w szczególności spójność i kompletność systemu prawa oraz przejrzystość tekstów normatywnych aktów prawnych, z uwzględnieniem dorobku nauki i doświadczeń praktyki.
6. 
(uchylony).