Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1171 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
Art.  14. 
1.  Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rada Legislacyjna.
2.  Prezes Rady Ministrów powołuje członków Rady Legislacyjnej.
3.  Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zadania oraz szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania Rady Legislacyjnej.
4.  Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Rady Legislacyjnej ustala, w drodze rozporządzenia:
1) zasady techniki prawodawczej;
2) (uchylony).
5.  Prezes Rady Ministrów wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, określi w szczególności elementy metodyki przygotowania i sposób redagowania projektów ustaw i rozporządzeń oraz innych normatywnych aktów prawnych, a także warunki, jakim powinny odpowiadać uzasadnienia projektów normatywnych aktów prawnych, jak również reguły przeprowadzania zmian w systemie prawa. Stosowanie zasad techniki prawodawczej powinno zapewnić w szczególności spójność i kompletność systemu prawa oraz przejrzystość tekstów normatywnych aktów prawnych, z uwzględnieniem dorobku nauki i doświadczeń praktyki.
6.  (uchylony).