Wysokość kosztów reformy emerytalnej w latach 2016-2019.

Monitor Polski

M.P.2020.351

Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 2020 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2016-2019

Na podstawie art. 38c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
1)
mając na względzie postanowienia zawarte w decyzji Rady (UE) 2015/1026 z dnia 19 czerwca 2015 r. uchylającej decyzję 2009/589/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce (Dz. Urz. UE L 163 z 30.06.2015, str. 37) w latach 2016-2019 nie wystąpiły koszty systemowej reformy emerytalnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru koordynacji polityk gospodarczych (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 12);
2)
kosztami systemowej reformy emerytalnej, w rozumieniu przepisów przywołanych w pkt 1, nie są już koszty reformy emerytalnej, które stanowią kwoty składek przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych:
a)
w roku 2016 w wysokości 2 862 277 060,45 zł,
b)
w roku 2017 w wysokości 2 931 466 916,02 zł,
c)
w roku 2018 w wysokości 3 045 928 119,27 zł,
d)
w roku 2019 w wysokości 3 197 148 826,02 zł.